Bài giảng Phát triển thể chất

- Con người cần ăn uống để sống và phát triển, làm việc và vui chơi.

- Cần ăn đủ các loại thức ăn, không kén chọn, ăn hết xuất, đủ các bữa ăn trong ngày.

- Uống đủ nước

- Ăn uống tốt cơ thể sẽ nhanh lớn, khoẻ mạnh, học giỏi

 

ppt19 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 06/05/2013 | Lượt xem: 2914 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Phát triển thể chất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc ®Ých bµi häc 1. Sau bài học này học viên nắm được - Néi dung cña lÜnh vùc ph¸t triÓn thÓ chÊt - C¸ch tæ chøc thùc hiÖn c¸c néi dung gi¸o dôc dinh d­ìng – søc kháe, gi¸o dôc ph¸t triÓn vËn ®éng trong tr­êng mÇm non - N¾m ®­îc c¸ch lùa chän néi dung tÝch hîp vµo c¸c chñ ®Ò vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. 2. C«ng t¸c chuÈn bÞ - Tµi liÖu ch­¬ng trình gi¸o dôc mÇm non. - Néi dung th¶o luËn - ThiÕt bÞ bÞ phôc vô trình chiÕu - GiÊy AO vµ giÊy A4, bót d¹. PhÇn I GDDDSK cho trẻ nhà trẻ Néi dung TËp luyện nền nếp, thói quen tèt trong sinh hoạt Làm quen với một số việc tù phôc vô, giữ gìn søc khoÎ. Nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn. GDDDSK cho trẻ Mẫu giáo Nội dung Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt. Giữ gìn sức khoẻ và an toàn. C©u hái th¶o luËn 1/ Dùa vµo ®©u ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch vÒ néi dung DD-SK? 2/ Thùc hµnh x©y dùng m¹ng néi dung 3/ theo ®ång chÝ gi¸o dôc DD- SK ®­îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c hình thøc nµo? Ph¶n håi 1: X©y dựng kế hoạch về nội dung GDDDSK Dựa vào chương trình khung và sách hướng dẫn thực hiện chương trình để xây dựng mạng nội dung chi tiết phù hợp với độ tuổi. Từ mạng nội dung chi tiết lựa chọn nội dung phù hợp cho các chủ đề. Lựa chọn nội dung và tổ chức các hoạt động giáo dục DDSK tích hợp vào các hoạt động giáo dục có chủ định của các lĩnh vực phát triển khác một cách phù hợp. Ph¶n håi 2: Gợi ý m¹ng nội dung gi¸o dôc dinh d­ìng - sức khoẻ Nhu cÇu vµ vai trß cña dinh d­ìng - Con người cần ăn uống để sống và phát triển, làm việc và vui chơi. - Cần ăn đủ các loại thức ăn, không kén chọn, ăn hết xuất, đủ các bữa ăn trong ngày. - Uống đủ nước - Ăn uống tốt cơ thể sẽ nhanh lớn, khoẻ mạnh, học giỏi Thùc phÈm nu«i sèng con ng­êi Các loại thực phẩm để nấu ăn (ĐV, TV) Có nhiều cách chế biến thực phẩm khác nhau. Cách chọn và bảo quản thực phẩm. Giá trị của thực phẩm -> Giữ gìn vệ sinh thân thể Mặc quần áo hợp vệ sinh, sạch sẽ. Bảo vệ sức khoẻ, an toàn. Tập TD hàng ngày để cơ thể khoẻ mạnh Ăn uống đúng cách hợp vệ sinh Rửa hoa quả, gọt vỏ trước khi ăn -> Hành vi VSVM: mời chào, biết cám ơn… Tự phục vụ, biết chia sẻ. Không cười đùa trong khi ăn. Ăn chậm, nhai kỹ …. Ph¶n håi 3: Hình thức giáo dục DD - SK: Lồng ghép giáo dục dinh dưỡng và sức khoẻ vào hoạt động học tập Đưa giáo dục dinh dưỡng và sức khoẻ vào hoạt động vui chơi Thực hiện giáo dục dinh dưỡng và sức khoẻ qua các hoạt động theo thời điểm trong ngày, ở mọi lúc, mọi nơi Một số hình thức khác : Bản tin, ngày hộingày lễ, làm vườn, thăm trang trại, đi chợ, siêu thị ,Bé tập làm nội trợ . Kết hợp vào các hình thức giáo dục đa dạng khác nhau: Trò chuyện về thực phẩm và thức ăn trong bữa ăn. Trò chơi lôtô, chơi ngón tay. Đọc sách, kể chuyện, hát, đọc thơ, đóng kịch. Ngày nghỉ, lễ hội, sinh nhật. Bản tin cho cha mẹ. Chuẩn bị bữa phụ. Làm vườn, khoa học. Thăm trang trại. Đi chợ, đi siêu thị. Tạo hình. Bé tập nấu ăn. Các tình huống trong sinh hoạt hàng ngày PhÇn 2 Gi¸o dôc PTVĐ cho trẻ nhà trẻ Néi dung: TËp ®éng t¸c ph¸t triÓn c¸c nhãm c¬ vµ h« hÊp TËp c¸c vËn ®éng c¬ b¶n vµ ph¸t triÓn c¸c tè chÊt vËn ®éng ban ®Çu. TËp c¸c cö ®éng cña bµn tay , ngßn tay vµ phèi hîp tay m¾t. Gi¸o dôc PTVĐ cho trẻ mÉu gi¸o Néi dung: - TËp ®éng t¸c ph¸t triÓn c¸c nhãm c¬ vµ h« hÊp TËp luyÖn c¸c kn vËn ®éng c¬ b¶n vµ ph¸t triÓn c¸c tè chÊt trong vËn ®éng. TËp c¸c cö ®éng cña bµn tay , ngãn tay, phèi hîp tay - m¾t vµ sö dông mét sè ®å dïng dông cô. C©u hái trao ®æi 1/ Thùc hiÖn néi dung PTV® cho trÎ ®­îc tÝch hîp trong c¸c thêi ®iÓm vµ ho¹t ®éng nµo? cho vÝ dô. 2/ Tæ chøc ho¹t ®éng ph¸t triÓn vËn ®éng trong giê ho¹t ®éng cã chñ ®Ých cã ®iÓm gì kh¸c so víi ch­¬ng trình tr­íc ®©y? Ph¶n håi:1 1/ Tích hợp nội dung phát triển vận động theo chủ đề. 2/ Tích hợp vào các hoạt động trong ngày 2.1 Đón trẻ. 2.2 Thể dục sáng. 2.3 Hoạt động học có chủ đích. 2.4 Hoạt động ngoài trời. 2.5 Hoạt động góc. 2.6 Trả trẻ Ph¶n håi 2: Tổ chức hoạt động phát triển vận động trong ho¹t ®éng cã chñ ®Þnh Tên hoạt động Có thể thay đổi để gần gũi với trẻ, phù hợp với CĐ 1.Khởi động 2. Trọng động 2.1 Thực hiện BTPTC: Tập những đ tác bổ trợ cho VĐCB 2.2 Bài tập VĐ cơ bản: Thực hiện 1-2 VĐ cơ bản. Nếu 2 VĐ thì trong đó có 1 VĐ là ôn 2.3 TCVĐ: Củng cố rèn luyện và hỗ trợ cho bài tập VĐCB 3. Hồi tĩnh: Những hoạt động nhẹ nhàng Tr©n träng c¸m ¬n !

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBAI 1 PHAT TRIEN THE CHAT GIANG CHO CBQL1.ppt
Tài liệu liên quan