Báo cáo Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Doanh nghiệp tư nhân Thanh Khuê

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DNTN THANH KHUÊ 1

1.1 Sự hình thành và phát triển của doanh nghiệp. 2

1.1.1 Sơ lược về sự hình thành và phát triển của doanh nghiệp: 2

1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp: 3

1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý và sản xuất của doanh nghiệp: 4

1.2.1 Tổ chức bộ máy quản lý: 4

1.2.2 Tổ chức bộ máy sản xuất: 7

1.3 Đánh giá kết quả quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong các năm vừa qua: 8

1.4 Phương hướng phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới : 9

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ BỘ PHẬN KẾ TOÁN DNTN THANH KHUÊ 10

2.1 Tổ chức công tác kế toán tại DNTN Thanh Khuê: 11

2.2 Hình thức kế toán áp dụng tại doanh nghiệp : 14

2.3 Chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp tư nhân Thanh Khuê: 15

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN & CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI DNTN THANH KHUÊ 16

3.1 Giới thiệu chung về kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán: 17

3.2. Kế toán tiền mặt tại quỹ : 18

3.2.1 K ế toán tăng tiền mặt: 18

3.2.2 K ế toán giảm tiền mặt: 21

3.3 Kế toán tiền gởi ngân hàng : 26

3.3.1 Kế toán tiền gửi ngân hàng bằng đồng Việt Nam 26

3.3.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ (USD) 34

3.4 Kế toán các khoản thanh toán : 41

3.4.1 Kế toán các khoản phải thu khách hàng : 41

3.4.2 Kế toán các khoản phải trả người bán : 46

CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ & GIẢI PHÁP 54

4.1 Nhận xét: 55

4.1.1 Nhận xét chung về bộ máy kế toán tại DNTN Thanh Khuê 55

4.1.2 Nhận xét chung về kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại DNTN Thanh Khuê: 56

4.2 Kiến nghị và giải pháp 57

KẾT LUẬN 59

 

 

doc68 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 02/11/2013 | Lượt xem: 20246 | Lượt tải: 275download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Doanh nghiệp tư nhân Thanh Khuê, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n kế toán : đồng việt nam. - Việc quy đổi đồng ngoại tệ sang đồng Việt nam được căn cứ vào tỷ giá thực tế do ngân hàng Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. - Niên độ kế toán : 01/01 đến 31/12 cùng năm - DNTN Thanh Khuê sử dụng hình thức chứng từ ghi sổ để hạch toán kế toán cho công ty. Hạch toán kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, xuất kho thành phẩm theo phương pháp FIFO, ngưyên tắc đánh giá theo thực tế, kê khai thuế VAT theo phương pháp khấu trừ, khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng và theo tỷ lệ quy định của Bộ Tài Chính. - Tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức tập trung phù hợp với đặc điểm bộ phận tại các phân xưởng. CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN & CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI DNTN THANH KHUÊ 3.1 Giới thiệu chung về kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán: a. Đơn vị tiền tệ sử dụng tại doanh nghiệp : Để dễ dàng và giúp ích cho việc ghi chép thu chi trong doanh nghiệp thì doanh nghiệp sử dụng đơn vị tiền thống nhất trong toàn doanh nghiệp là đồng Việt Nam. Ngoài ra còn có đồng ngoại tệ (USD) b. Các loại sổ sách, chứng từ sử dụng: - Phiếu thu. - Phiếu chi. - Séc - Giấy lĩnh tiền mặt - Giấy đề nghị thanh toán - Các chứng từ khác có liên quan như: Phiếu nhập kho, hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn mua hàng, hợp đồng …… - Ủy nhiệm chi, Giấy báo có, giấy báo nợ - Sổ quỹ tiền mặt, sổ quỹ tiền gửi ngân hàng. - Sổ cái tiền mặt, sổ cái tiền gửi ngân hàng, sổ cái tài khoản phải thu khách hàng, phải trả người bán - Sổ chi tiết từng khách hàng. - Chứng từ ghi sổ (khi lưu có đính kèm theo các hóa đơn, chứng từ liên quan). c. Các trường hợp tăng tiền : - Do thu nợ khách hàng. - Do thu từ lãi có kỳ hạn, - Do thu nội bộ. - Do chênh lệch lãi do bán ngoại tệ, lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ. - Do rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt. - Do vay ngắn hạn ngân hàng. d. Các trường hợp giảm tiền : - Chi thanh toán cho nhà cung cấp, tạm ứng tiền hợp đồng. - Chi mua nguyên vật liệu - Chi mua công cụ dụng cụ, vật tư, tài sản cố định. - Chi trả nợ gốc và lãi vay ngắn hạn. - Chi nộp thuế và các khoản phải nộp Nhà nước, thuế GTGT được khấu trừ. - Chi nộp BHXH, BHYT,KPCĐ. - Chi tạm ứng. - Chi lương và các khoản trích theo lương trả cho CBCNV. - Chi các khoản phải trả, phải nộp khác. 3.2. Kế toán tiền mặt tại quỹ : 3.2.1 K ế toán tăng tiền mặt: a, Chứng từ sử dụng : - Séc - Giấy lĩnh tiền mặt, - Giấy báo nợ. - Phiếu thu. b, Tài khoản sử dụng: TK 111.1: Tiền mặt TK 112.1: Tiền gửi ngân hàng VNĐ TK 311 : Vay ngắn hạn c, Ví dụ minh họa: - Căn cứ vào phiếu thu số:01/08 ngày 06/08/2010, Nguyễn Thị Khuê nhận nợ vay tại Ngân Hàng Nông Nhiệp & Phát triển Nông Thôn Nha Trang về nhập quỹ tiền mặt, số tiền là 362.777.000 đồng, kế toán định khoản như sau: Nợ 111.1 : 362.777.000 Có 311(No NT) : 362.777.000 - Căn cứ vào phiếu thu số: 03/08 ngày 11/08/2010, Nguyễn Thị Khuê nhận tiền vay cá nhân của ông Ngô Thanh Nguyện, số tiền là 250.000.000 đồng, kế toán định khoản như sau: Nợ 111.1 : 250.000.000 Có 311 (Nguyện) : 250.000.000 - Căn cứ vào phiếu thu số: 06/08 ngày 24/08/2010 Nguyễn Thị Khuê rút tiền gửi tại Ngân Hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Nha Trang về nhập quỹ tiền mặt, số tiền là 400.000.000 đồng, kế toán định khoản như sau: Nợ 111.1 : 400.000.000 Có 112.1 : 400.000.000 DNTN THANH KHUÊ Mẫu số : C22-H Vĩnh Phương –Nha Trang (Ban hành theo Q Đ số :999-TC/CĐKT ngày 2/11/1996 của bộ Tài Chính) Quyển số : 02/2010 Số :06/08 Có :………….. Nợ :………….. PHIẾU THU Ngày 24 tháng 08 năm 2010 Họ và tên người nộp tiền : Nguyễn Thị Khuê Địa chỉ : Vĩnh Phương, Nha Trang Lý do nộp: Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ (Agribank Nha Trang) Số tiền: 400.000.000 (Viết bằng chữ): Bốn trăm triệu đồng chẵn. Kèm theo: ……………… Chứng từ gốc……………………….. Thủ trưởng đơn vị Phụ trách Kế toán Người lập phiếu (Đã ký) (Đã ký) (Đãký) Đã giao đủ tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………. Ngày..tháng…năm 2010 Thủ quỹ Người nhận tiền (Đã ký) (Đã ký) DNTN THANH KHUÊ Vĩnh Phương –Nha Trang Số :…… KHTK………… GIẤY LĨNH TIỀN MẶT Ngày 24 tháng 08 năm 2010 PHẦN DO NGÂN HÀNG GHI Họ và tên người lĩnh tiền mặt: Nguyễn Thị Khuê Địa chỉ :Vĩnh Phương , Nha Trang GCM số : 220043281, ngày 01/04/2009, nơi cấp:C.A Khánh Hòa Tài khoản số : 4701211002054 Tại ngân hàng : Nông Nghiệp & PTNT Nha Trang Yêu cầu cho rút tiền: Bốn trăm triệu đồng chẵn. Nội dung : Rút tiền Kế toán trưởng Chủ tài khoản Người lĩnh tiền (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) Thủ quỹ Kế Toán Kiểm Soát Giám Đốc (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) Tài khoản ghi Nợ …………………… Mã ngân hàng ………………….. Số tiền bằng số : 400.000.000 3.2.2 K ế toán giảm tiền mặt: a, Chứng từ sử dụng : - Hoá đơn bán hàng thông thường. - Hoá đơn giá trị gia tăng (liên 2) do người bán cung cấp. - Phiếu chi. - Giấy nộp tiền vào tài khoản. - Bảng thanh toán lương, ngoài ra còn có các chứng từ kèm như: Phiếu nhập kho, giấy đi đường, giấy đề nghị thanh toán, giấy tự báo, bảng kê nộp thuế vào ngân sách Nhà Nước, bảng kê mua hàng….. b, Tài khoản sử dụng: TK 111.1 : Tiền mặt TK 112.1 : Tiền gửi ngân hàng bằng đồng Việt Nam TK 133 : Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ. TK 152 : Nguyên vật liệu TK 153 : Công cụ dụng cụ TK 311 : Vay ngắn hạn TK 3334 : Thuế thu nhập doanh nghiệp TK 334 : Phải trả người lao động TK 338 : Phải trả, phải nộp khác TK 627 : Chi phí sản xuất chung TK 641 : Chi phí bán hàng TK 642 : Chi phí quản lý doanh nghiệp TK 635 : Chi phí tài chính c, Ví dụ minh họa: - Căn cứ vào phiếu chi số: 15/08 ngày 04/08/2010, thanh toán tiền mua gỗ cho công ty Cổ Phần Việt Hà- Hà Tỉnh, số tiền là 17.236.220 đồng, kế toán định khoản như sau: Nợ 152 : 17.236.220 Có 111.1 : 17.236.220 - Căn cứ vào phiếu chi số: 20/08 ngày 08/08/2010, thanh toán tiền mua máy mở vít ngang của cửa hàng Trần Lệ Mai, số tiền là 1.700.000 đồng , kế toán định khoản như sau: Nợ 153 : 1.700.000 Có 111.1 : 1.700.000 - Căn cứ vào phiếu chi số: 57/08 ngày 17/08/2010, thanh toán tiền mua hàng bán thành phẩm cho Hợp Tác Xã Tân Hòa Bình, số tiền là 18.400.000 đồng , kế toán định khoản như sau: Nợ 154 : 18.400.000 Có 111.1 : 18.400.000 - Căn cứ vào phiếu chi số: 32/08 ngày 06/08/2010, Nguyễn Thị Hồng Hạnh nộp tiền vào tài khoản tiền gửi VNĐ tại ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Nha Trang, số tiền là 100.000.000 đồng, kế toán định khoản như sau: Nợ 112.1 (No NT) : 100.000.000 Có 111.1 : 100.000.000 DNTN THANH KHUÊ Mẫu số : C22-H Vĩnh Phương –Nha Trang (Ban hành theo Q Đ số :999-TC/CĐKT ngày 2/11/1996 của bộ Tài Chính) Quyển số : 26/2010 Số: 32/08 Có :……………….. Nợ :……………….. PHIẾU CHI Ngày 06 tháng 08 năm 2010 Họ và tên người nhận tiền: Nguyễn Thị Hồng Hạnh Địa chỉ : Bộ phận kế toán Lý do chi : Nộp tiền vào tài khoản (Agribank Nha Trang) Số tiền: 100.000.000 (Viết bằng chữ): Một trăm triệu đồng chẵn. Kèm theo…………………………………..Chứng từ gốc Thủ trưởng đơn vị Phụ trách Kế toán Người lập phiếu (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) Đã nhận đủ tiền (viết bằng chữ): ………………………………………… Ngày..tháng…năm 2010 Thủ quỹ Người nhận tiền (Đã ký) (Đã ký) - Căn cứ vào phiếu chi số: 14/08 ngày 04/08/2010 thanh toán tiền thuế giá trị gia tăng do mua gỗ ash của công ty TNHH LeLumber, số tiền là 1.782.900 đồng, kế toán định khoản như sau: Nợ 133 : 1.782.900 Có 111.1 : 1.782.900 - Căn cứ vào phiếu chi số: 79/08 ngày 18/08/2010, Lê Thị Kiều Oanh nộp tiền vào ngân sách nhà nước để đóng thuế thu nhập doanh nghiệp Quý 3/2009, số tiền là 29.134.792 đồng, kế toán định khoản như sau: Nợ 3334 : 29.134.792 Có 111.1 : 29.134.792 - Căn cứ vào phiếu chi số: 102/08 ngày 25/08/2010, Nguyễn Thị Khuê thanh toán lương cho bộ phận hành chính, văn phòng, số tiền là 86.618.729 đồng , kế toán định khoản như sau: Nợ 334 : 86.618.729 Có 111.1 : 86.618.729 - Căn cứ vào phiếu chi số: 125/08 ngày 26/08/2010 Phạm Thị Hoa thanh toán tiền chế độ nghỉ ốm cho công nhân viên, số tiền là 950.000 đồng , kế toán định khoản như sau: Nợ 338 : 950.000 Có 111.1 : 950.000 - Căn cứ vào phiếu chi số: 154/08 ngày 27/08/2010, thanh toán tiề mua hơi gas cho Công ty TNHH Khang Trang, số tiền là 17.259.170 đồng , kế toán định khoản như sau: Nợ 627 : 17.259.170 Có 111.1 : 17.259.170 - Căn cứ vào phiếu chi số: 157/08 ngày 27/08/2010 thanh toán tiền công tác phí cho ông Lê Đình Thanh, số tiền là 6.351.630 đồng , kế toán định khoản như sau: Nợ 642 : 6.351.630 Có 111.1 : 6.351.630 - Căn cứ vào phiếu chi số: 163/08 ngày 28/08/2010 thanh toán phí khử trùng cho Công ty Khử Trùng Việt Nam số tiền là 2.700.000 đồng , kế toán định khoản như sau: Nợ 641 : 2.700.000 Có 111.1 : 2.700.000 - Căn cứ vào phiếu chi số: 208/08 ngày 31/08/2010 Nguyễn Thị Khuê thanh toán tiền lãi vay tháng 08/2010 cho ông Ngô Thanh Nguyện, số tiền là 3.750.000 đồng, kế toán định khoản như sau: Nợ 635 : 3.750.000 Có 111.1 : 3.750.000 - Căn cứ vào phiếu chi số: 209/08 ngày 31/08/2010 thanh toán tiền đan gia công cho DNTN Hoàng Yến, số tiền là 19.500.000 đồng, kế toán định khoản như sau: Nợ 622 : 19.500.000 Có 111.1 : 19.500.000 d, chứng từ chi sổ DNN Thanh Khuê Mẫu số 02a-H Xóm Núi- Đắc Lộc – Vĩnh Phương – NhaTrang CHỨNG TỪ GHI SỔ Số :01/08 Ngày 31 tháng 08 năm 2010 Trích yếu Số Hiệu Tài Khoản Số Tiền Ghi Chú Nợ Có …………… Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ Vay ngắn hạn (Agribank) Vay ngắn hạn (Nguyện) Nguyên vật liệu Công cụ dụng cụ Bán thành phẩm Tiền gửi ngân hàng (No NT) Thuế thu nhập doanh nghiệp Lương công nhân viên Phải trả, phải nộp khác Chi phí sản xuất chung Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí bán hàng Chi phí tài chính Chi phí nhân công trực tiếp …………… …….. 111.1 111.1 111.1 152 153 154 112.1 3334 334 338 627 642 641 635 622 …… ……. 112.1 311 311 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 …….. …………… 400.000.000 362.777.000 250.000.000 17.236.220 1.700.000 18.400.000 100.000.000 29.134.792 86.618.729 950.000 17.259.170 6.351.630 2.700.000 3.750.000 19.500.000 ………….. Cộng ……. …….. …………. Kèm theo chứng từ:……………………………….. Kế toán trưởng Người lập biểu e, Sổ cái DNN Thanh Khuê Xóm Núi- Đắc Lộc – Vĩnh Phương – NhaTrang SỔ CÁI Ngày 31 tháng 08 năm 2010 Tài khoản 111.1 – Tiền mặt Diễn giải TK Đối Ứng Số Tiền Nợ Có SD ĐK: ................... Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ Vay ngắn hạn (Agribank) Vay ngắn hạn (Nguyện) Nguyên vật liệu Mua công cụ dụng cụ Mua hàng bán thành phẩm Nộp tiền vào tài khoản (No NT) Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Chi lương cho công nhân viên Thanh toán tiền chế độ Chi phí sản xuất chung Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí quản lý bán hàng Chi phí tài chính Chi phí nhân công trực tiếp ...................................................... ……. 112.1 311 311 152 153 154 112.1 333.4 334 338 627 642 641 635 622 ……. ................... ................... 400.000.000 362.777.000 250.000.000 ................... ................... .................... 17.236.220 1.700.000 18.400.000 100.000.000 29.134.792 86.618.729 950.000 17.259.170 6.531.630 2.700.000 3.750.000 19.500.000 ................... Cộng số phát sinh ................... ................... SD CK ................... 3.3 Kế toán tiền gởi ngân hàng : 3.3.1 Kế toán tiền gửi ngân hàng bằng đồng Việt Nam 3.3.1.1 Kế toán tăng tiền gởi ngân hàng bằng đồng Việt Nam : a, Chứng từ sử dụng: - Giấy báo có - Giấy nộp tiền vào tài khoản b, Tài khoản sử dụng: TK 111.1 : Tiền mặt TK 112.1 : Tiền gửi ngân hàng bằng VNĐ TK 112.2 : Tiền gửi ngân hàng bằng USD TK 338 : Phải trả, phải nộp khác TK 515 : Doanh thu tài chính TK 133 : Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ c, Ví dụ minh họa - Căn cứ giấy báo Có số TK0908 ngày 15/08/2010 của ngân hàng No & PTNT Nha Trang, Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Nha Trang thanh toán tiền chế độ trợ cấp thai sản cho công nhân viên, số tiền : 5.066.540, kế toán hạch toán như sau: Nợ 112.1 : 5.066.540 Có 338 : 5.066.540 - Căn cứ vào giấy báo có số TK1508 ngày 31/08/2010 của ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Nha Trang, lãi tiền gửi không kỳ hạn tháng 08/201tiền : 249.570 đồng, kế toán hạch toán như sau Nợ 112.1 : 249.570 Có 515 : 249.570 - Căn cứ vào giấy báo có số 4701ESP110400005 ngày 22/08/2010 của ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Nha Trang, do chuyển đổi ngoại tệ từ tiền gửi USD sang tiền gửi VNĐ, số tiền : 2.203.984.000 đồng, kế toán hạch toán như sau : Nợ 112.1 : 2.203.984.000 (~ 105,504.26 USD) Có 112.2 : 2.203.984.000 (~ 105,504.26 USD) NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Chi Nhánh Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa Mã số thuế của CN : 4200238208 CHỨNG TỪ GIAO DỊCH Liên 2 : Trả khách hàng Số seri : 470110J000000136 Tên khách hàng (Customer Name): DNTN Thanh Khuê Địa chỉ : Xóm Núi, Đắc Lộc, Vĩnh Phương, Nha Trang MS thuế : 4200482083 Ngày giao dịch (date): 22/08/2010 Thông báo với khách hàng (This is certify that) ¨ Chúng tôi đã ghi Nợ vào tài khoản của quý khách hoặc nhận bằng tiền mặt như sau: (We have debited the following amount from your account/ or recived by cash.) þ Chúng tôi đã ghi Có vào tài khoản của quý khách/ đã nhận bắng tiền mặt như sau: (We have Credited the following amount from your account/ or recived by cash.) Diễn giải (Description) Nego.(L/C) Số TK (A/C No) 4701211002054 Số GD (Ref) 4701ESP110400005 Chi tiết (Item) Số tiền (Amount) Diễn giải (Remark) Tiền gửi không kỳ hạn C VNĐ 2.203.984.000 A/C No: 4701221002054 Remark: DNTN Thanh Khuê bán105,504.26 USD, tỷ giá 20.890 Người in : Phạm Trần Tuấn Khanh C: Có D: Nợ Khách Hàng Giao dịch viên Kiểm Soát Giám Đốc - Căn cứ lệnh chuyển Có ngày 16/08/2010 của ngân hàng No & PTNT Nha Trang, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa chuyển tiền hoàn thuế đợt 15 số tiền : 2.138.173.026 đồng, kế toán hạch toán như sau : Nợ 112.1 : 2.138.173.026 Có 133 : 2.138.173.026 - Căn cứ vào giấy nộp tiền (kiêm giấy báo Có) , Nguyễn Thị Khuê nộp tiền vào tài khoản tiền gửi tại ngân hàng Nông nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Nha Trang ngày 06/08/20100, số tiền : 100.000.000 đồng , kế tóan hạch toán như sau : Nợ 112.1 : 100.000.000 Có 111.1 : 100.000.000 NH NN&PTNT VN Chi Nhánh : Nha Trang Số ….Ký hiệu chứng từ: Ký hiệu ND N/vụ: GIẤY NỘP TIỀN Ngày 06 tháng 08 năm 2010 Họ & tên người nộp : Nguyễn Thị Khuê Địa chỉ : Vĩnh Phương, Nha Trang Đơn vị nhận tiền : DNTN Thanh Khuê Tài khoản số : 4701211002054 Địa chỉ : Vĩnh Phương, Nha Trang Tại ngân hàng : Nông Nghiệp & PTNT Nha Trang Nội dung nộp : Nộp tiền vào tài khoản Bằng số 100.000.000 Bằng chữ : Một trăm triệu đồng chẵn. Người nộp tiền Thủ quỹ Kế toán viên Trưởng phòng kế toán 3.3.1.2 Kế toán giảm tiền gởi ngân hàng bằng đồng Việt Nam: a, Chứng từ sử dụng: - Giấy báo Nợ - Giấy lĩnh tiền mặt - Ủy nhiệm chi b, Tài khoản sử dụng: TK 111.1 : Tiền mặt TK 112.1 : Tiền gửi ngân hàng bằng VNĐ TK 338 : Phải trả, phải nộp khác TK 635 : Chi phí tài chính TK 331 : Phải trả người bán. TK 311 : Vay ngắn hạn TK 642 : Chi phí quản lý doanh nghiệp c, Ví dụ minh họa - Căn cứ ủy nhiệm chi số 7208 (kiêm giấy báo Nợ) ngày 31/08/2010, phí bảo hiểm xã hội phải nộp T08/2010, số tiền : 63.480.405 đồng, kế toán hạch toán như sau: Nợ 338 : 63.480.405 Có 112.1 : 63.480.405 - Căn cứ giấy báo nợ số 4701LRP201006715 ngày 12/08/2010, trả lãi vay ngắn hạn cho ngân hàng No & PTNT số tiền : 34.500.428 đồng, kế toán hạch toán như sau: Nợ 635 : 34.500.428 Có 112.1 : 34.500.428 - Căn cứ ủy nhiệm chi số 2208 (kiêm giấy báo Nợ) ngày 14/08/2010, chuyển trả tiền mua khung sắt cho Cty TNHH TM & SX Mây Tre Việt, số tiền : 250.000.000 đồng, kế toán hạch toán như sau: Nợ 331 : 250.000.000 Có 112.1 : 250.000.000 - Căn cứ giấy báo nợ số: 4701LRP201006831 ngày 12/08/2010, trả nợ vay ngắn hạn cho ngân hàng No & PTNT số tiền : 1.599.000.000 đồng, kế toán hạch toán như sau: Nợ 311 : 1.599.000.000 Có 112.1 : 1.599.000.000 NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Chi Nhánh Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa Mã số thuế của CN : 4200238208 CHỨNG TỪ GIAO DỊCH Liên 2 : Trả khách hàng Số seri : 470110J0000001286 Tên khách hàng (Customer Name): DNTN Thanh Khuê Địa chỉ : Xóm Núi, Đắc Lộc, Vĩnh Phương, Nha Trang MS thuế : 4200482083 Ngày giao dịch (date) 12/08/2010 Thông báo với khách hàng (This is certify that) þ Chúng tôi đã ghi Nợ vào tài khoản của quý khách hoặc nhận bằng tiền mặt như sau: (We have debited the following amount from your account/ or recived by cash.) ¨ Chúng tôi đã ghi Có vào tài khoản của quý khách/ đã nhận bắng tiền mặt như sau: (We have Credited the following amount from your account/ or recived by cash.) Diễn giải (Description) Nego.(L/C) Số TK (A/C No) 4701211002054 Số GD (Ref) 4701LRP201006831 Chi tiết (Item) Số tiền (Amount) Diễn giải (Remark) Tiền gốc D VNĐ 1.599.000.000 Tổng số tiền gốc D VNĐ 1.599.000.000 Tài khoản tiền gửi VNĐ 1.599.000.000 4701211002054 Số hợp đồng : 4701-LAV-200800050 Số giải ngân: 4701-LDS-201000601 Ngày đến hạn cuối cùng: 28/10/2011 Người in : Hoàng Ngọc Quỳnh C: Có D: Nợ Khách Hàng Giao dịch viên Kiểm Soát Giám Đốc (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) - Căn cứ giấy báo nợ ngày 25/08/2010, phí chuyển trả tiền hàng cho Cty TNHH TM & SX Mây Tre Việt, số tiền : 57.600 đồng. Nợ 642 : 57.600 Có 112.1 : 57.600 - Căn cứ Giấy Lĩnh Tiền Mặt (kiêm giấy báo có) số TK0208 ngày 15/08/2010, Nguyễn Thị Khuê rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ, số tiền : 215.000.000 đồng, kế toán hạch toán như sau: Nợ 111.1 : 215.000.000 Có 112.1 : 215.000.000 DNTN THANH KHUÊ Vĩnh Phương –Nha Trang Số : TK0208 KHTK………… GIẤY LĨNH TIỀN MẶT Ngày 15 tháng 08 năm 2010 PHẦN DO NGÂN HÀNG GHI Họ và tên người lĩnh tiền mặt: Nguyễn Thị Khuê Địa chỉ :Vĩnh Phương , Nha Trang GCM số : 220043281, ngày 01/04/2009, nơi cấp: C.AKhánh Hòa Tài khoản số : 4701211002054 Tại ngân hàng : Nông Nghiệp & PTNT Nha Trang Yêu cầu cho rút tiền: Hai trăm mười lăm triệu đồng chẵn. Nội dung : Rút tiền Kế toán trưởng Chủ tài khoản Người lĩnh tiền (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) Thủ quỹ Kế Toán Kiểm Soát Giám Đốc (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) Tài khoản ghi Nợ …………………… Mã ngân hàng …………………… ………………….. Số tiền bằng chữ: 215.000.000 d, chứng từ chi sổ DNN Thanh Khuê Mẫu số 02a-H Xóm Núi- Đắc Lộc – Vĩnh Phương – NhaTrang CHỨNG TỪ GHI SỔ Số :07/08 Ngày 31 tháng 08 năm 2010 Trích yếu Số Hiệu Tài Khoản Số Tiền Ghi Chú Nợ Có …………… Tiền mặt Phải trả, phải nộp khác Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ Tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ Doanh thu tài chính Phải trả, phải nộp khác Vay ngắn hạn Chi phí tài chính Phải trả người bán Chi phí quản lý doanh nghiệp Tiền mặt …………… …….. 112.1 112.1 112.1 112.1 112.1 338 311 635 331 642 111.1 …… ……. 111.1 338 133 112.2 515 112.1 112.1 112.1 112.1 112.1 112.1 …….. …………… 100.000.000 5.066.540 2.138.173.026 2.203.984.000 249.570 63.480.405 1.599.000.00 34.500.428 250.000.000 57.600 215.000.000 ………….. Cộng ……. …….. …………. Kèm theo chứng từ:……………………………….. Kế toán trưởng Người lập biểu d, Sổ cái DNN Thanh Khuê Xóm Núi- Đắc Lộc – Vĩnh Phương – NhaTrang SỔ CÁI Ngày 31 tháng 08 năm 2010 Tài khoản 112.1 – Tiền gửi ngân hàng bằng đồng Việt Nam Diễn giải TK Đối Ứng Số Tiền Nợ Có SD ĐK: ................... Nộp tiền vào tài khoản Trả nợ vay ngắn hạn Trả lải vay ngắn hạn Trả nợ người bán Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ Bảo hiểm xã hội thanh toán Thuế giá trị gia tăng được hoàn lại Chuyển đổi ngoại tệ Lãi tiền gửi Phải trả, phải nộp khác ................................................. ……. 111.1 311 635 331 111.1 338 133 112.2 515 338 ……. ................... ................... 100.000.000 5.066.540 2.138.173.026 2.203.9684.000 249.570 ................... .................... 1.599.000.000 34.500.428 250.000.000 215.000.000 63.480.405 ................... Cộng số phát sinh ................... ................... SD CK ................... 3.3.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ (USD) 3.3.2.1 Kế toán tăng tiền gởi ngân hàng bằng ngoại tệ (USD) a, Chứng từ sử dụng: - Giấy báo Có - Ngoài ra, còn có chứng từ kèm : đơn xin chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu, bảng sao kê ngân hàng, báo có từ trung tâm vốn. b, Tài khoản sử dụng: TK 112.2 : Tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ (USD). TK 131 : Phải thu khách hàng. TK 336 : Phải thu nội bộ. c, Ví dụ minh họa - Căn cứ giấy báo có 4701ESP0875121 ngày 05/08/2010 của ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nha Trang, chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu B.Quet hóa đơn số :1248/10, số tiền là 24,200.00 USD, kế toán định khoản như sau: Nợ 112.2 : 507.474.000 (~24,200.00USD x 20.970 đ/USD) Có 131 B.Quet : 507.474.000 (~24,200.00USD x 20.970 đ/USD) - Căn cứ giấy báo có 4701ESP089125 ngày 12/08/2010 của ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Nha Trang, số tiền: 20,000.00 USD do Doanh Nghiệp chuyển từ tài khoản tiền gửi USD tại ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Nha Trang sang, kế toán hạch toán như sau: Nợ 112.2 : 419.400.000 (~ 20,000.00USD x 20.970 đ/USD) Có 336 : : 419.400.000 (~ 20,000.00USD x 20.970 đ/USD) - Cuối tháng, nếu tỷ giá thực tế bình quân liên ngân hàng 20.975, tỷ giá đã hạch toán trên sổ sách kế toán là 20.970,số dư tiền gửi ngân hàng bằng USD cuối tháng là 5,250.17 USD kế toán hạch toán chênh lệch tăng vốn bằng ngoại tệ như sau : Nợ 112.2 : 26.251 (~5,250.17 x 5 đ/USD) Có 413 : 26.251 (~5,250.17 x 5 đ/USD) NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Chi Nhánh Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa Mã số thuế của CN : 4200238208 CHỨNG TỪ GIAO DỊCH Liên 2 : Trả khách hàng Số seri : 470110J000000331 Tên khách hàng (Customer Name): DNTN Thanh Khuê Địa chỉ : Xóm Núi, Đắc Lộc, Vĩnh Phương, Nha Trang MS thuế : 4200482083 Ngày giao dịch (date):05/08/2010 Thông báo với khách hàng (This is certify that) ¨ Chúng tôi đã ghi Nợ vào tài khoản của quý khách hoặc nhận bằng tiền mặt như sau: (We have debited the following amount from your account/ or recived by cash.) þ Chúng tôi đã ghi Có vào tài khoản của quý khách/ đã nhận bắng tiền mặt như sau: (We have Credited the following amount from your account/ or recived by cash.) Diễn giải (Description) Nego.(L/C) Số TK (A/C No) 4701211002054 Số GD (Ref) 4701ESP0875121 Chi tiết (Item) Số tiền (Amount) Diễn giải (Remark) Tiền gửi không kỳ hạn C USD 24,200.00 Remark: Chiết khấu BCT B.Quet1248/10 Trị giá BCT:27,215.11USD Người in : Phạm Trần Tuấn Khanh C: Có D: Nợ Khách Hàng Giao dịch viên Kiểm Soát Giám Đốc (đã ký) (đã ký) (đã ký) (đã ký) NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Chi Nhánh Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa Mã số thuế của CN : 4200238208 CHỨNG TỪ GIAO DỊCH Liên 2 : Trả khách hàng Số seri : 470110J000000432 Tên khách hàng (Customer Name): DNTN Thanh Khuê Địa chỉ : Xóm Núi, Đắc Lộc, Vĩnh Phương, Nha Trang MS thuế : 4200482083 Ngày giao dịch (date):12/08/2010 Thông báo với khách hàng (This is certify that) ¨ Chúng tôi đã ghi Nợ vào tài khoản của quý khách hoặc nhận bằng tiền mặt như sau: (We have debited the following amount from your account/ or recived by cash.) þ Chúng tôi đã ghi Có vào tài khoản của quý khách/ đã nhận bắng tiền mặt như sau: (We have Credited the following amount from your account/ or recived by cash.) Diễn giải (Description) Nego.(L/C) Số TK (A/C No) 4701221370002054 Số GD (Ref) 4701ESP089125 Chi tiết (Item) Số tiền (Amount) Diễn giải (Remark) Tiền gửi không kỳ hạn C USD 20,000.00 Remark: DNTN Thanh Khuê tại Eximbank Nha Trang chuyển khoản. Người in : Trần Thị Hải Lý C: Có D: Nợ Khách Hàng Giao dịch viên Kiểm Soát Giám Đốc (đã ký) (đã ký) (đã ký) (đã ký) 3.3.2.2 Kế toán giảm tiền gởi ngân hàng bằng ngoại tệ (USD) a, Chứng từ sử dụng: - Giấy báo Nợ - Ngoài ra,còn có chứng từ kèm: Hợp đồng mua bán ngoại tệ, bảng sao kê ngân hàng. b, Tài khoản sử dụng: TK 112.2 : Tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ (USD). TK 641 : Chi phí bán hàng TK 112.1 : Tiền gửi ngân hàng bằng đồng Việt Nam c, Ví dụ minh họa - Căn cứ giấy báo Nợ số OTT112412, ngày 20/8/2010 của ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn do bán 16,000.00 USD, kế toán định khoản như sau : Nợ 112.1 : 335.520.000 (~ 16,000.00 USD) Có 112.2 : 335.520.000 (~ 16,000.00 USD) - Căn cứ giấy báo Nợ số OTT111414, ngày 20/8/2010 của ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn về khoản phí do báo có ngoại tệ (thường gọi là phí thanh toán), kế toán hạch toán như sau : Nợ 641 : 679.428 (~ 32.40 USD) Có 112.2 : 679.428 (~ 32.40 USD) NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Chi Nhánh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBAO CAO THUC TAP.doc
Tài liệu liên quan