Báo cáo Tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán của công ty Dệt Vĩnh Phú

BÁO CÁO THỰC TẬP

MỤC LỤC

Lời nói đầu . 3

Phần I: Khái quát về công ty Dệt Vĩnh Phú. 4

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển . 4

1.2 Chức năng nhiệm vụ của công ty 5

1.3 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm ở công ty Dệt Vĩnh Phú . 5

1.4 Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý của công ty Dệt Vĩnh Phú . 6

1.4.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty . 6

1.4.2 Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty . 7

Phần II: Tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán của công ty Dệt Vĩnh Phú

2.1 Tổ chức bộ máy kế toán của công ty . .11

2.2 Tổ chức bộ sổ kế toán của công ty . 12

2.2.1 Quy định chung về hạch toán kế toán tại công ty Dệt Vĩnh Phú . 12

2.2.2 Hệ thống chứng từ và tài khoản kế toán tại công ty Dệt Vĩnh Phú . 12

2.2.3 Hệ thống sổ sách kế toán tại công ty Dệt Vĩnh Phú . 13

2.2.4 Hệ thống báo cáo kế toán tại công ty Dệt Vĩnh Phú . 14

2.3 Đặc điểm của một số phần hành kế toán của công ty Dệt Vĩnh Phú 16

2.3.1 Kế toán vật tư ở công ty Dệt Vĩnh Phú . 16

2.3.1.1 Khái niệm và phân loại vật tư . 16

2.3.1.2 Tính giá vật liệu, công cụ .16

2.3.1.3 Đặc điểm chứng từ, tài khoản và sổ sách kế toán được sử dụng 17

2.3.2 Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương . 21

2.3.2.1 Đặc điểm lao động trong công ty 21

2.3.2.2 Hình thức trả lương ở công ty .21

2.3.2.3 Hệ thống chứng từ và tài khoản được sử dụng để hạch toán . 25

2.3.2.4 Cách thức ghi sổ . 26

2.3.3 Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm ở công ty Dệt Vĩnh Phú . 27

2.3.3.1 Tập hợp chí phí nguyên vật liệu trực tiếp . 27

2.3.3.2 Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp . 31

2.3.3.3 Tập hợp chi phí sản xuất chung . 32

2.3.3.4 Tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp . 37

2.3.3.5 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang ở công ty Dệt Vĩnh Phú . 39

2.3.3.6 Kế toán tính giá thành sản phẩm ở công ty Dệt Vĩnh Phú . 40

Phần III: Đánh giá công tác quản lý và công tác kế toán ở công ty Dệt Vĩnh Phú . 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc52 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 28/03/2014 | Lượt xem: 907 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán của công ty Dệt Vĩnh Phú, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
¶n kÕ to¸n. Trong c«ng ty ®· sö dông hÇu hÕt c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n quan träng. Cô thÓ, c«ng ty ®· sö dông c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n sau: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. B¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. TrÝch “phÇn 1 cña b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh Qói I n¨m 2003” (BiÓu 2.3). B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ. ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. Trong ®ã thuyÕt minh vÒ: + Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh theo yÕu tè. + Mét sè chØ tiªu chi tiÕt vÒ hµng tån kho. + T×nh h×nh thu nhËp c«ng nh©n viªn. + T×nh h×nh t¨ng, gi¶m TSC§. + C¸c kho¶n ph¶i thu vµ nî ph¶i tr¶. + Gi¶i thÝch vµ thuyÕt minh mét sè t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. + Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t thùc tr¹ng tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. B¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh Tæng c«ng ty DÖt May ViÖt Nam C«ng ty DÖt VÜnh Phó PhÇn 1: B¸o c¸o l·i lç cña ho¹t ®éng kinh doanh Kú b¸o c¸o: Qói I- 2003 BiÓu 2.3 §¬n vÞ tÝnh: ®ång. ChØ tiªu M· sè Quý tr­íc Quý nµy Luü kÕ tõ ®Çu n¨m Doanh thu cung cÊp hµng ho¸ vµ dÞch vô Trong ®ã doanh thu xuÊt khÈu 01 36663442887 36663442887 C¸c kho¶n gi¶m trõ (03 = 04+05+06+07) 03 ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i 04 Gi¶m gi¸ hµng b¸n 05 Hµng b¸n tr¶ l¹i 06 ThuÕ TT§B, xuÊt khÈu, GTGT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp 07 Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (10 = 01-03) 10 36663442887 36663442887 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 11 33202431703 33202431703 3. Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (20 =10-11) 20 3461011184 3461011184 4. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 21 8068557 8068557 5. Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 22 1978558317 1978558317 Trong ®ã chi phÝ l·i vay 23 1775566806 1775566806 6. Chi phÝ b¸n hµng 24 199425809 199425809 7. Chi phÝ QLDN 25 849402785 849402785 8. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng KD (30 =20+21-22-24-25) 30 441692830 441692830 9. Thu nhËp kh¸c 31 229983247 229983247 10. Chi phÝ kh¸c 32 376735438 376735438 11. Lîi nhuËn kh¸c (40 =31-32) 40 -146752191 -146752191 12 Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ ( 50 = 30+40) 50 294940639 294940639 13. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép 51 14. Lîi nhuËn sau thuÕ (60=50-51) 60 294940639 294940639 Ngµy 05 th¸ng 05 n©m 2003 Ng­êi lËp biÓu kÕ to¸n tr­ëng Tæng gi¸m ®èc 2.3 §Æc ®iÓm cña mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n cña c«ng ty DÖt VÜnh Phó: 2.3.1 KÕ to¸n vËt t­ ë c«ng ty DÖt VÜnh Phó: 2.3.1.1 §Æc ®iÓm vËt t­ ë c«ng ty DÖt VÜnh Phó: Kh¸i niÖm: - Nguyªn vËt liÖu lµ mét bé phËn cña ®èi t­îng lao ®éng mµ con ng­êi sö dông c«ng cô lao ®éng t¸c ®éng lªn chóng ®Ó biÕn chóng thµnh s¶n phÈm theo môc ®Ých ®· ®Þnh tr­íc. - C«ng cô dông cô lµ nh÷ng t­ liÖu lao ®éng kh«ng ®¶m b¶o ®ñ tiªu chuÈn lµ tµi s¶n cè ®Þnh. §Æc ®iÓm: - Nguyªn vËt liÖu chØ tham gia vµo 1 chu kú s¶n xuÊt kinh doanh vµ thay ®æi h×nh th¸i vËt chÊt bÒ ngoµi sau mçi chu kú. Gi¸ trÞ cña nguyªn vËt liÖu ®­îc tÝnh mét lÇn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm míi lµm ra. - C«ng cô dông cô tham gia 1 hoÆc nhiÒu chu kú s¶n xuÊt kinh doanh vµ kh«ng thay ®æi h×nh th¸i vËt chÊt bÒ ngoµi sau mçi chu kú. Gi¸ trÞ hao mßn cña c«ng cô dông cô ®­îc chuyÓn dÞch 1 lÇn hoÆc nhiÒu lÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. Ph©n lo¹i: Toµn bé vËt t­ ë c«ng ty DÖt VÜnh Phó ®­îc ph©n chia nh­ sau: - Nguyªn liÖu chÝnh: b«ng. - Nguyªn liÖu phô: ho¸ chÊt, thuèc nhuém. - Nhiªn liÖu: than, x¨ng,…. - Phô tïng: c¸c chi tiÕt thay thÕ hay söa ch÷a m¸y mãc ë c¸c ph©n x­ëng. - PhÕ liÖu: b«ng, sîi,… thu ®­îc tõ c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt. - VËt t­ kh¸c: bao b×,… 2.3.1.2 TÝnh gi¸ vËt liÖu, c«ng cô ë c«ng ty DÖt VÜnh Phó: TÝnh gi¸ lµ viÖc dïng tiÒn ®Ó biÓu thÞ gi¸ trÞ cña vËt liÖu, c«ng cô lµm c¬ së ghi sæ kÕ to¸n. §èi víi vËt liÖu, c«ng cô nhËp kho: gi¸ thùc tÕ ghi sæ ®­îc x¸c ®Þnh theo tõng nguån nhËp t­¬ng øng: - NhËp vËt liÖu, c«ng cô do mua ngoµi: Sè tiÒn chiÕt khÊu th­¬ng m¹i, gi¶m gi¸ hµng (nÕu cã) Chi phÝ thu mua Gi¸ mua theo ho¸ ®¬n Gi¸ thùc tÕ - NhËp vËt liÖu, c«ng cô do tù chÕ: Chi phÝ tù chÕ biÕn Gi¸ thùc tÕ cña vl,cc xuÊt ra tù chÕ Gi¸ thùc tÕ - PhÕ liÖu nhËp kho: Gi¸ thùc tÕ Gi¸ cã thÓ sö dông ®­îc hoÆc gi¸ ­íc tÝnh §èi víi vËt liÖu, c«ng cô xuÊt kho: C«ng ty DÖt VÜnh Phó sö dông gi¸ h¹ch to¸n ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt kho. HÖ sè gi¸ §¬n gi¸ h¹ch to¸n NVL xuÊt kho trong kú TrÞ gi¸ NVL xuÊt kho trong kú Sè l­îng NVL xuÊt kho trong kú TrÞ gi¸ h¹ch to¸n NVL tån kho ®Çu kú TrÞ gi¸ h¹ch to¸n NVL nhËp kho trong kú Trong ®ã ®¬n gi¸ h¹ch to¸n NVL do c«ng ty tù x©y dùng. §èi víi NVL nhËp kho: gi¸ h¹ch to¸n lµ gi¸ trªn ho¸ ®¬n céng víi c¸c chi phÝ ­íc tÝnh. §èi víi NVL xuÊt kho: gi¸ h¹ch to¸n ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau cho tõng thø nguyªn vËt liÖu. §¬n gi¸ h¹ch to¸n xuÊt kho NVL L­îng NVL nhËp kho trong kú L­îng NVL tån kho ®Çu kú 2.3.1.3 §Æc ®iÓm chøng tõ, tµi kho¶n vµ sæ s¸ch kÕ to¸n ®­îc sö dông: VÒ chøng tõ: §Ó ghi sæ kÕ to¸n th× kÕ to¸n vËt t­ ë c«ng ty DÖt VÜnh Phó ®· sö dông c¸c chøng tõ sau: - Ho¸ ®¬n b¸n hµng: lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh sè l­îng, trÞ gi¸ h¸ng ®· xuÊt b¸n. - PhiÕu nhËp: lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh sè l­îng, trÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ®­îc mua vÒ nhËp kho. TrÝch phiÕu nhËp vËt t­: PhiÕu nhËp kho Ngµy 12 th¸ng 09 N¨m 2003 §¬n vÞ: Sè 04 §Þa chØ: Nî:1521 Cã: 331 Hä tªn ng­êi giao hµng: NguyÔn viÖt s¬n. Theo: ho¸ ®¬n sè 0047616 ngµy 12 th¸ng 09 n¨m 2003 cña c«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu B×nh Minh-Th¸i B×nh. NhËp t¹i kho B«ng. Sè TT Tªn s¶n phÈm, hµng ho¸ M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo chøng tõ Thùc nhËp B«ng viÖt nam 342K B20 Kg 79992 24000 1919808000 Céng 1919808000 Tæng sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷) NhËp ngµy 12 th¸ng 09 n¨m 2003 Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi giao hµng thñ kho KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ - PhiÕu xuÊt kho: lµ c¨n cø ®Ó thñ kho xuÊt vËt liÖu theo ®óng chñng lo¹i, quy c¸ch, khèi l­îng, ®ång thêi ®ã còng lµ c¬ së ®Ó kÕ to¸n vËt t­ ghi sæ vµ kÕ to¸n chi phÝ tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®Ó chÕ t¹o s¶n phÈm. TrÝch mÉu phiÕu xuÊt kho vËt t­: PHiÕu xuÊt kho Ngµy 30/09/2003 §¬n vÞ lÜnh : N/m sîi MÉu sè 06 – VT Lý do lÜnh : SX Q§ liªn bé TCTK - TC LÜnh t¹i kho : B«ng kinh doanh Sè 58 – LB ngµy 1/9/1987 §Þnh kho¶n: Nî: TK 6211 Cã: TK 1521 Danh ®iÓm VT Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch §VT Sè l­îng Gi¸ h¹ch to¸n Thµnh tiÒn Ghi chó Xin lÜnh Thùc ph¸t BX04 X¬ PE Kg 129.835 129.835 12.518,39 1.625.500.588 362 kiÖn Céng 1.625.500.588 Tæng sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Phô tr¸ch cung tiªu Thñ kho ng­êi nhËn Phô tr¸ch ®¬n vÞ VÒ tµi kho¶n: §Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh vËt t­, c«ng ty ®· sö dông c¸c tµi kho¶n ph¶n ¸nh vËt t­ vµ ®­îc chi tiÕt nh­ sau: Tµi kho¶n 1521: Nguyªn vËt liÖu chÝnh. Tµi kho¶n 1522: Nguyªn vËt liÖu phô. Tµi kho¶n 1523: Nhiªn liÖu. Tµi kho¶n 1524: Phô tïng. Tµi kho¶n 1527: PhÕ liÖu thu håi. Tµi kho¶n 153: C«ng cô dông cô, b¶o hé lao ®éng. Tµi kho¶n 156: Hµng ho¸ mua vµo. VÒ sæ s¸ch kÕ to¸n ®­îc sö dông: KÕ to¸n vËt t­ cña c«ng ty ®· sö dông c¸c sæ s¸ch sau ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh vËt t­: + Sæ chi tiÕt vËt liÖu, c«ng cô dông cô. + B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. + B¶ng kª sè 3 (tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ vËt liªu, c«ng cô dông cô). + B¶ng c©n ®èi tæng hîp nhËp – xuÊt – tån. VÒ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n: + Khi nhËp vËt t­: Dùa theo nhu cÇu sö dông vµ dù trï mua cña c«ng ty, bé phËn thu mua cã nhiÖm vô mua vËt t­ cung cÊp ®ñ cho c«ng ty. Bé phËn tiÕp liÖu dùa trªn ho¸ ®¬n mua hµng gi¸ trÞ gia t¨ng sau ®ã qua kiÓm nghiÖm vËt t­ ®¹t chÊt l­îng yªu cÇu sö dông th× bé phËn mua hµng cña c«ng ty lËp phiÕu nhËp vËt t­. PhiÕu nµy ®­îc lËp lµm 2 liªn: mét liªn l­u ë tµi kho¶n thanh to¸n 331, mét liªn giao cho thñ kho vµo thÎ kho sau ®ã ®­îc göi lªn cho kÕ to¸n vËt t­. KÕ to¸n vËt t­ c¨n cø vµo phiÕu nµy sau ®ã vµo sæ chi tiÕt vËt liÖu, c«ng cô dông cô phï hîp. + Khi xuÊt vËt t­: Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, bé phËn cã nhu cÇu lËp phiÕu lÜnh vËt (hai liªn), cã sù x¸c nhËn cña phô tr¸ch ®¬n vÞ, sau ®ã chuyÓn cho phßng cung tiªu ký. Ng­êi nhËn vËt t­ mang 2 liªn phiÕu lÜnh vËt t­ xuèng kho ®Ó lµm thñ tôc xuÊt kho.Thñ kho xuÊt vËt t­ råi ghi sè l­îng thùc xuÊt vµo phiÕu lÜnh vËt t­, ng­êi nhËn vËt t­ gi÷ 1 liªn. Thñ kho c¨n cø vµo phiÕu lÜnh vËt t­ ®Ó ghi thÎ kho, sau ®ã ®­îc chuyÓn cho kÕ to¸n vËt t­ ®Ó ghi sæ, sau ®ã chuyÓn cho bé phËn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó ghi sæ kÕ to¸n liªn quan, cuèi cïng phiÕu lÜnh chøng tõ ®­îc l­u ë bé phËn kÕ to¸n vËt t­. KÕ to¸n vËt t­ c¨n cø vµo phiÕu lÜnh vËt t­ ®Ó vµo sæ chi tiÕt vËt t­ phï hîp. Cuèi th¸ng kÕ to¸n vËt t­ tiÕn hµnh tËp hîp c¸c phiÕu lÜnh vËt t­ ®Ó lËp b¶ng kª xuÊt theo tõng kho vµ cã céng nhãm cho tõng ®èi t­îng chÞu chi phÝ. Sau khi lËp xong b¶ng kª xuÊt vËt t­, kÕ to¸n vËt t­ lÊy sè liÖu ë dßng céng cho mçi ®èi t­îng chÞu chi phÝ ®Ó ghi vµo “B¶ng ph©n bæ NVL, c«ng cô dông cô” ë c¸c dßng c¸c cét phï hîp (t­¬ng øng víi tõng tµi kho¶n vµ cét gi¸ h¹ch to¸n). TrÝch “ B¶ng ph©n bæ NVL, c«ng cô dông cô th¸ng 09/2003” (BiÓu 2.4). §Ó lËp ®­îc “B¶ng ph©n bæ NVL, c«ng cô dông cô” th¸ng 9 th× kÕ to¸n cÇn tÝnh ra cét thùc tÕ b»ng c¸ch lÊy cét gi¸ h¹ch to¸n nh©n víi hÖ sè gi¸ ®· tÝnh ®­îc trªn “B¶ng kª sè 3” cña th¸ng 8, cßn hÖ sè gi¸ trªn b¶ng kª sè 3 cña th¸ng 9 ®­îc sö dông ®Ó lËp “B¶ng ph©n bæ NVL, c«ng cô dông cô” cña th¸ng 10. TrÞ gi¸ thùc tÕ TrÞ gi¸ h¹ch to¸n HÖ sè gi¸ gi÷a gi¸ cña hµng xuÊt = cña hµng xuÊt h¹ch to¸n cña hµng trong kú trong kú lu©n chuyÓn trong kú §Ó lËp “B¶ng kª sè 3” th¸ng 9 kÕ to¸n c¨n cø vµo sè d­ ®Çu th¸ng cña c¸c tiÓu kho¶n vËt t­, sè ph¸t sinh trong th¸ng ®­îc lÊy tõ c¸c NKCT, sau ®ã tÝnh ra dßng “Céng sè d­ ®Çu th¸ng céng sè ph¸t sinh trong th¸ng”. Dßng hÖ sè chªnh lÖch ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: TrÞ gi¸ thùc tÕ cña hµng nhËp trong kú TrÞ gi¸ thùc tÕ cña hµng tån ®Çu kú HÖ sè gi¸ gi÷a gi¸ h¹ch to¸n cña hµng lu©n chuyÓn trong kú TrÞ gi¸ h¹ch to¸n cña hµng nhËp trong kú TrÞ gi¸ h¹ch to¸n cña hµng tån ®Çu kú Trªn “B¶ng kª sè 3” th¸ng 9, (BiÓu2.5) hÖ sè chªnh lÖch ®­îc tÝnh nh­ sau: 21.378.137.830 + 1.331.917.270 1,005 HÖ sè gi¸ 21.273.891.560 + 1.331.846.536 Sau khi vµo b¶ng ph©n bæ vµ b¶ng kª sè 3 th× kÕ to¸n vËt t­ sÏ lËp “B¶ng c©n ®èi tæng hîp nhËp - xuÊt – tån” ®èi víi tõng lo¹i vËt t­. 2.3.2 KÕ to¸n lao ®éng - tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ë c«ng ty DÖt VÜnh Phó: 2.3.2.1 §Æc ®iÓm lao ®éng trong c«ng ty DÖt VÜnh Phó: Víi mét c«ng ty chuyªn s¶n xuÊt kinh doanh hµng dÖt may, v× vËy lao ®éng trong c«ng ty cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng biÖt so víi c¸c c«ng ty kh¸c. Toµn c«ng ty cã 1133 c¸n bé c«ng nh©n viªn. Trong ®ã lao ®éng ng¾n h¹n tøc lµ trong thêi gian thö viÖc ba th¸ng th× cã kho¶ng 97 ng­êi, cßn l¹i 1036 ng­êi lµ lao ®éng dµi h¹n cña c«ng ty. Lao ®éng cña c«ng ty cã ®Æc ®iÓm lµ ®é tuæi trung b×nh cao, vµ chñ yÕu ®­îc ®µo t¹o t¹i chç lµ chÝnh. Toµn c«ng ty hiÖn nay cã kho¶ng 57 ng­êi cã tr×nh ®é ®¹i häc, cao ®¼ng; 50 trung cÊp vµ 1046 ng­êi tèt nghiÖp phæ th«ng trung häc. HiÖn t¹i c«ng ty ®ang göi nhiÒu c¸n bé, c«ng nh©n viªn cña m×nh ®i häc båi d­ìng tr×nh ®é chuyªn m«n ë c¸c tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng trong c¶ n­íc. Nh×n chung lao ®éng ë c«ng ty DÖt VÜnh Phó lµ æn ®Þnh, cã tay nghÒ, g¾n bã víi c«ng ty l©u dµi. ChÝnh ®iÒu nµy nã gióp cho c«ng ty ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn. 2.3.2.2 H×nh thøc tr¶ l­¬ng ë c«ng ty: C«ng ty DÖt VÜnh Phó tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm cuèi cïng ®¹t tiªu chuÈn chÊt l­îng quy ®Þnh. Cô thÓ c¸ch tÝnh l­¬ng cho nh©n viªn cña c«ng ty nh­ sau: §èi víi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt: Hµng ngµy, c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng ®Ó më “ Sæ theo dâi s¶n l­îng c¸ nh©n” cho tõng ng­êi. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo “Sæ theo dâi s¶n l­îng c¸ nh©n” nh©n viªn kinh tÕ nhµ m¸y lËp biÓu tæng hîp cho tõng tæ s¶n xuÊt. C¨n cø vµo khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh ®¹t tiªu chuÈn chÊt l­îng vµ ®¬n gi¸ l­¬ng s¶n phÈm ®Ó tÝnh ra l­¬ng s¶n phÈm theo c«ng thøc: B¶ng ph©n bæ nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô Th¸ng 09 n¨m 2003 BiÓu 2.4 B¶ng kª sè 3 Th¸ng 09 n¨m 2003 BiÓu 2.5 L­¬ng s¶n phÈm §¬n gi¸ l­¬ng s¶n phÈm Khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh ®¹t tiªu chuÈn chÊt l­îng C¨n cø vµo c¸c phiÕu hoµn thµnh nhiÖm vô vµ c¸c chøng tõ vÒ l­¬ng kh¸c th× tÝnh ra ®­îc c¸c kho¶n l­¬ng kh¸c cho c«ng nh©n nh­ l­¬ng thêi gian, l­¬ng phÐp, c¸c kho¶n phô cÊp,… Tõ ®ã tÝnh ®­îc tæng l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt: L­¬ng kh¸c C¸c lo¹i phô cÊp L­¬ng phÐp L­¬ng thêi giam L­¬ng s¶n phÈm Tæng l­¬ng cña c«ng nh©n TT SX §èi víi khèi lao ®éng gi¸n tiÕp: §Ó tÝnh l­¬ng cho khèi lao ®éng gi¸n tiÕp th× ph¶i c¨n cø vµo hÖ sè l­¬ng cña khèi nµy. Nh­ng hÖ sè l­¬ng cña khèi gi¸n tiÕp l¹i ®­îc tÝnh theo kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Sau khi x¸c ®Þnh ®­îc hÖ sè l­¬ng cña khèi lao ®éng gi¸n tiÕp th× ®em nh©n víi møc l­¬ng tèi thiÓu cña c«ng ty lµ 231000 ®ång th× sÏ ra l­¬ng cña tõng tæ lao ®éng gi¸n tiÕp. VÝ dô: §Ó tÝnh l­¬ng cña tæ v¨n phßng ta lµm nh­ sau: B¶ng tÝnh l­¬ng kho¸n th¸ng 09 n¨m 2003 STT Hä vµ tªn HÖ sè l­¬ng c«ng viÖc Ngµy c«ng thùc tÕ HÖ sè chÊt l­îng c«ng t¸c Tæng hÖ sè l­¬ng I. v¨n phßng 1 NguyÔn thÞ ThuÇn 2,35 23 A 54,05 2 Tr­¬ng v¨n Cëy 2,35 17 A 39,95 3 NguyÔn thÞ Hoµ 2,8 22 A 61,6 4 Bïi thÞ NguyÖt 2,35 22 A 51,7 5 Lª viÖt Hïng 2,8 22 A 61,6 6 NguyÔn thÞ T©n 2,2 ,22 A 48,4 7 Th¹ch v¨n VÜnh 2,8 22 A 61,6 8 Lª v¨n Song 2,3 22 A 50,6 Tæng 19,95 172 429,5 Nh×n vµo b¶ng trªn ta cã: + HÖ sè l­¬ng c«ng viÖc cña tæ v¨n phßng lµ: 19,95 => Møc l­¬ng c«ng viÖc cña tæ v¨n phßng lµ: 19,95 * 213000 = 4608450 (®). + HÖ sè l­¬ng s¶n xuÊt kinh doanh th¸ng nµy ®­îc h­ëng lµ: 0,9. + ChÊt l­îng c«ng t¸c lµ: 1,05. HÖ sè l­¬ng ®­îc h­ëng cña tæ v¨n phßng lµ : 0,9 + 0,05 = 0,95. Tõ ®ã tÝnh ®­îc tæng l­¬ng cña tæ v¨n phßng lµ: 4608450 * 0,95 = 4378027,5 (®). §Ó tÝnh l­¬ng cho tõng ng­êi th× kÕ to¸n tiÒn l­¬ng ph¶i c¨n cø vµo quü l­¬ng phßng tæ chøc lao ®éng ®· tÝnh cho tæ v¨n phßng vµ c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng, hÖ sè tiÒn l­¬ng ®­îc h­ëng cña tõng ng­êi. VÝ dô: l­¬ng cña nh©n viªn NguyÔn thÞ ThuÇn ®­îc tÝnh nh­ sau: ( 4378027,5 * 54,05 ) / 429,5 = 550948 (®). Ngoµi l­¬ng s¶n phÈm ë trªn khèi lao déng gi¸n tiÕp cßn cã c¸c kho¶n l­¬ng kh¸c nh­ l­¬ng lÔ phÐp, c¸c lo¹i phô cÊp,… L­¬ng s¶n phÈm C¸c kho¶n l­¬ng kh¸c L­¬ng lÔ phÐp Tæng l­¬ng khèi lao ®éng gi¸n tiÕp => 2.3.2.3 HÖ thèng chøng tõ vµ tµi kho¶n ®­îc sö dông ®Ó h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng: Còng gièng nh­ c¸c doanh nghiÖp kh¸c, ®Ó h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng, c«ng ty DÖt VÜnh Phó ®· sö dông hÖ thèng c¸c chøng tõ vµ sæ s¸ch liªn quan ®Õn tiÒn l­¬ng nh­ sau: + PhiÕu nhËp kho s¶n phÈm. + B¶ng chÊm c«ng. + Sæ hoµn thµnh c«ng viÖc. + Sæ s¶n l­îng c¸ nh©n. + B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng. + PhiÕu BHXH. + B¶ng tæng hîp l­¬ng toµn c«ng ty. §ång thêi kÕ to¸n tiÒn l­¬ng sö dông 2 tµi kho¶n sau ®Ó ph¶n ¸nh tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng: + TK 334: TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn. + TK 338: C¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. 2.3.2.4 C¸ch thøc ghi sæ: Cuèi th¸ng sau khi tÝnh ®­îc tæng l­¬ng ph¶i tr¶ cho tõng ng­êi, nh©n viªn kinh tÕ lËp “B¶ng thanh to¸n l­¬ng vµ phô cÊp” cho tõng tæ s¶n xuÊt cña tõng ca. Sau ®ã lÊy dßng céng trªn “B¶ng thanh to¸n l­¬ng vµ phô cÊp” cña tõng tæ ®Ó lËp “B¶ng tæng hîp l­¬ng vµ phô cÊp” cña tõng ca. Tõ b¶ng nµy, kÕ to¸n lËp “B¶ng tæng hîp l­¬ng vµ phô cÊp” toµn nhµ m¸y. C¨n cø vµo “B¶ng tæng hîp l­¬ng vµ phô cÊp” toµn nhµ m¸y nµy t¸ch theo tõng ®èi t­îng chÞu chi phÝ ®Ó lËp “B¶ng thanh to¸n l­¬ng” toµn nhµ m¸y. TrÝch “B¶ng thanh to¸n l­¬ng nhµ m¸y sîi th¸ng 9 n¨m 2003” (BiÓu 2.6). TÊt c¶ c¸c “B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng” cña c¸c nhµ m¸y ®Òu ®­îc c¸c nh©n viªn kinh tÕ chuyÓn lªn cho kÕ to¸n tiÒn l­¬ng. C¨n cø vµo dßng céng “B¶ng thanh to¸n l­¬ng” cña c¸c nhµ m¸y vµ mét sè sæ kh¸c, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng lËp “B¶ng tæng hîp l­¬ng vµ phô cÊp toµn c«ng ty” ( BiÓu 2.7 ). §Ó lËp “B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH” ( BiÓu 2.8), kÕ to¸n tiÒn l­¬ng thùc hiÖn nh­ sau: C¨n cø vµo dßng “Tæng sè” trªn “B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng” cña c¸c nhµ m¸y ®· t¸ch theo tõng ®èi t­îng chÞu chi phÝ trõ ®i sè tiÒn bï BHXH céng víi sè tiÒn trî cÊp kh«ng cã viÖc lµm ®Ó ghi vµo c¸c dßng phï hîp ë cét “l­¬ng thùc tÕ” C¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ®­îc tÝnh nh­ sau: + BHXH: ®­îc tÝnh b»ng 20% l­¬ng c¬ b¶n. Trong ®ã c«ng ty chÞu 15% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, ng­êi lao ®éng chÞu 5% tÝnh trõ vµo thu nhËp hµng th¸ng cña hä. + BHYT: ®­îc tÝnh b»ng 3% quü l­¬ng c¬ b¶n. Trong ®ã c«ng ty chÞu 2% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xu©t kinh doanh, ng­êi lao ®éng chÞu 1% tÝnh trõ vµo thu nhËp hµng th¸ng cña hä. + Kinh phÝ c«ng ®oµn: ®­îc tÝnh b»ng 2% quü l­¬ng thùc tÕ vµ ®­îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó tÝnh ra c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña c¸c bé phËn tr­íc hÕt kÕ to¸n tiÒn l­¬ng tÝnh ra tæng sè c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña toµn c«ng ty. Sau ®ã kÕ to¸n lÊy tæng l­¬ng thùc tÕ, tæng BHXH, tæng BHYT, tæng KPC§ toµn c«ng ty trõ ®i c¸c kho¶n t­¬ng øng cña c¸c bé phËn: Gi¸o giôc, C«ng ®oµn, §êi sèng, Trung t©m, C¬ khÝ. Sau ®ã ph©n bæ cho c¸c ®èi t­îng chÞu chi phÝ, c¸c bé phËn theo tØ lÖ gi÷a tæng l­¬ng thùc tÕ cña tõng bé phËn so víi tæng l­¬ng thùc tÕ võa tÝnh ®­îc ë trªn. Sau khi tÝnh ra kÕt qu¶, kÕ to¸n lÊy sè liÖu ®Ó vµo “B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH”. TrÝch “B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH th¸ng 9 /2003” (BiÓu 2.8). Sau khi tÝnh toµn vµ vµo ®­îc c¸c b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng, b¶ng tæng hîp l­¬ng, b¶ng ph©n bæ l­¬ng vµ BHXH th× kÕ to¸n tiÒn l­¬ng sÏ ph¶n ¸nh sè liÖu lªn 2 tµi kho¶n tæng hîp ®ã lµ tµi kho¶n 334 vµ tµi kho¶n 338. 2.3.3 KÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty DÖt VÜnh Phó: 2.3.3.1 TËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: §Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ë c«ng ty DÖt VÜnh Phó: Néi dung nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ë c«ng ty DÖt VÜnh Phó bao gåm: nguyªn liÖu chÝnh, nguyªn liÖu phô, vËt liÖu, nhiªn liÖu mµ c«ng ty sö dông trùc tiÕp cho viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm. Cô thÓ: - Chi phÝ nguyªn liÖu chÝnh trùc tiÕp: + Nhµ m¸y sîi: nguyªn liÖu chÝnh lµ c¸c lo¹i b«ng, x¬, sîi lÊy tõ kho vÒ ®Ó xe l¹i. + Nhµ m¸y dÖt: nguyªn liÖu chÝnh lµ c¸c lo¹i sîi ®­îc s¶n xuÊt ë nhµ m¸y sîi chuyÓn sang hoÆc mua ngoµi. + Nhµ m¸y nhuém: vËt liÖu chÝnh lµ c¸c lo¹i v¶i méc s¶n xuÊt ë nhµ m¸y dÖt chuyÓn sang. - Chi phÝ vËt liÖu: + Nhµ m¸y sîi: gåm bao gãi, èng. + Nhµ m¸y dÖt: gåm bét hå, ho¸ chÊt ®Ó hå sîi. + Nhµ m¸y nhuém: vËt liÖu phô gåm thuèc tÈy, ho¸ chÊt, thuèc nhuém… - ChÝ phÝ vÒ nhiªn liÖu: gåm ®iÖn, n­íc. Ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: - ë c«ng ty DÖt VÜnh Phó tæ chøc tËp hîp chi phÝ NVL trùc tiÕp nh­ sau: Trªn c¸c phiÕu lÜnh vËt t­ bao giê còng ghi rÊt râ ®èi t­îng chÞu chi phÝ vµ kÕ to¸n sÏ c¨n cø vµo phiÕu lÜnh vËt t­ ®Ó lµm c¬ së cho viÖc tËp hîp chi phÝ NVL trùc tiÕp. - Chøng tõ sö dông: chøng tõ sö dông ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ NVL trùc tiÕp lµ c¸c phiÕu lÜnh vËt t­. - Tµi kho¶n sö dông: ®Ó tËp hîp chi phÝ NVL trùc tiÕp, kÕ to¸n c«ng ty sö dông TK 621 – chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp vµ ®­îc më chi tiÕt cho tõng nhµ m¸y, xÝ nghiÖp. + TK 6211: Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp Nhµ m¸y Sîi. + TK 6212: Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp Nhµ m¸y DÖt. + TK 6213: Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp Nhµ m¸y Nhuém, NhiÖt. + TK 6214: Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp ph©n x­ëng may. + TK 6215: Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp th«ng giã – s¶n xuÊt tæng hîp, « t«. + TK 6216: Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp xÝ nghiÖp c¬ khÝ. + TK 6217: Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp §iÖn n­íc. + TK 6218: Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp §µo t¹o gia c«ng. + TK 6219: Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp SXKD phô. - C¸ch thøc ghi sæ: Dùa vµo “B¶ng ph©n bæ NVL, c«ng cô dông cô” do kÕ to¸n vËt t­ ®­a sang. KÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh sÏ c¨n cø vµo dßng céng nhãm trªn b¶ng nµy ®Ó tÝnh tæng cña c¸c tµi kho¶n: TK1521, TK1522, TK1523, TK1524, TK1527, sau ®ã ghi vµo “B¶ng kª sè 4” theo ®Þnh kho¶n sau: Nî TK 621 ( më chi tiÕt ). Cã TK 152: MÆt kh¸c c¸c nhµ m¸y cßn lÊy s¶n phÈm cña nhau ®Ó tiÕp tôc chÕ biÕn cho nªn c¨n cø vµo “B¶ng kª chi tiÕt s¶n phÈm xuÊt kho” cho tõng ®èi t­îng tËp hîp chi B¶ng thanh to¸n l­¬ng Nhµ m¸y sîi Th¸ng 9 n¨m 2003 BiÓu 2.6 b¶ng tæng hîp l­¬ng vµ phô cÊp toµn c«ng ty Th¸ng 9 n¨m 2003 BiÓu 2.7 B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi Th¸ng 9 n¨m 2003 BiÓu 2.8 phÝ, kÕ to¸n vµo “B¶ng kª sè 4” theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 621 ( më chi tiÕt ). Cã TK 155. 2.3.3.2 TËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: §Æc ®iÓm chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: ë c«ng ty DÖt VÜnh Phó chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ c¸c kho¶n tiÒn l­¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. Ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: - KÕ to¸n c«ng ty tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cho tõng ®èi t­îng chÞu chi phÝ cã liªn quan. - Tµi kho¶n sö dông: §Ó tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp kÕ to¸n c«ng ty DÖt VÜnh phó sö dông TK 622 – Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®­îc më chi tiÕt theo tõng nhµ m¸y, xÝ nghiÖp: + TK 6221: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Nhµ m¸y Sîi. + TK 6222: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Nhµ m¸y DÖt. + TK 6223: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Nhµ m¸y Nhuém, NhiÖt. + TK 6224: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ph©n x­ëng may. + TK 6225: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp bé phËn th«ng giã, SXTH, « t«. + TK 6226: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp c¬ khÝ. + TK 6227: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®iÖn n­íc. + TK 6228: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®µo t¹o,gia c«ng. + TK 6229: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xu©t kinh doanh phô. - C¸ch ghi sæ: Tõ “ B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH” do kÕ to¸n tiÒn l­¬ng chuyÓn sang, kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm sÏ vµo “B¶ng kª sè 4” theo ®Þnh kho¶n sau: Nî TK 622 (më chi tiÕt). Cã TK 334: Cã TK 338: 2.3.3.3 TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung: §Æc ®iÓm chi phÝ s¶n xuÊt chung ë c«ng ty DÖt VÜnh Phó: Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ chi phÝ qu¶n lý vµ phôc vô s¶n xuÊt vµ nh÷ng chi phÝ kh¸c ngoµi hai kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp vµ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ph¸t sinh ë c¸c nhµ m¸y, xÝ nghiªp. ë c«ng ty DÖt VÜnh Phó chi phÝ s¶n xuÊt chung bao gåm: chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng; chi phÝ vËt liÖu; chi phÝ c«ng cô, dông cô dïng cho s¶n xuÊt, qu¶n lý; chi phÝ khÊu hao TSC§; chi phÝ th«ng giã; chi phÝ h¬i; chi phÝ dÞch vô mua ngoµi; chi phÝ kh¸c. Ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung: Chi phÝ s¶n xuÊt chung ë c«ng ty DÖt VÜnh Phó ®­îc tËp hîp trùc tiÕp theo tõng nhµ m¸y, xÝ nghiÖp. - Tµi kho¶n sö dông: §Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung, kÕ to¸n sö dông TK 627 vµ ®­îc më chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ: + TK 6271: Chi phÝ s¶n xuÊt chung Nhµ m¸y Sîi. + TK 6272: Chi phÝ s¶n xuÊt chung Nhµ m¸y DÖt. + TK 6273: Chi phÝ s¶n xuÊt chung Nhµ m¸y Nhuém, NhiÖt. + TK 6274: Chi phÝ s¶n xuÊt chung May. + TK 6275: Chi phÝ s¶n xuÊt chung Th«ng giã, SXTH, « t«. + TK 6276: Chi phÝ s¶n xuÊt chung C¬ khÝ. + TK 6277: Chi phÝ s¶n xuÊt chung §iÖn, n­íc. + TK 6278: Chi phÝ s¶n xuÊt chung §µo t¹o gia c«ng. + TK 6279: Chi phÝ s¶n xuÊt chung SXKD phô. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung: Chi phÝ nh©n viªn: Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng ë c«ng ty DÖt VÜnh Phó bao gåm toµn bé tiÒn l­¬ng, phô cÊp, c¸c tµi kho¶n trÝch theo l­¬ng vµ mét sè c¸c kho¶n kh¸c ph¶i tr¶ cho nh©n viªn qu¶n lý nhµ m¸y nh­ gi¸m ®èc nhµ m¸y, phã gi¸m ®èc nhµ m¸y, nh©n viªn kinh tÕ nhµ m¸y… §èi víi nh©n viªn ph©n x­ëng viÖc tÝnh l­¬ng cho bé phËn nµy ®­îc tÝnh nh­ sau: C¨n cø vµo sè c«ng vµ hÖ sè ®Ó tÝnh ra sè c«ng quy ®æi, sau ®ã c¨n cø vµo sè c«ng quy ®æi vµ ®¬n gi¸ c«ng ®Ó tÝnh ra sè tiÒn l­¬ng ®­îc lÜnh. Sau khi tÝnh tiÒn l­¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp, trî cÊp cña nh©n viªn ph©n x­ëng, nh©n viªn kinh tÕ nhµ m¸y sÏ lËp “B¶ng thanh to¸n l­¬ng vµ phô cÊp” theo tõng bé phËn, c¨n cø vµo dßng céng trªn b¶ng nµy ®Ó lËp “B¶ng tæng hîp l­¬ng vµ phô cÊp” toµn nhµ m¸y. Tõ ®ã lËp “B¶ng thanh to¸n l­¬ng” cña nhµ m¸y cã t¸ch theo tõng tµi kho¶n.(BiÓu 2.6). C¨n cø vµo dßng céng TK 627 vµ mét sè sæ kh¸c ®Ó tÝnh ra tæng tiÒn l­¬ng thùc tÕ cña nh©n viªn nhµ m¸y. C¨n cø vµo sè liÖu võa tÝnh ®­îc ®Ó ghi vµo dßng phï hîp ë cét TK 334 (l­¬ng thùc tÕ) trªn “B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH”, c¸c cét ë c¸c tµi kho¶n trÝch theo l­¬ng cña nh©n viªn nhµ m¸y ®­îc tÝnh t­¬ng tù nh­ tÝnh ë c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. Cuèi th¸ng lÊy sè liÖu trªn “B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH” ®Ó vµo “B¶ng kª sè 4” theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 627: Cã TK 334: Cã TK 338: Chi phÝ vËt liÖu: Chi phÝ vËt liÖu gåm nh÷ng chi phÝ vÒ vËt liÖu phô, nhiªn liÖu, phô tïng thay thÕ, phÕ liÖu thu håi nh­ dÇu diezen, dÇu Ðp «, than, dÇu, x¨ng, cñi, b«ng phÕ, sîi phÕ,… T­¬ng tù nh­ ®èi víi chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, sau khi tÝnh ra trÞ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt dïng cho s¶n xuÊt chung trªn “B¶ng ph©n bæ NVL, c«ng cô dông cô” th× tæng sè trªn c¸c cét TK 1522, TK 1523, TK 1524, TK 1527 vµ sè liÖu ë dßng céng nî TK 1421 trªn “B¶ng kª sè 6” d­îc ghi vµo dßng nî TK 6271 trªn “ B¶ng kª sè 4”. Chi phÝ c«ng cô dông cô dïng cho s¶n xuÊt, qu¶n lý: ë c«ng ty

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc86.doc
Tài liệu liên quan