Bài giảng Tranh dân gian Việt Nam - Tranh thờ miền núi

Theo truyền thuyết của người Tày, Mẹ Hoa (Mẻ Bjoóc) là vị thần tình yêu, sắc đẹp, sức khoẻ, sinh trưởng và bảo vệ sự sống cho con người. “Thế giới của mẹ Hoa” được ví như một cái cây, ở đó có hoa vàng sẽ kết ra con trai, hoa bạc sẽ kết ra con gái,. Người ta tin rằng thành tâm cầu cúng đến bà, sẽ có con trai (hoa vàng), con gái (hoa bạc) do bà ban cho: con cáI là niềm vui, hạnh phúc của lứa đôI, gia đình dòng họ đất nước.Tranh này cũng được treo thờ ở đầu giường các phụ sản, để Mẹ Hoa phù trợ cho đứa trẻ.

 

ppt15 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 13/07/2013 | Lượt xem: 2078 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tranh dân gian Việt Nam - Tranh thờ miền núi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tho¸t Kho tµng tranh d©n gian ViÖt Nam X Phạm Ngọc Cương Kho tµng tranh d©n gian ViÖt Nam Tranh thê c¸c d©n téc miÒn nói Tranh Thê - D©n téc Tµy Bét mµu trªn giÊy - KT: 70 x 31cm Xem Chi tiÕt >> Tranh: Héi Thång Lång Tranh: C«ng Tµo Tranh: Th¸i Thanh Cung Tranh: §¹o B¶o Tranh: Kinh B¶o Tranh: Quang Nguyªn Suý Tranh: M· Nguyªn Suý Tranh: §Æng Nguyªn Suý Tranh: TriÖu Nguyªn Suý Tranh: Long Ng©m Tranh: Ngäc Hoµng Th­îng §Õ Tranh: CÇu Hoa Tranh: Cöu U Tho¸t X Phạm Ngọc Cương Kho tµng tranh d©n gian ViÖt Nam Tranh thê c¸c d©n téc miÒn nói CÇu Hoa Tranh Thê: - D©n téc Tµy Quay l¹i > Tranh: Héi Thång Lång Tranh: C«ng Tµo Tranh: Th¸i Thanh Cung Tranh: §¹o B¶o Tranh: Kinh B¶o Tranh: Quang Nguyªn Suý Tranh: M· Nguyªn Suý Tranh: §Æng Nguyªn Suý Tranh: TriÖu Nguyªn Suý Tranh: Long Ng©m Tranh: Ngäc Hoµng Th­îng §Õ Tranh: CÇu Hoa Tranh: Cöu U Tho¸t X Phạm Ngọc Cương Kho tµng tranh d©n gian ViÖt Nam Tranh thê c¸c d©n téc miÒn nói Long ng©m Tranh Thê: - D©n téc Tµy Quay l¹i << Con rång Long Ng©m ®øng ®Çu c¸c con vËt linh thiªng: Rång, Ph­îng, Kú l©n vµ Rïa, cña c¸c d©n téc Tµy , Nïng. Rång lµ Vua (nam), ®èi øng víi Ph­îng lµ Vî Vua (n÷). Rång xuÊt hiÖn trªn bÇu trêi (câi d­¬ng ), l¹i cã thÓ xuÊt hiÖn c¶ ë d­íi s«ng, biÓn (câi ©m). Rång vïng vËy kh¾c bèn câi: lóc cuèn n­íc, lóc phun löa, lóc Èn trong m©y, lóc hiÓn trong vïng ¸nh s¸ng, nªn cßn ®­îc xem nh­ ng­êi anh hïng. Rång còng ®­îc coi lµ vËt c­ìi linh thiªng cña c¸c thÇn th¸nh. Ng­êi ta tin r»ng con rång xuÊt hiÖn sÏ mang l¹i ®iÒm lµnh. §iÒu ®ã còng g¾n liÒn víi tÝn ng­ìng cæ cña d©n c­ lµm lóa n­íc: Rång lµ biÓu t­îng cña N­íc, mét yÕu tè c¬ b¶n cÊu thµnh vò trô, tèi cÇn thiÕt cho nghÒ n«ng. Tho¸t X Phạm Ngọc Cương

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBai 19 Tranh dan gian Viet Nam_ Tranh tho mien nui.ppt
Tài liệu liên quan