Bài giảng Lịch sử 9 - Bài 25: Phong trào Tây Sơn

- Tháng 11-1788 Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng Đế, hiệu là Quang Trung và tiến quân ra Bắc.

- Từ Tam điệp Quang Trung chia quân làm 5 đạo tấn công quân Thanh.

 

ppt14 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 05/06/2013 | Lượt xem: 4760 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lịch sử 9 - Bài 25: Phong trào Tây Sơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ Đà VỀ DỰ GIỜ MÔN LỊCH SỬ Tiết 55 - Bài 25 PHONG TRÀO TÂY SƠN Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Ngọc Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi NĂM HỌC :2011-2012 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DUY XUYÊN Tháng 6- 1786 Tây Sơn hạ được thành Phú Xuân,giải phóng đất đàng trong Giữa năm 1786 , Nguyễn Huệ đem quân ra Thăng Long lật đổ họ Trịnh rồi giao quyền cho vua Lê rồi trở về Nam. - Sau khi Nguyễn Huệ vào Nam, Nguyễn Hữu Chỉnh lộng quyền, Nguyễn Huệ phái Vũ Văn Nhậm ra Bắc diệt Chỉnh sau đó Nhậm lại kiêu ngạo. - Giữa 1788 Nguyễn Huệ đích thân ra Bắc diệt Nhậm , tự tay thu phục Bắc Hà. 1. Quân Thanh xâm lược nước ta a. Hoàn cảnh - Lê Chiêu Thống sang cầu cứu nhà Thanh. - Năm 1788, Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân tiến vào nước ta. Lực lượng mạnh: bộ binh, kị binh, thuỷ binh. Được bè lũ Lê Chiêu Thống dẫn đường, cung cấp lương thực … Tướng giặc giỏi, hiếu chiến… Là vua bán nước, hèn hạ. Vì quyền lợi cá nhân mà bán rẻ tổ quốc, gây đau khổ cho nhân dân… 1. Quân Thanh xâm lược nước ta a. Hoàn cảnh - Lê Chiêu Thống sang cầu cứu nhà Thanh. - Năm 1788, Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân tiến vào nước ta. b. Chuẩn bị của nghĩa quân - Rút khỏi Thăng long - Lập phòng tuyến Tam Điệp - Biện Sơn Để bảo toàn lực lượng (quân Thanh quá đông, hung hãn, quân ta chỉ có vài vạn). Kiêu ngạo, chủ quan Cướp bóc nhân dân 2. Quang Trung đại phá quân Thanh - Tháng 11-1788 Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng Đế, hiệu là Quang Trung và tiến quân ra Bắc. Khẳng điịnh chủ quyền của dân tộc và cho quân Thanh biết rằng nước ta có chủ. Tập hợp được lòng dân, tạo sức mạnh đoàn kết dân tộc. Thể hiên quyết tâm chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc… 2. Quang Trung đại phá quân Thanh - Tháng 11-1788 Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng Đế, hiệu là Quang Trung và tiến quân ra Bắc. - Từ Tam điệp Quang Trung chia quân làm 5 đạo tấn công quân Thanh. Quân Thanh mới chiếm được Thăng Long nên tỏ ra kiêu ngạo. Vào dịp tết quân Thanh lơ là không đề phòng, mất cảnh giác 2. Quang Trung đại phá quân Thanh - Tháng 11-1788 Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng Đế, hiệu là Quang Trung và tiến quân ra Bắc. - Từ Tam điệp Quang Trung chia quân làm 5 đạo tấn công quân Thanh. 2. Quang Trung đại phá quân Thanh - Tháng 11-1788 Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng Đế, hiệu là Quang Trung và tiến quân ra Bắc. - Từ Tam điệp Quang Trung chia quân làm 5 đạo tấn công quân Thanh. 2. Quang Trung đại phá quân Thanh - Tháng 11-1788 Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng Đế, hiệu là Quang Trung và tiến quân ra Bắc. - Từ Tam điệp Quang Trung chia quân làm 5 đạo tấn công quân Thanh. Các đạo quân phải hợp đồng tác chiến, nếu đánh cùng một lúc thì giặc sẽ bối rối không điều quân tiếp viện cho mặt trận phía nam được - Đêm 30 tết quân ta vượt sông Gián Khẩu, tiêu diệt địch ở đồn tiền tiêu. - Đêm mồng 3 tết bí mật bao vây đồn Hà Hồi. - Mờ sáng mồng 5 tết quân ta đánh đồn Ngọc Hồi. Cùng lúc đó quân của đô đốc Long tấn công đồn Đống Đa. - Trong 5 ngày đêm quân Tây Sơn đã quét sạch 29 vạn quân Thanh. 3. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn. THẢO LUẬN NHÓM Nhóm 1: Suốt 17 năm (1771- 1789) chiến đấu, phong trào Tây Sơn đã thu được những kết quả to lớn nào? Nhóm 2: Vì sao phong trào Tây Sơn lại giành được những kết quả to lớn đó? a. Ý nghĩa lịch sử Lật đổ các tập đoàn phong kiến, lập lại thống nhất đất nước. Đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc. b. Nguyên nhân thắng lợi: Phong trào được nhân dân ủng hộ. Lãnh đạo tài tình của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân. 1. Quân Thanh xâm lược nước ta - Lê Chiêu Thống sang cầu cứu nhà Thanh. - Năm 1788, Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân tiến vào nước ta. a. Hoàn cảnh b. Chuẩn bị của nghĩa quân - Rút khỏi Thăng long - Lập phòng tuyến Tam Điệp - Biện Sơn 2. Quang Trung đại phá quân Thanh - Tháng 11-1788 Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng Đế, hiệu là Quang Trung và tiến quân ra Bắc. - Từ Tam điệp Quang Trung chia quân làm 5 đạo tấn công quân Thanh. - Mờ sáng mồng 5 tết quân ta đánh đồn Ngọc Hồi. Cùng lúc đó quân của đô đốc Long tấn công đồn Đống Đa. - Trong 5 ngày đêm quân Tây Sơn đã quét sạch 29 vạn quân Thanh. - Đêm 30 tết quân ta vượt sông Gián Khẩu, tiêu diệt địch ở đồn tiền tiêu. - Đêm mồng 3 tết bí mật bao vây đồn Hà Hồi. 3. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn. a. Ý nghĩa lịch sử Lật đổ các tập đoàn phong kiến, lập lại thống nhất đất nước. Đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc. b. Nguyên nhân thắng lợi: Phong trào được nhân dân ủng hộ. Lãnh đạo tài tình của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân. 6 5 4 3 2 1 1. Phßng TuyÕn mµ qu©n ta x©y dùng ë Ninh B×nh khi rót khái Th¨ng Long lµ? 2. §ªm mång 3 tÕt KØ DËu nghÜa qu©n T©y S¬n bao v©y vµ h¹ ®ån nµo cña qu©n giÆc? 3. ChiÕn th¾ng mµ qu©n T©y S¬n ®¸nh tan 5 v¹n qu©n Xiªm lµ chiÕn th¾ng nµo? 4. §éi qu©n x©m l­îc n­íc ta cuèi n¨m 1788 lµ? 5. T­íng giÆc th¾t cæ tù tö t¹i gß §èng §a n¨m 1789 tªn lµ g×? 6. T­íng giÆc chØ huy 29 v¹n qu©n Thanh x©m l­îc n­íc ta n¨m 1788 lµ? Dặn dò Học sinh về nhà học bài, làm bài tập 1 – 2 – 3 SGK (trang 131) Hãy tìm hiểu về các chính sách kinh tế, văn hóa và chính sách quốc phòng của Quang Trung trong thời kì xây dựng đất nước.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptPhongTaoTaySon.ppt
Tài liệu liên quan