154 câu ôn tập sóng cơ

Câu 77 : Sóng ngang là sóng:

A. Có các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng. B. được truyền theo phương thẳng đứng.

C. được truyền đi theo phương ngang. D. có các phần tử của môi trường dao động trùng với phương truyền sóng.

Câu 78 : Chọn phát biểu đúng trong các lời phát biểu dưới đây:

A. Chu kỳ dao của một phần tử của môi trường có sóng truyền qua gọi là chu kỳ sóng. B. Tốc độ dao động của các phần tử vật chất gọi là Tốc độ của sóng

C. Đại lượng nghịch đảo của tần số góc gọi là tần số của sóng. D. Năng lượng của sóng luôn luôn không đổi trong quá trình truyền sóng

Câu 79 : Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước : hai nguồn kết hợp S1 và S2 vuông pha nhau cách nhau 10 cm, dao động với bước sóng  = 2 cm. Tìm vị trí điểm dao động cực đại gần S1 nhất ?

A. 1 cm B. 0,5 cm

C. 0 cm D. Một kết quả khác.

 

doc18 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 27/08/2013 | Lượt xem: 5432 | Lượt tải: 29download
Bạn đang xem nội dung tài liệu 154 câu ôn tập sóng cơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. Các bụng sóng cách nhau một số nguyên lần bước sóng. C©u 34 : Dùng nguyên lý chồng chất để tìm biên đồ tổng hợp của hai sóng: u1 = u0cos(kx - ωt) và u2 = u0cos(kx - ωt + φ)    A. A = 2u0 B. A = 2u0cos(φ/2) C. A = u0cos(φ)  D. A = u0/2 C©u 35 : Các đặc tính sinh lý của âm là: A. Độ cao, độ to, cường độ âm. B. Độ cao, độ to, âm sắc C. Độ to, âm sắc, cường độ âm. D. Tần số, Tốc độ, biên độ âm. C©u 36 : Sóng cơ học truyền đi được trong môi trường vật chất là do A. giữa các phần tử vật chất có lực liên kết B. Các phần tử vật chất ở gần nhau C. nguồn sóng luôn dao động với tần số f với các điểm kế cận nó D. cả A, B, C C©u 37 : Trên sợi dây OA, đầu A cố định và đầu O dao động điều hoà với tần số 20Hz thì trên dây có 5 nút. Muốn trên dây rung thành 2 bụng sóng thì ở O phải dao động với tần số: A. 40Hz B. 10Hz C. 50Hz D. 12Hz C©u 38 : Chọn câu đúng. Trong quá trình giao thoa hai sóng . Gọi là độ lệch pha của hai sóng thành phần. Biên độ dao động tổng hợp tại M trong miền giao thoa đạt giá trị cực đại khi: A. B. C. D. C©u 39 : Khi ta gẩy dây đàn, ở các vị trí khác nhau trên cùng một dây đàn thì A. tạo ra âm có biên độ khác nhau B. tạo ra âm có độ cao khác nhau C. Tạo ra âm có âm sắc khác nhau D. một kết quả khác C©u 40 : Phương trình mô tả một sóng truyền theo trục OX là u = 0,04cos(4t – 0,5x), trong đó u và x tính theo (m), t theo giây. Tốc độ truyền sóng là A. 4m/s B. 2m/s C. 5m/s D. 8m/s C©u 41 : Đầu A của một sợi dây rất dài dao động với phương trình u = 4cospt (cm) tạo thành sóng truyền đi với tốc độ 40cm/s. Biết điểm M cách A là 5,7m, điểm N gần M nhất dao động đồng pha với A là A. N cách A là 6,4m B. N cách A là 4,8m C. N cách A là 5,6m D. Đáp án khác C©u 42 : Người ta ném một hòn đá xuống một cái ao, tạo thành sóng hai chiều trên mặt nước dạng hình tròn. Nếu tổng năng lượng mỗi giây của sóng này là 1W, tính cường độ của sóng tại một nơi cách chỗ hòn đá rơi 2m.    A. 10W/m B. 0,08 W/m C. 0,08 W/m2 D. 0,02W/m2 C©u 43 : Chọn câu đúng. Nguồn kết hợp là hai nguồn dao động: A. Cùng phương, cùng tần số, cùng pha hoặc độ lệch pha không đổi theo thời gian B. Cùng tần số. C. Cùng pha. D. Cùng tần số, cùng pha và cùng biên độ dao động. C©u 44 : Hai người đứng cách nhau 4m và quay một sợi dây nằm giữa họ. Bước sóng lớn nhất của sóng dừng mà hai người có thể tạo nên là: A. 16m B. 4m C. 8m D. 2m C©u 45 : Chọn câu đúng. Khảo sát hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi AB = l. Đầu A nối với nguồn dao động, đầu B cố định thì sóng tới và sóng phản xạ tại B A. Ngược pha. B. Vuông pha. C. Cùng pha. D. Lệch pha . C©u 46 : Đầu A của một sợi dây rất dài căng ngang rung với tần số f = 0,5 Hz tạo thành sóng trên dây với biên độ 3cm. Trong thời gian 6s sóng truyền đi được 6m dọc theo dây. Xét điểm B trên dây cách A 3m và điểm C cách A là12m, trên đoạn BC còn có bao nhiêu điểm dao động ngược pha với A A. 6 B. 3 C. 4 D. 5 C©u 47 : Phương trình của một sóng truyền trên một sợi dây là: u = u0cos(kx - ωt). Vào mỗi lúc t, gia tốc theo thời gian tại một điểm của dây sẽ là:    A. a = - ω2u0sin(kx - ωt) B. a = - ω2u0cos(kx - ωt) C. a = ω2u0sin(kx - ωt) D. a = ω2u0cos(kx - ωt) C©u 48 : Trên mặt nước có hai nguồn sóng cơ học dao động với phương trình và . Biết tốc độ truyền sóng bằng 20m/s. Gọi O là trung điểm khoảng cách giữa hai nguồn. Điểm M nằm trong khoảng trên đường thẳng nối hai nguồn cách O đoạn 12cm sẽ A. dao động với biên độ 10cm. B. dao động với biên độ 2,5cm. C. không dao động. D. dao động với biên độ 5cm. C©u 49 : Trên mặt hồ rất rộng , vào buổi tối, một ngọn sóng dao động với phương trình . Một cái phao nổi trên mặt nước. Người ta chiếu sáng mặt hồ bằng những chớp sáng đều đặn cứ 0,5(s) một lần. Khi đó người quan sát sẽ thấy cái phao. A. Dao động tại một vị trí xác định với biên độ 5cm. B. Dao động với biên độ 5cm nhưng lại gần nguồn. C. Dao động với biên độ 5cm nhưng tiến dần ra xa nguồn. D. Đứng yên. C©u 50 : Khi cường độ âm tại một điểm tăng 100 lần thì mức cường độ âm tại đó sẽ A. Tăng 4 (Bel) B. giảm 2 (Bel) C. Tăng 2 (Bel) D. một đáp án khác C©u 51 : Chọn câu đúng. Gọi d là khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng, v là tốc độ truyền sóng, T là chu kỳ của sóng. Nếu (K = 0,1,2,...), thì hai điểm đó: A. dao động cùng pha. B. dao động ngược pha. C. dao động vuông pha. D. Không xác định được. C©u 52 : Trong hiện tượng giao thoa trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 14,5cm dao động cùng biên độ cùng pha. Điểm M nằm trên AB gần trung điểm I nhất cách I là 0,5cm mặt nước luôn đứng yên số điểm dao động với biên độ cực đại trong khoảng từ A đến I là A. 8 B. 14 C. 15 D. 7 C©u 53 : Tại điểm A cách một nguồn âm N (coi là nguồn điểm) một khoảng NA = 1m có mức cường độ âm tại đó là LA = 90(dB). Biết cường độ âm chuẩn I0 = 10-10W/m2. Cường độ âm tại A là A. 1W/m2 B. 0,1W/m2 C. 10W/m2 D. một đáp án khác C©u 54 : Phát biểu nào sau đây là sai A. Sóng ngang truyền được trong mọi môi trường cả chân không B. Sóng dọc truyền được trong mọi môi trường, không truyền được trong chân không C. hiện tượng giao thoa xẩy ra với mọi sóng D. hiện tượng sóng dừng chỉ xẩy ra trên một sợi dây C©u 55 : Chọn câu đúng. Hai âm có cùng độ cao thì chúng có: A. cùng tần số. B. cùng năng lượng. C. cùng biên độ. D. cùng tần số và cùng biên độ. C©u 56 : Sóng điện từ và sóng cơ học khác nhau về: A. Sóng dừng B. Môi trừơng truyền sóng C. Giao thoa D. Tính chất phản xạ C©u 57 : Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền sóng lệch pha nhau là A. B. C. D. C©u 58 : Hai điểm ở cách một nguồn âm những khoảng 6,10m và 6,35m. Tần số âm là 680Hz, tốc độ truyền âm trong không khí là 340m/s. Độ lệch pha của sóng âm tại hai điểm trên là: A. p. B. C. . D. C©u 59 : Tại điểm A cách nguồn âm O một đoạn d=1m có mức cường độ âm là LA =90dB, biết cường độ âm chuẩn là: W/m2 . Cường độ âm tại A là: A. W/m2 B. W/m2 C. W/m2 D. W/m2 C©u 60 : Chọn câu đúng. Thực hiện thí nghiệm giao thoa trên mặt nước: A và B là hai nguồn kết hợp có phương trình sóng tại A, B là: uA = uB = acoswt thì pha ban đầu của sóng tổng hợp tại M (với MA = d1 và MB = d2) là: A. B. C. D. C©u 61 : Hai nguồn dao động kết hợp S1, S2 gây ra hiện tượng giao thoa sóng trên mặt thoáng chất lỏng. Nếu tăng tần số dao động của hai nguồn S1 và S2 lên 2 lần thì khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp trên S1S2 có biên độ dao động cực tiểu sẽ thay đổi như thế nào? A. Không thay đổi. B. Tăng lên 2 lần. C. Tăng lên 4 lần. D. Giảm đi 2 lần. C©u 62 : Cho hai nguồn sóng âm điều hoà kết hợp là hai loa S1 và S2 hứơng về nhau đặt cách nhau 7dm với bứơc sóng = 20 cm.Trên đoạn S1S2 có bao nhiêu cực đại giao thoa. Biết rằng khi âm phát ra từ hai màng loa S1 và S2 dao động ngược chiều. A. 6 cực đại B. 8 cực đại C. 7 cực đại D. 9 cực đại C©u 63 : Đầu O của một sợi dây đàn hồi rất dài nằm ngang dao động điều hoà với biên độ 3cm với tần số2Hz. Sau 2s sóng truyền được 2m. Chọn gốc thời gian lúc đầu O đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Li độ dao động của điểm M trên dây cách O đoạn 2,5m tại thời điểm 2s là: A. xM = 3cm. B. xM = -3cm. C. xM = 1,5cm. D. xM = 0 C©u 64 : Một lá thép mỏng, một đầu cố định, đầu còn lại được kích thích cho nó dao động với chu kỳ không đổi và bằng 0,08 s. Âm do lá thép phát ra là A. siêu âm. B. âm mà tai người nghe được. C. hạ âm. D. nhạc âm C©u 65 : Cho phương trình sóng u = Acos(0,4px+7pt+p/3) trong đó x(m) là vị trí của điểm M trên một phương truyền ,t(s). Phương trình này biểu diễn: A. Một sóng chạy theo chiều dương với tốc độ 0,2m/s B. Một sóng chạy theo chiều âm của trục x với tốc độ 17,5m/s C. Một sóng chạy theo chiều dương với tốc độ 0,15m/s D. Một sóng chạy theo chiều âm của trục x với tốc độ 0,15m/s C©u 66 : Chọn câu đúng. Gọi d = d2 – d1 là khoảng cách giữa hai điểm trên một phương truyền sóng, v là tốc độ truyền sóng, f là tần số của sóng. Nếu ; (K = 0, 1, 2,...), thì hai điểm đó: A. dao động ngược pha. B. dao động vuông pha. C. Không xác định được. D. dao động cùng pha. C©u 67 : Một sóng cơ học lan truyền một phương truyền sóng với Tốc độ 40cm/s. Phương trình sóng của một điểm O trên phương truyền đó là: Phương trình sóng tại một điểm M nằm trước O và cách O 10cm là: A. B. C. u D. C©u 68 : Sóng âm có tần số 400Hz truyền trong không khí với vận tốc 320m/s. Độ lệch pha giữa hai điểm cách nhau 0,2m trên cùng một phương truyền sóng là bao nhiêu? A. 2p/5 B. p/2 C. p/4 D. 4p/5 C©u 69 : Khi một nhạc cụ phát âm, đồ thị dao động của âm là A. đường hình sin theo thời gian B. đường cong. C. đường phức tạp có tính chu kì D. đường thẳng C©u 70 : Điều nào sau đây là đúng khi nói về sự giao thoa sóng? A. Điều kiện để có giao thoa là các sóng phải là sóng kết hợp nghĩa là chúng phải cùng tần số, cùng pha hoặc có hiệu số pha không đổi theo thời gian. B. Giao thoa sóng là sự tổng hợp các sóng khác nhau trong không gian. C. Quỹ tích những điểm dao động cùng pha là một hyperbol. D. Điều kiện để biên độ sóng cực đại là các sóng thành phần phải ngược pha. C©u 71 : Trong hiện tượng giao thoa của hai sóng, khoảng cách giữa hai cực tiểu liên tiếp nằm trên đoạn nối hai nguồn sóng là 4 cm. Tốc độ truyền sóng là 160 cm/s. Tần số của hai sóng giao thoa là A. 10 Hz B. 40 Hz. C. 60 Hz. D. 20 Hz. C©u 72 : Một sợi dây PQ đầu P dao động với tần số 100Hz, coi hai đầu là nút sóng. Dây dài l = 1,2m, sóng trên dây có tốc độ từ 38m/s đến 46m/s. Để trên dây có sóng dừng ổn định thì tốc độ sóng là A. 38m/s B. 46m/s C. 42m/s D. 40m/s C©u 73 : Một sóng ngang có phương trình , trong đó x tính bằng cm, t tính bằng s. Vị trí của phần tử sóng M cách gốc toạ độ 3m ở thời điểm t = 2s là A. 5cm B. 0mm C. 5mm D. 2,5cm C©u 74 : Hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10cm có phương trình dao động là . Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1m/s. Phương trình dao động tổng hợp tại điểm M trên mặt nước tại trung điểm của AB là: A. B. u C. D. C©u 75 : Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng. Phương trình sóng của một điểm M trên phương truyền sóng đó là: uM = 3sin t (cm). Phương trình sóng của một điểm N trên phương truyền sóng đó ( MN = 25 cm) là: uN = 3 cos (t + /4) (cm). Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Sóng truyền từ M đến N với vận tốc 2(m/s). B. Sóng tuyền từ M đến N với vận tốc 1/3(m/s). C. Sóng tuyền từ N đến M với vận tốc 3(m/s). D. Sóng tuyền từ N đến M với vận tốc 1/3(m/s) C©u 76 : Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng có phương trình sóng tại nguồn O là: . Một điểm M cách nguồn O bằng 1/3 bước sóng ở thời điểm t = 1/2 chu kì có độ dịch chuyển uM =2cm. Biên độ sóng A là: A. 2cm B. C. cm D. 4cm C©u 77 : Sóng ngang là sóng: A. Có các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng. B. được truyền theo phương thẳng đứng. C. được truyền đi theo phương ngang. D. có các phần tử của môi trường dao động trùng với phương truyền sóng. C©u 78 : Chọn phát biểu đúng trong các lời phát biểu dưới đây: A. Chu kỳ dao của một phần tử của môi trường có sóng truyền qua gọi là chu kỳ sóng. B. Tốc độ dao động của các phần tử vật chất gọi là Tốc độ của sóng C. Đại lượng nghịch đảo của tần số góc gọi là tần số của sóng. D. Năng lượng của sóng luôn luôn không đổi trong quá trình truyền sóng C©u 79 : Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước : hai nguồn kết hợp S1 và S2 vuông pha nhau cách nhau 10 cm, dao động với bước sóng l = 2 cm. Tìm vị trí điểm dao động cực đại gần S1 nhất ? A. 1 cm B. 0,5 cm C. 0 cm D. Một kết quả khác. C©u 80 : Chọn câu sai. Sóng kết hợp là sóng được phát ra từ các nguồn: A. có cùng tần số, cùng phương truyền. B. có cùng tần số và cùng pha. C. có cùng tần số và cùng pha hoặc độ lệch pha không thay đổi theo thời gian D. có cùng tần số và có độ lệch pha không thay đổi theo thời gian. C©u 81 : Một sóng âm biểu thị bởi phương trình: u = 28cos(20x - 2000t)(cm), tốc độ sóng là A. 50m/s B. 100m/s C. 314m/s D. 334m/s C©u 82 : Một người gõ một nhát búa vào đường sắt, ở cách đó 1056m một người khác áp tai vào đường sắt thì nghe thấy 2 tiếng gõ cách nhau 3 giây. Tốc độ truyền âm trong không khí là 330m/s thì Tốc độ truyền âm trong đường sắt là A. 5200m/s B. 5100m/s C. 5280m/s D. 5300m/s C©u 83 : Tại điểm M có hai sóng từ hai nguồn sóng truyền tới, phương trình hai sóng tại M có dạng : u1 = acos(ωt - 0,1x ) và u2 = acos(ωt-0,1x-). Biên độ sóng tổng hợp tại M là A. A = a B. A = 2acos C. A = 2acos D. A = a C©u 84 : Hai sóng kết hợp là hai sóng A. cùng tần số, có độ lệch pha không đổi B. Cùng phương, cùng tần số, có độ lệch pha không đổi C. Cùng phương, cùng tần số, cùng pha D. Cùng phương, cùng tần số C©u 85 : Một ống trụ có chiều dài 1m. Ở một đầu ống có một pít tông điều chỉnh chiều dài cột khí trong ống. Đặt một âm thoa dao động với tần số 600Hz ở gần đầu hở của ống. Tốc độ âm trong không khí là 330m/s. Để có cộng hưởng âm trong ống ta phải điều chỉnh cột khí có độ dài nhỏ nhất là A. 0,75m B. 12,5cm C. 25cm D. 0,5m C©u 86 : Trên mặt chất lỏng có nguồn sóng ở O dao động với tần số 10Hz , sóng truyền đi với tốc độ v = 0,4m/s . Trên một phương truyền sóng có 2 điểm P và Q theo thứ tự O, P, Q với PQ = 15cm . Cho biên độ sóng là a = 1cm và không thay đổi khi sóng truyền. Nếu tại thời điểm nào đó P có li độ dao động là 1cm thì li độ tại Q cùng thời điểm ấy là: A. 2 cm B. - 1cm C. 1cm D. 0 C©u 87 : Điều nào sau đây là sai khi nói về năng lượng của sóng cơ học? A. Năng lượng sóng luôn luôn không đổi trong quá trình truyền sóng. B. Khi sóng truyền từ một nguồn điểm trên mặt phẳng, năng lượng sóng giảm tỷ lệ với quãng đường truyền sóng. C. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng. D. Khi sóng truyền từ một nguồn điểm trong không gian, năng lượng sóng giảm tỷ lệ với bình phương quãng đường truyền sóng C©u 88 : Một sóng dừng trên dây có dạng u = 2sin(x)cos(20pt + p/2) cm. Trong đó u là li độ tại thời điểm t của một phần tử M trên dây mà vị trí cân bằng của nó cách gốc O một khoảng x (cm).Tốc độ sóng là A. 8m/s B. 8cm/s C. 0,8m/s D. một đáp án khác C©u 89 : Đồ thị dao động của cùng một nhạc âm do các nhạc cụ khác nhau phát ra sẽ A. Cùng biên độ B. Cùng tần số, cùng biên độ và giống nhau C. Cùng tần số, cùng biên độ nhưng khác nhau D. giống nhau C©u 90 : Hiện tượng sóng dừng chỉ xảy ra đối với A. Sóng ngang B. Sóng dọc C. Sóng điện từ D. cả A, B, C C©u 91 : Trên mặt chất lỏng tại có hai nguồn kết hợp A, B dao động với chu kỳ 0,02s. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 15cm/s. Trạng thái dao động của M1 cách A, B lần lượt những khoảng d1 = 12cm; d2 = 14,4cm và của M2 cách A, B lần lượt những khoảng = 16,5cm; = 19,05cm là: A. M1 và M2 dao động với biên độ cực đại. B. M1 dao động với biên độ cực đại và M2 đứng yên không dao động C. M1 đứng yên không dao động và M2 dao động với biên độ cực đại . D. M1 và M2 đứng yên không dao động. C©u 92 : Đầu P của một sợi dây đàn hồi được coi là một bụng sóng dao động với phương trình uP = Acos(4t) (cm,s) tạo thành sóng dừng ổn định trên dây. Vị trí của những nút trên dây cách P là A. d = K B. d = K C. d = K D. d = (K + 0,5) C©u 93 : Một dây đàn có chiều dài L được giữ cố định ở hai đầu. Hỏi âm do dây phát ra có bước sóng dài nhất bằng bao nhiêu? A. 4L B. 2L C. L/2 D. L C©u 94 : Điều nào sau đây là sai khi nói về sóng dừng? A. Khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng bước sóng l. B. Sóng dừng là sóng có các bụng và các nút cố định trong không gian. C. Khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng D. Trong hiện tượng sóng dừng, sóng tới và sóng phản xạ của nó thoả mãn điều kiện nguồn kết hợp nên chúng giao thoa với nhau. C©u 95 : Sóng điện từ truyền được cả trong chân không là do A. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng B. Sóng điện từ là sóng ngang C. Do có sự tương tác điện từ D. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền pha C©u 96 : Hai điểm trên một phương truyền sóng vuông pha nhau khi hiệu đường đi bằng A. B. C. d = D. C©u 97 : Sóng dừng xảy ra trên dây AB = 11cm với đầu B tự do, đầu A cố định và bước sóng bằng 4cm. Trên dây có: A. 5 bụng, 5 nút. B. 6 bụng, 6 nút C. 6 bụng, 5 nút. D. 5 bụng, 6 nút. C©u 98 : Một sợi dây AB =50cm treo lơ lửng đầu A cố định, đầu B dao động với tần số 50Hz thì trên dây có 12 bó sóng nguyên. Khi đó điểm N cách A một đoạn 20cm là bụng hay nút sóng thứ mấy kể từ A và tốc độ truyền sóng trên dây lúc đó là : A. là nút thứ 6, v= 4m/s. B. là bụng sóng thứ 5, v = 4m/s. C. là bụng sóng thứ 6, v = 4m/s. D. là nút sóng thứ 5, v = 4m/s. C©u 99 : Đầu A của một sợi dây đàn hồi căng thẳng nằm ngang rất dài được nối với bản rung có tần số f có thể thay đổi được có phương trình dao động x = Acos(cm,s), biết rằng sau 2s sóng truyền được 10m không đổi. Tần số dao động là bao nhiêu để hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền sóng lệch pha nhau p/5 là 1m A. 5Hz B. 10Hz C. 0,5Hz D. 1Hz C©u 100 : Tại điểm A cách một nguồn âm N (coi là nguồn điểm) một khoảng NA = 1m có mức cường độ âm tại đó là LA = 90(dB). Biết cường độ âm chuẩn I0 = 10-10W/m2. Công suất phát âm của nguồn là A. 1257W B. 125,7W C. 12,57W D. 1,257W C©u 101 : Một sợi dây PQ đầu P dao động với tần số f = 100Hz, trên dây có sóng dừng ổn định, coi hai đầu là nút sóng. Sóng trên dây có tốc độ v = 40m/s. Một điểm M trên dây cách đầu P một đoạn d luôn dao động mạnh nhất, biết giữa M và P còn một điểm nữa cũng dao động mạnh nhất. M cách P là A. 50cm B. 40cm C. 20cm D. 30cm C©u 102 : Một sợi dây mảnh AB dài 64cm, đầu B tự do và đầu A dao động với tần số f. Tốc độ truyền sóng trên dây 25cm/s. Điều kiện về tần số để xảy ra hiện tượng sóng dừng trên dây là: A. B. f C. D. C©u 103 : Một ống sáo bị bịt một đầu cho ta một âm cơ bản có tần số f. Sau khi bỏ đầu bịt đi, tần số âm cơ bản phát ra sẽ như thế nào ? A. Giảm xuống 2 lần B. Tăng lên gấp 2 lần C. Tăng lên gấp 4 lần D. Vẫn như trước đó C©u 104 : Một âm khi truyền trong không khí có bước sóng 50 cm. Tốc độ truyền âm trong không khí là 330 m/s, trong nước là 1500 m/s. Tính bước sóng của âm đó khi truyền trong nước. A. 11 m B. 2,273 m C. 0,11 m D. 227,3 m C©u 105 : Chọn câu đúng. Khảo sát hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi AB = l. Đầu A nối với nguồn dao động, đầu B tự do thì sóng tới và sóng phản xạ tại B A. Cùng pha. B. Lệch pha góc . C. Vuông pha. D. Ngược pha. C©u 106 : Một sóng ngang có phương trình , trong đó x (cm), t (s). Bước sóng là A. 0,1m B. 0,5 m C. 8mm D. 1m C©u 107 : Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là W/m2. Biết cường độ âm chuẩn là W/m2. Mức cường độ âm tại điểm đó bằng: A. 80dB B. 60dB C. 70dB D. 50dB C©u 108 : Đầu P của một sợi dây đàn hồi được coi là một bụng sóng dao động với phương trình uP = Acos(4t) (cm,s) tạo thành sóng dừng ổn định trên dây. Vị trí của những bụng trên dây cách P là A. d = (K + 0,5) B. d = K C. d = K D. d = K C©u 109 : Đồ thị dao động của một âm là A. Tổng hợp đồ thị dao động của một số hoạ âm B. Tổng hợp đồ thị dao động của âm cơ bản C. Tổng hợp đồ thị dao động của tất cả các hoạ âm D. Tổng hợp đồ thị dao động của một hoạ âm C©u 110 : Cho 2 nguồn phát sóng âm cùng biên độ, cùng pha và cùng chu kỳ, f = 440Hz, đặt cách nhau 1m. Hỏi một người phải đứng ở đâu trên đường nối hai nguồn để không nghe thấy âm. Tốc độ của âm trong không khí bằng 352m/s. A. 0,3m kể từ nguồn bên phải. B. 0,3m kể từ 1 trong hai nguồn C. 0,3m kể từ nguồn bên trái. D. Ngay chính giữa, cách mỗi nguồn 0,5m C©u 111 : Mức cường độ âm của một âm có cường độ âm là I được xác định bởi công thức: A. B. C. D. C©u 112 : Tại 2 điểm O1 , O2 cách nhau 48 cm trên mặt chất lỏng có 2 nguồn phát sóng dao động theo phương thẳng đứng với phương trình: u1 = 5cos( 100t) (mm) ; u2 = 5cos(100t + /2) (mm). Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 2 m/s. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Số điểm trên đoạn O1O2 dao động với biên độ cực đại ( không kể O1;O2) là A. 25 B. 23 C. 26 D. 24 C©u 113 : Chọn câu đúng. Trong hiện tượng giao thoa, những điểm đứng yên không dao động thì: A. d = B. d = K C. D. C©u 114 : Chọn câu đúng. Trong hiện tượng giao thoa với hai nguồn sóng đồng pha cùng tần số, những điểm dao động với biên độ lớn nhất thì hiệu đường đi d = d2 – d1 A. d = K B. d = 2K C. D. C©u 115 : Một sợi dây PQ đầu P dao động với tần số từ 90Hz đến 110Hz, coi hai đầu là nút sóng. Dây dài l = 1,2m, sóng trên dây có tốc độ v = 40m/s. Để trên dây có sóng dừng ổn định thì tần số sóng là A. 100Hz B. 90Hz C. 110Hz D. Một đáp án khác C©u 116 : Sóng dừng trên một sợi dây do sự chồng chất của hai sóng truyền theo chiều ngược nhau:     u1 = u0sin(kx - ωt) và u2 = u0sin(kx + ωt). Biểu thức nào sau đây biểu thị sóng dừng trên dây    A. u = 2u0cos(kx).sin(ωt) B. u = 2u0sin(kx).cos(ωt) C. u = 2u0sin(kx - ωt) D. u = u0sin(kx).cos(ωt) C©u 117 : Chọn câu đúng. Tốc độ truyền sóng không phụ thuộc vào: A. Tần số và biên độ của sóng B. Biên độ của sóng C. Biên độ của sóng và bản chất của môi trường D. Tần số của sóng C©u 118 : Điều nào sau đây là sai khi nói về sóng âm? A. Sóng âm là sóng cơ truyền được trong mọi môi trường . B. Sóng âm không truyền được trong chân không. C. âm thanh có tần số nằm trong khoảng từ 16Hz đến 20000Hz. D. tốc độ truyền âm phụ thuộc nhiệt độ của môi trường truyền âm. C©u 119 : Đầu P của một sợi dây đàn hồi được coi là một nút sóng dao động với phương trình uP = Acos(4t) (cm,s) tạo thành sóng dừng ổn định trên dây. Vị trí của những bụng trên dây cách P là A. d = K B. d = K C. d = K D. d = (K + 0,5) C©u 120 : Một sợi dây PQ đầu P dao động với tần số f, coi hai đầu là nút sóng. Dây dài l = 1,2m, sóng trên dây có tốc độ v = 40m/s. Một điểm M trên dây cách đầu P một đoạn 30cm luôn dao động mạnh nhất, biết giữa M và P còn một điểm nữa cũng dao động mạnh nhất. Tần số sóng là A. 100Hz B. 90Hz C. 110Hz D. Một đáp án khác C©u 121 : Một dây đàn hồi rất dài đầu A dao động với tần số f theo phương vuông góc với dây. Biên độ dao động là 4cm và tốc độ sóng trên dây là 4m/s. Xét điểm M cách A 28cm ta thấy luôn dao động lệch pha với A là Dj = (2k + 1) p/2. Biết tần số f trong khoảng 22 – 26Hz, bước sóng là A. 17cm B. 18cm C. 16cm D. 15cm C©u 122 : Sóng dọc là sóng: A. Có các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng. B. được truyền đi theo phương thẳng đứng. C. được truyền đi theo phương ngang. D. có các phần tử của môi trường dao động vuông góc với phương truyền sóng. C©u 123 : Tại hai điểm A và B trên mặt chất lỏng cách nhau 15 cm có hai nguồn phát sóng kết hợp dao động theo phương trình: u1 = Acos(40pt); u2 = Acos(40pt + p). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng v = 40 (cm/s). Gọi E, F là hai điểm trên đoạn AB sao cho AE = EF = FB. Tìm số điểm mặt chất lỏng đứng yên trên đoạn EF. A. 7 B. 4 C. 6 D. 5 C©u 124 : Hai điểm M, N gần nhau nhất trên một phương truyền sóng, sóng tại N trễ pha hơn so với M là π/3. Với bước sóng là120 cm. Phát biểu nào sau đây là đúng A. sóng truyền từ N đến M, khoảng cách NM = 40cm. B. sóng truyền từ N đến M, khoảng cách NM = 20cm. C. sóng truyền từ M đến N, khoảng cách MN = 40cm. D. sóng truyền từ M đến N, khoảng cách MN = 20cm. C©u 125 : Tại 2 điểm O1 , O2 cách nhau 48 cm trên mặt chất lỏng có 2 nguồn phát sóng dao động theo phương thẳng đứng với phương trình: u1 = 5cos( 100t) (mm) ; u2 = 5cos(100t + /2) (mm). Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 2 m/s. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Số điểm trên đoạn O1O2 dao động với biên độ cực đại là A. 23 B. 25 C. 26 D. 24 C©u 126 : Hai nguồn kết hợp đồng pha A, B cách nhau 50mm dao động theo phương trình u = A0cos(200pt) (mm). Xét về một phía đường trung trực của AB ta thấy vân bậc K đi qua điểm M có MA – MB = 12(mm) và vân bậc (K + 3) cùng loại vân bậc K đi qua N có NA – NB = 36(mm). Tốc độ sóng là A. 1,6m/s B. 24m/s C. 0,8m/s D. 48m/s C©u 127 : Chọn câu đúng. Sóng cơ học là: A. những dao động lan truyền trong một môi trường . B. sự lan toả vật chất trong không gian. C. sự lan truyền dao động của vật chất theo thời gian. D. sự lan truyền biên độ dao động của các phân tử vật chất theo thời gian C©u 128 : Chọn câu đúng. Thực hiện thí nghiệm giao thoa trên mặt nước: A và B là hai nguồn kết hợp có phương trình sóng tại A, B là: uA = uB = acoswt thì quỹ tích những điểm đứng yên không dao động là: A. họ các đường hyperbol nhận A, B làm tiêu điểm. B. họ các đường hyperbol

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc154 câu ôn tập sóng cơ.doc
Tài liệu liên quan