Báo cáo Tổ chức bộ máy quản lý – nghiệp vụ và tình hình quản lý nhà nước xã hội hoá trong lĩnh vực văn hoá thông tin – thể thao thể dục tại thị xã Móng Cái

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TRUNG TÂM VĂN HOÁ THÔNG TIN_THỂ THAO THỊ XÃ MÓNG CÁI 2

1.1: Vị trí, chức năng, quyền hạn và tổ chức bộ máy hoạt động của trung tâm Thông Tin Văn Hoá- TT thị xã Móng Cái 2

1.1.1 Thực trạng văn hoá-TT-TDTT những năm gần đây: 2

1.1.2 : Mục tiêu phát triển văn hoá thông tin thể thao: 3

1.1.3 : Quan điểm về phát triển Văn hoá Thông tin – Thể thao. 3

1.1.4: Chức năng của TTTTVH- TT Thị xã Móng Cái 4

1.1.5: Nhiệm vụ của trung tâm TTVH- TT 4

1.1.6. Quyền hạn và quyền lợi 6

1.1.7: Cơ cấu tổ chức. 7

1.1.8: Cơ sở vật chất. Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhà, văn hoá TT thị xã với vốn đầu tư trên 20 tỷ đồng 8

1.1.9: các hoạt động 9

PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ – NGHIỆP VỤ VÀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI HOÁ TRONG LĨNH VỰC VĂN HOÁ THÔNG TIN – THỂ THAO 14

THỂ DỤC TẠI THỊ XÃ MÓNG CÁI 14

2.1: Tổ chức bộ máy quản lý nghiệp vụ của văn hoá thông tin – thể thao thể dục thị xã Móng Cái 14

2.1.1: Ban hành chính- tài vụ: 14

2.1.2: Ban thông tin cổ động 14

2.1.3:Ban văn nghệ : 7 nhân viên 15

2.1.4:Tổ chức thư viện tổng hợp 16

2.1.5: Tổ chức nhà truyền thống – Bảo tàng 19

2.1.6.Tổ chức khu vực vui chơi giải trí thanh thiếu nhi: 19

2.1.7. Ban thể dục thể thao: 19

2.2. Tình hình quản lý nhà nước và xã hội trong lĩnh vực VHTT- TDTT tại thị xã Móng Cái 20

2.2.1: Tổ chức tuyên truyền quán triệt nghị quyết trung ương Đảng(khoá 8) về” xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và phát động phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” 20

2.2.2: Sự lãnh đạo – Chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng về công tác thông tin – TDTT 21

2.3.Các đảm bảo cho hoạt động của TTVH-TT thị xã Móng Cái 21

2.4. Nhận xét và kiến nghị 22

2.5.Một số kiến nghị: 23

 

doc28 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 23/01/2014 | Lượt xem: 1075 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Tổ chức bộ máy quản lý – nghiệp vụ và tình hình quản lý nhà nước xã hội hoá trong lĩnh vực văn hoá thông tin – thể thao thể dục tại thị xã Móng Cái, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kinh tÕ – x· héi - Sù nghiÖp v¨n ho¸ - thÓ thao cã vÞ trÝ quan träng trong ®êi sèng x· héi, gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng con ng­êi, lµm lµnh m¹nh ho¸ c¸c quan hÖ x· héi, x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn phong phó, thóc ®Èy kinh tÕ – x· héi ph¸t triÓn. - C¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ - thÓ thao phÈi gi÷ g×n vµ phat huy ®­îc b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc, tiÕp thu ®­îc nh÷ng tinh hoa v¨n ho¸ cña thêi ®¹i më réng c¸c ho¹t ®éng giao l­u v¨n ho¸ - thÓ thao víi c¸c ®Þa ph­¬ng trong vµ ngoµi n­íc - X· héi ho¸ c¸c ho¹t ®éng VH – TDTT, khuyÕn khÝch c¸c tÇng líp nh©n d©n, c¸c ®Þa ph­¬ng, ®¬n vÞ tham gia c¸c ho¹t ®éng VHTT- TT hoÆc ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt vµo sù nghiÖp v¨n ho¸ quÇn chóng ®i ®«i víi viÖc coi träng ph¸t triÓn vµ béi d­ìng nh÷ng lÜnh vùc v¨n ho¸ thÓ thao truyÒn thèng vµ thÕ m¹nh cña ®Þa ph­¬ng. 1.1.4: Chøc n¨ng cña TTTTVH- TT ThÞ x· Mãng C¸i - Tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô ph¸t triÓn sù nghiÖp v¨n ho¸ th«ng tin, thÓ thao cña thÞ x· Mãng C¸i - B»ng c¸c ho¹t ®éng v¨n nghÖ, th«ng tin cæ ®éng vµ thÓ thao ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu chÝnh trÞ cña thÞ x· Mãng C¸i. - Nghiªn cøu, thÓ nghiÖm vô v¨n ho¸ th«ng tin, thÓ thao, chØ ®¹o h­ãng dÉn nghiÖp vô cho c¸c nhµ v¨n ho¸ th«ng tin, c¸c c©u l¹c bé v¨n ho¸ thÓ thao quÇn chóng c¸c ®éi th«ng tin cæ ®éng trªn ®Þa bµn thÞ x· 1.1.5: NhiÖm vô cña trung t©m TTVH- TT X©y dùng kÕ ho¹ch, ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c ng¾n h¹n vµ dµi h¹n cña trung t©m tr×nh UBND thÞ x· phª duyÖt. Tæ chøc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c kÕ ho¹ch ®ã. - Nghiªn cøu thö nghiÖm c¸c mÉu h×nh nghiÖp vô VHTT – TDTT, tõ ®ã tæng kÕt t×m ra ph­¬ng ph¸p mÉu h×nh nghiÖp vô tiªn tiÕn ®Ó phæ biÕn - Tæ chøc båi d­ìng nghiÖp vô cho c¸n bé lµm c«ng t¸c v¨n ho¸, v¨n nghÖ th«ng tin vµ thÓ dôc thÓ thao c¬ së ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®én chuyªn m«n nghiÖp vô c«ng t¸c. - Më c¸c líp huÊn luyÖn, båi d­ìng n¨ng khiÕu vÒ v¨n ho¸, nghÖ thuËt, th«ng tin, thÓ thao cho thanh thiÕu niªn nhi ®ång - Biªn so¹n c¸c ch­¬ng tr×nh, tµi liÖu huÊn luyÖn nghiÖp vô, tµi liÖu nghiªn cøu tham kh¶o vÒ v¨n ho¸ th«ng tin, thÓ dôc thÓ thao. Cung cÊp c¸c néi dung tuyªn truyÒn cæ ®éng ch­¬ng tr×nh biÓu diÔn nghÖ thuËt quÇn chóng, c¸c c©u l¹c bé nhãm së thÝch, biªn tËp vµ phæ biÕn c¸c t¸c phÈm v¨n ho¸ nghÖ thuËt. - Tæ chøc khai th¸c c¸c vèn v¨n ho¸, nghÖ thuËt d©n gian truyÒn thèng cña ®Þa ph­¬ng ®Ó kÕ thõa vµ ph¸t huy nh»m gi÷ g×n vµ ph¸t triÓn vèn v¨n ho¸ mang ®Ëm b¶n s¾c v¨n ho¸ cña ®Þa ph­¬ng. - Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ th«ng tin, vui ch¬i gi¶i trÝ t¹i c¸c trung t©m v¨n ho¸ th«ng tin thÓ thao,tæ chøc c¸c cuéc thi s¸ng t¸c nghÖ thuËt, liªn hoan vµ héi diÔn v¨n nghÖ quÇn chóng. Héi thi th«ng tin cæ ®éng: c¸c gi¶i thÓ dôc thÓ thao, tæ chøc c¸c lÔ héi truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i cña thÞ x·. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng th«ng tin cæ ®éng phôc vô chÝnh trÞ b»ng c¸c lo¹i h×nh trùc quan, l­u ®éng, tuyªn truyÒn miÖng, triÓn l·m… - Trùc tiÕp tæ chøc c¸c ho¹t ®éng: Th­ viÖn truyÒn thèng b¶o tµng, vui ch¬i gi¶i trÝ thanh thiÕu nhi, ®éi v¨n nghÖ nghiÖp d­ cña x· - Tæ chøc biÓu diÔn nghÖ thuËt, tr­ng bµy triÓn l·m chiÕu phim vµ c¸c ho¹t ®éng mang tÝnh chÊt dÞch vô: BiÓu diÔn nghÖ thuËt phôc vô du lÞch, qu¶ng c¸o dÞch vô camera, nhiÕp ¶nh, vò tr­êng, v¨n ho¸ phÈm vui ch¬i, gi¶i trÝ, dÞch vô ®¸m c­íi, thÓ dôc thÓ thao - Tæ chøc c¸c ch­¬ng tr×nh giao l­u v¨n ho¸ nghÖ thuËt, thÓ dôc thÓ thao 1.1.6. QuyÒn h¹n vµ quyÒn lîi a. Trung t©m v¨n ho¸ th«ng tin thÓ thao cã quyÒn h¹n - Qu¶n lý chÆt chÏ vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån kinh phÝ do ng©n s¸ch cÊp, ®«ng fthêi chñ ®éng tæ chøc cã hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô cã thu t¹o nguån ®Ó chi cho n©ng cao c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n chÝnh cña trung t©m. - KiÓm tra, ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng nghiÖp vô cña c¸c nhµ v¨n ho¸, trung t©m v¨n hoa th«ng tin thÓ thao, c©u l¹c bé v¨n ho¸ thÓ thao. ThÓ thao c¬ së, cña x· ph­êng, lµng v¨n ho¸, vµ c¸c c¬ quan ®¬n vÞ . T­ ®ã ®Ò xuÊt c¸c ch­¬ng tr×nh biÖn ph¸p c«ng t¸c ®Ó ®Þnh h­íng ®óng thùc hµnh nghiÖp vô VHTTTT c¬ së. - Lµ thµnh viªn héi ®ång xÐt, ®¸nh gi¸, khen th­ëng, xÕp h¹ng c¸c nhµ v¨n ho¸, c¬ quan ®¬n vÞ thuéc thÞ x· Mãng C¸i. - §­îc chñ ®éng tæ chøc giao l­u v¨n nghÖ víi tØnh ngoµi nÕu ®­îc mêi. - §­îc liªn kÕt víi c¸c c¬ quan, ®oµn thÓ ®¬n vÞ kinh tÕ vµ c¸ nh©n ®Ó më réng n©ng cao chÊt l­îng c¸c lo¹i h×nh nghiÖp vô cña trung t©m. - §­îc ®Ò nghÞ khen th­ëng, kû luËt, n©ng l­îng ®Ò b¹t ®èi víi c¸c thµnh viªn cua trung t©m ®Ò tr×nh UBND thÞ x· xem xÐt quyÕt ®Þnh. b. Trung t©m v¨n ho¸ th«ng tin thÓ thao cã quyÒn lîi. - TTVHTTTT thÞ x· Mãng C¸i sÏ ®­îc xÐt xÕp h¹ng tuy theo quy m« ph¸t triÓn theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc. - §­îc nhµ n­íc vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ chuyªn dïng vµ c¸c ph­¬ng tiÖn nghiÖp vô kh¸c, ®­îc trang bÞ mét xe « t« phôc vô nghiÖp vô l­u ®éng - §­îc nhµ n­íc cÊp ng©n s¸ch ®Ó chi phÝ cho toan bé ho¹t ®éng sù nghiÖp, chi tr¶ l­¬ng th­êng xuyªn, x©y dùng c¬ b¶n, trïng tu b¶o d­ìng c¬ së vËt chÊt cña trung t©m trªn c¬ së kÕ ho¹ch hµng n¨m ®­îc duyÖt. - §­îc xÕp l­¬ng va n©ng l­¬ng theo quy ®Þmh cña nhµ n­íc. - §­îc lËp quy phóc lîi vµ khen th­ëng. 1.1.7: C¬ cÊu tæ chøc. Bé m¸y quÈn lý ®iÒu hµnh cña trung t©m th«ng tin v¨n ho¸ - thÓ thao thÞ x· Mãng C¸i gåm cã. Gi¸m ®èc: Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh chung cña trung t©m chÞu tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o cho trung t©m thùc hiÖn toµn bé nhiÖm vô. Phã gi¸m ®èc gåm 3 ng­êi Phã gi¸m ®èc ohô tr¸ch nghiÖp vô v¨n ho¸, thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm t­íc gi¸m ®èc vÒ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô v¨n ho¸ th«ng tin Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch thÓ dôc thÓ thao. Thùc hiÖn nhiªm vô tr­íc gi¸m ®èc vÒ tæ chøc cac ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao. Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch hµnh chÝnh – qu¶n trÞ trung t©m tæ chøc thµnh 7 phßng ban, sè l­îng c¸n bé gåm 28 nh©n viªn TTTTVH- TTTX Mãng C¸i Tæ chøc bé m¸y vµ c¬ chÕ ®iÒu hµnh Ban thanh tra L·nh ®¹o trung t©m Héi ®ång trung t©m Ban hµnh chÝnh tµi vô Ban v¨n nghÖ Ban th«ng tin c¬ ®éng Ban thÓ dôc thÓ thao Tæ chøc vui ch¬i gi¶i trÝ thanh thiÕu nhi Tæ chøc nhµ truyÒn thèng b¶o tµng Tæ chøc th­ viÖn tæng hîp 1.1.8: C¬ së vËt chÊt. §· hoµn thµnh vµ ®­a vµo sö dông nhµ, v¨n ho¸ TT thÞ x· víi vèn ®Çu t­ trªn 20 tû ®ång * Trang thiÕt bÞ: Ngoµi nh÷ng trang thiÕt bÞ v¨n phßng nh­ ban ghÕ, kÖ s¸ch, v« tuyÕn, tñ s¸ch TTTTVH – TTTX Mãng C¸i cßn ®­îc tang bÞ c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nh»m s­ dông nghiÖp vô sù nghiÖp v¨n ho¸ th«ng tin nh­ m¸y : M¸y vi tÝnh m¸y photo hôc vô sao chôp, ®iÖn tho¹i * Nguån lùc th«ng tin: Vèn tµi liÖu cã kho¶ng 10000 b¶nvíi tû lÖ 30% S¸ch chÝnh trÞ x· héi 30% S¸ch khoa häc kü thuËt 30% S¸ch v¨n ho¸ nghÖ thuËt 10% C¸c lo¹i s¸ch kh¸c Ngoµi ra cßn c¸c t¹p chÝ, s¸ch chuyªn kh¶o, tra cøu víi sè l­îng ®Çu s¸ch t­¬ng ®èi nhiÒu * C¬ së vËt chÊt phôc vô ho¹t ®éng TT-TT: Trung t©m v¨n ho¸ TT- TT cßn cã r¹p chiÕu bãng vµ biÓu diÔn nghÖ thuËt 447 chç ngåi, phong tËp, khiªu vò 200m, phßng nh¹c 3 phßng 180m, phong th­ viÖn 140m, s©n ch¬i ngêi trêi 2.600m 16/17 x·, ph­êng ®· cã ®iÓm v¨n ho¸ x· Cã 74 s©n thÓ thao c¸c laäi, 129 s©n cÇu l«ng chñ yÕu do c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ vµ t­ nh©n ®Çu t­, 22 ®iÓm bãng bµn, 1 s©n bãng bµn, 1 s©n bãng ræ, 28 s©n bãng chuyÒn, 4 s©n tenit , 1 bÓ b¬i Duy tr× th­ viÖn, phßng ®äc, m­în s¸ch víi hµng ngan ®Çu s¸ch phôc vô c¸c ®èi t­îng ng­êi dïng tin HÇu hÕt c¸c nhµ tr­êng cã th­ viÖn, phßng ®äc s¸ch, c¸c x· ph­êng cã tñ s¸ch, nhµ n­íc C¸c x· ph­êng ®Òu cã b¸o nh©n d©n, b¸o Qu¶ng Ninh, t¹p chÝ Céng s¶n. Riªng b¸o c¸o viªn cña thÞ x· ®Òu cã th«ng tin lý luËn t­ t­ëng vµ mét sè lo¹i t¹p chÝ chuyªn nghµnh phôc vô c«ng t¸c nghiªn cøu. 1.1.9: c¸c ho¹t ®éng C¨n cø chøc n¨ng nhiÖm vô cña Trung t©m VHTT-TT ®¶m nhiÖm c¸c ho¹t ®éng sù nghiÖp vÒ VHTT-TDTT cña nhµ n­íc t¹i ®Þa ph­¬ng vµ c¸c ho¹t ®éng phôc vô chÝnh trÞ theo chØ ®¹o cña cÊp trªn, ho¹t ®éng cña Trung t©m chia lµm 2 phÇn lµ ho¹t ®éng VHTT vµ ho¹t ®éng TDTT. ho¹t ®éng v¨n ho¸. *Ho¹t ®éng v¨n ho¸ vËt thÓ -Hoµn thiÖn lËp hå s¬ khoa häc vµ hå s¬ ph¸p lÝ khoanh vïng, xÕp h¹ng cÊp tØnh ®Õn x·. -H­íng dÉn cho x· H¶i Xu©n kÝ hîp ®ång x©y dùng qui ho¹ch mÆt b»ng chïa Xu©n Lan, thiÕt kÕ dù to¸n lÇu chu«ng- tam quan cho chïa - Khëi c«ng c«ng tr×nh nhµ bia ghi dÊu sù kiÖn B¸c Hå vÒ th¨m Trµ Cæ t¹i b·i biÓn khu Nam Thä Trµ Cæ. - Hoµn thµnh kiÓm kª c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ dÊu tÝch c¸c c«ng tr×nh di tÝch däc biªn giíi. * V¨n ho¸ phi vËt thÓ - Tæ chøc kiÓm kª v¨n ho¸ phi vËt thÓ toµn thÞ x· Mãng C¸i. - Hoµn thµnh c¬ b¶n viÖc s­u tÇm tµi liÖu H¸n-N«m vµ dÞch H¸n-N«m * X©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ c¬ së: - ChØ ®¹o c¬ së t¨ng c­êng ®©ï t­ x©y dùng nhµ v¨n ho¸, côm truyÒn thanh, s©n vËn ®éng, khu vui ch¬i thanh thiÕu nhi. - N©ng cao chÊt l­îng gia ®×nh v¨n ho¸, phÊn ®Êu ®¹t chØ tiªu gia ®×ng tiªu chuÈn. - KiÖn toµn vµ n©ng cao chÊt l­îng sinh ho¹t v¨n ho¸ v¨n nghÖ c¬ së. Sè ®éi v¨n nghÖ lµ 147 ®éi, trong ®ã cã 50% sè ®éi v¨n nghÖ ho¹t ®éng tèt. - Phong trµo x©y dùng c¬ quan, ®¬n vÞ v¨n ho¸ chØ tiªu ®¹t 80% - ChØ ®¹o c¸c x·, ph­êng s¬ kÕt 5 n¨m thùc hiÖn c«ng cuéc vËn ®éng x©y dùng lµng v¨n ho¸(1999-2004) * Qu¶n lÝ nhµ n­íc ®èi víi ho¹t ®éng v¨n ho¸ th«ng tin: - TiÕp tôc qu¸n triÖt c¸c qui ®Þnh cña nhµ n­íc vÒ ho¹t ®éng vµ dÞch vô v¨n ho¸, trong ®ã ®Æc biÖt ®i s©u nghÞ ®Þnh 87 CP, 31 CP, 24CP + Tæ chøc héi nghÞ qu¸n triÖt theo tõng lo¹i ho¹t ®éng vµ dÞch vô v¨n ho¸ + X©y dùng, h­íng dÉn x©y dùng néi qui ho¹t ®éng vµ dÞch vô v¨n ho¸ + LËp b¶n cam kÕt thùc hiÖn qui ®Þnh cña nhµ n­íc vÒ nÕp sinh ho¹t v¨n minh, lÞch sù, an toµn cña chñ c¸c c¬ së dÞch vô v¨n ho¸ c«ng céng. -t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra. + LËp hå s¬ ®iÒu tra thèng kª c¸c c¬ së dÞch vô v¨n ho¸ trªn ®Þa bµn. + Kiªn quyÕt xö lÝ døt ®iÓm c¬ së v¨n ho¸ kh«ng cã phÐp theo qui ®Þnh. + T¨ng c­êng ho¹t ®éng kiÓm tra th­êng xuyªn vµ kiÓm tra ®ét xuÊt.Thùc hiÖn kiÓm tra 400 l­ît/n¨m + KiÖn toµn ®éi kiÓm tra liªn nghµnh 841: Lµm tèt c«ng t¸c phèi hîp th­êng xuyªn gi÷a bé phËn qu¶n lý v¨n ho¸ cña phßng v¨n thÓ vµ c«ng an thÞ x·, n©ng cao tr¸ch nhiÖm vµ kh¶ n¨ng nghiÖp vô qu¶n lý v¨n ho¸ cña x· ph­êng. + §Þnh kú 3 th¸ng mét lÇn cã ch­¬ng tr×nh lµm viÖc cña n¨m nghµnh: V¨n ho¸, c«ng an, biªn phßng, hµnh chÝnh, qu¶n lý th«ng tin ®Ó phèi hîp trong viÖc qu¶n lý xuÊt nhËp kh©u v¨n ho¸ vµ ng¨n chÆn v¨n ho¸ phÈm nhËp lËu qua biªn giíi vµ cöa khÈu. * Ho¹t ®éng v¨n ho¸: - Tæ chøc c¸c cuéc liªn hoan v¨n nghÖ quÇn chóng - X©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh nghÖ thuËt quÇn chóng + Ch­¬ng tr×nh nghÖn thËt kû niÖm 50 n¨m gi¶i phãng §iªn BiÖn Phñ, 60 n¨m thµnh lËp Qu©n §éi Nh©n D©n ViÖt Nam + Tæ chøc mét sæ héi thi mang tÝnh chÊt tuyªn truyÒn. + X©y dùng ch­¬ng tr×nh tham dù héi diÔn nghÖ thuËt quÇn chóng LLVT cña tØnh tæ chøc. - §Èy m¹nh ho¹t ®éng cña c¸c c©u l¹c bé th¬, thµnh lËp c©u l¹c bé nhiÕp ¶nh nghÖ thuËt, c©u l¹c bé mü thuËt, c©u l¹c bé ca móa nh¹c - TiÕp tôc më c¸c líp nghiÖp d­ vÒ thanh nh¹c, nh¹c cô ho¹ vò quèc tÕ * Ho¹t ®éng th«ng tin tuyªn truyÒn cæ ®éng - S¶n xuÊt 20 ch­¬ng tr×nh th«ng tin- cæ ®éng phôc vô c¸c dÞp lÔ tÕt, kû niÖm c¸c sù kiÖn chÝnh trÞ,phôc vô c¸c sù kiÖn chÝnh trÞ , vËn ®éng thùc hiÖn chÝnh s¸ch ph¸p luËt, vËn ®éng x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ - Tuyªn truyÒn chÝnh s¸ch ph¸p luËt thùc hiÖn 11 ch­¬ng ch×nh trong ®ã cã 1 ch­¬ng tr×nh lín: Tuyªn truyÒn du lÞch Qu¶ng Ninh – Mãng C¸i - Tuyªn truyÒn cho nhiÖm vô chÝnh trÞ ®Æc biÖt quan träng lµ cuéc bÇu cö ®¹i biÓu héi ®ång nh©n d©n 3 cÊp - C«ng bè nghÞ ®Þnh 52 – N§/CP cña chÝnh Phñ, ®ãn nhËn danh hiÖu “Anh hïng lùc l­îng vò tranh nh©n d©n thêi kú kh¸nh chiÕn chèng ph¸p”, ho¹t ®éng giao l­u gi÷a thanh niªn hai bªn khu vùc biªn giíi Mãng C¸i (ViÖt Nam ) - §«ng H­ng (TQ) tæ chøc lÔ c¾m mèc biªn giíi ®Çu tiªn trªn ®Êt liÒn gi­a ViÖt Nam vµ Trung Quèc t¹i Mãng C¸i, héi chî th­¬ng m¹i quèc tÕ kû niÖm 40 n¨m thµnh lËp tØnh Qu¶ng Ninh vµ 5 n¨m thµnh lËp thÞ x· Mãng C¸i …§Òu ®­îc tuyªn truyÒn s©u réng víi nhiÒu h×nh thøc phong phó, cã t¸c dông gi¸o dôc, tuyªn truyÒn s©u réng víi nhiÒu hinhú thøc phong phó, cã t¸c dông gi¸o dôc truyÒn th«ng trong c¸n bé, ®¶ng viªn vµ nh©n d©n trªn ®Þa bµn thÞ x·. - Ho¹t ®éng cña ®µi truyÒn thanh – truyÒn h×nh kh«ng ngõng ®­¬cj ®Çu t­ n©ng cÊp b¸m sat nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ®Þa ph­¬ng hµng n¨m s¶n xuÊt hµng tr¨m b¶n tin chuyÓn tiÕp ®µi trung ­¬ng, ph¸t b¨ng ®µi tØnh lµ mét trong c¸c ®µi c¬ së ho¹t ®éng tèt cña tØnh Qu¶ng Ninh - TriÓn khai chØ thÞ 18 cña ban th­êng vô tØnh uû vÒ c«ng t¸c v¨n häc nghÖ thuËt - §Èy m¹nh ho¹t ®éng chiÕu phim vµ tuyªn truyÒn l­u ®éng – cæ ®éng + Thùc hiÖn 90 buæi chiÕu phim kÕt hîp tuyªn truyÒn l­u ®éng xuèng c¸c ®Þa bµn n«ng th«n, miÒn nói H¶i ®¶o + X©y dùng 3 côm cæ ®éng míi ë km sè 2 vµ trung t©m km 15 + ChØ ®¹o c¸c x· x©y dùng côm cæ ®éng, mçi x· Ýt nhÊt mét côm cæ ®éng t¹i trung t©m x· + s¶n xuÊt c¸c ch­¬ng tr×nh th«ng tin cæ ®éng b»ng catset cung cÊp cho côm truyÒn thanh c¬ së + Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh th«ng tin vµ truyÒn thanh t¹i trung t©m v¨n ho¸ x· - Th­ viÖn: + §Çu t­ s¸ch b¸o cho th­ viÖn trung t©m trÞ gi¸ 25 triÖu ®ång + T¨ng c­¬ng thÎ ®éc gi¶ lªn 300 thÎ + §Çu t­ 1 m¸y chuyªn dïng cho th­ viÖn nèi m¹ng víi th­ viÖn Quèc gia trÞ gi¸ 60000000® + TËp huÊn nghiÖp vô th­ viÖn cho ®éi ngò quÈn lý tñ s¸ch vµ th­ viÖn c¬ së + TiÕp tôc lu©n chuyÓn s¸ch 4 lÇn/ n¨m ®Õn c¸c ®iÓm ®äc cña Biªn Phßng + Sè l­îng b¸o chÝ, ph¸t hµnh n¨m 2003 t¨ng 15,58% b×nh quÇn 1 ng­êi d©n cã 10 tê b¸o/n¨m .Phèi hîp víi b¸o Qu¶ng NØnha tranhg b¸o Mãng C¸i ®Ó giíi thiÖu tiÒm n¨ng, thÕ m¹nh cña thÞ x· cã kÕt qu¶ tèt b. Ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao: - Tæ chøc c¸c gi¶i thÓ dôc – thÓ thao cÊp thÞ x·, tam gia thi ®Êu c¸c gi¶i cÊp tØnh - Thùc hiÖn tèt c¸c chØ tiªu cña tØnh giao cho Phèi hîp víi nghµnh gi¸o dôc chØ ®¹o c¸c tr­êng ®¶m b¶o c¸c ch­¬ng ch×nh gi¸o dôc thÓ chÊt vµ ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ - Phèi hîp c¸c ®¬n vÞ vò tr­êng chØ ®¹o ho¹t ®éng TDTT trong LLVT - Phèi hîp víi thÞ ®oµn , c«ng ®oµn, UBMT ®Ó chØ ®¹o ho¹t ®éng TDTT trong thanh niªn, c«ng nh©n viªn chøc ng­êi caco tuæi - H­íng dÉn vµ vËn ®éng c¸c c¬ së, ®¬n vÞ lín thµnh lËp c¸c c©u l¹c bé TDTT c¬ së TTTTVH- TDTT thÞ x· Mãng C¸i cã c¸c chøc n¨ng vµ nhiÖm vô rÊt qu©n träng trong viªc ph¸t triÓn v¨n ho¸ trªn ®Þa bµn thÞ x· lµ nh©n tè quan träng ®Ó x©y dùng thÞ x· giµu m¹nh c¶ vÒ kinh tÕ chÝnh tÞ v¨n ho¸ - x· héi lµ thÞ x· vïng biªn cã chung ®­êng biªn giíi víi thµnh phè §«ng H­ng (TQ) nªn nghµnh v¨n ho¸ ë ®©y mang nh­ng nÐt ®Æc thï riªng, c¸c ho¹t ®éng th«ng tin v¨n ho¸ cã nhiÒu ®iÓm kh¸c biÑt ®Ó v¨n ho¸ cã thÓ ph¸t triÓn song song víi c¸c lÜnh vùc kh¸c th× l·nh ®¹o trung t©m ®· cã nh÷ng ph­¬ng h­íng vµ thùc hiÖn cô thÓ phï hîp tíi nh÷ng vïng miÒn nói, h¶i ®¶o PhÇn 2: Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý – nghiÖp vô vµ t×nh h×nh qu¶n lý nhµ n­íc x· héi ho¸ trong lÜnh vùc v¨n ho¸ th«ng tin – thÓ thao thÓ dôc t¹i thÞ x· Mãng C¸i 2.1: Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý nghiÖp vô cña v¨n ho¸ th«ng tin – thÓ thao thÓ dôc thÞ x· Mãng C¸i Bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh cña trung t©m gåm 1 gi¸m ®«c vµ 3 phã gi¸m ®èc, nhoµi ra cßn chia ra lµm 7 phßng ban kh¸c 2.1.1: Ban hµnh chÝnh- tµi vô: TTVHTT- TT ®­îc thµnh lËp ban hµnh chÝnh – tµi vô víi c¬ cÊu tæ chøc KÕ to¸n:1 nh©n viªn Thñ quü: 1 nh©n viªn Hµnh chÝnh : 3 nh©n viªn B¶o vÖ: 3 nh©n viªn §iÖn n­íc: 1 nh©n viªn Ban hµnh chÝnh tµi vô cã 1 tr­ëng ban kiÓm kÕ to¸n 2.1.2: Ban th«ng tin cæ ®éng * C¬ cÊu tæ chøc: 6 nh©n viªn - Tr­ëng ban kiÓm kª biªn tËp ch­¬ng tr×nh th«ng tin : 1 nh©n viªn - Ho¹ sünghiÖp vô th«ng tin cæ ®éng trùc quan : 1 nh©n viªn - Nh©n viªn nghiÖp vô tuyªn truyÒn miÖng :1 nh©n viªn - Nh©n viªn nghiÖp vô tuyªn truyÒn l­u ®éng: 1 nh©n viªn - Nh©n viªn nghiÖp vô tt triÓn l·m:1 nh©n viªn - Nh©n viªn l¸i xe: 1 nh©n viªn * NhiÖm vô : - Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô th«ng tin cæ ®éng theo kÕ ho¹ch vµ phôc vô chÝnh trÞ cña ®Þa ph­¬ng - H­íng dÉn nghiÖp vô vµ cung cÊp néi dung ch­¬ng tr×nh th«ng tin cho c¸c c¬ së - §­îc tham gia c¸c héi nghÞ vµ sù kiÖn do thÞ x· vµ c¸c nghµnh tæ chøc víi t­ c¸ch lµ biªn tËp viªn ch­¬ng trinh th«ng tin ®Ó cËp nhËt th«ng tin cè ®Þnh vµ l­u ®éng thuéc trung t©m qu¶n lý 2.1.3:Ban v¨n nghÖ : 7 nh©n viªn * §éi tr­ëng: Phô tr¸ch bé v¨n nghÖ cña trung t©m vµ ®éi v¨n nghÖ nghiÖp d­, phã gi¸m ®èc v¨n ho¸ th«ng tin kiªm tr­ëng ban - Nh©n viªn nghiÖp vô thanh nh¹c: 1 nh©n viªn - Nh©n viªn nghiÖp vô nh¹c c«ng: 1 nh©n viªn - Nh©n viªn nghiÖp vô s©n kh©u: 1 nh©n viªn - Nh©n viªn nghiÖp vô ©m thanh ¸nh s¸ng: 1 nh©n viªn - Nh©n viªn nghiÖp vô ®iÖn ¶nh(chiÕu phim):1 nh©n viªn Biªn ®¹o móa : 1 nh©n viªn * NhiÖm vô: - X©y d­ng kÕ ho¹ch chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng phong trµo v¨n nghÖ quÇn chóng h­íng dÉn nghiÖp vô cho phong trµo v¨n nghÖ quÇn chóng kh«ng ng­ng n©ng cao tr×nh ®é nghÖ thuËt, më réng quy - Trùc tiÕp tæ chøc c¸c cuéc thi, héi thi héi ®iÔn v¨n nghÖ quÇn chóng cña thÞ x· - X©y dùng vµ tËp luyÖn c¸c ch­¬ng tr×nh v¨n nghÖ tham dù héi thi héi diÔn do tØnh tæ chøc - Trùc tiÕp phô tr¸ch ho¹t ®éng biÓu diÔn cña c¸c ®oµn nghÖ thuËt chiÕu phim - Tæ chøc c¸c cuéc thi s¸ng t¹o nghÖ thuËt quÇn chóng - Biªn tËp c¸c tµi liÖu nghiÖp vô ©m nh¹c móa, héi ho¹ vµ c¸c loÞa h×nh nghÖ thuËt kh¸c b»ng c¸c h×nh thøc Ên phÈm, b¨ng ®Üa , m« h×nh nghÖ thuËt - Phô tr¸ch c¸c líp nghiÖp d­ vÒ amm nh¹c, héi ho¹ vµ c¸c líp nghiÖp vô v¨n nghÖ kh¸c 2.1.4:Tæ chøc th­ viÖn tæng hîp * Tæ chøc biªn chÕ 2 nh©n viªn - Chñ nhiÖm th­ viÖn - Nh©n viªn nghiÖp vô * NhiÖm vô - Trùc tiÕp qu¶n lý vèn s¸ch b¸o t­ liÖu Ên phÈm cña th­ viÖn tæng hîp - Chñ®éng ®Ò xuÊt kÕ ho¹ch ®Çu n¨m t¨ng l­äng s¸ch b¶o ®¶m cho cho th­ viÖn cã ®Çy ®ñ c¸c lo¹i tµi liÖu nghiªn cøu tham kh¶o ®¸p øng nhu cÇu ®éc gi¶ vÒ c¸c nguån tri thøc nhÊt lµ tri thøc hiÖn ®¹i - Phôc vô ®äc gi¶ t¹i th­ viÖn - H­íng dÉn nghiÖp vô th­ viÖn, qu¶n lý s¸ch b¸o cho c¸c th­ viÖn vµ tñ s¸ch c¬ së chñ ®éng n¾m v÷ng quy s¸ch b¸o cña c¸c th­ viÖn c¬ së trªn ®Þa bµn - Lu©n chuyÓn s¸ch b¸o ®Õn mét sè ®iÓm ®äc t¹i c¸c vïng s©u vïng xa c¸c ®¬n vÞ vò trang - Giíi thiÖu s¸ch b¸o phôc vô c«ng t¸c tuyªn truyÒn cña ®Þa ph­¬ng - Tæ chøc c¸c cuéc thi t×m hiÓu s¸ch b¸o Trong tæ chøc th­ viÖn tæng hîp th× kh©u xñ lý th«ng tin tµi liÖu lµ c«ng ®o¹n rÊt quan träng nh»m biÕn ®æi th«ng tin thu thËp ®­îc c¸c d¹ng thÓ hÞªn míi cña th«ng tin phï hîp víi nhu cÇu cña ng­êi dïng tin * C¸c kh©u xö lý s¸ch - Tµi liªu nhËp vÒ t­ c¸c nguån bæ sung th× c«ng viÖc cña c¸n bé th­ viÖn ph¶i xö lý theo c¸c quy tr×nh - KiÓm tra ho¸ ®¬n chøng t­ so s¸nh víi c¸c biªn lai nÕu kh«ng phï hîp th× lËp biªn b¶n x· ®Þnh - §ãng dÊu th­ viÖn: DÊu th­ viÖn ®­îc ®ãng ë trang 1 vµ trang 17 - D¸n nh·n b¶o qu¶n - ViÕt sè ký hiÖu vµo nhan ®Ó biÕt tªn tµi liÖu nhËp vÒ khi nµo vµ lÊy sè ký hiÖu - V¸o sæ ®¨ng ký c¸ biÖt ®©y lµ c«ng ®o¹n kh«ng thÓ thiÕu ë bÊt cø th­ viÖn nµo v× qua sè ®¨ng ký c¸ biÖt ta cã thÓ biÕt ®­îc cã bao nhiªu tµi liÖu trong kho vµ cã nh÷ng lo¹i nµo t¹o ®iÒu kiÖn cho ta qu¶n lý tèt tµi liªu hiÖn cã - Ph©n lo¹i tµi liÖu:§©y lµ kh©u quan träng ®ßi hái ng­ên c¸n bé ph¶i cã tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm th× míi ph©n lo¹i ®­îc * Xö lý b¸o t¹p chÝ:B¸o chÝ nhËp vÒ ®­îc vµo sè, ®ãng dÊu gi¸n nh·n vµ s¾p xÕp theo tªn tµi liÖu PhiÕu yªu cÇu s¸ch Hä vµ tªn: Sè thÎ: Tªn s¸ch: Ký hiÖu: Ngµy th¸ng n¨m Ch÷ ký ng­êi m­în PhiÕu yªu cÇu Hä tªn: Sè thÎ: Tªn b¸o, t¹p chÝ(ghi râ n¨m xuÊt b¶n, sè tËp, cuèn phÇn) Ký hiÖu: Ngµy th¸ng n¨m Ch÷ ký * L­u tr÷ vµ b¶o qu¶n: L­u tr÷ vµ b¶o qu¶n lµ mét kh©u trong th­ viÖn, l­u tr÷ tµi liÖu ®Ó phôc vô ng­êi dïng tin khi hä yªu cÇu b¶o qu¶n tµi liÖu gióp t¨ng tuæi thä cña tµi liÖu, duy tr× nguån lùc th«ng tin - L­u tr÷ tµi liÖu trong kho lµ c¸ch l­u tr÷ truyÒn thèng trong nhiÒu t­êng hîp b¹n ®äc cÇn cã nh÷ng th«ng tin b¨ng giÊy(tµi liÖu gèc) nh»m phôc vô b¹n ®äc t¹i chç hoÆc mang tµi liÖu vÒ nhµ ®äc. + ¦u ®iÓm: L­u tr÷ ®­îc tµi liÖu gèc, tµi liÖu nguyªn b¶n. + Nh­îc ®iÓm: Tèn nhiÒu diÖn tÝch s¾p xÕp, ph¶i sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn ®Ó b¶o qu¶n chèng mèi mät. - B¶o qu¶n b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p: + Chèng Èm: tµi liÖu xÕp cao, nhiÖt ®ä thÝch hîp. + Chèng nÊm mèc: th­êng xuyªn vÖ sinh gi÷ ®ä Èm ë møc ®é tèi ­u nhÊt cho kho s¸ch + Chèng c«n trïng: khö mïi tµi liÖu tr­íc khi nhËp vµo kho vµ khö trïng ®Þnh k× + Chèng ch¸y: dïng c¸c dông cô cøu ho¶ * ViÖc t×m tin d­îc tiÕn hµnh c¸c b­íc sau: - B¹n ®äc t×m tµi liÖu qua c«ng cô tra cøu - ViÕt vµo phiÕu yªu cÇu - Thñ th­ x¸c ®Þnh néi dung - T×m vµ chuyÓn tµi liÖu cho ng­êi sö dông - Ng­êi dïng tin ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ NÕu tµi liÖu ch­a phï hîp th× tiÕn hµnh ®­a l¹i cho thñ th­ ®Ó t×m l¹i. §©y lµ c¸ch t×m tµi liÖu ®­îc l­u tr÷ vµ b¶o qu¶n trong kho +¦u ®iÓm: Ng­êi dïng tin tiÕp cËn ®­îc tµi liÖu gèc Ng­êi dïng tin ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ChuyÓn tµi liÖu cho kho TiÕn hµnh t×m trong kho Thñ th­ x¸c ®Þnh yªu cÇu ViÕt vµo phiÕu yªu cÇu Ng­êi dïng tin t×m tµi liÖu + Nh­îc ®iÓm: nÕu cã nhiÒu ng­êi sö dông cïng mét lóc mét tµi liÖu th× sÏ kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu, bëi tµi liÖu kh«ng ®ñ cung cÊp S¬ ®å t×m tµi liÖu cña th­ viÖn * C«ng t¸c cÊp ph¸t b¸o t¹p chÝ cña th­ viÖn trung t©m ngµy cang t¨ng qua c¸c th¸ng, qóy, n¨m…(xem bang thèng kª cÊp ph¸t b¸o t¹p chÝ) 2.1.5: Tæ chøc nhµ truyÒn thèng – B¶o tµng * Tæ chøc gåm mét nh©n viªn * NhiÖm vô: - Trùc tiÕp qu¶n lý nhµ truyÒn thèng b¶o tµng trung t©m - Cã kÕ ho¹ch tæ chøc kiÓm kª s­u tÇm c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ nghÖ thuËt vËt chÊt vµ phi vËt thÓ trªn ®Þa bµn - Tæ chøc khai th¸c c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ truyÒn thèng phôc vô c¸c nhu cÇu gi¸o dôc, nghiªn cøu khoa häc, tham gia du lÞch - H­íng dÉn nghiÖp vô quÈn lý c¸c di tÝch lÞch sö – v¨n ho¸, lÞch sö c¸ch m¹ng, danh lam th¾ng c¶nh - H­íng dÉn vµ qu¶n lý nghiÖp vô c¸c lÔ héi 2.1.6.Tæ chøc khu vùc vui ch¬i gi¶i trÝ thanh thiÕu nhi: * Tæ chøc biªn chÕ: 1 nh©n viªn gi÷u chøc vô chñ nhiÖm khu vui ch¬i gi¶i trÝ c¸c m¶ng ho¹t ®éng do c¸c chuyªn viªn cña ®éi v¨n nghÖ vµ thÓ thao cu¶ trung t©m ®¶m nhiÖm *NhiÖm vô: - §Ò xuÊt kÕ ho¹ch, ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éngcña khu vui ch¬i gi¶i tri vµ chùc tiÕp tæ chøc thùc hiÖn c¸c kÕ hoach, ch­¬ng tr×nh ®ã - trùc tiÕp phô tr¸ch c«ng t¸c nghiÖp vô , ®µo t¹o båi d­ìng c¸c líp båi d­ìng n©ng cao vÒ v¨n thÓ , v¨n ho¸ - Qu¶n lý c¬ së vËt chÊt vµ häc sinh cña khu vui ch¬i gi¶i trÝ - Tæ chøc tham quan du lÞch cho c¸c thµnh viªn thanh thiÕu nhi cã ho¹t ®éng th­êng xuyªn t¹i khu vui ch¬i gi¶i trÝ 2.1.7. Ban thÓ dôc thÓ thao: * Tæ chøc biªn chÕ: 3 nh©n viªn do phã gi¸m ®èc TDTT phô tr¸ch * NhiÖm vô: - §Ò xuÊt kÕ ho¹ch ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch, ch­¬ng tr×nh ®ã - Tæ chøc båi d­¬ng chuyªn m«n nghiÖp vô vÒ thÓ dôc thÓ thao cho ®éi ngò c«ng t¸c viªn vµ c¬ së - Trùc tiÕp tæ chøc c¸c gi¶i thÓ thao cña thÞ x·, huÊn luyÖn c¸c ®éi thÓ dôc thÓ thao tham dù thi ®Êu t¹i c¸c gi¶i do tØnh tæ chøc - Tæ chøc c¸c gi¶i thi ®Êu gi÷a thÞ x· Mãng C¸i víi c¸c ®Þa ph­¬ng c¸c nghµnh trong tØng ®Ó n©ng cao chuyªn m«n - Qu¶n lý c¬ së vËt chÊt kü thuËt TDTT cña trung t©m - Trùc tiÕp tyham gia c¸c ch­¬ng tr×nh huÊn luyÖn tæ chøc qu¶n lý nghiÖp vô vÒ thÓ dôc thÓ thao ®èi víi khu vui ch¬i gi¶i trÝ 2.2. T×nh h×nh qu¶n lý nhµ n­íc vµ x· héi trong lÜnh vùc VHTT- TDTT t¹i thÞ x· Mãng C¸i 2.2.1: Tæ chøc tuyªn truyÒn qu¸n triÖt nghÞ quyÕt trung ­¬ng §¶ng(kho¸ 8) vÒ” x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn v¨n ho¸ ViÖt Nam tiªn tiÕn, ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc” vµ ph¸t ®éng phong trµo “ toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸” - Ph¸t huy n¨ng lùc tæ chøc ®êi sèng v¨n ho¸ ë lµng x· khu phè . Rót kinh nghiÖm x©y dùng c¸c m« h×nh c©u l¹c bé, gia ®×nh v¨n ho¸ thùc hiÖn nÕp sèng v¨n minh - S­u tÇm tËp hîp vµ biªn so¹n c¸c Ên phÈm v¨n ho¸ v¨n nghÖ vÒ thÞ x·, khai th¸c vèn v¨n ho¸ d©n gian - Cñng cè kiÖn toµn ®éi ngò c¸n bé v¨n ho¸ cña thÞ x· vµ c¸c c¬ së. T¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt, c¸c trang thiªts bÞ cÇn thiÕt phôc vô ho¹t ®éng v¨n ho¸ - Më réng c¸c ho¹t ®éng giao l­u v¨n ho¸gi÷a c¸c ®Þa ph­¬ng trong thÞ xÉ vµ gi÷a c¸c thµnh phè §«ng H­ng vµ huyÖn Phong Thµnh (TQ) §ång thêi t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ v¨n ho¸ - §­a c¸c chØ tiªu ph¸t triÓn v¨n ho¸ vµo kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi hµng n¨m - x©y dùng c¬ chÕ qu¶n lý, kiÓm tra ho¹t ®äng v¨n ho¸ du lÞch - C¸c cÊp chÝnh quyÒn ph¶i ch¨m lo x©y dùng ®éi nhò c¸n bé lµm c«ng t¸c v¨n ho¸, cã c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®éng viªn kÞp thêi - TiÕp tôc ®æ míi vµ më réng quan hÖ chao ®æi tham quan häc tËp vÒ c¸c lÜnh vùc v¨n ho¸ víi c¸c ®Þa ph­¬ng trong vµ ngoµi n­íc 2.2.2: Sù l·nh ®¹o – ChØ ®¹o cña c¸c cÊp uû §¶ng vÒ c«ng t¸c th«ng tin – TDTT - N¨m 1997, Ban th­êng vô thÞ x· ®· ra nghÞ quyÕt chuyªn ®Ò sè 04/NQ- HN vÒ sù nghiÖp ph¸t triÓn VHTT-TDTT giai ®o¹n 1997- 2000 vµ c¸c n¨m tiÕp theo - Th¸ng 11/ 1998 thÞ uû Mãng C¸i ra ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng thùc hiÖn nghÞ quyÕt trung ­¬ng 5 kho¸ 8 vÒ x©y dùng vµ ph¸t triÓn v¨n ho¸ ViÖt Nam tiªn tiÕn ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc - N¨m 1999 thÞ uû Mãng C¸i ra chØ thÞ vÒ viÖc tæ chøc ph¸t ®éng phong trµo x©y dùng lµng v¨n ho¸ trªn ®Þa bµn toµn thÞ x· - N¨m 2000-2001 thÞ uû Mãng C¸i cã v¨n b¶n kÕt luËn vÒ c«ng t¸c VHTT-TDTT vµ x©y dùng lµng v¨n ho¸ N¨m 2003 ThÞ ñy Mãng C¸i ®· cã v¨n b¶n chØ ®¹o triÓn khai thùc hiÖn chØ thÞ 17/CT-TW vÒ ph¸t triÓn sù nghiÖp VHTT-TDTT ®Õn n¨m 2010 vµ chØ thÞ 18/CT –TW vÒ c«ng t¸c v¨n ho¸ nghÖ thuËt trong t×nh h×nh míi C«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ VHTT-TDTT cña thÞ x· ®· ®­îc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35041.DOC
Tài liệu liên quan