Bài ôn tập cuối tuần 10 môn Toán 1 + Tiếng Việt 1

*/ Đọc – viết: (Các con viết bằng bút mực vào vở chính tả ở nhà.)

 Queâ beù Thuùy ôû Hueá. Nghæ heø, boá meï cho beù veà queâ. Khi veà, beù khoe: ÔÛ queâ coù hoa quaû. Baø quyù beù, baø ñeå beù thoa thueâ.

*/ Bài tập 1. Con hãy lần lượt đưa các tiếng toa, queû, hueä, luõy vào mô hình rồi đọc mô hình:

 

docx2 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 23/11/2018 | Lượt xem: 121 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài ôn tập cuối tuần 10 môn Toán 1 + Tiếng Việt 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI ÔN TẬP CUỐI TUẦN 10 Họ và tên: .. Lớp: 1 */ TOÁN Bài 1. Tính: 4 – 2 = 5 – 1 = 4 – 3 = 5 – 2 + 1 = 4 – 1 = 5 – 3 = 5 – 4 = 1 + 3 – 2 = Bài 2. Tính (theo cột dọc): 5 4 5 5 4 5 2 - - - - - - 1 2 3 4 1 . .. .. Bài 3. Điền dấu +, - vào chỗ chấm cho thích hợp: 3 2 = 5 5 4 = 1 1 3 = 4 5 2 = 3 2 2 = 4 0 5 = 5 5 3 = 2 4 3 = 1 4 2 3 = 5 Bài 4. >, <, =? 4 – 1 . 5 2 + 1 . 3 – 2 4 – 1 2 – 1 2 + 3 4 4 + 0 . 5 – 1 2 – 1 3 – 2 5 - 2 3 1 + 3 . 1 + 4 5 4 – 3 Bài 5. Số? 3 + 1 = - 4 = 5 - 4 = + 1 = 5 - 2 = + 3 = Bài 6. Viết các số 2, 3, 5 vào ô trống để tạo thành phép tính đúng: = - - = = - - = */ TIẾNG VIỆT */ Đọc – viết: (Các con viết bằng bút mực vào vở chính tả ở nhà.) Queâ beù Thuùy ôû Hueá. Nghæ heø, boá meï cho beù veà queâ. Khi veà, beù khoe: ÔÛ queâ coù hoa quaû. Baø quyù beù, baø ñeå beù thoa thueâ. */ Bài tập 1. Con hãy lần lượt đưa các tiếng toa, queû, hueä, luõy vào mô hình rồi đọc mô hình: */ Bài tập 2. Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B để tạo thành câu. A B Chò Khueâ ÔÛ queâ Boá meï cho beù Khoa ñi nghæ leãø ôû Hueá. coù hoa quaû. ruû beù chôi troø ñoá chöõ.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxBÀI TẬP CUỐI TUẦN 10.docx
Tài liệu liên quan