Bài giảng bài 13: Ngưng đọng hơi nước trong kí quyển. Mưa

2. Loại gió đem lại mưa nhiều:

A. Gió mậu dịch

B. Gió đông địa cực

C. Gió tây ôn đới

D. Gió mùa

E. Câu C, D đúng

3. Vùng ven biển có dòng biển lạnh sẽ gây ra:

Độ ẩm cao, mưa nhiều

Khô hạn, ít mưa

Mưa trung bình

Không mưa

 

ppt15 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 13/05/2013 | Lượt xem: 3687 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng bài 13: Ngưng đọng hơi nước trong kí quyển. Mưa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 13: NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN. MƯA Hơi nước bốc lên cao hình thành mây Bài 13: NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN. MƯA I. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỎNG ĐẾN LƯỢNG MƯA 1. Khí áp 2. Frông 3. Gió 4. Dòng biển 5. Địa hình - Nhóm 1: Khí áp - Nhóm 2: Frông - Nhóm 3: Gió - Nhóm 4: Dòng biển - Nhóm 5: Địa hình Bài 13: NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN. MƯA 1. Khí áp: II. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỎNG ĐẾN LƯỢNG MƯA Các đai khí áp và gió trên Trái Đất Hình giải thích ảnh hưởng của khí áp đến lượng mưa. CHÂU MỸ CHÂU Á CHÂU PHI CHÂU ÂU CHÂU MỸ CHÂU ÂU CHÂU Á CHÂU PHI Các khu áp cao, áp thấp trong tháng 1 Các khu áp cao, áp thấp trong tháng 7 Bài 13: NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN. MƯA 2. Frông: 3. Gió: I. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỎNG ĐẾN LƯỢNG MƯA 1. Khí áp Nóng Lạnh ẤN ĐỘ DƯƠNG THÁI BÌNH DƯƠNG ĐẠI TÂY DƯƠNG Gió tây ôn đới Gió mùa Bài 13: NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN. MƯA II. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỎNG ĐẾN LƯỢNG MƯA 1. Khí áp 2. Frông 3. Gió 4. Dòng biển: Hoang mạc Xa ha ra Hoang mạc CALAHARI Hoang mạc Nêphut Hoang mạc Rup en Khali DÒNG BIỂN GHINÊ DÒNG BIỂN MÔDĂMBÍCH Hoang mạc Xa ha ra Hoang mạc CALAHARI DÒNG BIỂN BENGHÊLA DÒNG BIỂN CANARI Hoang mạc Victoria Lớn Sa mạc Lớn DÒNG BIỂN TÂY ÔTRÂYLIA DÒNG BIỂN XÔMALI Hoang mạc Nêphut Hoang mạc Rup en Khali hoang mạc CALIPHOOCNIA DÒNG BIỂN GHINÊ DÒNG BIỂN ĐÔNG ÂUTRAYLIA DÒNG BIỂN GƠN XTƠRIM DÒNG BIỂN MÔDĂMBÍCH DÒNG BIỂN CALIPHOOCNIA DÒNG BIỂN BRAXIN DÒNG BIỂN PÊRU DÒNG BIỂN GHINÊ DÒNG BIỂN ĐÔNG ÂUTRAYLIA DÒNG BIỂN CALAHARI 230 200 00 DÒNG BIỂN BẮC ĐẠI TÂY DƯƠNG DÒNG BIỂN CƯRÔXIVÔ DÒNG BIỂN THEO GIÓ MÙA VIỆT NAM Giải thích vì sao miền ven Đại Tây Dương của Tây Bắc châu Phi cùng nằm ở vĩ độ như nước ta, nhưng Tây Bắc châu Phi có khí hậu nhiệt đới khô, còn nước ta lại có khí hậu nhiệt đới ẩm, mưa nhiều? DÒNG BIỂN NÓNG DÒNG BIỂN LẠNH LỤC ĐỊA PHI Hoang mạc Xa ha ra Bài 13: NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN. MƯA II. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỎNG ĐẾN LƯỢNG MƯA 1. Khí áp 2. Frông 3. Gió 4. Dòng biển 5. Địa hình: Sườn đón gió mưa nhiều, sườn khuất gió mưa ít. KHÔ NÓNG DÃY TRƯỜNG SƠN Khô nóng Froâng Khí aùp Gioù Doøng bieån Ñòa hình Möa ít Möa nhieàu Ñieàn theâm noäi dung vaøo sô ñoà ñeå thaáy aûnh höôûng cuûa caùc nhaân toá ñeán löôïng möa? thaáp Cao Nôi Froâng ñi qua Muøa Taây oân ñôùi Maäu dòch Noùng Laïnh Caøng leân cao Thaáp Sườn đón gió Sườn khuất gió Bài 13: NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN. MƯA 1. Lượng mưa trên Trái Đất phân bố không đều theo vĩ độ: III. SỰ PHÂN BỐ LƯỢNG MƯA TRÊN TRÁI ĐẤT Lượng mưa phân bố như thế nào theo vĩ độ? Phân bố lượng mưa theo vĩ độ Xích đạo Chí tuyến Ôn đới Cực THÁI BÌNH DƯƠNG ĐẠI TÂY DƯƠNG ẤN ĐỘ DƯƠNG BẢN ĐỒ PHÂN BỐ LƯỢNG MƯA (mm) 00 300 B 300 N Hãy trình bày và giải thích tình hình phân bố mưa trên các lục địa theo vĩ tuyến 400 B từ Đông sang Tây? Bài tập củng cố: 2. Loại gió đem lại mưa nhiều: A. Gió mậu dịch B. Gió đông địa cực C. Gió tây ôn đới D. Gió mùa E. Câu C, D đúng 3. Vùng ven biển có dòng biển lạnh sẽ gây ra: Độ ẩm cao, mưa nhiều Khô hạn, ít mưa Mưa trung bình Không mưa Bài tập củng cố: 4. Theo vĩ độ, lượng mưa phân bố không đều, những vùng mưa ít là: A. Xích đạo B. Chí tuyến, cực C. Ôn đới 5. Nơi có dải hội tụ nhiệt đới đi qua sẽ gây ra: A. Mưa trung bình B. Mưa ít C. Không mưa D. Mưa nhiều

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBài giảng điện tử-địa lý- ngưng tụ hơi nước, mưa.ppt
Tài liệu liên quan