Báo cáo Thực tập tìm hiểu về máy điện tại xưởng

LỜI NÓI ĐẦU

Báo cáo thực tập chuyên ngành tại xưởng là một trong những phần rất quan trọng trong suốt khoá học của sinh viên. Vì bản báo cáo này nó mang tính chất tổng hợp liên quan đến quá trình học tập của sinh viên có nắm vững được kiến thức đã học không. Bản báo cáo này còn có mối quan hệ đến nhiều môn học khác như: kinh tế, máy điện, kỹ thuật sửa chữa máy điện, trang bị điện và các môn khác.

Bản báo cáo này được trình bày có hệ thống về nội dung mà sinh viên được thực tập chuyên ngành tại xưởng, thực tiễn của nó phù hợp với trình độ trung cấp điện của sinh viên, với mục tiêu là là 2 phần chính lý thuyết và thực hành.

Về lý thuyết sinh viên được giảng dạy rất cụ thể mặc dù với trình độ là truy cấp, nó trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chuyên ngành Điện cũng như tổ chức lao động việc làm, chế độ làm và nghỉ ngơi hợp lý

Về thực hành: Phần thực hành cơ bản giúp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, xây dựng được nơi làm việc hợp lý của mình sau này ở cơ sở có hiệu qủa phần thực hành do thầy Phạm Ngọc Sâm hướng dẫn đã giúp sinh viên (Điện 45 A H-Y) hiểu được nhiều vấn đề về chuyên ngành.

Phần thực hành bao gồm những phần sau:

+ Máy điện động:

- Động cơ điện xoay chiều 3 pha.

- Máy điện xoay chiều 1 pha.

+ Máy điện tĩnh.

+ Mạch điện máy công cụ và phức tạp.

Đó là những phần chính mà sinh viên (Điện 45 A H-Y) được làm tại xưởng điện.

Em xin cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình và đóng góp ý kiến quý báu của thầy Phạm Ngọc Sâm, cũng như các thầy cô quản lý khác. Chúng em hy vọng nhà trường sẽ quan tâm đến tất cả các khoa đặc biệt là Khoa điện của chúng em, ngày càng cung cấp cho chúng em nhiều kiến thức tốt cũng như cơ sở vật chất để chúng em thực tập tại xưởng được tốt nhất.

Sinh viên: Lê Văn Thuân

     Lớp Đ45A - HY

 

docx41 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 06/02/2013 | Lượt xem: 1784 | Lượt tải: 21download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tìm hiểu về máy điện tại xưởng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ê, tiÕp tôc vµo c¸c bèi d©y, vµo gÇn hÕt ta lét c¸c bèi chê lªn. Sau ®ã vµo bèi chê lµ song. §Êu d©y ta ph¶i dùa vµo l­îc ®å h×nh tr·i, ta ®©u ®æi nèi cña c¸c binday, trong bèi d©y sau ®ã ta hµn thiÕc lång ghen vµo t¨ng c­êng c¸ch ®iÖn, sau ®ã ®­a c¸c ®Çu d©y ra hép ®Êu d©y. - L¾p ch¹y kh«ng t¶i, tiÕng kªu ªm, ph¸t nãng cho phÐp lµ tèt - TiÕn hµnh s¬n tÈm vµ sÊy. * KiÓu ®ång t©m xÕp ®¬n - §Æc ®iÓm cña bé d©y nµy lµ: Trong 1 nhãm bèi d©y cã trong 1 t©m nh­ng kÝch th­íc th× l¹i kh¸c nhau. - Bé d©y ®ång t©m cã thÓ bè trÝ 1 mÆt b»ng 2 mÆt b»ng tuú theo sè r·nh cña m¸y ®iÖn. NÕu trong 1 pha cã 2 nhãm bèi kÝch th­íc kh¸c nhau t¹o nªn 2 mÆt b»ng còng trong pha ®ã cã 2 nhãm bèi nèi tiÕp nhau cïng kÝch th­íc th× t¹o nªn mét mÆt ph¼ng. Ta cã z = 36 ® 18 bèi 2p = 4, m = 3 TÝnh to¸n ta cã t = 9; ytb =t = 9 q = 3 z® = 3.3 = 9 §VABC = 2.3 + 1 = 7. VÏ s¬ ®å tr·i cña bé d©y nµy nh­ sau: ® ë kiÓu ®ång t©m xÕp ®¬n nµy kh¸c so víi ®ång khu«n vÒ mÆt lµm khu«n. Khu«n cña m¸y nµy cã kÝch th­íc nh­ sau: Chóng ta ph¶i lµm 3 hoÆc 2 nh­ng ¸p dông thùc tÕ víi bµi chóng ta ®· lµm lµ ph¶i lµm 3 khu«n cã cïng 1 t©m nh­ng kÝch th­íc l¹i kh¸c nhau vÒ chiÒu dµi vµ réng. ® C¸ch lång d©y cña m¸y nµy lµ: Ta lång pha A tr­íc b¾t ®Çu lång tõ 3 c¹nh ®ã lµ 1, 2 vµ 3. Cø lång vµo lÇn l­ît hÕt pha nµy råi ®Õn pha kh¸c nh­ vËy ®Õn c¹nh cuèi cïng cña pha C lµ song. ® C¸ch ®Êu d©y: Do ®©y lµ 1 bé d©y b­íc ®ñ cho nªn ta ®Êu cuèi ®Òu. KiÓu bé d©y nµy cã ­u ®iÓm lµ lång d©y vµ ®Êu d©y rÊt rÔ dµng vµ ®­îc dïng nhiÒu trong thùc tÕ. KhuyÕt ®iÓm: phÇn ®Çu bé d©y dµi, nªn bÞ l·ng phÝ, tèn tiÒn ® Quy tr×nh kiÓm tra th«ng sè kü thuËt vÒ R, I chóng ta thùc hiÖn gièng nh­ ph­¬ng ph¸p kiÓm tra ë bé d©y ®ång khu«n xÕp ®¬n. PhÇn m¸y ®iÖn xoay chiÒu 1 pha + Ph©n lo¹i: Cã 2 lo¹i - §éng c¬ 1 pha kiÓu vßng chËp (ng¾n m¹ch) dïng cho lo¹i m¸y cã c«ng suÊt kho¶ng vµi chôc (W) - §éng c¬ cã 1 pha kiÓu tô ®iªn, lo¹i nµy th­êng dïng cho ®éng c¬ cã kho¶ng vµi tr¨m (W) + CÊu t¹o: - kiÓu vßng chËp cã stato, ro to cã cuén d©y cùc tõ vµ cã c¶ vaßng ng¾n m¹ch… - kiÓu tô: còng cã stato vµ roto. + Nguyªn lý lµm viÖc chung cña 2 kiÓu ®éng c¬ nµy lµ: - Víi ®éng c¬ 1 pha kiÓu vßng chËp: cho dßng ®iÖn I1 vµo cuén d©y (i1) sinh ra f = fmsinwt, f biÕn thiªn nµy 1 phÇn qua vßng ng¾n m¹ch c¶m øng trong vßng ng¾n m¹ch 1 dßng ®iÖn In dßng nµy sinh ra tõ th«ng ng¾n m¹ch vËy tõ tr­êng ë cùc tõ sÏ b»ng: f = fc + fn t¹o ra tõ tr­êng quay nµy c¶m øng sang r« to 1 søc ®iÖn ®éng E2 do r« to liÒn m¹ch cã dßng ®iÖn I2. T¸c dông cña dßng ®iÖn I2 víi tõ tr­êng quay lµ lµm cho roto quay víi tèc ®é n. NÕu cuén d©y kh«ng khëi ®éng th­êng gÆp 2 nguyªn nh©n chÝnh lµ do cuén d©y phÇn tõ bÞ hë m¹ch vµ vßng ng¾n m¹ch bÞ gÉy. Muèn ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ 1 pha vßng chËp nµy ta th­êng dïng hép sè. - §éng c¬ 1 pha kiÓu tô ®iÖn Tr­íc hÕt ta ®Æt ®iÖn ¸p 1 pha vµo phÇn cuén d©y phÇn tÜnh ®éng c¬ (stato) cuén lµm viÖc cã dßng ®iÖn lµ: Ilv = Imax. sinwt. - Khi më m¸y dßng ®iÖn Ikhëi ®éng ®­îc nèi tiÕp víi tô C cho ®­îc ®iÖn c¶m vµ ®iÖn dung. VËy dßng ®iÖn lµm viÖc vµ khëi ®éng lÖch pha nhau ®Ó t¹o ra tõ tr­êng quay. Tõ tr­êng quay nµy c¶m øng sang ro to mét søc ®iÖn ®éng E2 do r« to liÒn m¹ch ta cã dßng ®iÖn I2 t¸c dông cña dßng I2 nµy víi tõ tr­êng quay sinh ra mo men quay lµm cho r« to quay víi tèc ®é n. §éng c¬ kh«ng khëi ®éng ®­îc cã 2 nguyªn nhËn - Do c¸c cuén d©y hë m¹ch - Do tô ®iÖn bÞ ch¸y Ta ®iÒu chiØnh tèc ®é ®éng c¬ còng gièng nh­ kiÓu vßng chËp lµ hép sè hoÆc cã cuén d©y ®iÒu chØnh. + C¸c lo¹i bé day ®éng c¬ 1 pha kiÓu tô ®iÖn §éng c¬ xoay chiÒu 1 pha kiÓu tô ®iÖn nµy cã c¸c bé d©y còng gièng nh­ bé d©y ®éng c¬ xoay chiÒu 3 pha. - XÕp 1 líp - 2 líp ®ång t©m vµ 1 líp - KiÓu sãng chØ dïng cho ®éng c¬ v¹n n¨ng VÒ c«ng thøc tÝnh to¸n ta cã thÓ vËn dông gièng nh­ c«ng thøc tÝnh to¸n ë ®éng c¬ 3 pha. + CÊu t¹o cña ®éng c¬ ®iÖn xoay chiÒu 1 pha. Nh­ phÇn trªn ®· giíi thiÖu cÊu t¹o chñ yÕu cña nã lµ gåm stato vµ ro to. C¸c bé phËn kh¸c lµ vá m¸y vµ n¾p m¸y. Gi÷a stato vµ roto cã khe hë kh«ng khÝ. - Stato (phÇn tÜnh) Gåm 2 bé phËn chÝnh lµ lâi thÐp vµ d©y quÊn, ngoµi ra cßn cã æ bi, vá vµ n¾p m¸y. Cã 2 c¸ch th­êng gÆp ®Ó chÕ t¹o stato * Lâi thÐp stato do l¸ thÐp kü thuËt ®iÖn ®­îc dËp r·nh bªn trong ghÐp l¹i víi nhau thµnh h×nh trô, phÝa trong cã c¸c r·nh h­íng trôc ®Ó ®Æt d©y quÊn. Mçi d©y quÊn gåm nhiÒu bèi d©y nèi tiÕp hoÆc song song. D©y quÊn stato gåm d©y quÊn lµm viÖc, d©y quÊn khëi ®éng, d©y quÊn sè * Lâi thÐp stato do l¸ thÐp kü thuËt ®iÖn ghÐp l¹i víi nhau thµnh h×nh trô rçng. D©y quÊn stato ®Æt c¸c cùc tõ xÎ r·nh ®Ó ®Æt vßng ng¾n m¹ch. D©y quÊn stato gåm c¸c bèi d©y ®Æt vµo cùc tõ bèi d©y nèi tiÕp hoÆc song song, khi cã dßng ®iÖn ch¹y qua sÏ h×nh thµnh tõng ®«i cùc tõ B¾c – Nam xen kÏ. - R« to (phÇn quay) Gåm cã lâi thÐp, d©y quÊn vµ trôc quay. Thùc tÕ trong ®êi sèng chóng ta th­êng gÆp 2 lo¹i: r« to lång sãc vµ r« to d©y quÊn. * R« to lång sãc: lâi thÐp gåm c¸c l¸ thÐp kü thuËt ®iÖn ®­îc dËp thµnh r·nh bªn ngoµi ghÐp l¹i t¹o thµnh c¸c r·nh theo h­íng trôc, ë gi÷a cã lç ®Ó l¾p trôc. D©y quÊn gåm nhiÒu khung d©y ghÐp l¹i thµnh h×nh lång sãc. * Ro to d©y quÊn: chØ kh¸c lång sãc ë chç d©y quÊn, ®ã lµ c¸c ®Çu d©y quÊn nèi víi m¹ch ®iÖn bªn ngoµi nhê vµnh tr­ît vµ chæi than. Lo¹i r« to nµy phøc t¹p Ýt gÆp ë ®éng c¬ kh«ng ®ång bé 1 pha. Ghi chó: ®a sè lo¹i ®éng c¬ nµy lµ cã stato n»m phÝa ngoµi vµ r« to n»m phÝa trong. Riªng ®èi víi qu¹t trÇn th× stato l¹i nµm ë phÝa trong cßn r« to l¹i n»m ë phÝa ngoµi. Lâi thÐp kü thuËt ®iÖn dÉn tõ tèt, dïng ®Ó t¨ng tõ tr­êng ®Ó gi¶m tæn hao do dßng ®iÖn c¶m øng ch¹y quÈn trong lâi thÐp. Ng­êi ta c¸n thÐp kü thuËt ®iÖn thµnh l¸ máng cã ®é dµy tõ 0,3 mm ®Õn 0,5 mm vµ gi÷a c¸c l¸ thÐp cã c¸ch ®iÖn víi nhau. + Nh÷ng h­ háng vµ biÖn ph¸p söa ch÷a. §éng c¬ ®iÖn cã 2 d¹ng h­ háng chÝnh lµ: * H­ háng phÇn c¬ khÝ * H­ hæng phÇn ®iÖn - H­ háng phÇn c¬ khÝ: khi bÞ h­ háng th× x¶y ra c¸c hiÖn t­îng sau: + Trôc ®éng c¬ bÞ kÑt + §éng c¬ ch¹y bÞ r¸t cèt + §éng c¬ ch¹y bÞ dung, l¾c + §éng c¬ ch¹y cã tiÕng kªu “O…O” Tõ kinh nghiÖm cña ng­êi thî chóng ta ph¶i x¸c ®Þnh ®óng nguyªn nh©n vµ chi tiÕt bÞ h­ háng ®Ó söa ch÷a. Khi ®éng c¬ ch¹y yÕu ph¸t ra tiÕng va ®Ëp, r¸t cèt, khi thÊy hiÖn t­îng nµy ph¶i kiÓm tra bu l«ng gi÷ n¾p cã chÆt kh«ng, nÕu kh«ng chÆt sÏ lµm r« to mÊt ®ång t©m g©y kÑt trôc. NÕu bul«ng chÆt råi th× chóng ta kiÓm tra b¹c hoÆc vßng bi nÕu vì thay c¸i míi vµ chóng ta kiÓm tra lÇn l­ît råi ®Õn trôc nÕu cong ph¶i n¾m l¹i. Ch¹y l¾c rung cã tiÕng ån, hoÆc bÞ r¬ trôc: hiÖn t­îng nµy cã thÓ lµ do bÞ mßn bi, b¹c nÕu mßn ta ph¶i thay. Khi m¸y ch¹y cã tiÕng kªu hoÆc cã tiÕng gâ nhÑ cÇn ph¶i kiÓm tra èc vÝt Ðp lâi thÐp stato, èc n¾p cã bÞ háng kh«ng hoÆc cã thÓ do vßng ®Öm hai ®Çu trôc bÞ mßn, cÇn thay thÕ. §èi víi phÇn c¬ nµy chóng ta th­êng xuyªn b«i tr¬n b»ng dÇu mì. - H­ háng phÇn ®iÖn: th­êng cã c¸c hiÖn t­îng sau: * §ãng ®iÖn nguån, ®éng c¬ kh«ng lµm viÖc, m¸y ch¹y yÕu, cã mïi kÐt nãng, rß ®iÖn. H­ háng trªn th­êng do c¸c nguyªn nh©n lµ: D©y nèi nguån bÞ ®øt ngÇm Háng c¸ch ®iÖn ®Ó d©y tr¹m ra vá §øt ngÇm trong cuén d©y hoÆc ng¾n m¹ch trong cuén d©y Ch¸y cuén d©y Háng tô ®iÖn Söa ch÷a ®éng c¬ bÞ ch¸y th× chóng ta ph¶i vÏ l¹i ®­îc bé d©y cña nã (l­îc ®å h×nh tr·i). C¸ch ®Êu nèi Z = 16, 2p = 4, m = 2 TÝnh to¸n ta ®­îc: t = = 4; y = t = 4 q = 2; z® = 3.p +1 = 3. 2 + 1 = 7 a = §©y lµ kiÓu d©y quÊn kiÓu ®ång khu«n (1 pha). VÏ s¬ ®å tr·i cña bé d©y qu¹t bµn Bé d©y gåm cã 4 cuén lµm viÖc: mçi cuén sè vßng lµ 860 vßng vËy 4 cuén ta cã 3440 vßng. 4 cuén sè: mçi cuén 200 vßng 4 cuén khëi ®éng: mçi cuén 6000 vßng Sau khi th¸o bé d©y háng ra vµ xem sè vßng d©y råi chóng ta tiÕn hµnh ®o b­íc y trªn stato ®Ó lµm khu«n. Khu«n cã kÝch th­íc nh­ sau: cã chiÒu dµi: 50mm ; chiÒu cao: 13 mm; chiÒu réng: 50 mm Sau ®ã ®o vµ c¾t, chän giÊy c¸ch ®iÖn Khu«n ph¶i lµm b»ng gç mÒm, kh«ng lµm qu¸ kÝch th­íc d· ®o nÕu kh«ng phÇn ®µu d©y cã thÓ ch¹m vá vµ n¾p dÉn ®Õn ch¹m m¸t, vµ còng kh«ng nhá qu¸ nÕu kh«ng sÏ khã lång d©y vµo r·nh, thËm chÝ kh«ng lång d©y hÕt vµo r·nh ®­îc. Ta tiÕn hµnh lµm 3 c¸i cã cïng kÝch th­íc vµ 4 mÆt Ðp cã kÝch thøoc cã chiÒu dµi: 100 mm; réng: 50 mm. C¸c mÆt Ðp nµy ph¶i cã ®é cøng ®Ó khi quÊn d©y khi d©y dÔ bÞ toÌ sang hai bªn. C¸c mÆt Ðp nµy cã xÎ r·nh ®Ó ®Æt d©y, quÊn song buéc l¹i ®Ó khi th¸o mÆt Ðp kh«ng bÞ bung ra. Chóng ta dïng lo¹i cì d©y lµ: 0,21 mm Khi quÊn ta quÊn, cuén lµm viÖc tr­íc sau ®ã ®Õn 2 cuén kia. Do ®©y lµ qu¹t ®iÖn ch¹y tù r·nh h×nh thang nªn khi lång d©y cã thÓ ®Æt c¼ bèi d©y vµo r·nh nªn khi quÊn chóng ta cÇn ph¶i quÊn cã líp ®Ó khi lång d©y vµo r·nh dÔ dµng. Khi ®Æt d©y ph¶i lÊy que mÒm g¹t tõng nhãm sîi d©y vµo r·nh. B×a lãt ta dïng lo¹i b×a lãt miac cã chiÒu dµy tõ 0,03 ®Õn 0,05 mm; b×a lãt ta c¾t dµi h¬n r·nh stato tõ 8 ®Õn 12 mm ®Ó gÊp mÐp 2 phÝa bªn ngoµi r·nh, sau khi ®Æt d©y vµo r·nh song c¾t 1 b¨ng b×a c¸ch ®iÖn lãt óp cho kÝn miÖng r·nh, råi chÌn nªm vµo. Sau khi ®· lång song c¸c bèi d©y ta lµm b­íc tiÕp theo lµ ®Êu vµ bã hai ®Çu ®©y vµ s¬n tÈm c¸ch ®iÖn, sÊy. Chóng ta ®Êu d©y còng lÇn l­ît tõ cuén lµm viÖc råi ®Õn cuén khëi ®éng vµ cuèi cïng lµ cuén d©y quÊn sè. Khi hµn ph¶i ®¶m b¶o c¸c mèi hµn tiÕp xóc ®iÖn tèt, dïng b×a lãt gi÷a c¸c d©y quÊn lµm viÖc, khëi ®éng vµ cuén sè, ë ®Çu gèi lªn nhau, n¾m cho c¸c ®Çu d©y trßn dÑt kh«ng ®­îc ch¹m n¾p, kh«ng nh« cao ®Ó tr¸nh ch¹m r« to ra ngoµi ta tiÕn hµnh lãt c¸ch ®iÖn, ph¶i cè ®Þnh nh÷ng phÇn chuyÓn tiÕp tõ trong qu¹t ra ngoµi vá ®Ó tr¸nh bÞ ®øt d©y bªn trong khi sö dông. Sau ®ã ta l¾p cho qu¹t ch¹y thö nÕu ®­îc ta tiÕn hµnh th¸o ra ®Ó s¬n tÈm vµ sÊy. + KiÓm tra th«ng sè kü thuËt: vÒ ®¹i l­îng I vµ R chóng ta kiÓm tra gièng nh­ m¸y ®iÖn xoay chiÒu 3 pha: PhÇn M¸y ®iÖn tÜnh (m¸y biÕn ¸p) A. PhÇn lý thuyÕt + Kh¸i niÖm chung vÒ m¸y biÕn ¸p: lµ thiÕt bÞ ®iÖn tõ tÜnh, lµm viÖc theo nguyªn lý c¶m øng ®iÖn tõ dïng ®Ó ®æi ®iÖn ¸p cña dßng ®iÖn xoay chiÒu mµ vÉn gi÷ nguyªn tÇn sè. M¸y biÕn ®æi t¨ng ®iÖn ¸p gäi lµ m¸y biÕn ¸p t¨ng ¸p M¸y biÕn ®æi gi¶m ®iÖn ¸p gäi lµ m¸y biÕn ¸p h¹ ¸p + M¸y biÕn ¸p nãi chung cã c«ng dông lµ dÉn ®iÖn tõ c¸c tr¹m ph¸t ®iÖn ®Õn hé tiªu thô cÇn ph¶i cã ®­êng d©y t¶i ®iÖn. Muèn truyÒn t¶i ®i xa, Ýt tæn hao vµ tiÕt kiÖm kim lo¹i mµu, trªn ®­êng d©y ng­êi ta ph¶i dïng ®iÖn ¸p cao (35, 110, 220 vµ 500KW). Trªn thùc tÕ c¸c m¸y ph¸t ®iÖn Ýt cã kh¶ n¨ng ph¸t ra ®iÖn ¸p cao nh­ thÕ, th­êng chØ cã tõ 3 ®Õn 21 KW do ®ã ph¶i cã thiÕt bÞ t¨ng ®iÖn ¸p ë ®Çu ®­êng d©y lªn, nh­ng do c¸c hé tiªu thô th­êng yªu cÇu ®iÖn ¸p thÊp tõ 0,4 ®Õn 6 KW do ®ã ®­êng d©y ph¶i cã thiÕt bÞ gi¶m ¸p xuèng. + Ph©n lo¹i m¸y biÕn ¸p. Trong kü thuËt ®iÖn tö, ng­êi ta sö dông maba thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng nh­ ghÐp nèi tÝn hiÖu gi÷a c¸c tÇng,thùc hiÖn kü thuËt khuÕch ®¹i trong c¸c bé läc… c¸c lo¹i m¸y biÕn ¸p th­ßng gÆp nh­: biÕn ¸p loa, biÕn ¸p mµnh, biÕn ¸p dßng, biÕn ¸p trung tÇn, biÕn ¸p ®¶o ph, cuén chÆn…. Trong thùc tÕ chóng ta ®­îc häc c¸c loai m¸y biÕn ¸p nh­: - M¸y biÕn ¸p 1 pha c¶m øng - M¸y biÕn ¸p tù ngÉu - M¸y biÕn ¸p hµn Sau ®©y t«i xin ®­îc tr×nh bµy 3 lo¹i m¸y biÕn ¸p ®­îc häc. + M¸y biÕn ¸p 1 pha c¶m øng. - CÊu t¹o: gåm 2 phÇn chÝnh lµ phÇn tõ vµ phÇn ®iÖn + PhÇn tõ (m¹ch tõ): th­êng dïng theo kiÓu ch÷ I, U, E gåm cã phÇn trô, lâi vµ g«ng tõ. Trô lâi lµ phÇn dïng ®Ó quÊn cuén d©y, g«ng lµ phÇn dïng ®Ó khÐp kÝn m¹ch tõ. M¹ch tõ ch÷ U th­êng dïng ®Ó quÊn m¸y biÕn ¸p hµn vµ m¸y biÕn ¸p c¶m øng. Gåm nh÷ng l¸ thÐp t«n silic dÇy tõ 0,35 ®Õn 1mm. C¸c l¸ thÐp nµy ghÐp l¹i thµnh m¹ch tõ M¹ch tõ ch÷ E ghÐp l¹i dïng vËt liÖu lµ t«n silic cã ®é dÇy nh­ vËy. Lo¹i nµy ¶nh h­ëng cña truyÒn tr­êng ngoµi ®­îc dïng nhiÒu trong radio vµ m¸y biÕn ¸p tù ngÉu. M¹ch tõ ch÷ I lo¹i nµy ®­îc dïng nhiÒu trong m¸y biÕn ¸p tù ngÉu PhÇn ®iÖn: Trªn m¹ch tõ quÊn 2 cuén d©y s¬ vµ thø (W1 vµ W2) ta quÊn chän tiÐt diÖn d©y ph¶i phô thuéc vµo c«ng suÊt cña m¸y. Sè vßng d©y cuén W1 phô thuéc vµo ®iÖn ¸p ®Æt ë cuén sè líp phô thuéc vµo W1 (s¬ cÊp), W1 lµ cuén nhËn n¨ng l­îng cña l­íi ®iÖn Cuén thø cÊp (w2) còng ®­îc quÊn b»ng d©y ®iÖn tõ, ®­îc quÊn trªn trô lâi 2 cì d©y vµ sè vßng còng phô thuéc vµo c«ng suÊt vµ ®iÖn ¸p ®Æt vµo cuén d©y (U2). §©y lµ cuén ®­a n¨ng l­îng ra phô t¶i tiªu thô. §©y lµ lo¹i m¸y biÕn ¸p an toµn, W1 vµ W2 chØ liªn hÖ víi nhau vÒ mÆt tõ. - Nguyªn lý lµm viÖc cña m¸y biÕn ¸p 1 pha c¶m øng. Ta ®Æt ®iÖn ¸p: U1 = Umaxsinwt (V) trong cuén d©y cã dßng ®iÖn i1 dßng ®iÖn nµy sinh ra tõ th«ng, c¶m øng cho cuén 1 mét søc ®iÖn ®éng E1=4,44.f.W1.f. Tõ th«ng qua cuén 2 c¶m øng 1 søc ®iÖn ®éng E2 = 4,44.f.W2.f. Khi kh«ng t¶i U1 gÇn bµng E1. E2 = U2 TØ sè: Khi U2 nèi phô t¶i cã I2 vËy tõ l­íi ®iÖn U1I1 ®· chuyÓn sang l­íi ®iÖn U2I2 cã cïng tÇn sè lµm viÖc theo hiÖn t­îng c¶m øng ®iÖn tõ, chØ liªn hÖ gi÷a cuén s¬ vµ thø, kh«ng liªn hÖ vÒ tõ th«ng vµ vÒ ®iÖn. + M¸y biÕn ¸p tù ngÉu - CÊu t¹o: còng gièng nh­ m¸y biÕn ¸p c¶m øng 1 pha lµ gåm 1 phÇn tõ vµ phÇn ®iÖn PhÇn tõ: còng gièng nh­ m¸y biÕn ¸p c¶m øng m¸y biÕn ¸p tù ngÉu còng th­êng sö dông nh÷ng lo¹i m¹ch tõ nh­ d¹ng ch÷ I, E , U. M¹ch tõ gåm hai phÇn trô lâi vµ g«ng tõ. Trô lâi lµ phÇn dïng ®Ó quÊn cuén d©y, g«ng lµ phÇn dïng ®Ó khÐp kÝn m¹ch tõ. M¹ch tõ h×nh ch÷ U th­êng dïng ®Ó qu¸n m¸y biÕn ¸p hµn vµ m¸y biÕn ¸p c¶m øng. Nã ®­îc lµm b»ng nh÷ng l¸ thÐp t«n silic dÇy tõ 0,35mm chóng ®­îc nhËp thµnh hin×h ch÷ U sau khi tÝnh to¸n ®Ó lµm khu«n. M¹ch tõ h×nh ch÷ E vËt liÖu còng gièng nh­ m¹ch tõ ch÷ U, lo¹i m¹ch tõ ch÷ E nµy Ýt ¶nh h­ëng cña tõ tr­êng ngoµi ®­îc dïng nhiÒu trong radio… M¹ch tõ ch÷ I vËt liÖu còng gièng nh­ 2 lo¹i m¹ch tõ trªn sau khi ®· lµm song m¹ch tõ chóng ta ghÐp sao cho c¸c miÕng ë trô lâi vµ g«ng tõ t¹o thµnh 1 mÆt ph¼ng ®Ó thµnh lâi thÐp ch÷ I. PhÇn ®iÖn: Kh¸c víi m¸y biÕn ¸p c¶m øng 1 pha lµ m¸y biÕn ¸p tù ngÉu chØ quÊn 1 cuén s¬ cÊp trªn m¹ch tõ (W1) cßn cuén thø cÊp lµ 1 phÇn sè vßng cña cuén s¬ cÊp. Tuú theo ta ®iÒu chØnh chuyÓn m¹ch ®Ó ®iÖn ¸p lÊy ra theo ®Þnh møc. - Nguyªn lý lµm viÖc: t­¬ng tù nh­ m¸y biÕn ¸p c¶m øng 1 pha M¸y biÕn ¸p nguyªn lý lµm viÖc ngoaif: Do liªn hÖ vÒ tõ vµ ®iÖn nªn m¸y biÕn ¸p tù ngÉu kh«ng an toµn nh­ m¸y biÕn ¸p c¶m øng. §­îc gäi lµ m¸y biÕn ¸p ®Æc biÖt. M¸y biÕn ¸p tù ngÉu chØ ®­îc dïng khi ®iÖn ¸p s¬ cÊp vµ thø cÊp chªnh lÖch nhau Ýt. + M¸y biÕn ¸p hµn: lµ lo¹i m¸y biÕn ¸p c¶m øng 1 pha nh­ng cã kÕt cÊu ®Æc biÖt nªn ®­îc ph©n lo¹i thuéc m¸y biÕn ¸p ®Æc biÖt v× vËy nguyªn lý lµm viÖc cña m¸y biÕn ¸p hµn lµm viÖc ë ®Æc tÝnh ng¾n m¹ch. PhÇn tõ: gåm 2 phÇn m¹ch truyÒn b»ng thÐp kü thuËt ®iÖn trô lâi ghÐp riªng ®Ó quÊn cuén d©y vµ g«ng tõ ghÐp l¹i thµnh m¹ch tõ nh­ng víi m¸y biÕn ¸p thÐp kü thuËt ®iÖn ph¶i máng vµ l­îng silic lín lµ tèt nhÊt chiÒu cao cña trô lâi cho phÐp thÊp. PhÇn ®iÖn: trªn m¹ch tõ quÊn 2 cuén d©y w1 vµ w2 chÞu ®­îc cÊp ®iÖn ¸p 220V hoÆc 380V sè vßng vµ cì d©y ph¶i qua qu¸ tr×nh tÝnh to¸n. Cuén thø cÊp (w2) cã sè vßng sao cho ®iÖn ¸p lÊy ra 50V, 60V, 70V c¸c ®iÖn ¸p nµy ®­îc nèi tiÕp víi cuén ®iÖn kh¸ng ®Ó hµn. - Nguyªn lý lµm viÖc: Muèn chÊt l­îng hµn cña mèi hµn ®­îc æn ®Þnh th× ®­êng ®Æc tÝnh hµn Uh = f(Ih) ph¶i dèc ®­êng ®Æc tÝnh hµn. Khi m¸y lµm viÖc cã 2 lo¹i tõ th«ng: tõ th«ng khÐp kÝn trong m¹ch tõ cßn tõ th«ng t¶n lµ tõ th«ng khÐp kÝn qua cuén w1. ff1 qua w1 ff2 qua w2 V× vËy khi quÊn cuén d©y m¸y biÕn ¸p hµn cÇn quÊn cuén d©y thÊp gi÷a cuén d©y víi lâi cã c¸c nªm kª ®Ó sè vßng c¸ch xa lâi thÐp. §Ò ®­êng ®Æc tÝnh hµn ®­îc dèc, cuén thø cÊp cßn ®­îc nèi tiÕp víi ®iÖn kh¸ng (cuén ®iÖn kh¸ng lµ cuén d©y quÊn trªn lâi thÐp cã thÓ ®iÒu chØnh ®­îc khe hë tõ tam gi¸c). Muèn dßng ®iÖn gi¶m dÇn ta ®iÒu chØnh khe hë m¹ch tõ nhá nhÊt vµ ng­îc l¹i. C¸ch quÊn m¸y biÕn ¸p c¶m øng 1 pha Sau khi cã sè liÖu tÝnh to¸n vÒ phÇn tõ vµ ®iÖn ta tiÕn hµnh quÊn m¸y biÕn ¸p theo hai c¸ch: quÊn trùc tiÕp vµ quÊn qua khung quÊn. + QuÊn trùc tiÕp: ®­îc dïng cho d¹ng m¹ch tõ ch÷ I Ta xÕp chÆt theo trô quÊn d©y, phÝa ngoµi dïng b×a ®iÖn c«ng vµ nã t¹o thµnh 1 khung ®Ó c¸ch ®iÖn gi÷a cuén d©y víi trô lâi, trô thø 2 ghÐp t­¬ng tù ghÐp song trô, bäc c¸ch ®iÖn vµ ta tiÕn hµnh quÊn tr­êng hîp nµy nªn quÊn 2 ng­êi, 1 ng­êi c¨ng d©y, 1 ng­êi quÊn d©y sao cho vßng nä s¸t vßng kia hÕt l­ît ta lãt c¸ch ®iÖn b»ng giÊy máng, quÊn tiÕp líp thø 2 cho ®Õn sè vßng w1. Sau khi quÊn song ta ph¶i lãt c¸ch ®iÖn gi÷a cuén nä víi cuén kia. Sau ®ã ta ghÐp g«ng tõ phÝa trªn tr­íc xen kÏ nh­ ng­êi ®an. Cuèi cïng dïng hai thanh Ðp trªn vµ d­íi, mèi ghÐp bulong vÆn cµng chÆt cµng tèt. QuÊn song 2 cuén s¬ vµ thø ta ®Æt 2 trô gÇn nhau ®Ó l¾p ghÐp g«ng tõ l¾p song ta quay phÇn trªn xuèng d­íi, phÇn d­íi lªn trªn ®Ó l¾p nèt. NÕu cuén s¬ cÊp quÊn trªn c¶ 2 trô ph¶i nèi ®óng d©y, nèi day song ta ®­a vµo thö kh«ng t¶i bµng c¸ch c¾m hai ®Çu cuén s¬ vµo nguån ®iÖn. §o ®iÖn ¸p ë ®Çu ra, nÕu ®óng nh­ tÝnh to¸n ban ®Çu lµ m¸y tèt. C¸ch quÊn m¸y biÕn ¸p tù ngÉu KiÓu m¹ch tõ nµy chóng ta quÊn gi¸p tiÕp Sau khi tÝnh to¸n m¹ch tõ ghÐp trô lâi ch÷ E dùa vµo thÓ tÝch trô lâi (mÆt ®¸y x chiÒu cao = V trô lâi) §Ó lµm khung quÊn d©y b»ng b×a ®iÖn c«ng còng tõ Vtl ta lÊy 1 m¶nh gç cã d¹ng trô lâi khoan 1 lç theo chiÒu däc ë gi÷a, råi lång vµo khung b×a c¸ch ®iÖn, sau ®ã ®Æt lªn trôc quay ta tiÕn hµnh quÊn cuén d©y. Dïng tiÕt diÖn tÝnh to¸n, tuú chóng ta quÊn phô thuéc vµo tõng lo¹i ®iÖn ¸p ra mµ ta cã ®Çu ra t­¬ng øng. QuÊn song ta tiÕn hµnh cho l¸ thÐp ch÷ E vµo ta ghÐp 3 l¸ theo chiÒu nµy sau ®ã lËt chiÒu kia lªn ghÐp 3 lµ cø nh­ vËy cho ®Õn hÕt, mçi lÇn ghÐp ta ph¶i n¾n c¸c líp sao cho s¸t vµo sau khi ®· ghÐp song ch÷ E ta ghÐp tiÕp ch÷ I vµo nh÷ng chç trèng, ghÐp song ta dïng 2 bé thanh Ðp, Ðp chÆt l¹i ta thö ®iÖn vµo, c¨n cø vµo s¬ ®å nguyªn lý ta thö ®iÖn vµo quËn d©y. C¸ch quÊn m¸y biÕn ¸p hµn C¨n cø sè liÖu tÝnh to¸n s½n ta b¾t ®Çu lµm khu«n. NÕu lµ thÐp ch÷ U ta xÕp l¹i thµnh trô lâi. Dïng 1 miÕng gç cã thÓ tÝch nh­ trô lâi lång vµo khung t©m miÕng gç ®­îc khoan 1 lç ®Ó ®Æt trôc trô thø 2 lµm t­¬ng tù lµm song råi ta b¾t ®Çu quÊn theo sè d©y cuén s¬ cÊp (w1). Khi quÊn cÇn chó ý ®Ò ®iÒu chØnh quÊn sao cho 2 trô cã sè vßng t­¬ng øng ®èi xøng cã thÓ 1 phÇn sè vßng cuén so ®­îc quÊn sang cuén thø (w2) råi nèi l¹i sau ®ã quÊn tiÕp quËn thø, c¸ch quÊn thø gièng nh­ cuén s¬. Khi d· quÊn song c¶ 2 cuén d©y ta ®Ó song song víi nhau lÇn l­ît vµo c¸c líp trô lâi truu U 3 lµ hoÆc 5 lµ mét t¹o mÆt ph¼ng thø nhÊt sau ®ã vµo mÆt ph¼ng thø 2 theo chiÒu ng­îc l¹i cø nh­ vËy cho ®Õn hÕt, sau ®ã ta vµo c¸c l¸ thÐp ch÷ I. Vµo 2 ®Çu, khi vµo song cÇn p¶h gâ cho c¸c l¸ thÐp vu«ng gãc víi nhau, råi dïng thanh Ðp trªn vµ d­íi ®Ó Ðp chÆt trô lâi vµ g«ng tõ, cµng chÆt cµng tèt v× nã gi¶m ®­îc tiÕng kªu. Sau ®ã tiÕn hµnh nèi d©y, nèi song ta ®­a nguån ®iÖn 220V vµo cuén s¬ cÊp, nÕu m¸y ch¹y ªm kh«ng cã tiÕng kªu lµ m¸y lµm viÖc tèt, ®o c¸c cÊp ®iÖn ¸p lÊy ra ph¶i ®Æt ®iÖn ¸p quy ®Þnh. Sau ®ã ta s¬n tÈm sÊ vµ tiÕn hµnh hµn thö. B. Thùc hµnh Yªu cÇu tÝnh to¸n 1 m¸y biÕn ¸p tù ngÉu cã ®Çu ra U2 = 50V, U1=220V cã I2 = 0,7A. Qu¸ tr×nh tÝnh to¸n nh­ sau: tÝnh P2 =U2.I2 = 50. 0,7 =35 -TÝnh tiÕt diÖn trô lâi: K = 1,1 ta chän lo¹i thÐp máng tèt P = 1,25 x 35 = 40 W = 4 cm Þ pT = 7 cm2 - TÝnh sè vßng øng víi 1 v«n = 7 (vßng/1 v«n) - TÝnh sè vßng øng víi cuén s¬ cÊp (w1) w1 = U1. WB = 220. 7 = 1540 (vßng) - TÝnh sè vßng øng víi cuén thø cÊp (w2) w2 = U2. wB =50. 7 =350 (vßng) - Tõ c«ng thøc: P = U1. I1 cosj (cosj = 0,8 Þ ) - TÝnh tiÕt diÖn d©y dÉn ®Ó quÊn S1 = (j = 6¸ 8) - Tõ c«ng thøc: 0,38 Þ d1 = 0,19 - TiÕt diÖn cuén d©y thø cÊp: = 0,1 (mm2) Þ = 0,127 Þ d = 0,35 TÝnh to¸n song ta tiÕn hµnh lµm khu«n ®Ó quÊn: ta lµm khu«n b»ng b×a c¸ch ®iÖn cøng ®Ó tr¸nh khi quÊn d©y sÏ bÞ dÑt l¹i. Khu«n ®­îc lµm cã kÝch th­íc nh­ sau: ChiÒu dµi lµ: 3,7 cm ChiÒu cao lµ: 3,1 cm ChiÒu réng lµ: 2,3 cm Vµ lµm 1 khu«n gç dùa vµo kÝch th­íc trô lâi, thÐp khu«n gç nµy ta lÊy chiÒu dµi ng¾n h¬n chiÒu dµi trô tõ 0,5 ®Õn 1mm ®Ó læng l¸ thÐp dÔ dµng. ChiÒu réng còng vËy, chiÒu cao h¬n kÝch th­íc lµ thÐp 1mm ë gi÷a t©m cã khoan lçi f10 ®Ó lång trôc quay. Lµm khu«n b»ng b×a nµy cã t¸c dông c¸ch ®iÖn d©y quÊn víi lâi thÐp ®ßng thêi lµm gi¸ ®ì d©y quÊn, kÝch th­íc khu«n b×a nÒn réng h¬n kÝch th­íc lâi thÐp kho¶ng 1mm, ®é dÇy b×a kho¶ng 1mm. N¾p b×a cã c¸c vÞ trÝ cè ®Þnh ®Çu d©y. C¸ch quÊn d©y nh­ sau Tr­íc khi quÊn ta lãt 1 líp c¸ch ®iÖn ë phÇn mÆt cña khu«n b×a ®Ó nh»m c¸ch ®iÖn 1 lÇn n÷a. Sau ®ã ta tiÕn hµnh c«ng ®o¹n quÊn d©y. T¹i v× ta chØ lÊy ra 1 cÊp ®iÖn ¸p lµ 50V. Do vËy ta quÊn cuén s¬ cÊp víi sè vßng lµ 1540 vßng song khi quÊn vßng ®Çu ph¶i ®Ó ®Çu d©y dµi ra khái khu«n kho¶ng 20 cm ®Ó sau nµy cßn nèi. QuÊn song quËn s¬ cÊp ta lãt c¸ch ®iÖn ®Ó quÊn tiÕp cuén thø cÊp cã sè vßng theo tÝnh to¸n lµ 350 vßng. Khi quÊn song c¶ 2 cuén ta bäc 1 líp b»ng b×a mica c¸ch ®iÖn phÇn ngoµi cïng. Khi quÊn song ta ph¶i nhí ®Çu d©y, tiÕp ®ã ta th¸o ra khái trôc bµn quay vµ th¸o trô gç ra vµ tiÕn hµnh ®­a l¸ thÐp h×nh ch÷ E vµo, theo 1 chiÒu sau ®ã vµo ch÷ E theo chiÒu ngù¬c l¹i vµo hÕt c¸c l¸ thÐp ch÷ E ta voµ 2 ®Çu c¸c l¸ thÐp ch÷ I ®Ó h×nh thµnh 1 m¸y biÕn ¸p. Lång m¹ch tõ song ta lµm c«ng ®o¹n Ðp g«ng tõ b»ng c¸ch bulong, Ðp cµng chÆt cµng gi¶m tiÕng kªu cña m¸y sau ®ã ®Êu d©y cho m¸y biÕn ¸p thö kh«ng t¶i. NÕu ®iÖn ¸p lÊy ra æn ®Þnh 50V m¸y cã tiÕng kªu nhá, ch¹y mét thêi gian rê vµo vá m¸y thÊy h¬i Êm Êm lµ ®· ®­îc. TiÕn hµnh s¬n tÈm sau khi th¸o d©y ra khái bµn quÊn, sÊy vµ nhóng riªng cuén d©y. Cuèi cïng ®em ®i sÊy kh« lµ song. C¸ch söa ch÷a m¸y biÕn ¸p bÞ h­ háng Cã nh÷ng nguyªn nh©n sau BÞ chËp m¹ch 1 sè vßng d©y, m¸y nãng, ®iÖn ¸p ra kh«ng ®ñ. BÊt kú chËp m¹ch cuén d©y nµo khi kh«ng cã d©y nµo vÉn ®o ®­îc dßng s¬ cÊp lín Ch¹m m¸t: nÕu vá kh«ng nèi ®Êt, m¸y vÉn lµm viÖc b×nh th­êng nh­ng rÊt nguy nhiÓm. Cã thÓ dïng ®Ìn thö hoÆc «m kÕ hay ®ång hå v¹n n¨ng ®Ó ph¸t hiÖn ch¹m m¸t. §øt d©y: tr­íc nªn kiÓm tra ®Çu nèi dïng ®ång hå v¹n n¨ng, hoÆc v«n kÕ ®Ó ph¸t hiÖn chç ®øt M¸y lµm viÖc nh­ng nãng nguyªn nh©n lµ do qu¸ t¶i hoÆc bÞ ch¹m m¸t chóng ta ph¶i cã dông cô ®o v¹n n¨ng vµ dông cô th¸o m¸y §Ó kiÓm tra phô t¶i, th¸o m¸y kiÓm tra t×m d©y quÊn bÞ chËp, råi quÊn l¹i. M¸y ch¸y: do c«ng suÊt cña m¸y kh«ng ®ñ cÊp cho chóng ta ph¶i dïng ®ång hå v¹n n¨ng vµ dông cô th¸o m¸y Chó ý: khi th¸o m¸y ta ph¶i ghi chÐp sè liÖu ®Ó tÝnh to¸n vµ quÊn l¹i d©y nèi. PhÇn: M¹ch ®iÖn m¸y c«ng cô ®¬n gi¶n vµ phøc t¹p S¬ ®å ®iÒu khiÓn ®éng c¬ quay thuËn nghÞch. Nguyªn lý lµm viÖc: §ãng cÇu dao ®iÖn cho m¹ch ®éng lùc vµ ®iÒu khiÓn, dßng ®iÖn ®i qua cÇu ch× qua nót dïng vµo ®Çu nót më thuËn, ta Ên nót liªn ®éng, Ên MT th× nót DN còng ng¾t ®iÖn vµo cuén N do nã më tiÕp ®iÓm. Khi Ên MT cuén T cã ®iÖn lóc nµy ta muèn cho ®éng c¬ ch¹y thuËn, tiÕp ®iÓm T3 ë m¹ch cuén N më ra nh»m tr¸nh cuén N cïng lµm viÖc víi cuén T. Ên MT khi cuén T cã ®iÖn tiÕp ®iÎm duy tr× T2 ®ãng l¹i ®Ó duy tr× cho cuén T khi ta bá tay ra nót MT sÏ më ra cïng vµ nót liªn®éng víi MT lµ DN còng ®ãng l¹i. Ta muèn ®éng c¬ quay ng­îc l¹i ta Ên nót dõng DT, khiÕn DT ®ång thêi lµ nót liªn ®éng nªn nã sÏ ®ãng lu«n nót MN ®Ó cung cÊp ®iÖn cho ®éng c¬ lµm viÖc theo chiÒu ng­îc l¹i, Ên DT ng¾t ®iÖn cuén thuËn vµ MN cung cÊp ®iÖn cho cuén N, cuén N cã ®iÖn tiÕp ®iÓm N2 ®ãng l¹i tù duy tr× dßng ®iÖn cho cuén N, tiÕp ®iÓm N3 hë m¹ch cuén T më ra nh»m tr¸nh cho cuén T cïng cã ®iÖn víi cuén N. Muèn dõng ®éng c¬ ta Ên nót dõng. - ChÕ ®é b¶o vÖ: ChÕ ®é b¶o vÖ ng¾n m¹ch B¶o vÖ b»ng cÇu ch× khi trong m¹ch x¶y ra hiÖn t­îng ch¹m chËp, cÇu ch× nµy sÏ t¸c ®éng nèi cÊu ch× nèi tiÕp víi pha nãng. ChÕ ®é b¶o vÖ b»ng r¬ le nhiÖt: khi ®éng c¬ qu¸ t¶i l©u dµi th× r¬ le nhiÖt sÏ t¸c ®éng më tiÕp ®iÓm cña nã ë m¹ch ®iÒu khiÓn ®Ó ng¾t ®iÖn cuén KT hoÆc cuén N ®Ó më tiÕp ®iÓm t­¬ng øng ë m¹ch ®éng lùc ra ®éng c¬ ngõng quay. Khi r¬ le ®· t¸c ®éng muèn khëi ®éng l¹i ®éng c¬ chóng ta ph¶i Ên nót phôc håi nµy ®Ó tiÕp ®iÓm nµy ®ãng l¹i. + S¬ ®å nguyªn lý m¹ch T616: - ThuyÕt minh nguyªn lý ho¹t ®éng: §ãng cÇu dao cung cÊp ®iÖn cho m¹ch ®éng lùc vµ ®iÒu khiÓn, sau ®­a tay g¹t vÒ vÞ trÝ 0 ®Ó tiÕp ®iÓm KC0 ®ãng l¹i ®­a ®iÖn vµo cuén d©y r¬ le ®iÖn ¸p RA, tiÕp ®iÎm RA ®ãng l¹i tù duy tr× dßng ®iÖn qua m¹ch ®iÒu khiÓn. Muèn ®éng c¬ quay thuËn ®­a tay g¹t c«ng t¾c xoay vÒ vÞ trÝ ph¶i ®Ó tiÕp ®iÓm K1 ®ãng ®­a ®iÖn vµo cuén d©y KT, KT cã ®iÖn 3 tiÕp diÓm cña nã ë m¹ch ®éng lùc ®ãng l¹i ®­a ®iÖn vµo ®éng c¬ ®ång thêi tiÕp ®iÓm KT ë m¹ch cuén d©y KN më ra kh«ng cho cuén d©y KN cïng cã ®iÖn víi cuén KT ®Ó tr¸nh ng¾n m¹ch. Muèn ®éng c¬ quay ng­îc ta ®­a tay g¹t tõ P ® T ®Ó KC më ra ng¾t ®iÖn vµo cuén KT, 3 tiÕp ®iÓm cña nã ë m¹ch ®éng lùc më ra; tiÕp ®iÓm KT më m¹ch cuén KN ®ãng l¹i ®­a ®iÖn vµo cuén d©y KN, tiÕp ®iÓm KN ë cuén KN ®ãng l¹i ®­a ®iÖn vµo cuén KN, tiÕp ®iÓm KN ë cuén KT më ra tr¸nh cho cuén KT cïng lµm viÖc víi cuén KN, cuén KN cã ®iÖn 3 tiÕ¬ ®iÓm cña nã ë m¹ch ®éng lùc®ãng l¹i ®éng c¬ ®¶o 2 ph tõ tr­êng ®æi chiÒu ®éng c¬ quay theo chiÒu ng­îc l¹i. Muèn dõng ®éng c­o ta ®­a tay g¹t vÒ vÞ trÝ 0 sau ®ã ng¾t cÇu dao. - ChÕ ®é b¶o vÖ: b¶o vÖ b»ng c¸c cÇu ch× khi trong cã hiÖn t­îng ng¾n m¹ch nã sÏ t¸c ®éng lµm mÊt ®iÖn. B¶o vÖ b»ng r¬ le ®iÖn ¸p lµ b¶o vÖ ®iÖn ¸p kh«ng gi¶ sö ®éng c¬ ®ang lµm viÖc b×nh th­¬ng, l­íi ®iÖn mÊt ®iÖn r¬ le ®iÖn ¸p mÊt ®iÖn, tiÕp ®iÓm cña nã më ra ng¾t ®iÖn c¸c c

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxBáo cáo thực tập tìm hiểu về máy điện tại xưởng.docx