Báo cáo Thực tập tại Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại

MỤC LỤC

 

MỞ ĐẦU

I-THUYẾT MINH CHUNG VỀ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

1-1 Sơ đồ tổ chức của nhà máy.

1-2 Nhiệm vụ của nhà máy

1- 3. Quá trình xây dựng nhà máy.

1- 4. Nhiên liệu sử dụng trong nhà máy.

1- 5 Thông số kỹ thuật chủ yếu của nhà máy theo thiết kế.

1- 6. Vai trò của nhà máy điện phả lại trong hệ thống lưới điện và phương hướng cải tạo nâng cấp nhà máy.

1- 7. Sơ đồ nhiệt chi tiết của nhà máy .

I. CÁC PHÂN XƯỞNG TRONG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT.

2-1. Phân xưởng cung cấp nhiên liệu và phân xưởng đường sắt

2-2. Phân xưởng Lò-Máy.

2- 2-1 Lò hơi.

2-2-2 Máy Tua bin.

2-3. Phân xưởng vận hành điện.

2-4. Phân xưởng kiểm nhiệt.

2-5 Phân xưởng hoá.

2-6 Phân xưởng Thuỷ lực

III- PHẦN RIÊNG .

IV. KẾT LUẬN .

 

 

 

doc88 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 27/03/2013 | Lượt xem: 2180 | Lượt tải: 20download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kh«ng, ¸p lùc dÇu trong hÖ thèng b«i tr¬n, nhiÖt ®é h¬i míi ®­a tíi. - T¸c ®éng ngõng tua bin cã thÓ tõ xa hay t¹i chç - Sv«m«t¬ cña van Stop ®­îc ®ãng khi ¸p lùc cña b¬m dÇu gi¶m xuèng 10 KG/cm2 - C¸c nguyªn nh©n ®ãng Sv«m«t¬ nh­ sau t¸c ®éng cña chèt an toµn khi tèc ®é t¨ng 11 ¸12% tèc ®é ®Þnh møc. T¸c ®éng cña c¸c b¶o vÖ phô khi tèc ®é cña Tua bin t¨ng 14 ¸15% tèc ®é ®Þnh møc. HÖ thèng dÇu ®iÒu chØnh HÖ thèng ®iÒu chØnh tr­íc khi khëi ®éng tua bin - C¬ cÊu ®iÒu khiÓn tua bin ph¶i ë vÞ trÝ "0", khi ®ã Sv«m«t¬ cña van stop vµ van ®iÒu chØnh hoµn toµn ®ãng. - C¸c bé h¹n chÕ c«ng suÊt ®­îc ®Æt ë vÞ trÝ "0" - C¸c van trªn ®­êng ®Èy cña b¬m dÇu khëi ®éng hoµn toµn ®ãng - Van trªn ®­êng ®Èy cña b¬m dÇu b«i tr¬n (®iÖn) më Sù lµm viÖc cña hÖ thèng ®iÒu chØnh khi tua bin lµm viÖc kh«ng t¶i - Khi khëi ®éng tua bin tõ tr¹ng th¸i l¹nh cÇn sÊy nãng c¸c van. Trong thêi gian khëi ®éng th× c¸c van ®iÒu chØnh cÇn ph¶i ®­îc më tuú theo møc ®é t¨ng vßng quay tua bin. - HÖ thèng ®iÒu chØnh ®¶m b¶o kh¶ n¨ng khëi ®éng tua bin b»ng c¸ch nµy hay c¸ch kh¸c mµ khi khëi ®éng ®­îc tiÕn hµnh b»ng bé ®iÒu chØnh cã nghÜa lµ c¸c van nh¸nh ph¶i ®­îc më ra hoµn toµn vµ ®ång bé ®iÒu chØnh tèc ®é duy tr× tua bin lµm viÖc kh«ng t¶i. - Khi ®ã viÖc thay ®æi sè vßng quay cña tua bin ph¶i ®­îc ®iÒu khiÓn nhê c¬ cÊu ®iÒu khiÓn. - Khi ®¹t ®Õn 2800 vßng/phót chó ý tõ tõ ®ãng van cña b¬m dÇu khëi ®éng vµ ngõng ®­a sang b¬m dÇu chÝnh tua bin vµ ngõng b¬m dÇu khëi ®éng ®Ó dù phßng. T¸c ®éng qua l¹i gi÷a c¸c c¬ cÊu ®iÒu chØnh tua bin khi tua bin lµm viÖc ë chÕ ®é kh«ng t¶i: - Khi t¨ng vßng quay tua bin th× khíp nèi bé ®iÒu chØnh tèc ®é tua bin chuyÓn sang ph¶i lµm t¨ng l­îng dÇu x¶ tõ ng¨n kÐo gi÷a lµm cho ng¨n kÐo gi÷a dÞch sang ph¶i kÐo theo ng¨n kÐo ®iÒu chØnh tèc ®é di chuyÓn sang ph¶i vµ dÇu x¶ d­íi ng¨n kÐo t¨ng lªn ®ång thêi Sv«m«t¬ van ®iÒu chØnh ®­îc di chuyÓn xuèng phÝa d­íi ®ãng bít c¸c van ®iÒu chØnh nµy. - Khi gi¶m tèc ®é quay cña r« to th× hÖ thèng ®iÒu chØnh tèc ®é t¸c ®éng t­¬ng tù ng­îc l¹i t¹o nªn sù chuyÓn dÞch cña Sv«m«t¬ ®Ó më c¸c van ®iÒu chØnh. - Sè vßng quay cÇn thiÕt ®Ó hoµ l­íi ®­îc quy ®Þnh nhê c¬ cÊu ®iÒu khiÓn C¸c t¸c ®éng t­¬ng hç cña c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn khi tua bin cã t¶i: - Khi t¨ng phô t¶i ®iÖn hoÆc khi gi¶m tÇn sè l­íi th× sè vßng quay tua bin còng ph¶i gi¶m, c¸c cót nèi cña bé ®iÒu tèc ®­îc chuyÓn dÞch sang tr¸i th× ng¨n kÐo gi÷a liªn ®éng thuû lùc víi cót nèi cña bé ®iÒu khiÓn di chuyÓn ng¨n kÐo d­íi cña bé ®iÒu tèc sang tr¸i cho phÐp x¶ dÇu khái ®­êng dÇu ¸p lùc cña ng¨n kÐo Sv«m«t¬ dÉn ®Õn viÖc di chuyÓn Sv«m«t¬ cña bé ®iÒu chØnh vÒ phÝa trªn ®Ó më c¸c van ®iÒu chØnh n©ng tèc ®é tua bin. Khi gi¶m c«ng suÊt ®iÖn hoÆc khi t¨ng tÇn sè trong l­íi (khi lµm viÖc song song) th× viÖc dÞch chuyÓn dÞch c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn ®­îc tiÕn hµnh ng­îc l¹i bªn trªn lóc nµy tèc ®é tua bin gi¶m xuèng gi¸ trÞ ®Þnh møc. e, Khëi ®éng khèi tõ tr¹ng th¸i l¹nh Tr¹ng th¸i l¹nh ®­îc coi khi nhiÖt ®é phÇn nãng nhÊt cña tua bin £ 1500C, khëi ®éng víi th«ng sè tr­ît vµ theo ®å thÞ khëi ®éng ®· cho. - SÊy c¸c ®­êng èng h¬i míi tr­íc van H2 b»ng c¸ch më c¸c ®­êng x¶ tr­íc van h¬i chÝnh. L­îng h¬i thõa do lß cÊp sang ®­îc ®­a vÒ b×nh ng­ng qua БРОУ. ViÖc ®­a h¬i vÒ b×nh ng­ng chØ ®­îc phÐp khi ch©n kh«ng trong b×nh ng­ng ³500mmHg. ViÖc sÊy nãng c¸c ®­êng èng h¬i chÝnh ®ång thêi víi viÖc t¨ng th«ng sè h¬i cña lß. C¸c ®­êng èng h¬i chÝnh ®­îc sÊy nãng ®Õn 2500C. - Më c¸c ®­êng x¶ trªn ®o¹n èng gi÷a van h¬i chÝnh vµ van Stop. - ChuÈn bÞ s¬ ®å x¶ cña tua bin ®Ó ®­a vÒ b×nh ph©n ly + Më c¸c van x¶ tõ c¸c ®­êng èng chuyÓn tiÕp tõ van Stop ®Õn van ®iÒu chØnh. + Më c¸c van x¶ tõ c¸c van mét chiÒu trªn c¸c ®­êng trÝch h¬i. + Më c¸c van x¶ tr­íc c¸c b×nh gia nhiÖt - B»ng c¸ch t¸c ®éng lªn c¬ cÊu ®iÒu khiÓn tua bin më van stop (c¸c van ®iÒu chØnh ®ãng) Më tõ tõ c¸c ®­êng ®i t¾t cña van h¬i chÝnh ®Ó sÊy van stop vµ c¸c èng chuyÓn tiÕp víi thêi gian quy ®Þnh. NhiÖt ®é h¬i khi sÊy lín h¬n nhiÖt ®é b·o hoµ khi sÊy lµ 500C. SÊy van Stop, èng chuyÓn tiÕp ®Õn 120 ¸170 0C vµ t¨ng tõ tõ ¸p lùc ®­êng èng chuyÓn tiÕp ®Õn 5 KG/cm2. Trong qu¸ tr×nh sÊy kiÓm tra xem ®­êng èng x¶ cã t¾c kh«ng. - ChuÈn bÞ cho hÖ thèng sÊy gu gi«ng, mÆt bÝch lµm viÖc. Tr­íc hÕt ph¶i sÊy ®­êng b»ng c¸ch më c¸c ®­êng x¶ ®­a h¬i vÒ b×nh ng­ng. - Sau khi sÊy xong èng chuyÓn tiÕp, stop th× ®ãng c¸c ®­êng ®i t¾t sau khi P gi¶m xuèng b»ng kh«ng dïng c¬ cÊu tua bin më hoµn toµn van ®iÒu chØnh ra. - Khi ch©n kh«ng trong b×nh ng­ng ®¹t lín h¬n 550mmHg vµ h¬i ®¹t th«ng sè yªu cÇu th× më tõ tõ ®­êng ®i t¾t cña van h¬i chÝnh vµ t¨ng sè vßng quay cña tua bin lªn 800 vßng/phót. Khi ®ã ph¶i kiÓm tra xem bé phËn quay trôc cã ngõng b×nh th­êng kh«ng? ph¶i chó ý nghe tiÕng ®éng trong tua bin b»ng que nghe (®Ó viÖc nghe ®­îc chÝnh x¸c h¬n ®ãng van ®i t¾t ®Ó nghe cho râ nh­ng kh«ng cho phÐp r« to ngõng quay) - Khi t¨ng tèc ®é tua bin th× bé ®iÒu chØnh tèc ®é cã xu h­íng ®ãng c¸c van ®iÒu chØnh l¹i do ®ã ph¶i dïng c¬ cÊu ®iÒu khiÓn tua bin ®Ó duy tr× ®é më c¸c van ®iÒu chØnh. - Thêi gian duy tr× tua bin lµm viÖc 800 vßng/phót ®­îc x¸c ®Þnh b»ng thêi gian sÊy nãng nöa trªn cña xi lanh cao ¸p ®Õn 1000C. - ViÖc ®­a hÖ thèng sÊy gu gi«ng vµ mÆt bÝch ®­îc tiÕn hµnh theo ®å thÞ hoÆc lµ khi ®é chªnh nhiÖt ®é gi÷a c¸c bÝch trªn d­íi lín h¬n 100C vµ DL>1mm. - Khi kh¼ng ®Þnh r»ng víi sè vßng quay 800 vßng/phót. Tua bin lµm viÖc b×nh th­êng, ®é rung n»m trong giíi h¹n cho phÐp kh«ng cã sù cä s¸t. th× trong thêi gian 10 ¸15 phót t¨ng tèc ®é tua bin ®Õn 2900 ¸2950 vßng/phót. Khi ®¹t ®­îc tèc ®é tua bin nh­ trªn vµ khi kh¼ng ®Þnh ®­îc r»ng ¸p lùc dÇu cña b¬m dÇu chÝnh b»ng 19 ¸19,5 KG/cm2 cã nghÜa lµ ¸p lùc b¬m dÇu chÝnh > ¸p lùc m¸y b¬m khëi ®éng 1 ¸1,5KG/cm2 th× viÖc cÊp dÇu chuyÓn sang b¬m dÇu chÝnh. B»ng c¸ch ®ãng tõ tõ van dÇu ®Èy cña b¬m dÇu khëi ®éng ®ång thêi kiÓm tra ¸p lùc dÇu b«i tr¬n vµ ®iÒu chØnh sau ®ã c¾t ®éng c¬ cña b¬m. Nghiªm cÊm c¾t b¬m dÇu khëi ®éng khi ¸p lùc cña b¬m dÇu chÝnh gi¶m xuèng cßn 17KG/cm2. Bëi v× ®iÒu nµy lµm gi¶m ¸p lùc dÇu b«i tr¬n. - TiÕp tôc më van nh¸nh cña H2 ®Ó t¨ng tèc ®é tua bin lªn 3000 vßng/phót. §iÒu chØnh ¸p lùc dÇu b«i tr¬n b»ng 1KG/cm2 b»ng c¸ch ®ãng më van x¶ dÇu. §iÒu chØnh nhiÖt ®é dÇu sau b×nh lµm m¸t dÇu b»ng c¸ch thay ®æi l­u l­îng n­íc tuÇn hoµn trong b×nh lµm m¸t dÇu. - KiÓm tra sù lµm viÖc cña tua bin trong chÕ ®é kh«ng t¶i viÖc t¨ng c¸c th«ng sè h¬i (P, t0) ph¶i tiÕn hµnh t­¬ng øng víi ®å thÞ khëi ®éng. §¶m b¶o ch©n kh«ng trong b×nh ng­ng sao cho b»ng 600 ¸650mmHg. - ChuyÓn viÖc ®iÒu khiÓn sè vßng quay tua bin sang hÖ thèng ®iÒu chØnh b»ng c¸ch më tõ tõ van ®i t¾t ®ång thêi dïng c¬ cÊu ®iÒu chØnh tua bin ®ãng c¸c van ®iÒu chØnh l¹i nh­ng kh«ng ®­îc lµm thay ®æi sè vßng quay tua bin. Sau khi ®· më hoµn toµn c¸c van ®i t¾t më h¬i chÝnh (H2) ®ång thßi kiÓm tra xem bé ®iÒu chØnh tèc ®é cã lµm viÖc kh«ng? nÕu lµm viÖc b×nh th­êng th× më hÕt van h¬i chÝnh sau ®ã ®ãng ®­êng ®i t¾t cña van h¬i chÝnh. - ViÖc tiÕp tôc t¨ng c«ng suÊt ®iÖn vµ th«ng sè h¬i ®­îc tiÕn hµnh theo ®å thÞ khëi ®éng. - Khi c«ng suÊt ®iÖn ®¹t 25 ¸30MW th× ®­a gia nhiÖt cao ¸p vµo lµm viÖc (theo quy tr×nh vËn hµnh b×nh gia nhiÖt cao ¸p) - ViÖc ®­a c¸c m¸y b¬m ®äng vµo ho¹t ®éng ®­îc tiÕn hµnh (theo quy tr×nh cña hÖ thèng t¸i tuÇn hoµn h¹ ¸p). - ViÖc ngõng ®­a h¬i vµo sÊy mÆt bÝch vµ gu gi«ng ®­îc tiÕn hµnh theo ®å thÞ hoÆc sau khi ®· ®¹t nhiÖt ®é quy ®Þnh cña kim lo¹i khi ®é chªnh nhiÖt ®é theo bÒ dÇy cña kim lo¹i lµ nhá nhÊt (Dt £ 20 ¸300C) - ViÖc ®­a khö khÝ 6 ata sang lµm viÖc b»ng lÊy h¬i tõ cöa trÝch sè 3 ®­îc tiÕn hµnh theo quy tr×nh vËn hµnh cña khö khÝ 6 ata. - ViÖc ®­a bé h¹n chÕ c«ng suÊt vµo lµm viÖc khi c«ng suÊt ®¹t 110 MW vµ c¸c th«ng sè ®Þnh møc, c¸c th«ng sè h¬i míi ®· ®¹t ®Õn th«ng sè ®Þnh møc. §Õn khi suÊt hiÖn tÝn hiÖu gi¶m. Sau ®ã quay v« l¨ng cña bé h¹n chÕ c«ng suÊt ng­îc chiÒu kim ®ång hå ®Ó chØnh bé h¹n chÕ c«ng suÊt trë vÒ vÞ trÝ mµ t­¬ng øng víi mçi vÞ trÝ ®ã tÝn hiÖu "gi¶m" kh«ng cßn n÷a. Khëi ®éng khèi tõ tr¹ng th¸i nãng vµ tr¹ng th¸i ch­a nguéi hoµn toµn. - ChÕ ®é khëi ®éng tõ c¸c tr¹ng th¸i kh¸c nhau ®­îc x¸c ®Þnh b»ng ®é nguéi cña kim lo¹i cña van Stop, xi lanh cao ¸p vµ ®­êng èng chuyÓn tiÕp. Tõng tr¹ng th¸i t­¬ng øng víi tõng ®å thÞ khëi ®éng nhÊt ®Þnh - ViÖc chuÈn bÞ khëi ®éng t­¬ng tù nh­ phÇn khëi ®éng l¹nh - NhiÖt ®é h¬i míi ®Ó sÊy nãng èng chuyÓn tiÕp vµ van stop ph¶i > nhiÖt ®é cña phÇn nãng nhÊt cña tua bin, kh«ng nhá h¬n 500C, kh«ng lín h¬n nhiÖt ®é ®Þnh møc. - Khi sÊy c¸c ®­êng èng dÉn h¬i vµ khi khëi ®éng tua bin kh«ng ®­îc ®Ó cho xi lanh cao ¸p bÞ nguéi muèn vËy ph¶i t¨ng tèc ®é cña r« to vµ t¨ng c«ng suÊt ®iÖn cña tua bin theo ®å thÞ ®· ®Þnh vµ kh«ng ®Ó chËm h¬n so víi ®å thÞ. - Tr­íc khi sÊy c¸c ®­êng èng h¬i ch©n kh«ng ph¶i >550mmHg, c¸c van h¬i chÝnh, ®­êng ®i t¾t cña van h¬i chÝnh, c¸c van ®iÒu chØnh ph¶i ®ãng kÝn. Ph¶i sÊy nãng ®­ßng èng h¬i ë phÝa tr­íc van h¬i chÝnh ®Õn nhiÖt ®é lín h¬n nhiÖt ®é cña xi lanh cao ¸p. - §Ó tr¸nh hiÖn t­îng vâng trôc r« to ph¶i liªn tôc vÇn trôc ph¶i tr¸nh ngay c¶ nh÷ng kho¶ng dõng ng¾n kh«ng quay r« to tua bin. - Më c¸c ®­êng x¶ cña c¸c ®­êng èng chuyÓn tiÕp tõ van stop ®Õn van ®iÒu chØnh ®Ó ®­a vÒ bé ph©n ly x¶. - Më van stop b»ng c¬ cÊu ®iÒu chØnh tua bin (vÉn ph¶i gi÷ c¸c van ®iÒu chØnh ë tr¹ng th¸i ®ãng). - Tõ tõ më ®­êng ®i t¾t cña van h¬i chÝnh ®Ó sÊy van stop vµ c¸c ®­êng èng chuyÓn tiÕp ®Õn nhiÖt ®é b»ng nhiÖt ®é kim lo¹i cña xi lanh cao ¸p. NÕu hiÖu cña nhiÖt ®é kim lo¹i cña xi lanh cap ¸p vµ nhiÖt ®é kim lo¹i cña ®­êng èng chuyÓn tiÕp 1700C th× kh«ng tiÕn hµnh sÊy c¸c ®­êng èng chuyÓn tiÕp mµ chØ tiÕn hµnh th«ng thæi c¸c ®­êng èng chuyÓn tiÕp qua c¸c ®­êng x¶ vµ ph©n ly x¶ mét kho¶ng thêi gian lµ 5 phót. Tr­íc khi ®­a h¬i vµo quay r« to b»ng c¸hc më ®­ßng ®i t¾t cña van h¬i chÝnh. - Tr­íc khi ®­a h¬i vµo quay m¸y ph¶i kiÓm tra ®é chªnh nhiÖt ®é kim lo¹i phÇn trªn vµ phÇn d­íi cña xi lanh ph¶i < 500C. Ch©n kh«ng trong b×nh ng­ng ph¶i ³ 600mmHg. NhiÖt ®é h¬i míi b»ng nhiÖt ®é ®iÓm nãng nhÊt cña xi lanh cap ¸p (80 ¸1000C) - Tr­íc khi quay m¸y ph¶i më x¶ c¸c ®­ßng x¶ cña xi lanh cap ¸p, h¹ ¸p. Tõ c¸c ®­êng èng trÝch h¬i vµ gia nhiÖt h¹, gia nhiÖt cao, c¸c ®­êng x¶ cña van 1 chiÒu. NÕu nhiÖt ®é ®iÓm nãng nhÊt cña xi lanh cap ¸p > 300 0C th× thêi gian më c¸c ®­êng x¶ cña tua bin vµ c¸c ®­êng trÝch h¬i kh«ng qu¸ 5 phót tr­íc khi quay m¸y. (®Ó tr¸nh hiÖn t­îng lµm nguéi xi lanh cap ¸p. - Khi c¸c th«ng sè h¬i ®¹t ®Ðn th«ng sè quay m¸y t­¬ng øng víi ®å thÞ ®· cho th× dïng c¬ cÊu ®iÒu khiÓn tua bin më c¸c van ®iÒu chØnh vµ t¨ng sè vßng quay lªn 800 vßng/phót. Chó ý nghe 3 ®Õn 5 phót (©m thanh cña m¸y). ViÖc duy tr× chÕ ®é lµm viÖc 800 vßng/phót cña tua bin phô thuéc vµo tr¹ng th¸i nhiÖt cña phÇn h¬i vµ xi lanh cap ¸p. NÕu kh«ng cã g× ¶nh h­ëng th× t¨ng sè vßng quay cña tua bin ®Õn 2900 vßng/phót, 2950 vßng/phót trong thêi gian tõ 5 ¸10 phót. - KiÓm tra ¸p lùc cña b¬m dÇu chÝnh, nÕu ¸p lùc nµy t­¬ng øng víi quy tr×nh vËn hµnh hÖ thèng cÊp dÇu th× cã thÓ ng¾t b¬m dÇu khëi ®éng vµ chuyÓn sang b¬m dÇu chÝnh. - T¨ng sè vßng quay lªn 3000 vßng/phót tiÕn hµnh hoµ ®ång bé vµ hoµ ®iÖn vµo l­íi. T¨ng c«ng suÊt cña tua bin lªn 10 ¸30 MW. T­¬ng øng víi ®å thÞ khëi ®éng (tuú thuéc vµo tr¹ng th¸i nhiÖt cña xi lanh cap ¸p). - §ãng tÊt c¶ c¸c ®­êng èng x¶ cña tua bin sau thêi ®iÓm hoµ ®iÖn vµo l­íi 5 ¸10 phót - ViÖc t¨ng c«ng suÊt ®iÖn theo ®å thÞ ®· cho. - §­a c¸c m¸y b¬m ®äng vµo lµm viÖc theo quy tr×nh vËn hµnh hÖ thièng t¸i tuÇn hoµn h¹ ¸p. - §­a h¬i tõ cña trÝch sè 3 vµo khö khÝ 6 ata theo quy tr×nh vËn hµnh khö khÝ 6ata. - Nh÷ng ®iÓm ®Æc biÖt khi khëi ®éng tua bin tuú theo nhiÖt ®é kim lo¹i cña xi lanh cao ¸p: + Khi nhiÖt ®é ®iÓm nãng nhÊt cña xi lanh cap ¸p nhá h¬n 300 0C th× khi quay m¸y ®Òu tiÕn hµnh b»ng ®­êng ®i t¾t vµ ®iÒu chØnh b»ng c¸c van ®iÒu chØnh. + Khi t0MAX cña ЦBD >3000C th× th­êng kh«ng dïng hÖ thèng sÊy mÆt bÝch vµ gu gi«ng. + Trong tr­êng hîp nÕu ®é gi·n në t­¬ng ®èi cña xi lanh cap ¸p tr­íc khi khëi ®éng » -20mm ®ång thêi víi viÖc ®­a h¬i vµo c¸c æ chÌn ph¶i chuÈn bÞ ®­a h¬i míi vµo æ chÌn phÝa ®Çu cña xi lanh cap ¸p Ngõng tua bin - Sau khi ®ùoc lÖnh chuÈn bÞ ngõng tua bin ph¶i: + KiÓm tra xem van stop cã bÞ kÑt kh«ng b»ng c¸ch quay bé ®ãng më b»ng tay. + §Æc biÖt chó ý kiÓm tra ®é s½n sµng lµm viÖc cña hÖ thèng b¶o vÖ vµ liªn ®éng. + §­a bé chØ b¶o ®é cong trôc vµo lµm viÖc. - ViÖc gi¶m c«ng suÊt ®­îc tiÕn hµnh víi thêi gian kho¶ng 2¸3 MW/phót cïng víi gi¶m l­u l­îng h¬i cña lß. - Khi gi¶m t¶i tua bin ph¶i theo dâi: + Tèc ®é gi¶m t0MAX kim lo¹i, cña ЦBD, cña c¸c van ®iÒu chØnh vµ c¸c ®­êng èng h¬i kh«ng ®­îc lín h¬n 1,50C/phót. + C¸c ®é gi·n në DL cña xi lanh cap ¸p , h¹ ¸p £ c¸c giíi h¹n cho phÐp. + Theo dâi sù lµm viÖc cña hÖ thèng h¬i chÌn. + Nghe ©m thanh tua bin vµ theo dâi ®é rung cña tua bin. + NÕu ph¸t hiÖn ra sù kÑt, ®é rung lín vµ c¸c ®é gi·n në t­¬ng ®èi v­ît khái giíi h¹n quy ®Þnh th× ph¶i ngõng tua bin theo c¸ch ngõng sù cè. + Theo dâi viÖc x¶ cña gia nhiÖt cao tõ khö khÝ vµo b×nh ng­ng cho ®óng lóc, viÖc x¶ tõ gia hiÖt h¹ vµo b×nh ng­ng, viÖc dõng c¸c b¬m ®äng, viÖc chuyÓn sù cÊp h¬i cho khö khÝ 6 ata sang ®­êng 13 ata. - Khi c«ng suÊt ®iÖn gi¶m cßn 3 ¸ 5 MW th× kiÓm tra sù s½n sµng lµm viÖc cña m¸y b¬m dÇu khëi ®éng. - Gi¶m c«ng suÊt ®iÖn vÒ "0" vµ dõng tua bin b»ng nót bÊm trªn b¶ng ®iÒu khiÓn khèi. §ång thêi víi viÖc dõng tua bin ®­a m¸y b¬m dÇu vµo lµm viÖc. KiÓm tra ®é më c¸c van ®Çu ®Èy cña b¬m dÇu khëi ®éng. - Trong lóc nµy ph¶i kh¼ng ®Þnh ®­îc r»ng van stop, c¸c van ®iÒu chØnh ph¶i ®ãng hoµn toµn, van h¬i chÝnh ph¶i ®ang ®ãng, m¸y ph¸t ®· ng¾t khái l­íi vµ sè vßng quay r« to tua bin ®ang gi¶m xuèng. - Thêi gian lµm viÖc ë chÕa ®é ®éng c¬ cña m¸y ph¸t (kh«ng cÊp h¬i) kh«ng lín h¬n 4 phót. - NÕu m¸y ph¸t kh«ng ng¾t khái l­íi ®­îc th× ph¶i nhanh chãng më van h¬i chÝnh b»ng t¸c ®éng lªn c¬ cÊu ®iÒu chØnh tua bin (tèc ®é cao) vÒ phÝa "gi¶m" tiÕn hµnh viÖc ®ãng ng¨n kÐo cña bé ®iÒu chØnh an toµn vµ b»ng t¸c ®éng lªn c¬ cÊu ®iÒu khiÓn tua bin vÒ phÝa "t¨ng". Më van stop vµ më tõ tõ c¸c van ®iÒu chØnh ®Ó t¨ng c«ng suÊt ®iÖn lªn 3 ¸5MW T×m nguyªn nh©n vµ sö lý viÖc kh«ng ng¾t m¸y ph¸t khái l­íi sau ®ã l¹i tiÕp tôc ngõng tuabin vµ ng¾t m¸y ph¸t. - Ghi thêi gian ng¾t m¸y ph¸t Kh«ng gi¶m ®é ch©n kh«ng trong b×nh ng­ng (nÕu ®é gi·m në t­¬ng ®èi ЦBD cho phÐp) VÏ ®å thÞ qu¸n tÝnh cña r« to - Sau khi ®· dõng r« to cña tua bin ta ®­a thiÕt bÞ vÇn trôc vµo lµm viÖc. ®ãng hoÆc më b¬m dÇu dù phßng (xoay chiÒu) ng¾t m¸y b¬m dÇu khëi ®éng. - Quay r« to tua bin b»ng thiÕt bÞ vÇn trôc trong kho¶ng thêi gian lµ 3 giê sau ®ã ®Þnh kú quay r« to ®i 1800 ®Õn khi nhiÖt ®é kim lo¹i cña ®Çu vµo xi lanh cap ¸p gi¶m cßn 1700C - Dõng thiÕt bÞ vÇn trôc, dõng m¸y b¬m cÊp dÇu cña hÖ thèng dÇu b«i tr¬n - NÕu sau khi dõng r« to tua bin v× mét lý do nµo ®ã mµ kh«ng ®­a thiÕt bÞ vÇn trôc vµo lµm viÖc ®­îc ph¶i tiÕp tôc ®­a dÇu vµo c¸c æ trôc ®Õn khi r« to nguéi hoµn toµn (1700C). Sau khi sö lý c¸c háng hãc ®­a thiÕt bÞ vÇn trôc vµo lµm viÖc vµ quay r« to tua bin ®Õn khi ®é vãng cña trôc hoµn toµn biÕn mÊt. NÕu trong thêi gian ®­a thiÕt bÞ vÇn trôc vµo lµm viÖc mµ ph¸t hiÖn thÊy hiÖn t­îng cä s¸t hoÆc lµ c­êng ®é dßng ®iÖn cña ®éng c¬ quay trôc lín h¬n cho phÐp (nÕu ®éng c¬ tèt) th× ph¶i dõng thiÕt bÞ quay trôc vµ chØ ®­îc ®­a nã vµo lµm viÖc sau khi tua bin ®· nguéi hoµn toµn (nhiÖt ®é ЦBD£ 1700C). - Trong qóa tr×nh ngõng tua bin ph¶i theo dâi nhiÖt ®é cña dÇu. Khi nhiÖt ®é dÇu sau æ trôc gi¶m cßn 450C th× tõ tõ ®ãng van ®­a n­íc tuÇn hoµn vµo b×nh lµm m¸t dÇu nh­ng kh«ng cho phÐp gi¶m nhiÖt ®é dÇu mét c¸ch ®ét ngét sau b×nh lµm m¸t dÇu - Trong suèt kho¶ng thêi gian sau khi dõng tua bin, khi mµ vÉn cßn x¶ h¬i tõ lß vµo trong b×nh ng­ng vÉn ph¶i tiÕn hµnh ®­a h¬i vµo c¸c bé chÌn tua bin vµ duy tr× ch©n kh«ng lín h¬n 550 mmHg. Sau khi ngõng x¶ h¬i vµ n­íc nãng vµo b×nh ng­ng th× dõng viÖc ®­a h¬i vµo c¸c e zÐc t¬ vµ ngõng ®­a h¬i vµo bé chÌn phÝa tr­íc cña xi lanh cao ¸p. Ngõng ®­a h¬i vµo tÊt c¶ c¸c bé chÌn tua bin vµ ®ång thêi dõng pi th× dõng viÖc ®­a h¬i vµo c¸c e zÐc t¬ vµ ngõng ®­a h¬i vµo bé chÌn phÝa tr­íc cña xi lanh cao ¸p. Ngõng ®­a h¬i vµo tÊt c¶ c¸c bé chÌn tua bin vµ ®ång thêi dõng PC-50 KiÓm tra viÖc ng¾t c¸c m¹ch ®iÖn cña c¸c nam ch©m ®iÖn vµ ®é ®ãng cña c¸c van ®­a n­íc ng­ng ®Õn xecv«m«t¬ cña c¸c van 1 chiÒu - Dõng c¸c b¬m ng­ng - §ãng c¸c van cÊp n­íc ng­ng vµo c¸c bé chÌn ch©n kh«ng cña c¸c thiÕt bÞ ch©n kh«ng §ãng n­íc lµm m¸t ®Õn xecv«m«t¬ ®Õn c¸c van stop nÕu khi dõng van t­¬ng ®èi l©u - Sau khi dõng tua bin tÊt c¶ c¸c ®­êng x¶ vµ ®­êng th«ng thæi xi lanh vµ c¸c ®­êng èng chuyÓn tiÕp nÕu kh«ng ®Æc biÖt cÇn thiÕt th× kh«ng ®­îc më ra. - Sau khi nhiÖt ®é h¬i ra gi¶m cßn 550C (èng tho¸t xuèng b×nh ng­ng th× ngõng cÊp n­íc tuÇn hoµn). f, B×nh khö khÝ * NhiÖm vô: - T¸ch khÝ O2; CO2 ra khái n­íc ng­ng - Gia nhiÖt cho n­íc ng­ng - CÊp n­íc ng­ng cho lß - Lµ nguån cung cÊp h¬i chÌn + £zÐct¬ chÝnh. - Lµ n¬i thu n­íc th¶i * §Æc tÝnh kü thuËt B×nh khö khÝ lµ kiÓu khö khÝ d¹ng mµng: ДK - 500 - M2 - Dung tÝch cét khö khÝ V = 8,5m3. - BÓ chøa n­íc: V = 65m3 - ¸p lùc P = 7 ata (lµm viÖc víi P = 6 ata; to = 158 oC ) B×nh khö khÝ ®­îc ®Æt trªn 2 gèi ®ì: 1 gèi cè ®Þnh vµ mét gèi di ®éng * CÊu t¹o: S¬ ®å thiÕt bÞ khö khÝ gåm c¸c bé phËn sau: - Cét khö khÝ ДK-500-M2 - BÓ dù tr÷ thÓ tÝch: 65 m3 - C¸c van an toµn (2 c¸i) - Bé ®iÒu chØnh ¸p lùc h¬i sÊy. - Bé ®iÒu chØnh møc n­íc trong bÓ. - Bé ®iÒu chØnh n­íc trµn. - C¸c van vµ c¸c ®­êng èng - §ång hå kiÓm nhiÖt - C¸c ®iÓm lÊy mÉu n­íc. * M« t¶ s¬ l­îc cét khö khÝ Cét khö khÝ ДK-500 lµ lo¹i kiÓu mµng c¸c bé phËn chÝnh cña cét lµ: - Th©n gåm c¸c nöa trªn vµ nöa d­íi hµn l¹i víi nhau. - ThiÕt bÞ ph©n phèi n­íc gåm 1760 lç. ë trªn ®ã cã g¾n 121 èng tho¸t h¬i. - Bé phËn ®Ó ph©n chia n­íc thµnh mµng máng gåm nhiÒu thanh thÐp h×nh W dµy 0,8 ¸1mm xÕp thµnh nhiÒu líp ®Ó t¹o thµnh mµng n­íc. Trªn vµ d­íi c¸c tÊm nµy cã l­íi gi÷ kh«ng cho chóng thay ®æi vÞ trÝ. - ThiÕt bÞ ph©n phèi h¬i lµ mét èng bÞt 1 ®Çu trªn èng ®ôc nhiÒu lç. ë phÝa d­íi h¬i ®i qua c¸c lç ®ôc trªn èng ®i vßng xuèng vµ ®i lªn. c, Nguyªn lý lµm viÖc: Qu¸ tr×nh khö khÝ x¶y ra nh­ sau: N­íc cÇn ®­îc khö ®­a vµo bé phËn ph©n phèi n­íc ë phÝa trªn cña cét khö khÝ råi tõ ®ã ch¶y xuèng líp t¹o mµng ë phÝa d­íi, nh÷ng mµng n­íc máng theo líp t¹o mµng ch¶y tõ trªn xuèng d­íi gÆp h¬i nãng ®i tõ d­íi lªn trªn, n­íc cÊp ®­îc gia nhiÖt tíi nhiÖt ®é b·o hoµ vµ c¸c lo¹i khÝ hoµ tan trong n­íc cÊp ®­îc t¸ch ra ngoµi. PhÇn lín h¬i sÊy bÞ ng­ng tô khi gia nhiÖt cho n­íc, phÇn cßn l¹i cïng víi c¸c lo¹i khÝ võa t¸ch khái n­íc bÞ ®Èy ra khái phÇn trªn cña cét khö khÝ vµ tho¸t ra ngoµi trêi hoÆc theo ®­êng èng gãp h¬i tho¸t cña c¸c khö khÝ 6 ata hoÆc vµo b×nh khö khÝ cÊp n­íc sinh ho¹t. N­íc ®· ®­îc khö khÝ ®i vµo bÓ dù tr÷ V = 65m3 t¹i ®©y c¸c bät khÝ tiÕp tôc bÞ t¸ch ra (c¸c bät khÝ nµy kh«ng kÞp t¸ch ra trong cét khö khÝ hoÆc bÞ n­íc cuèn theo). g.B¬m cÊp n­íc * NhiÖm vô: - B¬m cÊp n­íc dïng ®Ó cÊp n­íc cho lß h¬i * §Æc tÝnh kü thuËt - Mçi khèi lß m¸y gåm 3 m¸y b¬m kiÓu ПЭ-270-150-2 - N¨ng suÊt b¬m: 270m3/h - Cét ¸p ®Èy: 1650 mH2O - NhiÖt ®é n­íc b¬m kh«ng cao h¬n 160oC - ¸p suÊt ®Çu hót 7,4 Kg/cm2 - ¸p suÊt ®Èy 150 kg/cm2 - Tèc ®é quay 2970 vßng/phót - C«ng suÊt b¬m: 1720 KW - Kho¶ng dao ®éng cho phÐp cña n¨ng suÊt 270 ¸310 m3/h - HiÖu suÊt b¬m: 76% - ChiÒu quay b¬m: Theo chiÒu kim ®ång hå (®øng ë phÝa ®éng c¬). * CÊu t¹o, nguyªn lý lµm viÖc: B¬m n­íc cÊp ПЭ-270-150-2 lµ lo¹i b¬m ly t©m ph©n ®o¹n n»m ngang cã 10 tÇng, vµ cã c¸c b¸nh c«ng t¸c bè trÝ cïng mét phÝa. ë ®Çu ®Èy cña b¬m cã ®Æt van mét chiÒu dïng ®Ó ng¨n ngõa n­íc ch¶y ng­îc tõ èng ®Çu ®Èy qua b¬m vµ ®Çu hót khi b¬m ngõng dù phßng mµ van ®Çu ®Èy më s½n. §Ó tr¸nh hiÖn t­îng ho¸ h¬i trong b¬m khi b¬m ch¹y kh«ng t¶i (van ®Çu ®Èy ®ãng). Tõ van mét chiÒu cã l¾p ®­êng t¸i tuÇn hoµn dÉn vµo b×nh khö khÝ vµ thiÕt bÞ tiÕt l­u. §éng c¬ b¬m lµ lo¹i kh«ng ®ång bé ba pha m¸c 2A3M-2000/6000 T4 (N =2000KW, U= 6000 V). C¸c gèi trôc cña b¬m ®­îc b«i tr¬n bëi hÖ thèng b¬m dÇu b«i tr¬n riªng ( Q= 3600 l/giê, ¸p lùc ®Èy lµ 4 Kg/cm2) h, eject¬ chÝnh ( mçi khèi 2 c¸i) * NhiÖm vô: Hót kh«ng khÝ vµ c¸c chÊt khÝ kh«ng ng­ng tô kh¸c ra khái b×nh ng­ng ®¶m b¶o qu¸ tr×nh trao ®æi nhiÖt b×nh th­êng trong b×nh ng­ng vµ trong c¸c b×nh gia nhiÖt h¹ ¸p 1,2,3 lµm viÖc ë chÕ ®é ch©n kh«ng. * §Æc tÝnh kü thuËt: KiÓu ЭP -3-750 ¸p lùc h¬i c«ng t¸c 3,5 kg/cm2; nhiÖt ®é 150 ¸ 2000C L­u l­îng h¬i = 750 kg/h N¨ng suÊt cña eject¬ 80 kg/h - Cã 3 cÊp vßi phun: + CÊp I: f1 = 13,5 mm + CÊp II: f2 = 11,2 mm + CÊp III: f3 = 10 mm NhiÖt ®é n­íc ng­ng ra: tng’’ = 40,80 §Çu ra cÊp thø 3 cã l¾p thiÕt bÞ ®o ¸p lùc h¬i hçn hîp kh«ng khÝ vµ h¬i. T¹i chç tho¸t hçn hîp + kh«ng khÝ ra ngoµi trêi cã l¾p tÊm ®ôc lç ®Ó ®iÒu chØnh l­îng kh«ng khÝ th¶i ra víi c¸c ®­êng kÝnh lç: f26, f23, f19, f16, f13, f9, f6 * Nguyªn lý lµm viÖc H¬i c«ng t¸c cã t¸c lùc 3,5 KG/cm2 ®i vµo èng phun cña c¶ 3 cÊp ë cÊp thø nhÊt do sö dông n¨ng l­îng cña dßng h¬i ®· n©ng ®­îc ¸p lùc cña hçn hîp hót ra tõ b×nh ng­ng t¨ng lªn ( 4 ¸ 5) lÇn. Sau ®ã chóng ®­îc ®­a vµo cÊp thø 2 råi tiÕp tôc vµo cÊp thø 3, ë ®©y ¸p lùc hçn hîp h¬i + khÝ n©ng lín h¬n ¸p lùc khÝ quyÓn. Tõ ®ã hçn hîp h¬i khÝ ®­îc x¶ ra ngoµi trêi. §Ó tËn dông l­îng nhÖt cña hçn hîp h¬i khÝ ng­êi ta cã sö dông n­íc ng­ng chÝnh ®i qua èng xo¾n l¾p ë trong b×nh. n­íc ®äng ë trong cÊp thø nhÊt 1 ph©n ®­îc x¶ vÒ b×nh ng­ng qua cét ch÷ U cao 5 m. Mét phÇn ®­îc ®­a sang khoang thø 2 råi sau ®ã sang khoang thø 3 vµ cuèi cïng ®­îc x¶ ra ngoµi. i, EjÐct¬ khëi ®éng * NhiÖm vô: Eject¬ khëi ®éng dïng ®Ó nhanh chãng hót 1l­îng kh«ng khÝ lín ra khái khoang h¬i cña b×nh ng­ng t¹o ch©n kh«ng trong b×nh ng­ng khi khëi ®éng. * §Æc tÝnh kü thuËt: KiÓu ЭP -1-1100, cã 1 cÊp kh«g cã bé h©m lµm m¸t N¨ng suÊt hót: 1100 kg/h ¸p lùc hçn hîp h¬i vµ kh«ng khÝ vµo: ( 500 ¸ 600 ) mmHg k, eject¬ tuÇn hoµn: KiÓu ЭP -1-1100, cã 1 cÊp, kh«ng cã bé phËn lµm m¸t * NhiÖm vô: Eject¬ tuÇn hoµn cã nhiÖm vô hót kh«ng khÝ trªn ®­êng n­íc tuÇn hoµn ra ®Ó t¹o xi ph«ng cho ®­êng n­íc tuÇn hßan. * §Æc tÝnh kü thuËt gièng nh­ eject¬ khëi ®éng l, eject¬ hót h¬i chÌn vµ b×nh gia nhiÖt h¬i chÌn * NhiÖm vô: Eject¬ h¬i chÌn cã nhiÖm vô hót 1 l­îng h¬i tõ vµnh chÌn trôc ®i vÒ phÝa gèi trôc ®Ó tr¸nh kh«ng cho l­u l­îng h¬i n¸y nhiÔm vµo dÇu boi tr¬n gèi trôc * §Æc tÝnh kü thuËt + ¸p lùc ®Çu hót: 0,95 kg/cm2 + ¸p lùc h¬i c«ng t¸c; ( 3,5 – 4 ) kg/cm2 + B×nh gia nhiÖt h¬i chÌn: lµ b×nh gia nhiÖt kiÓu bÒ mÆt cã 2 cÊp, n­íc ng­ng ®i qua c¸c èng xo¾t ®Æt ë trong b×nh ®Ó ng­ng tô h¬i rót ra tõ khoang chÌn. * Nguyªn lý lµm viÖc cña b×nh gia nhiÖt h¬i chÌn vµ eject¬ h¬i chÌn: + H¬i c«ng t¸c cã ¸p lùc 3,5 kg/cm2 khi qua ezÐct¬ täa ra søc hót lín, do ®Çu hót cña ezÐct¬ c¾m vµo khoang thø nhÊt cña b×nh gia nhiÖt h¬i chÌn nªn h¬i sau khi chÌn ®­îc hót vµo khoang thø nhÊt vµ ng­ng thµnh n­íc. + L­îng h¬i ë ®Çu ra cña eject¬ sÏ ®­a vµo khoang thø 2 cña b×nh gia nhiÖt h¬i chÌn vµ còng ®­îc ng­ng tô thµnh n­íc. + Hai ®­êng n­íc ®äng tõ khoang thø nhÊt vµ thø 2 ®­îc ®Êu chung vµ sau ®ã ®­îc x¶ vÒ b×ng ng­ng. m, HÖ thèng gia nhiÖt h¹ ¸p * NhiÖm vô: HÖ thèng gia nhiÖt h¹ ¸p lÊy h¬i tõ c¸c cöa trÝch t­¬ng øng cña tua bin dïng ®Ó gia nhiÖt n­íc ng­ng chÝnh ®Õn nhiÖt ®é » 1330C. Nh»m n©ng cao hiÖu suÊt cña chu tr×nh nhiÖt. HÖ thèng gåm cã c¸c b×nh gia nhiÖt h¹ ¸p sè 1,2,3,4,5 * §Æc tÝnh kü thuËt: - C¸c b×nh gia nhiÖt h¹ ¸p sè 1,2 ®­îc bè trÝ n»m trong b×nh ng­ng lµ lo¹i b×nh gia nhiÖt kiÓu bÒ mÆt cã chung ®­êng n­íc ng­ng chÝnh vµ khi cÇn th× t¸ch c¶ nhãm. Mçi b×nh gåm nhiÒu ®o¹n n»m ngang, ë c¸c tÊm mÆt sµng cã lóc c¸c èng ®ång h×nh ch÷ nhËt U ®­êng kÝnh 17,4 x1,9 - B×nh gia nhiÖt sè 3 kiÓu PH-200-16-7-I lµ lo¹i th¼ng ®øng cã c¸c bé trao ®æi nhiÖt kiÓu bÒ mÆt, cã c¸c bé phËn chÝnh sau ®©y: Th©n hÖ thèng èng, ng¨n n­íc ãc thÓ th¸o ra ®­îc, c¸c èng trao ®æi nhiÖt h×nh ch÷ U. Bªn trong th©n b×nh gia nhiÖt cã c¸c v¸ch ng¨n ®Ó chia ra thµnh nhiÒu khoang nhê ®ã n­íc cã thÓ thùc hiÖn ®­îc 4 hµnh tr×nh trong b×nh C¸c ®Æc tÝnh cña b×nh gia nhiÖt sè 3,4,5 ®­îc nªu trong b¶ng sau: §¬n vÞ KiÓu b×nh gia nhiÖt TT Tªn gäi ®o PH-200-16-9-I PH-200-16-7-I 1 DiÖn tÝch trao ®æi nhiÖt m2 130 300 2 ¸p lùc lµm viÖc tèi ®a cña n­íc trong hÖ thèng èng ata 16 16 3 ¸p lùc lµm viÖc tèi ®a trong th©n b×nh gia nhiÖt ata 9 7 4 Phô t¶i nhiÖt cña b×nh gia nhiÖt kcal/giê 6,3.166 8,8.106 5 NhiÖt ®é cao nhÊt c¶u n­íc ng­ng chÝnh cC 169 159 6 NhiÖt ®é cao nhÊt cña h¬i 0C 400 240 7 L­u l­îng n­íc ng­ng lµm m¸t ®Þnh møc t/h 230 350 8 Trë lùc thñy lùc ë l­u l­îng n­íc ng­ng ®Þnh møc mH20 9 7 9 ThÓ tÝch hÖ thèngèng lÝt 917 1553 10 ThÓ tÝch th©n b×nh gia nhiÖt lÝt 2185 3040 * Nguyªn lý lµm viÖc: C¸c b×nh gia nhiÖt h¹ ¸p lµm viÖc theo nguyªn lý trao ®æi nhiÖt kiÓu bÒ mÆt. H¬i gia nhiÖt lÊy tõ c¸c cöa trÝch cña tua bin, m«i chÊt nhËn nhiÖt lµ n­íc ngõng ®i bªn trong ®­êng èng - N­íc n

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNha may nhiet dien Pha Lai.doc
  • dwgdau madut.dwg
  • docDC1.DOC
  • docPha lai 1.doc
  • dwgso do nhien lieu.dwg
  • dwgso do nhiet chi tiet.dwg
  • dwgsodonoidienchinh4.dwg
  • bakTUAN HOAN.bak
  • dwgTUAN HOAN.dwg