Bài giảng tin 11: Chương trình con và phân loại

Các CTC thường được đặt sau phần khai báo của chương trình chính.

CTC chỉ được thực hiện khi có lời gọi nó.

Lợi ích của việc sử dụng chương trình con:

-Hỗ trợ việc thực hiện các chương trình lớn.

-Tránh được việc phải viết lặp đi lặp lại cùng một dãy lệnh nào đó.

-Thuận tiện cho việc phát triển và nâng cấp chương trình.

 

ppt7 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 10/05/2013 | Lượt xem: 2982 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng tin 11: Chương trình con và phân loại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 19 Gi¸o ¸n ®iÖn tö tin häc líp 11 Để viết chương trình giải các bài toán lớn, phức tạp người lập trình có thể chia thành nhiều bài toán nhỏ, mỗi bài toán là một dãy lệnh mô tả một số thao tác nhất định (gọi là ctc). Sau đó ghép nối các chương trình con thành chương trình chính. Nhóm trưởng Việc A Việc B 1. Chương trình con (ctc) 2. Phân loại chương trình con Chương trình con Hàm (Function) Là chương trình con thực hiện một số thao tác nào đó, và trả về một giá trị qua tên của nó. Thủ tục (Procedure) Là chương trình con thực hiện một số thao tác nào đó, và không trả về giá trị nào qua tên của nó. Tính tổng luỹ thừa S = an + bm + cp + dq Vẽ và đưa ra màn hình 5 hình chữ nhật có kích thước khác nhau. 3. CẤU TRÚC CỦA CHƯƠNG TRÌNH CON Function [()] :kiểu của hàm; [] Begin [] tênhàm := giátrị; End; Procedure [()]; [] Begin [] End; Hàm (Function) Thủ tục (Procedure) 4. Một số ví dụ Bài toán 1: Lập chương trình tối giản phân số Ví dụ: nhập 6/10 => ra 3/5 * INPUT : Nhập phân số a/b; * OUTPUT : Phân số c/d - Trong đó: c = a/ƯCLN (a,b); d = b/ƯCLN(a,b);  Viết chương trình con thực hiện tìm ƯCLN(a,b) và gọi nó khi tính c,d trong chương trình chính. Program tgps; Uses crt; Var tu,mau,c,d : integer; Function UCLN( a,b :integer) : integer; Begin While a b do if a>b then a := a-b else b:=b-a; UCLN := a; end; BEGIN Write(‘ Nhap vao tu so vµ mau so:’); readln(tu,mau); C := tu div UCLN(tu,mau) ; d := mau div UCLN(tu,mau); Writeln(‘ Phan so toi gian = ’, c, ‘ / ’, d); Readln; END. Write(‘Nhap vao tu so va mau so:’); C := 6 div d := 10 div UCLN(6,10) UCLN(6,10); Writeln(‘ Phan so toi gian = ’, 3, ‘ / ’, 5); Readln; END. BEGIN Readln(tu,mau); USCLN=2; USCLN=2; Nhap vao tu so va mau so: 6 10 Phan so toi gian= 3/5 Các CTC thường được đặt sau phần khai báo của chương trình chính. CTC chỉ được thực hiện khi có lời gọi nó. Lợi ích của việc sử dụng chương trình con: Hỗ trợ việc thực hiện các chương trình lớn. Tránh được việc phải viết lặp đi lặp lại cùng một dãy lệnh nào đó. Thuận tiện cho việc phát triển và nâng cấp chương trình. Hãy nhớ!  Chương trình con là một dãy lệnh giải quyết một bài toán con cụ thể.  Cấu trúc chương trình gồm: Phân loại chương trình con: + Hàm + Thủ tục

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai19- Chuong trinh con (Thu tuc va ham) - Tin 11.ppt
Tài liệu liên quan