Bài tập luyện tập phương pháp đường chéo

Áp dụng:

 - Khi trộn lẫn các dung dịch có nồng độ khác nhau của cùng một chất (hoặc khác chất nhưng do phản ứng với nước lại cho cùng một chất).

 - Trộn lẫn chất tan vào dung dịch chứa chất tan đó.

 - Pha loãng dung dịch bằng nước cất.

 - Từ tìm tỉ lệ mol các chất.

 - Từ nguyên tử khối trung bình, tìm % số nguyên tử các đồng vị

Lưu ý:

 - Không áp dụng khi trộn lẫn các chất khác nhau hoặc phản ứng với nhau.

 - Chất rắn khan coi như nồng độ 100%.

 - Dung môi coi như nồng độ 0%.

 - Muối ngậm nước có thể coi như dung dịch và tính C% bình thường.

 Ví dụ: CuSO4.5H2O có thể coi như dung dịch CuSO4 có nồng độ: C% = = 64 %

 - Khối lượng riêng của nước là 1 g/ml

 - Với các chất phản ứng với nước, phải tính C% chất tan tạo thành (có thể C%>100%).

 Ví dụ: Na2O + H2O 2 NaOH, có thể tính C% của NaOH trong Na2O như sau:

 62g 80 g

 100g C%

 

doc3 trang | Chia sẻ: huong.duong | Ngày: 01/02/2016 | Lượt xem: 758 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập luyện tập phương pháp đường chéo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG CHÉO NGUYÊN TẮC: a. Đối với C%: m1 dd có C1% C - C2 C% m2 dd có C2% C1 - C => = b. Đối với nồng độ mol/l: V1 dd có C1 C - C2 C V2 dd có C2 C1 - C => = c. Đối với khối lượng riêng dd: V1 dd có d1 d - d2 d V2 dd có d2 d1 - d => = d. Đối với khối lượng phân tử trung bình: V1(khí), n1 có M1 - M2 V2 (khí), n2 có M2 M1 - => == e. Đối với số nguyên tử C trung bình: V1(khí), n1 có số C là n - m V2 (khí), n2 có số C là m n - => == g. Đối với nguyên tử khối trung bình: a% có số khối A - B b% có số khối B A - => = Áp dụng: - Khi trộn lẫn các dung dịch có nồng độ khác nhau của cùng một chất (hoặc khác chất nhưng do phản ứng với nước lại cho cùng một chất). - Trộn lẫn chất tan vào dung dịch chứa chất tan đó. - Pha loãng dung dịch bằng nước cất. - Từ tìm tỉ lệ mol các chất. - Từ nguyên tử khối trung bình, tìm % số nguyên tử các đồng vị Lưu ý: - Không áp dụng khi trộn lẫn các chất khác nhau hoặc phản ứng với nhau. - Chất rắn khan coi như nồng độ 100%. - Dung môi coi như nồng độ 0%. - Muối ngậm nước có thể coi như dung dịch và tính C% bình thường. Ví dụ: CuSO4.5H2O có thể coi như dung dịch CuSO4 có nồng độ: C% = = 64 % - Khối lượng riêng của nước là 1 g/ml - Với các chất phản ứng với nước, phải tính C% chất tan tạo thành (có thể C%>100%). Ví dụ: Na2O + H2O 2 NaOH, có thể tính C% của NaOH trong Na2O như sau: 62g 80 g 100g C% C%Na2O = = 129,032% BÀI TẬP LUYỆN TẬP PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG CHÉO Bµi 1. Cần thêm bao nhiêu gam nước vào 500 g dung dịch NaOH 12% để có dung dịch NaOH 8%? A. 250 g B. 125 g C. 750 g D. Kết quả khác Bµi 2. Một dung dịch HCl nồng độ 45% và một dung dịch HCl khác có mồng độ 15%. Cần phải pha chế hai dung dịch trên với tỉ lệ khối lượng như thế nào để được dung dịch mới có nồng độ 20%? A. 1 : 5 B. 2 : 3 C. 2 : 5 D. Kết quả khác Bµi 3. Cần trộn bao nhiêu ml dung dịch NaCl 5M với 300 ml dung dịch NaCl 1M để được dung dịch NaCl 2M? A. 100 ml B. 200 ml C. 300 ml D. Kết quả khác Bµi 4. Cần phải hòa tan bao nhiêu gam KOH nguyên chất vào 1200 g dung dịch KOH 12% để được dung dịch KOH 20%? A. 200 g B. 120 g C. 150 g D. Kết quả khác Bµi 5. Trén V1 ml dung dÞch NaOH cã D= 1,26g/ml víi V2 ml dung dÞch NaOH cã D = 1,06g/ml, thu ®­îc 1 lÝt dung dÞch NaOH cã D = 1,16g/ml. Gi¸ trÞ cña V1 vµ V2 lÇn l­ît lµ: A. 500 vµ 500 B. 400 vµ 600 C. 600 vµ 400 D. 700 vµ 300 Bµi 6. Trén 1lÝt dd KCl C1 M (dd A) víi 2 lÝt dd KCl C2 M (dd B) ®­îc 3 lÝt dd KCl (dd C). Cho dd C t¸c dông võa ®ñ víi dd AgNO3 thu ®­îc 86,1g kÕt tña. NÕu C1 = 4C2 th× C1 cã gi¸ trÞ lµ: A. 0,1M B. 0,2M C. 0,4M D. 0,5M Bµi 7. Tìm lượng nước cần thêm vào 1 lít dung dịch H2SO4 98% (D = 1,84 g/ml) để được dung dịch mới có nồng độ 10%? A. 20 kg B. 15 kg C. 16,192 Kg D. Kết quả khác Bµi 8. Cần bao nhiêu lít H2SO4 có tỉ khối d = 1,84 g/ml và bao nhiêu lít nước cất để pha thành 10 lít dung dịch H2SO4 có d = 1,28 g/ml? A.4 và 6 B. 5 và 5 C. 3,33 và 6,67 D. Kết quả khác Bµi 9. CÇn cho sè gam n­íc vµo 100g dung dÞch H2SO4 90% ®Ó ®­îc dung dÞch H2SO4 50% lµ: A. 90g B. 80g C. 60g D. 70g Bµi 10. Cần bao nhiêu gam tinh thể CuSO4.5H2O và bao nhiêu gam dung dịch CuSO4 8% để điều chế 280 g dung dịch CuSO4 48%? A. 40 g và 240 g B. 200 g và 80 g C. 100 g và 180 g D. Kết quả khác Bµi 12. Hòa tan hoàn toàn m gam Na2O nguyên chất vào 40 gam dung dịch NaOH 12% thu được dung dịch NaOH 51%. Giá trị của m (gam) là A. 11,3 B. 20,0 C. 31,8 D. 40,0 Bµi 13. Cần hòa tan 200 g SO3 vào bao nhiêu gam dung dịch H2SO4 49% để có dung dịch H2SO4 78,4%? A. 300 g B. 250 g C. 400 g D. Kết quả khác Bµi 14. Cần bao nhiêu lít H2 và CO để điều chế 26 lít hỗn hợp H2 và CO có tỉ khối đối với khí metan bằng 1,5? A. 5 và 21 B. 4 và 22 C. 20 và 6 D. Kết quả khác. Bµi 15. Cần trộn 2 thể tích metan và 1 thể tích đồng đẳng nào của metan để thu được hỗn hợp khí có tỉ khối hơi đối với khí H2 bằng 15? A. C2H6 B. C3H8 C. C4H10 D. Kết quả khác Bµi 16. 0,896 lít hỗn hợp hai khí NO và N2O (đktc) có tỉ khối hơi đối với khí hiđro bằng 16,75. Số mol NO và N2O trong hỗn hợp lần lượt là: A. 0,01 và 0,03 B. 0,03 và 0,01 C. 0,02 và 0,02 D. Kết quả khác Bµi 17. Mét hçn hîp 104 lÝt khÝ (®ktc) gåm H2 vµ CO cã tØ khèi so víi metan b»ng 1,5 th× thÓ tÝch H2 vµ CO trong hçn hîp lÇn l­ît lµ: A. 16lÝt vµ 88lÝt B 88lÝt vµ 16lÝt C. 14lÝt vµ 90lÝt D. 10lÝt vµ 94lÝt Bµi 18. Cần lấy V1 lít CO2 và V2 lít CO để điều chế 24 lít hỗn hợp CO2 và CO có tỉ khối hơi đối với metan bằng 2. Giá trị của V1 (lít) là: A. 2 B. 4 C. 6 D. 8 Bµi 19. Cho 6,12g Mg t¸c dông víi dd HNO3 thu ®­îc dung dÞch X chØ cã 1 muèi vµ hçn hîp khÝ Y a9duy nhÊt) gåm NO vµ N2O cã tØ khèi h¬i ®èi víi hi®ro b»ng 16,75. ThÓ tÝch NO vµ N2O (®ktc) thu ®­îc lÇn l­ît lµ: A, 2,24l vµ 6,72l B. 2,016l vµ 0,672l C. 0,672l vµ 2,016l D. 1,972l vµ 0,448l Bµi 20. Mét hçn hîp khÝ X gåm SO2 vµ O2 cã tØ khèi so víi metan b»ng 3. Thªm V lÝt O2 vµo 20 lÝt hçn hîp X thu ®­îc hh Y cã tØ khèi so víi metan b»ng 2,5. Gi¸ trÞ cña V lµ: A. 20 B. 30 C. 5 D. 10 Bµi 21. TØ khèi h¬i cña hh khÝ C3H8 vµ C4H10 ®èi víi H2 lµ 25,5. Thµnh phÇn % thÓ tÝch hh ®ã lµ: A. 25% vµ 75% B. 20% vµ 80% C, 45% vµ 55% D. 50% vµ 50% Bµi 22. hµo tan 4,84g Mg kim lo¹i b»ng dung dÞch HCl thÊy tho¸t ra 0,4g khÝ H2 X¸c ®Þn NTK cña Mg Mg kim lo¹i cho ë trªn cã 2 ®ång vÞ lµ 1224Mg vµ 1 ®ång vÞ kh¸c. X¸c ®Þnh sè khèi cña ®ång vÞ thø 2 biÕt tØ sè cña 2 lo¹i ®vÞ trªn lµ 4:1. §/S: a) 24,2; b) 25 Bµi 23. Mét thanh ®ång chøa 2 mol Cu. Trong thanh ®ång ®ã cã 2 lo¹i ®vÞ lµ 6329Cu vµ 6529Cu víi hµm l­îng t­¬ng øng lµ 25% vµ 75%. Hái thanh ®ång ®ã nÆng bao nhiªu gam? §/S: 129g Bµi 24. Dung dÞch A chøa 0,4mol HCl, trong ®ã cã 2 ®ång vÞ 3517Cl vµ 3717Cl víi hµm l­îng t­¬ng øng lµ 75% vµ 25%. NÕu cho dd A t/d víi dd AgNO3 thu ®­îc bao nhiªu gam kÕt tña? §/S: 57,4g Bµi 25. Nguyên tử khối trung bình của Br là 79,319. Br có hai đồng vị bền là và . Thành phần % số nguyên tử là: A. 84,05% B. 81,02% C. 18,98% D. 15,95% Bµi 26. Hòa tan 2,84 gam hỗn hợp 2 muối CaCO3 và MgCO3 bằng dung dịch HCl dư, thu được 0,672 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Thành phần % số mol của MgCO3 trong hỗn hợp là: A. 33,33% B. 45,55% C. 54,45% D. 66,67%

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docpp duong cheo co dap an.doc
Tài liệu liên quan