Bài kiểm tra chất lượng giữa học kì II năm học 2017 - 2018 môn Tin học lớp 8 - Mã đề 872

C2. Những phát biểu nào dưới đây là đúng?

(A) Việc viết nhiều lệnh và tập hợp lại thành một chương trình giúp con người điều khiển máy tính thực hiện các công việc phức tạp một cách hiệu quả hơn.

(B) Chương trình thực chất là một dãy các lệnh để hướng dẫn máy tính thực hiện. Không nên viết gộp các lệnh thành chương trình vì sẽ phức tạp và nếu viết dài thì rất khó kiểm tra. Vì thế tốt nhất là điều khiển máy tính theo từng lệnh.

(C) Khi thực hiện chương trình, máy tính sẽ thực hiện các lệnh có trong chương trình một cách tuần tự.

(D) Khi dịch chương trình, chương trình dịch chỉ dịch các lệnh viết đúng quy tắc. Các lệnh viết sai quy tắc sẽ bị bỏ qua.

(E) “Chương trình” là từ gọi chung cho: Chương trình máy tính thể hiện bằng ngôn ngữ mà máy hiểu được (ngôn ngữ máy) và chương trình viết bằng một ngôn ngữ lập trình nào đó.

 

doc4 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 08/03/2019 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra chất lượng giữa học kì II năm học 2017 - 2018 môn Tin học lớp 8 - Mã đề 872, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT VĂN LÂM TRƯỜNG THCS LẠC ĐẠO ( Đề có 4 trang ) ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN TIN HỌC – LỚP 8 Thời gian làm bài : 90 Phút Mã đề 872 Họ tên :......................................................................................... Lớp: ................... ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN I. LÍ THUYẾT (5đ): C1. Ta đã biết rằng, để máy tính có thể thực hiện một công việc theo mong muốn của mình, con người phải đưa ra những chỉ dẫn (“lệnh”) thích hợp cho máy tính. Những thiết bị nào dưới đây thường được sử dụng để “ra lệnh” cho máy tính? (A) Bàn phím; (B) Màn hình; (C) Microphone; (D) Chuột máy tính. (E) Máy in. Hãy chọn các thiết bị thích hợp. C2. Những phát biểu nào dưới đây là đúng? Việc viết nhiều lệnh và tập hợp lại thành một chương trình giúp con người điều khiển máy tính thực hiện các công việc phức tạp một cách hiệu quả hơn. Chương trình thực chất là một dãy các lệnh để hướng dẫn máy tính thực hiện. Không nên viết gộp các lệnh thành chương trình vì sẽ phức tạp và nếu viết dài thì rất khó kiểm tra. Vì thế tốt nhất là điều khiển máy tính theo từng lệnh. Khi thực hiện chương trình, máy tính sẽ thực hiện các lệnh có trong chương trình một cách tuần tự. Khi dịch chương trình, chương trình dịch chỉ dịch các lệnh viết đúng quy tắc. Các lệnh viết sai quy tắc sẽ bị bỏ qua. “Chương trình” là từ gọi chung cho: Chương trình máy tính thể hiện bằng ngôn ngữ mà máy hiểu được (ngôn ngữ máy) và chương trình viết bằng một ngôn ngữ lập trình nào đó. *Các câu sau đây đúng hay sai? Câu Đúng Sai C3) Mỗi loại máy tính có ngôn ngữ máy riêng. C4) Cần chọn ngôn ngữ lập trình theo ngôn ngữ máy. C5) Chương trình viết bằng ngôn ngữ máy chạy nhanh hơn. C6) Chương trình là cách biểu diễn thuật toán với mục đích thực hiện trên máy tính. C7) Chương trình viết trên ngôn ngữ lập trình dễ hiểu hơn. C8) Chỉ cần một chương trình dịch duy nhất cho mỗi loại máy tính. C9) Khi viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình chúng ta phải quan tâm đến phần cứng của máy tính sẽ thực hiện chương trình đó. C10) Không biết ngôn ngữ máy vẫn có thể ra lệnh cho máy tính. C11) Ngôn ngữ dùng để viết chương trình cho máy tính được gọi là A. Ngôn ngữ máy ; B. Ngôn ngữ giao tiếp ; C. Ngôn ngữ lập trình; C. Tất cả đều sai . C12) Câu nào sai (với ngôn ngữ Pascal) ? A) Một chương trình phải có đủ hai phần: phần khai báo và phần thân chương trình. B) Một chương trình có thể gồm hai phần: phần khai báo và phần thân chương trình, trong đó thân chương trình là phần bắt buộc phải có. C) Nếu chương trình có phần khai báo, phần đó phải đứng trước phần thân chương trình. D) Có thể đặt phần khai báo tại vị trí bất kỳ trong chương trình. C13) Trong các từ sau , từ nào là từ khoá? A. Begin ; B. BEGINEND ; C. TAMGIAC ; C. TAM_GIAC . C14) Trong các tên sau, tên nào là tên đúng trong Pascal? A. Chu vi; B. A1 ; C. CHU VI ; C. 1A . C15) Dưới đây là một chương trình viết trong Pascal: program CT_Dau_tien ; Uses Crt ; begin writeln ( ‘Toi la Turbo Pascal’ ) end. Hãy phân biệt từ khóa và tên trong chương trình trên và đánh dấu (x) vào ô ở cột tương ứng trong bảng dưới đây: Từ khóa Tên program CT_Dau_tien uses Crt Begin Writeln End C16) Chức năng của lệnh Writeln(‘CHAO CAC BAN’); là: A. Hiển thị giá trị các đối tượng ra màn hình và đưa con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo; B. Hiển thị giá trị các đối tượng ra màn hình ; C. Hiển thị dòng chữ CHAO CAC BAN ra màn hình; D. Hiển thị dòng chữ CHAO CAC BAN ra màn hình và đưa con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo. C17) Câu nào sai (với ngôn ngữ Pascal) ? A) Lệnh Uses crt để nạp thư viện chuẩn Crt vào chương trình, nhờ đó chương trình có thể sử dụng được các lệnh trong thư viện này như: clrscr, abs, sqrt, B) Lệnh Readln dùng để dừng chương trình cho người dùng quan sát kết quả trên màn hình, khi quan sát xong nhấn phím Enter chương trình sẽ tiếp tục thực hiện. C) Lệnh readln(a, b, c); {với a, b, c: real} Với lệnh này ta phải nhập 3 giá trị số vào từ bàn phím, mỗi số cách nhau bằng cách nhấn phím Enter hoặc Space Bar hoặc Tab. D) Lệnh writeln(‘gia tri cua a la:’, a:10:4); {với a = 12,5} lệnh này cho kết quả sau dấu hai chấm là 12,5000 . C18) Giá trị của biểu thức -5 MOD 2 là: A. 1 ; B. -1 ; C. 2 ; D. -2 . C19) Giá trị của biểu thức -7 DIV 2 là: A. 1 ; B. -1 ; C. 3 ; D. -3 . *Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong những câu sau đây: C20) Trước khi sử dụng, cả hằng và biến đều phải được . C21) Khai báo biến để xác định . của nó. C22) Khai báo hằng để xác định . của nó. C23) Phần khai báo biến bắt đầu bằng từ khóa .. C24) Phần khai báo biến bắt đầu bằng từ khóa .. C25) Biểu thức khi chuyển sang dạng các ký hiệu trong Pascal là: A. x + 5/2x ; B. (x + 5)/2x ; C. (x +5)/(2*x) ; D. (x + 5)/2*x . II. THỰC HÀNH (5đ): Câu 26(2đ): Viết một chương trình Pascal hoàn chỉnh để tính diện tích một hình bình hành, trong đó số đo độ dài một cạnh và chiều cao tương ứng được nhập vào từ bàn phím. Câu 27(3đ): Viết một chương trình Pascal hoàn chỉnh để tính giá trị của biểu thức sau, trong đó giá trị của hai số x, y được nhập vào từ bàn phím. . BÀI LÀM

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docde 872.doc
Tài liệu liên quan