Bài giảng môn Toán - Bài: Số 7

Viết số thích hợp vào ô trống:

4 2 7 3 6 8

1 3 5

 

ppt10 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 23/11/2018 | Lượt xem: 78 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Toán - Bài: Số 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhieät lieät chaøo möøng quyù thaày coâ Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Tuyeát Haïnh*** Toaùn *** ** Lớp 1** Tröôøng Tieåu hoïc Taân Thaønh AToaùnThứ hai, ngaøy 21 thaùng 9 năm 20147ToaùnThứ hai, ngaøy 21 thaùng 9 năm 2014ToaùnThứ hai, ngaøy 21 thaùng 9 năm 2014Số 8543216787818ch¬i gi÷a giêTHƯ GIÃN !!!ToaùnThứ hai, ngaøy 21 thaùng 9 năm 2014Số 8881/ Viết số 882/ Số88813586423/ Viết số thích hợp vào ô trống:24637818573 Trò chơi: Ô CỬA BÍ MẬT7658Chúc thầy, cô và các em nhiều sức khỏeChào tạm biệt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptSO_8.ppt
Tài liệu liên quan