Bài giảng môn Ngôn ngữ lập trình C

GIỚI THIỆU

™C là ngôn ngữkhông nhạykiểu.

™C có nhiềukiểudữliệu phong phú, với nhiềukiểusố

nguyên và sốthực.Ngoài ra, C còn cho phép ngườilập

trình tựxây dựng những kiểudữliệu khác tùy theo yêu

cầucủa mình.

™Ccócácphéptoán đặcbiệt chophéplậptrình viênthực

hiệnthaotác lệnh hiệuquảnhất.

™C có các lệnhđiều khiểnvàvònglặprất thoáng và khá

logic và phù hợpvớiphương pháp lậptrìnhcócấutrúc.

™C cho phép khai báo các pointer chỉ tới các biếnvàhàm,

đặcbiệt là dùng pointerđểquảnlýbiếnđộng.

™C không cung cấptrựctiếp các thao tácđặcbiệtnhưxuất

nhập các thiếtbịngoạivi, xửlý chuỗi, mảng; các thao tác

này chỉđược cung cấpdướidạng những hàm thưviện.

pdf3 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 12/02/2014 | Lượt xem: 1809 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Ngôn ngữ lập trình C, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
10/26/2009 CBGD: ThS.Trần Anh Dũng 1 CBG D : ThS Chương 6 GIỚI THIỆU NGÔN S.Trần Anh D ũng 1 NGỮ LẬP TRÌNH C GIỚI THIỆU ™ C là ngôn ngữ không nhạy kiểu. ™ C có nhiều kiểu dữ liệu phong phú, với nhiều kiểu số nguyên và số thực. Ngoài ra, C còn cho phép người lập trình tự xây dựng những kiểu dữ liệu khác tùy theo yêu cầu của mình. ™ C có các phép toán đặc biệt cho phép lập trình viên thực CBG D : ThS.Tr hiện thao tác lệnh hiệu quả nhất. ™ C có các lệnh điều khiển và vòng lặp rất thoáng và khá logic và phù hợp với phương pháp lập trình có cấu trúc. ™ C cho phép khai báo các pointer chỉ tới các biến và hàm, đặc biệt là dùng pointer để quản lý biến động. ™ C không cung cấp trực tiếp các thao tác đặc biệt như xuất nhập các thiết bị ngoại vi, xử lý chuỗi, mảng; các thao tác này chỉ được cung cấp dưới dạng những hàm thư viện. 2 rần Anh D ũng CẤU TRÚC LỆNH CBG D : ThS.Tr 3 rần Anh D ũng CÁC VÍ DỤ CBG D : ThS.Tr 4 rần Anh D ũng printf : Hàm trong thư viện chuẩn của C \n : chuỗi thoát Bắt buộc có dấu ; 10/26/2009 CBGD: ThS.Trần Anh Dũng 2 CÁC VÍ DỤ CBG D : ThS.Tr Lệnh tiền xử lý #include, khai báo các thư viện. 5 rần Anh D ũng VD: -conio.h có hàm chuẩn clrscr() -stdio.h có hàm chuẩn printf() và scanf() lf: long float CÁC VÍ DỤ CBG D : ThS.Tr 6 rần Anh D ũng CÁC VÍ DỤ CBG D : ThS.Tr 7 rần Anh D ũng interger BÀI TẬP CBG D : ThS.Tr 8 rần Anh D ũng 10/26/2009 CBGD: ThS.Trần Anh Dũng 3 BÀI TẬP CBG D : ThS.Tr 9 rần Anh D ũng BÀI TẬP CBG D : ThS.Tr 10 rần Anh D ũng BÀI TẬP CBG D : ThS.Tr 11 rần Anh D ũng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfch6_3722.pdf
  • pdfch7_7273.pdf
  • pdfch8_008.pdf
  • pdfch9_2904.pdf
  • pdfch10_6106.pdf
  • pdfch11_9475.pdf
  • pdfch12_3481.pdf
  • pdfch13_6037.pdf
Tài liệu liên quan