Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Khuôn hình

Với khuôn hình hàm max:

int a,b;

max(a,b)

Khi đó chương trình dịch sẽ xác định:

-Kiểu của a,b là int nên kiểu của T cũng sẽ là int

-Phát sinh một hàm cụ thể từ khuôn hình hàm max

-Hàm max lúc này sẽ như sau:

int max(int a, int b)

{

if(a>b) return a ;

else return b;

}

pdf13 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 12/02/2014 | Lượt xem: 1653 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Khuôn hình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2/11/2012 9:53 AM Lập trình hướng đối tượng Hà Văn Sang Khoa HTTT, Academy Of Finance, Hanoi Hà Văn Sang Bộ môn: Tin học TC – KT Khoa: Hệ Thống Thông Tin Kinh tế - Học Viện Tài Chính Tel: 0982.165.568 Email: sanghv@hvtc.edu.vn Website: Lập trình hướng đối tượng Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 2/11/2012 9:53 AM Lập trình hướng đối tượng Hà Văn Sang Khoa HTTT, Academy Of Finance, Hanoi CHƯƠNG VI Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Object Oriented Programing– Information Systems Department 3 1. Khuôn hình hàm Định nghĩa Ví dụ 1: xây dựng hàm tìm max của hai số thực -Xây dựng hàm tính max của ba số thực -Xây dựng hàm tính max của n số thực Giải quyết: •Nạp chồng hàm max Vấn đề được giải quyết, nhưng phải viết n hàm Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Object Oriented Programing– Information Systems Department 4 1. Khuôn hình hàm Ví dụ 2: xây dựng hàm tìm max của hai số bất kỳ Giải quyết: int max(int a, int b){ if(a>b) return a; elsse return b;} float max(float a, float b){ if(a>b) return a; elsse return b;} Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Object Oriented Programing– Information Systems Department 5 1. Khuôn hình hàm Khái niệm Là mẫu của hàm có tham số là kiểu của đối số Với mỗi giá trị hợp lệ của đối số sẽ phát sinh một hàm cụ thể gọi là hàm thể hiện Khai báo: template <tên khuôn hình hàm>([ds tham số]) { //thân khuôn hình hàm } Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Object Oriented Programing– Information Systems Department 6 1. Khuôn hình hàm Ví dụ1 : template T max(T a, T b){ if(a>b) return a ; else return b;} Ví dụ 2: xây dựng khuôn hình tính tổng 3 số bất kỳ template T1 tong(T1 x, T2 y, T3 z) { return x+y+z ; } Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Object Oriented Programing– Information Systems Department 7 1. Khuôn hình hàm Gọi hàm từ khuôn hình hàm (đối số) Tên hàm trùng tên khuôn hình hàm Ví dụ: int a,b ; float x,y ; max(a,b) ; Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Object Oriented Programing– Information Systems Department 8 1. Khuôn hình hàm Với khuôn hình hàm max: int a,b; max(a,b) Khi đó chương trình dịch sẽ xác định: -Kiểu của a,b là int nên kiểu của T cũng sẽ là int -Phát sinh một hàm cụ thể từ khuôn hình hàm max -Hàm max lúc này sẽ như sau: int max(int a, int b) { if(a>b) return a ; else return b; } Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Object Oriented Programing– Information Systems Department 9 2. Khuôn hình lớp Ví dụ: xây dựng lớp MT1 với: Nhận xét: •Số phần tử •Mảng các phần tử kiểu: int, char, float, long ... •Các phương thức: nhập, in, cộng, trừ -Với mỗi kiểu dữ liệu của mảng sẽ có 1 lớp -Các lớp này có chung các thao tác -Chỉ kiểu dữ liệu của mảng là khác  C++ cho phép xây dựng một mẫu của lớp, mẫu này có tham số để ứng với mỗi giá trị của tham số sẽ phát sinh một lớp Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Object Oriented Programing– Information Systems Department 10 2. Khuôn hình lớp Khái niệm Khai báo: •Là một mẫu của lớp có các tham số là các kiểu dữ liệu (tham số kiểu) •Với mỗi giá trị của tham số kiểu sẽ phát sinh ra một thể hiện là một lớp cụ thể (lớp khuôn hình) template class { }; Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Object Oriented Programing– Information Systems Department 11 2. Khuôn hình lớp Ví dụ: template class MT1{ int spt; T d[10]; public: void nhap(); void in(); …} Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Object Oriented Programing– Information Systems Department 12 2. Khuôn hình lớp Định nghĩa phương thức -Định nghĩa bên trong khai báo của khuôn hình như hàm thông thừơng - Định nghĩa bên ngoài khai báo Ví dụ: template void MT::nhap() { … } Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Object Oriented Programing– Information Systems Department 13 2. Khuôn hình lớp Sử dụng khuôn hình lớp - Mỗi giá trị của tham số kiểu, chương trình dịch sẽ phát sinh ra một lớp cụ thể Cú pháp: Khai báo đối tựơng: Ví dụ: MT a; MT b; MT c; Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchapter_6.pdf
Tài liệu liên quan