Bài giảng Mảng hai chiều

Mảng hai chiều

Giống nh mảng một chiều, có thể truy xuất (hay thao tác) trên mỗi phần tử của

mảng hai chiều, nhng khác ở chỗ mỗi phần tử của mảng hai chiều có hai chỉ số

(chứ không phải một chỉ số nh mảng một chiều) và do vậy nó đợc xác định bởi tên

mảng và hai chỉ số.

pdf16 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 27/02/2014 | Lượt xem: 3587 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mảng hai chiều, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tin học 11 (tiết 2) Giáo viên hớng dẫn: Thầy Trần Doãn Vinh Sinh viên thực hiện: TRẦN VĂN THỊNH Lớp A K56 - Khoa CNTT I. Mục đích, yêu cầu • Học sinh cần nắm đợc cách khai báo dữ liệu mảng hai chiều • Học sinh cần có các kĩ năng: Nhận biết đợc các thành phần trong khai báo kiểu mảng hai chiều. Nhận biết đợc định danh của của một phần tử mảng hai chiều xuất hiện trong cùng một chơng trình. Viết đợc khai báo mảng hai chiều với các chỉ số đều thuộc kiểu miền con của kiểu nguyên. Mở đầu Kiểu mảng một chiều thờng đợc dùng trong những chơng trình cần tổ chức dữ liệu nh một dãy các phần tử cùng kiểu để giải quyết bài toán đặt ra nhưng khi cần tổ chức dữ liệu dạng bảng ngời ta nghĩ đến dùng mảng hai chiều. Vậy mảng hai chiều là mảng như thế nào ? Mảng hai chiều  Khái niệm Mảng hai chiều là mảng một chiều mà mỗi phần tử của mảng lại là một mảng một chiều. Mảng hai chiều  Giống nh mảng một chiều, có thể truy xuất (hay thao tác) trên mỗi phần tử của mảng hai chiều, nhng khác ở chỗ mỗi phần tử của mảng hai chiều có hai chỉ số (chứ không phải một chỉ số nh mảng một chiều) và do vậy nó đợc xác định bởi tên mảng và hai chỉ số. Cách khai báo kiểu dữ liệu mảng hai chiều  Khai báo mảng hai chiều mỗi phần tử của mảng lại là một mảng một chiều  Ta dùng hai lần từ khoá ARRAY trong khai báo biến với từ khóa VAR  VAR : ARRAY [kiểu chỉ số dòng] of ARRAY [kiểu chỉ số cột] of ; Cách khai báo kiểu dữ liệu mảng hai chiều Trong TuborPascal cho phép ta có thể khai báo ngắn gọn nh sau: VAR : ARRAY [kiểu chỉ số dòng, kiểu chỉ số cột] of <kiểu phần tử>; Khai báo với từ khóa TYPE: Cách khai báo kiểu dữ liệu mảng hai chiều TYPE = ARRAY [kiểu chỉ số dòng,kiểu chỉ số cột] of <kiểu phẩn tử>; Khai báo biến mảng hai chiều có dạng: VAR : ; Ví dụ: Đây là hình ảnh về mảng hai chiều. Giải thích khai báo biến  ví dụ ARRAY Mang : ARRAY [1..3] of ARRAY [1..4] of integer ;  Ta đã khai báo biến “Mang” gồm 3 phần tử, mỗi phần tử của biến “Mang” có kiểu mảng gồm 4 phần tử kiểu số nguyên. Khai báo biến Trong TuborPascal cho phép ta có thể khai báo ngắn gọn nh sau: ARRAY Mang : ARRAY [1..3,1..4] of integer ; Khai báo biến  Ví dụ vớicách khai báo dùng từ khóa TYPE TYPE Mang = ARRAY [1..3] of ARRAY [1..4] of integer ;  Khai báo biến mảng VAR Mang1, Mang2: Mang; Khai báo biến Khai báo với từ khóaTYPE có lợi : Có thể sử dụng lại nhiều lần với các biến mảng có cùng kiểu mảng. Ví dụ mảng hai chiều  Tính và đa ra màn hình bảng cửu chơng. Có thể mô tả dữ liệu của bảng cửu chơng là kiểu mảng hai chiều ARRAY Mang : ARRAY [1..9,1..9] of integer ; For i:=1 to 9 DO For j=1 to 9 DO Chơng trình  Kết quả: chơng trình tính và đa ra kết quả của bảng cửu chơng Program bangcuuchuong; Uses crt; Var b: array[1..9,1..9]of integer; i,j: integer; Chơng trình Begin Clrscr; For i:=1 to 9 do For j:=1 to 9 do B[i,j]= i*j; For i:=1 to 9 do Begin For j:=1 to 9 do Write (b[i,j]:3); Writeln;writeln; End; Realn; End.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftin_hoc_11_tiet_2__0218.pdf