Bài tập lớn kỹ thuật lập trình

Đề bài:

Xây dựng một thư viện về ma trận bằng C++ cho phép cung cấp các chức năng để sử

dụng viết chương trình sau:

cin>>m;

mkq=(m1+m2)*(m3-m4); //m1,m2.là các ma trận đối tượng

cout<<mkq;

Viết chương trình minh họa việc sử dụng thư viện ma trận để khảo sát tính điều khiển

được với mô hình không gian trạng thái của đối tượng điều khiển.

pdf9 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 11/02/2014 | Lượt xem: 1883 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập lớn kỹ thuật lập trình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
DIEN 9 – K53 – DHBKHN BÀI TẬP LỚN KỸ THUẬT LẬP TRÌNH Đề bài: Xây dựng một thư viện về ma trận bằng C++ cho phép cung cấp các chức năng để sử dụng viết chương trình sau: cin>>m; mkq=(m1+m2)*(m3-m4); //m1,m2..là các ma trận đối tượng cout<<mkq; Viết chương trình minh họa việc sử dụng thư viện ma trận để khảo sát tính điều khiển được với mô hình không gian trạng thái của đối tượng điều khiển. Bài làm: Xây dựng thư viện các thuật toán ma trận cần thiết: mt.h class mt { private: int m,n; float** p; /* Cap phat bo nho dong cho mang 2 chieu (con tro tro toi con tro)*/ public: mt(); mt(int m1,int n1); friend ostream& operator<< (ostream& os,const mt& x); /*Ham in ma tran*/ friend istream& operator>> (istream& is,mt &x); /*Ham nhap ma tan*/ friend mt operator+(const mt& x1,const mt& x2); /*Nap chong toan tu cong ma tran*/ friend mt operator-(const mt& x1,const mt& x2); /*Nap chong toan tu tru ma tran*/ friend mt operator*(const mt& x1,const mt& x2); /*Nap chong toan tu nhan ma tran*/ friend mt operator^(const mt& x,const int& n); /*Nap chong toan tu luy thua ma tran*/ friend int Rank(const mt& x); /*Ham tinh hang ma tran*/ friend mt kalman(const mt& a,const mt& b); /*Ham tao ma tran Kalman de khao sat tinh dieu khien duoc cua he thong*/ }; mt.cpp (Định nghĩa các hàm) #include “mt.h” #include DIEN 9 – K53 – DHBKHN #include #include #include mt::mt() { this->m=0;this->n=0;this->p=NULL; } /**********************************************************************/ mt::mt(int m1,int n1) { this->m=m1;this->n=n1; this->p = new float* [m1+1]; for(int i=1;i<=m1+1;i++) { this->p[i]= new float [n1+1]; for(int j=1;j<n1+1;j++) this->p[i][j]=0; } } /**********************************************************************/ ostream& operator<< (ostream& os,const mt& x) { for (int i=1 ; i<= x.m ; ++i) { os << "\n" ; for (int j=1; j<=x.n; ++j) os << setw(6) << x.p[i][j] ; } os << "\n" ; return os; } /**********************************************************************/ istream& operator>> (istream& is, mt& x) { cout << "So Hang: " ; is >> x.m; cout << "So Cot: " ; is >> x.n; x.p = new float* [x.m+1]; for (int i=1;i<x.m+1;i++) { x.p[i]= new float[x.n+1]; for(int j=1;j<x.n+1;j++) { cout << "Phan Tu [" << i << "]" << "[" << j << "]" << " = " ; DIEN 9 – K53 – DHBKHN is >> x.p[i][j]; } } return is; } /**********************************************************************/ mt operator+(const mt& x1,const mt& x2) { if (x1.m != x2.m || x1.n !=x2.n) { cout << "\n Khong thuc hien duoc do hai ma tran khong cung cap"; getch(); } else { mt d(x1.m,x1.n); for(int i=1; i<x1.m+1; i++) for(int j=1; j<x1.n+1; j++) d.p[i][j] = x1.p[i][j] + x2.p[i][j]; return d; } } /**********************************************************************/ mt operator-(const mt& x1,const mt& x2) { if (x1.m != x2.m || x1.n !=x2.n) { cout << "\n Khong thuc hien duoc do hai ma tran khong cung cap"; getch(); } else { mt d(x1.m,x1.n); for(int i=1; i<x1.m+1; i++) for(int j=1; j<x1.n+1; j++) d.p[i][j] = x1.p[i][j] - x2.p[i][j]; return d; } } /**********************************************************************/ mt operator*(const mt& x1,const mt& x2) { if (x1.n != x2.m) { cout << "\n Khong thuc hien duoc do hai ma tran khong cung cap"; getch(); DIEN 9 – K53 – DHBKHN } else { mt d(x1.m,x2.n); for (int i=1; i < x1.m+1; i++) for (int j=1; j < x2.n+1; j++) { for (int k=1; k < x1.n+1; k++) d.p[i][j] += x1.p[i][k] * x2.p[k][j]; } return d; } } /**********************************************************************/ int Rank(const mt& x) { int rankmt,i,j,r,c; rankmt=x.m; for(i=1; i<=x.m; i++) for(j=1; j<x.n; j++) { if(x.p[i][j]==0&&i==j) { for(r=i+1; r<=x.m; r++) if(x.p[r][j]!=0) { for(c=1; c<=x.m; c++) { float temp= x.p[r][c]; x.p[r][c]=x.p[i][c]; x.p[i][c]=temp; } break; } } else break; } for(i=1; i<=x.m; i++) for(j=1; j<=x.n; j++) { if(x.p[i][j]!=0&&i==j) r=i+1; while(r<=x.m) { DIEN 9 – K53 – DHBKHN float k=x.p[r][j]/x.p[i][j]; for(c=1; c<=x.n; c++) x.p[r][c]=x.p[r][c]-k*x.p[i][c]; r++; } } for(i=1; i<=x.m; i++) { for(j=1; j<=x.n; j++) if(x.p[i][j]!=0) break; else if(j==x.n) rankmt--; } return rankmt; } /**********************************************************************/ mt operator^(const mt& x,const int& n) { mt d(x.m,x.n); for (int i=1; i <x.m+1; i++) for (int j=1;j<x.n+1;j++) d.p[i][j]=x.p[i][j]; for (int k=2; k <=n; k++) d=d*d; return d; } /**********************************************************************/ mt kalman(const mt& a,const mt& b) { mt d(b.m,b.m); for (int i=1;i<b.m+1;i++) d.p[i][1]=b.p[i][1]; for (int j=2;j<b.m+1;j++) for(int k=1;k<b.m+1;k++) { mt c=a^(j-1); d.p[k][j]=(c*b).p[k][1]; } return d; } DIEN 9 – K53 – DHBKHN Chương trình sử dụng thư viện trên: Chương trình 1: cin>>m; mkq=(m1+m2)*(m3-m4); //m1,m2..là các ma trận đối tượng cout<<mkq; Main1.cpp #include “mt.h” #include #include #include #include void main() { mt m1,m2,m3,m4,mkq; cout << "\n Nhap ma tran M1 " <<"\n"; cin >> m1; cout << "\n Nhap ma tran M2 " <<"\n"; cin >> m2; cout << "\n Nhap ma tran M3 " <<"\n"; cin >> m3; cout << "\n Nhap ma tran M4 " <<"\n"; cin >> m4; mkq=(m1+m2)*(m3-m4); cout << "\n Ma tran ket qua MKQ=(M1+M2)*(M3-M4): " <<"\n"; cout << mkq; } Sau khi chạy ta có kết quả sau: DIEN 9 – K53 – DHBKHN DIEN 9 – K53 – DHBKHN Chương trình 2: Viết chương trình minh họa việc sử dụng thư viện ma trận để khảo sát tính điều khiển được với mô hình không gian trạng thái của đối tượng điều khiển Main2.cpp #include “mt.h” #include #include #include #include void main() { mt a,b,p; int n; cout << "\n Nhap ma tran A " <<"\n"; cin >> a; cout << "\n Nhap ma tran B " <<"\n"; cin >> b; cout << "\n Nhap bac cua he " <<"\n"; cin >> n; p=kalman(a,b); cout << "\n Ma tran Kalman: " <<"\n" <<p; if (Rank(p)!=n) cout << "\nHe Khong Dieu Khien Duoc" << "\n"; else cout << "\nHe Dieu Khien Duoc" << "\n"; } Sau khi chạy ta có kết quả sau: DIEN 9 – K53 – DHBKHN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_tap_lon_ky_thuat_lap_trinh.pdf