Bài giảng Đại số 8 - Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Tam giác ABC có số đo các góc là góc A, góc B, góc C lần lượt tỉ lệ với 1; 2; 3. Tính số đo các góc của tam giác ABC.

Hãy vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán 2.

 

 

 

ppt11 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 2763 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số 8 - Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em vÒ tham dù tiÕt häc TiÕt 24 - §2 mét sè bµi to¸n vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn Gi¸o viªn: ph¹m v¨n chiÕn Kiểm tra bài cũ HS1: Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa vµ tÝnh chÊt cña hai ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn ? Các giá trị tương ứng của V và m được cho trong bảng sau : Điền số thích hợp vào c¸c ô trống trong bảng trên. Hai đại lượng m và V có tỉ lệ thuận với nhau hay không? Vì sao? HS2: Chữa bài tập 3/ SGK- 54 TiÕt 24: mét sè bµi to¸n vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn 135,6 192,1 5 11,3 Bài Toán 1 Hai thanh chì có thể tích là 12cm3 và 17cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam, biết rằng thanh thứ hai nặng hơn thanh thứ nhất 56,5 gam? ?1 Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10cm3 và 15cm3 . Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam? Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 222,5g. Chó ý: Bµi to¸n cßn ®­îc ph¸t biÓu ®¬n gi¶n d­íi d¹ng : Chia sè 222,5 thµnh hai phÇn tØ lÖ víi 10 vµ 15. ?1 Bài Toán 2 Tam giác ABC có số đo các góc là góc A, góc B, góc C lần lượt tỉ lệ với 1; 2; 3. Tính số đo các góc của tam giác ABC. . ?2 H·y vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán 2. B) A) C) D) Bµi tËp: Em h·y chän ®¸p ¸n ®óng. 1. Cho tam gi¸c cã sè ®o ba gãc tØ lÖ víi c¸c sè 4; 5; 6. Sè ®o gãc lín nhÊt b»ng. 480 720 600 900 B) A) C) D) 2.Cho x vµ y lµ hai ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn víi nhau. Trong b¶ng sau: Sè thÝch hîp ®iÒn vµo « trèng lµ: 5 a) b) Bµi 5/55 sgk Hai ®¹i l­îng x vµ y cã tØ lÖ thuËn víi nhau hay kh«ng, nÕu : HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ ¤n c¸c kiÕn thøc ®· häc vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn. T×m c¸c d¹ng bµi to¸n thùc tÕ vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn. Làm các bài tập 6; 7; 8 trang 55, 56 sgk. Làm thêm bài 8;10;11;12 trang 44 sách bài tập. Giê sau luyÖn tËp. 3.2)Bµi to¸n: N¨m nay B¶o 15 tuæi, bè cña B¶o 45 tuæi ( gÊp 3 lÇn tuæi B¶o). Gäi tuæi cña bè B¶o lµ y, tuæi cña B¶o lµ x, ta cã: y = 3x. Nãi r»ng tuæi cña bè B¶o tØ lÖ thuËn víi tuæi cña B¶o theo hÖ sè tØ lÖ lµ 3 cã ®óng kh«ng? V× sao? Giải N¨m sau B¶o 16 tuæi th× bè B¶o 46 tuæi , khi ®ã: . VËy nãi r»ng tuæi cña bè B¶o tØ lÖ thuËn víi tuæi cña B¶o theo hÖ sè tØ lÖ lµ 3 lµ kh«ng ®óng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBài giảng điện tử- toán- bài toán tỷ lệ thuận.ppt
Tài liệu liên quan