Bài giảng Đại số 8 - Tiết 31: Phép nhân phân thức đại số

Học thuộc quy tắc nhân hai phân thức , các tính chất của phép nhân các phân thức đại số

 Làm bài 40/53

Xem trước bài: Phép chia các phân thức

Ôn định nghĩa hai số nghịch đảo , quy tắc chia hai phân số

 

ppt11 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 8654 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số 8 - Tiết 31: Phép nhân phân thức đại số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tiÕt 31 NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP Phép nhân 2 phân số ? Quy tắc Tính chất Tiết 31: PHÉP NHÂN PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 1. QUY TẮC Muốn nhân hai phân thức, ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau ?.1 (A,B,C,D là các đa thức. B, D khác đa thức 0) Cho hai phân thức Kết quả của phép nhân tích rút gọn ( Nếu có) Điền vào chỗ trống để được bài giải hoàn chỉnh Tiết 31: PHÉP NHÂN PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 1 3x+6 x+2 x2+4x+4 3x2 2(x+2) Tiết 31: PHÉP NHÂN PHÂN THỨC ĐẠI SỐ ?.2 Làm tính nhân Bài tập 39/a (Sgk-Tr 52) Thực hiện các phép tính Tiết 31: PHÉP NHÂN PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Hoạt động nhóm: Làm tính nhân ?3 Tiết 31: phÐp nh©n c¸c ph©n thøc ®¹i sè 2. Chó ý: PhÐp nh©n ph©n thøc còng cã c¸c tÝnh chÊt ?4 Tính nhanh Tiết 32: PHÉP NHÂN PHÂN THỨC ĐẠI SỐ ĐS: a, b, * Quy tắc :Muèn nh©n hai ph©n thøc, ta nh©n c¸c tö thøc víi nhau, c¸c mÉu thøc víi nhau. KiÕn thøc träng t©m c, Ph©n phèi ®èi víi phÐp céng: b, KÕt hîp: *Chó ý: PhÐp nh©n ph©n thøc cã c¸c tÝnh chÊt a, Giao ho¸n: Phép nhân 2 phân số ? Quy tắc Tính chất Phép nhân 2 phân thức Tính chất Quy tắc  Học thuộc quy tắc nhân hai phân thức , các tính chất của phép nhân các phân thức đại số  Làm bài 40/53 Xem trước bài: Phép chia các phân thức Ôn định nghĩa hai số nghịch đảo , quy tắc chia hai phân số Hướng dẫn bài 40SGK Rút gọn biểu thức sau theo hai cách (sử dụng và không sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng): Cách 1: Cách 2:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBài giảng điện tử- toán- phép nhân phân thức đại số.ppt
Tài liệu liên quan