Báo cáo Tổng hợp tại công ty cơ khí 79

phòng tổ chức lao động là cơ quan trực thuộc giám đốc ,chuyên nghiên cứu ,vận dụng và hoàn thiện công tác tổ chức ,quản lý xí nghiệp ,nghiên cứu vận dụng và tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đã ban hành với cán bộ ,công nhân viên trong công ty.đảm bảo thực hiện quản lý lao động ,quản lý tổ chức biên chế theo yêu cấu nhiệm vụ sản xuất từng thời kỳ một cáhc hợp lý nhất ,tiết kiệm nhất ,tăng năng xuất lao động .là cơ quan nghiên cứu ,xây dựng phương thức trả lương hợp lý,bồi dưỡng đào tạo dạy nghềcho công nhân và thực hiện chế độ bảo hộ lao động trong toàn nhà máy.

 

doc35 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 21/03/2014 | Lượt xem: 1045 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Tổng hợp tại công ty cơ khí 79, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kÑp c¸p ,10 triÖu ®¹n bi ,1 triªu con dao t«ng ,sè « t«… Trong giai ®o¹n nµy .trong c¶ 3 n¨m võa x©y dùng võa gãp phÇn phôc vô chiÕn ®Êu nhµ m¸y vÉn ®¶m b¶o s¶n xuÊt hoµn thµnh kÕ ho¹ch cña tæng côc giao .vµ trong 3 n¨m ®Òu ®­îc tæng cñtao b»ng khen. ChØ tiªu 1978 1979 1980 KÕ hoach tæng côc giao 5900000 6200000 3340000 Nhµ m¸y thùc hiÖn 6052000 6211000 3373000 Tû lÖ hoµn thµnh kÕ ho¹ch 102.5% 100.18% 100.99% Th¸ng 11-1981 nhµ m¸y cã sù thay ®æi vÒ c¬ cÊu tæ chøc ®ång chÝ NGUyÔN CHÝNH vÒ nghØ h­u,®ång chÝ nguyÔn m·o ®­îc tæng côc chØ ®Þnh vÒ lµm gi¸m ®èc nhµ m¸y ,trong n¨m nµy nhµ m¸y chØ ®¹t 65% kÕ ho¹ch. §Õn n¨m 1982 sau khi vÒ lµm gi¸m ®èc nhµ m¸y ®ång chÝ nguyÔn m·o ®· cã mét sè thay ®æi kh¸ s©u s¾c .chØ trong mét thêi gian ng¾n nhµ m¸y ®· ®­a toµn bé c¸c ph©n x­ëng vµo ho¹ch to¸n kinh tÕ vµ ¸p dông nhiÒu biªn ph¸p tr¶ l­¬ng hÕt søc míi. -kho¸n th­ëng . -tr¶ l­¬ng s¶n phÈm kh«ng h¹n chÕ . -tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm nhËp kho. -tr¶ l­¬ng theo kho¸n tõng viÖc ,giao quü l­¬ng cho c¸c x­ëng. V× cã sù thay ®æi tÝch cùc trong s¶n xuÊt nªn gi¸ trÞ s¶n l­îng cã n¨m 1982 b»ng c¶ 2 n¨m 1980,1981 céng l¹i . §Õn n¨m 1987 nhiÒu mÆt hµng phôc vô kinh tÕ ph¸t triÓn nh­ :lÝp xe ®¹p,m¸y tuèt lóa… II. Thêi kú sau ®æi míi(1990 –nay). Sau khi ®ång chÝ nguyÔn v¨n ninh lªn lµm tæng bÝ th­ n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam ®· më racho ®Êt n­íc mét con ®­êng míi.dÇn dÇn xo¸ bá m« h×nh kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung ,c«ng nhËn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vµ chØ ®¹o cho ®Êt n­íc ph¸t triÓn kinh tÕ theo h­íng ” nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc” §øng tr­íc c¬ héi míi cña ®Êt n­íc nhµ m¸y Z179 còng ®· vµo cuéc cïng ®Êt n­íc x©y dùng nÒn kinh tÕ míivíi rÊt nhiÒu c¬ héi míi còng nh­ nh÷ng th¸ch thøc ®ang chê ®ãn nhµ m¸y. §­îc sù ®ång ý cña cÊp chñ qu¶n vµ tËp ®oµn dewoo thµnh lËp liªn doanh vidamco.phÇn lín ®Êt cña c«ng ty ®­îc dµnh cho liªn doanh nªn mÆt b»ng s¶n xuÊt bÞ thu hÑp ®i rÊt nhiÒu. Tr­íc khi liªn doanh nhµ m¸y Z179 cã diÖn tÝch lµ gÇn50 ngh×n m2 . sau khi liªn doanh nhµ m¸y ®· c¾t ®i 38 ngh×n m2 ®Êt cho liªn doanh nªn hiÖn nay diÖn tÝch cña nhµ m¸y chØ cßn 11ngh×nm2 .cïng víi sù thu hÑp cña mÆtb»ng th× mét phÇn lín c¸n bé c«ng nh©n cña nhµ m¸ycòng chuyÓn sang lµm viÖc t¹i liªn doanh nµy .trong khi ®ã c«ng ty l¹i kh«ng cã c¸c mÆt hµng quèc phßng ,cïng víi sù bÊt æn néi bé ,sù v­íng m¨c trong s¶n xuÊt kinh doanh ®· lµm cho c«ng ty kh«ng nh÷ng kh«ng ph¸t triÓn lªn ®­îc mµ cßn ngµy cµng trë nªn tôt hËu so víi nhiÒu doanh nghiÖp kh¸c trong qu©n ®éi .cè g¾ng t×m lèi tho¸t vµ b­¬n tr¶i ®Ó gi÷ v÷ng s¶n xuÊt ®¶m b¶o viÖc lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty.c«ng ty c¬ khÝ 79 lu«n ph¶i ®øng tr­íc nhiÒu th¸ch thøc vµ sù c¹nh tranh quyÕt liÖt trªn thÞ tr­êng nhÊt lµ vÒ gi¸ thµnh s¶n phÈm .bÊt lîi cña c«ng ty lµ nguån vèn qu¸ Ýt,m¸y mãc thiÕt bÞ ®· cò,thiÕu ®ång bé vµ xuèng cÊp .viÖc s¶n xuÊt ®a phÇn lµ ë møc nhá lÎ,®¬n chiÕc,Ýt cã lo¹i lín nªn hiÖu qu¶ thÊp.®êi sèng vµ viÖc lµm cña hµng tr¨m c¸n bé c«ng nh©n th­êng xuyªn bÞ ¶nh h­ëng.t×nh h×nh ®ã cø kÐo dµi vµ lµm cho nhiÒu ng­êi bi quan lo l¾ng,thiÕu yªn t©m vµ kh«ng g¾n bã víi c«ng ty. N¨m qua cïng víi sù hç trî nhiÒu mÆt cña c¬ quan chñ qu¶n nhÊt lµ vÒ nguån vèn ®· t¹o thªm ®iÒu kiÖn cho c«ng ty v÷ng b­íc ph¸t huy kh¶ n¨ng nghµnh nghÒ cña m×nh.c«ng ty ®· ®­îc ®Çu t­ mua s¾m m¸y mãc vµ söa ch÷a thiÕt bÞ s¶n xuÊt b¸nh r¨ng .viÖc tinh gi¶m biªn chÕ vµ tõng b­íc æn ®Þnh tæ chøc còng ®­îc tiÕn hµnhlµm cho bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ h¬n. Cïng víi viÖc s¶n xuÊt ®¸p øng cho nhu cÇu kh¸ch hµng nh­ c¸c lo¹i phô tïng cho ®­êng d©ty t¶i ®iÖn ,phô tïng cho nghµnh s¶n xuÊt xi m¨ng ,nghµnh ®­êng s¾t,nghµnh dÇu khÝ… c«ng ty ®Èy m¹nh nghiªn cøu ,thiÕt kÕ chÕ t¹o thµnh c«ng nhiÒu mÆt hµngmíi nh­:b¸nh r¨ng hép sè m¸y n«ng nghiÖp ,hép sè hµnh tinh vi sai cho nhµ m¸y c¬ khÝ quang trung . II.c¬ cÊu, tæ chøc bé m¸y cña cong ty c¬ khÝ 79. 1.kh¸i qu¸t vÒ c¬ cÊu ,tæ chøc vµ nhiªm vô chung cña nhµ m¸y. a.c¬ cÊu ,tæ chøc cña c«ng ty. Ban gi¸m ®èc Phßng kÕ ho¹ch (vËt t­) Phßng tæ chøc lao ®éng Phßng tµi chÝnh –kÕ to¸n Phßng c¬ ®iÖn Phßng kü thuËt Phßng chÝnh trÞ Phßng hµnh chÝnh Ph©n x­ëng c¬ khÝ I Ph©n x­ëng ra c«ng nãng Ph©n x­ëng c¬ khÝ III Tæ t¹o ph«i Tæ rÌn Tæ ®óc Tæ nhiÖt luyÖn Tæ m¹ HiÖn nay do c«ng ty ®ang trong thêi kú phôc håi nªn c¬ cÊu tæ chøc cña nhµ m¸y gåm cã ban gi¸m ®èc ,7 phßng ban vµ 3 ph©n x­ëng . + Ban gi¸m ®èc gåm cã quyÒn gi¸m ®èc la ®ång chÝ trÇn ®øc h­ng.vµ 2 phã gi¸m ®èc phô tr¸ch vÒ §¶ng vµ kinh doanh . +c¸c phßng ban bao gåm: Tªn phßng Sè ng­êi Phßng kÕ ho¹ch 12 Phßng lao ®éng 4 Phßng tµi vô 5 Phßng kü thuËt 5 Phßng c¬ ®iÖn(KCS) 16 Phßng chÝnh trÞ 2 Phßng hµnh chÝnh 21 + c¸c ph©n x­ëng bao gåm: Ph©n x­ëng gia c«ng nãng gåm cã c¸c tæ : -t¹o ph«i. -rÌn -®óc -nhiÖt luyÖn -m¹ . *ph©n x­ëng c¬ khÝ I: *ph©n x­ëng c¬ khÝ III: b. NhiÖm vô chung cña nhµ m¸y: KÕt hîp kinh tÕ víi quèc phßng ,hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc tæng côc giao. §¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm vµ thu nhËp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña nhµ m¸y. kh«ng ®Ó con em c«ng nh©n viªn trong nhµ m¸y m¾c ph¶i nh÷ng tÖ n¹n x· héi. Kh«ng cã hé nghÌo ®ãi trong c¸n bé c«ng nh©n viªn nhµ m¸y. 2.chøc n¨ng nhiÖm vô cô thÓ cña c¸c phßng ban. a.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña ban gi¸m ®èc. +Chøc n¨ng nhiÖm vô cña gi¸m ®èc nhµ m¸y: -chÞu tr¸h nhiÖm chung ,toµn diÖn c¸c mÆt cña nhµ m¸y. -trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c lÜnh vùc c«ng t¸c. .c«ng t¸c kÕ ho¹ch .c«ng t¸c tµi chÝnh. .c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng- tiÒn l­¬ng. .c«ng t¸c ®Çu t­ ph¸t triÓn: tuú theo c¸c lÜnh vùc ®Çu t­ gi¸m dèc sÏ giao cho c¸c phã gi¸m ®èc thùc hiÖn cô thÓ c«ng t¸c naú. +Chøc n¨ng nhiÖm vô cña phã gi¸m ®èc. -Thùc hiÖn chøc n¨ng nhiÖm vô phã gi¸m ®èc vÒ chÝnh trÞ do §¶ng uû tæng côc c«ng nghiÖp quèc phßng quy ®Þnh. -Gióp gi¸m ®èc nhµ m¸y chØ ®¹o ,triÓn khai thùc hiÖn lÜnh vùc c«ng t¸c . .c«ng t¸c chÝnh trÞ. .c«ng t¸c hµnh chÝnh hËu cÇn. .c«nh t¸c thanh tra ,ph¸p chÕ . .mét sè néi dung cña c«ng t¸c ®Çu t­ ph¸t triÓn. .c«ng t¸c kih doanh . .c«ng t¸c vËt t­ kho tµng. .c«ng t¸c kü thuËt. .c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt. C¸c phã gi¸m ®èc cña nhµ m¸y ph¶i chÞu tr¸ch nhÞªm tr­íc gi¸m ®ècnhµ m¸y trong viÖc chØ ®¹o c¸c lÜnh vùc c«ng t¸c®­îc ph©n c«ng vµph¶i chñ ®éng ph«Ý hîp víi nhau ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kh«ng ®­îc ph©n c«ng. b.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña phßng tæ chøc lao ®éng. +VÞ trÝ ,chøc n¨ng phßng tæ chøc lao ®éng lµ c¬ quan trùc thuéc gi¸m ®èc ,chuyªn nghiªn cøu ,vËn dông vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc ,qu¶n lý xÝ nghiÖp ,nghiªn cøu vËn dông vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®· ban hµnh víi c¸n bé ,c«ng nh©n viªn trong c«ng ty.®¶m b¶o thùc hiÖn qu¶n lý lao ®éng ,qu¶n lý tæ chøc biªn chÕ theo yªu cÊu nhiÖm vô s¶n xuÊt tõng thêi kú mét c¸hc hîp lý nhÊt ,tiÕt kiÖm nhÊt ,t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng .lµ c¬ quan nghiªn cøu ,x©y dùng ph­¬ng thøc tr¶ l­¬ng hîp lý,båi d­ìng ®µo t¹o d¹y nghÒcho c«ng nh©n vµ thùc hiÖn chÕ ®é b¶o hé lao ®éng trong toµn nhµ m¸y. +NhiÖm vô chung cña phßng tæ chøc lao ®éng. .C¨n cø vµo nhiÖm vô ,®Æc ®iÓm t×nh h×nh cña nhµ m¸y ,nghiªn cøu ®Ò nghÞ gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh c¬ cÊu ,x¾p xÕp biªn chÕ c¸c phßng, ban ,px .x©y dùng hoµn thiÖn c¸c chÕ ®é néi quy cña nhµ m¸y.h­íng dÉn viÖc x©y dùng c¸c nhiÖm vô chøc tr¸ch cho ®Õn tõng chøc danh c«ng t¸c trong nhµ m¸y,tæ chøc ban hµnh vµ theo dâi thùc hiÖn ,tõng thêi kú tæ chøc chØnh lý bæ xung. .C¨n cø nhiÖm vô kÕ ho¹ch vµ yªu cÇu s¶n xuÊt trong n¨m lËp kÕ ho¹ch ®¸p øng lao ®éng ®¶m b¶o yªu cÇu cho s¶n xuÊt. .Tæ chøc thùc hÞªn ®óng vµ ®Çy ®ñ c¸c chÝnh s¸ch,chÕ ®é cã liªn quan ®Õn viÖc t¨ng gi¶m nh©n sùvµ qu¶n lý sö dông lao ®éng .cïng c«ng ®oµn thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch ,chÕ ®é vÒ b¶o hiÓm x· héi vµ phóc lîi tËp thÓ. .Tæ chøc qu¶n lý chÆt chÏ lùc l­îng lao ®éng vÒ mäi mÆt(trong ®ã viÖc qu¶n lý hå s¬,lý lÞch…)cã sù phèi hîp víi v¨n phßng ®¶ng uû. .Tæ chøc phæ biÕn qu¸n triÖt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch mét c¸ch kÞp thêi vµ th­êng xuyªn ®Õn c¸c ®èi t­îng thùc hÞªn vµ h­íng dÉn viªch thi hµnh. .Thùc hiÖn ®Çu ®ñ c¸c chÕ ®é b¸o c¸o víi cÊp trªn theo quy ®Þnh. .x©y dùng c¸ chÕ ®é .néi quy thuéc ph¹m vi c«ng t¸c tæ chøc nh©n sù ,c¸c nhiÖm vô chøc tr¸ch ,chÕ ®é c«ng t¸c,lÒ lèi lµm viÖc cña tõng høc danh c«ng t¸c trong phßng ,tæ chøc thùc hiÖn vµ ®Þnh kú tæng kÕt bæ xung. .TÝnh to¸n lËp kÕ ho¹ch quü l­¬ngvµ qu¶n lý quü l­¬ng cña nhµ m¸y. .C¨n cø c¸c ®Þnh møc ban ®Çu(do phßng kü thuËt x©y dùng ) tæ chøc theo dâi viÖc thùc hiÖn x©y dùng hoµn thiÖn bæ xung c¸c ®Þnh møc lao ®éng tõng th¬i kú tæng kÕt vµ tæ chøc xÐt duyÖt,hiÖu chØnh. .Trùc tiÕp chØ ®¹o ,tæ chøc viÖc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm,x¸c minh c¸c chøng tõ,thanh to¸n tiÒn l­¬ng ,tiÒn th­ëng vµ nh÷ng kho¶n tiÒn l­¬ng kh¸c cña c¸c bé phËn vµ c¸ nh©n trong xÝ nghiÖp. .LËp kÕ ho¹ch an toµn lao ®éng quý ,n¨m,kiÓm tra th­êng xuyªn vµ ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng thiÕu xãt vÒ b¶o hé lao ®éng .x¸c minh nguyªn nh©n c¸c vô tai n¹n lao ®éng ,®Ò xuÊt biÖn ph¸p xö lý,phßng ngõa. .KiÓm tra viÖc cÊp ph¸t vµ sö dông trang bÞ b¶o hé lao ®éng.viÖc båi d­ìng hiÖn vËt ,thêi gian lµm viÖc cña c«ng nh©n lµm ë n¬i nÆng nhäc ,®éc h¹i. .Tæ chøc qu¶n lý c¸c kú thi n©ng bËc ,kiÓm tra tay nghÒ ,thi thî giái,lµm th­ ký cho c¸c héi ®ång thi nµy. .Tæ chøc tuyªn truyÒn ,phæ biÕn khoa häc kü thuËt trong nhµ m¸y.chØ ®¹o c«ng t¸c tæng kÕt x©y dùng c¸c b¸o c¸o chuyªn ®Ò vÒ kü thuËt,nghiÖp vô. .x©y dùng phßng thµnh mét tËp thÓ v÷ng m¹nhvÒ t­ t­ëng,®¹o ®øc t¸c phong,giái vÒ nghÞªp vô ,mäi ng­êi th«ng th¹o chøc tr¸ch vµ hoµn thµnh s¸ng t¹o mäi nhiÖm vô. +NhiÖm vô cô thÓ cña phßng tæ chøc lao ®éng. Tr­ëng phßng(chó ph¹m ®×nh chÝnh):phô tr¸ch chung ,ký duyÖt ,häp. Phã phßng(chó nguyÔn v¨n giéng):phô tr¸ch vÒ m¶ng tiÒn l­¬ng,®Þnh møc lao ®éng ,vµ phô tr¸ch vÒ m¶ng ®µo t¹o . Nh©n viªn-( c« nguyÔn thÞ kh¶):phô tr¸ch vÒ m¶ng chÊm c«ng qu¶n lý lao ®éng.qu¶n lý nghØ phÐp cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. -(c« trµn thÞ thuû):phô tr¸ch vÒ b¶o ®¶m c¸c chÕ ®é ,chÝnh s¸ch cho ng­êi lao déng,vµ c«ng ®ßan nhµ m¸y. +QuyÒn h¹n cña phßng tæ chøc lao ®éng: .H­íng dÉn chØ ®¹o ,kiÓm tra,®«n ®èc c¸c ph©n x­ëng ,phßng ban vÒ mÆt nghiÖp vô tæ chøc ,nh©n sù ,huÊn luyÖn ,®µo t¹o,an toµn b¶o hé lao ®éng. .Phæ biÕn qu¸n triÖt vµ h­íng dÉn thi hµnh c¸c chÕ ®é ,chÝnh s¸ch cóa ®¶ng vµ nhµ n­íc vÒ mÆt lao ®éng tiÒn l­¬ng. .Tham gia c¸c héi ®ång l­¬ng,c¸c héi ®ång kû luËt,héi ®ång s¸ng kiÕn,héi ®ång n¨ng bËc…cña nhµ m¸y. .§×nh chØ t¹m thêi c¸c cuéc thi cökh«ng ®óng thÓ lÖ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vÒ quyÕt ®Þnh ®ã. .§Ò nghÞ xÐt n©ng bËc,khen th­ëng ,kû luËt ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn. +phßng tæ chøc lao ®éng cã quan hÖ c«ng t¸c víi c¸c phßng: -phßng kÕ ho¹ch: *giao: @:th«ng b¸o sè l­îng lao ®éng t¨ng gi¶m cña c¸c ph©n x­ëngtõng thêi kú,c©n ®èi lao ®éng n¨m ,quý ,th¸ng. @:th«ng b¸o biªn chÕ ,tuyÓn dông toµn nhµ m¸y vµ cña riªng phßng kÕ ho¹ch. @:t×nh h×nh sè l­îngvµ kÕ ho¹ch quü l­¬ng n¨m,quý ,th¸ng.tØ lÖ quy ®Þnh vÒ sö dông thêi gian lao ®éng cña c¸c ph©n x­ëng. @:dù tr÷ kinh phÝ vµ kÕ ho¹ch mua s¾m trang bÞ b¶o hé lao ®éng hµng n¨m.møc giê cña c¸c mÆt hµng s¶n xuÊt trong n¨m . @:kÕ ho¹ch ®µo t¹o huÊn luyÖn n©ng bËc thî hµng n¨m. +phßng kÕ to¸n- tµi chÝnh: *giao: @:c¸c quyÕt ®Þnh ®iÒu ®éng ,tuyÓn dông ,n©ng bËc vµ gi¶i quyÕt chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi. @:th«ng b¸o biªn chÕ cña phßng kÕ o¸n-tµi chÝnh. @:toµn bé chøng tõ thanh to¸n l­¬ng cña toµn nhµ m¸yvµ c¸c ph©n x­ëng thuéc nhµ m¸y. @:dù to¸n kinh phÝ b¶o hé lao ®éng huÊn luyÖn n©ng bËc hµng n¨m. +phßng qu¶n trÞ hµnh chÝnh: *giao: @:th«ng b¸o biªn chÕ cña phßng hµnh chÝnh-qu¶n trÞ @:c¸c yªu cÇu vÒ x©y dùng néi quy,chÕ ®é nhiÖm vô trøc tr¸ch thuéc chøc n¨ng qu¶n lý cña phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ. @:nhu cÇu sæ s¸ch ,biÓu mÉu t¹i liÖu cÇn ®Æt in @:c¸c c«ng v¨n b¸o c¸o tµi liÖu cÇn göi ®i. @:cung cÊp c¸c sè liÖu mµ gi¸m ®èc yªu cÇu . @:c¸c yªu cÇu vÒ kiÓm tra søc khoÎ cho c¸c tr­êng hîp xÐt tuyÓn dông ,gi¶i quyÕt b¶o hiÓm x· héi ®i n­íc ngoµi. @:bµn viÖc tæ chøc båi d­ìng ®éc h¹i,ca 3 kÞp thêi,bµn tæ chøc kh¸m bÖnh,ph¸t thuèc ,tr­êng hîp cÊp cøu trong s¶n xuÊt vµ kiÓm tra søc khoÎ ®Þnh kú cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong nhµ m¸y. +phßng kü thuËt –c¬ ®iÖn –kiÓm nghiÖm. *giao: @:th«ng b¸o biªn chÕ cho tõng phßng. @:c¸c yªu cÇu vÒ x©y dùng néi quy,chÕ ®é nhiÖm vô ,chøc tr¸ch thuéc chøc n¨ng qu¶n lýcña tõng phßng. @:c¸c yªu cÇu vÒ tiªu chuÈn c¸c bËc thî. @:c¸c ®Þnh møc lao ®éng nghiªn cøu cÇn ®iÒu chØnh. @:yªu cÇu vÒ ®Ò thi vµ néi dung n©ng bËchµng n¨m (c¶ gi¸o viªn khi cã yªu cÇu). +Víi c¸c ph©n x­ëng: *giao: @:b¶n c©n ®èi lao ®éng th¸ng ,quý ,n¨m cña tõng ph©n x­ëng. @:b¶ng ®Þnh møc giê cña tõng ph©n x­ëng. @:c¸c th«ng b¸o söa ®æi ®Þnh møc giê cña s¶n phÈm @:kiÓm tra vÒ kªt luËn vÒ an toµn trong s¶n xuÊt c¸c ph©n x­ëng. @:lµm thñ tôc thanh to¸n l­¬ng víi c¸c ph©n x­ëng. @:kÕ ho¹ch ®µo t¹o n©ng bËc hµnh n¨m. @:th«ng b¸o kÞp thêi c¸c v¨n b¶n kh¸c. c.NhiÖm vô chøc n¨ng phßng kÕ to¸n tµi chÝnh: +vÞ trÝ chøc n¨ng: phßng kÕ to¸n –tµi chÝnh lµ c¬ quan trùc thuéc gi¸m ®èc,cã tr¸ch nhiÖm. .Th«ng qua c¸c sè liÖu h¹ch to¸n kÕ to¸n ,gióp gi¸m ®èc chØ ®¹o mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt ,ho¹t ®éng kinh tÕ cña xÝ nghiÖp. .Tæ chøc vµ qu¶n lý viÖc chÊp hµnh c¸c chÝnh s¸ch,chÕ ®é ,thÓ lÖ tµi chÝnh cña ®¶ng vµ nhµ n­íc ban hµnh víi xÝ nghiÖp. .Gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc khai th¸c vµ sö dông hîp lý,tiÕt kiÖm søc ng­êi ,søc cña ,b¶o toµn vµ sö dông tèt vèn cã hiÖu qu¶ ®­a s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp ph¸t triÓn ,®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. + NhiÖm vô cô thÓ: c«ng t¸c nghiÖp vô kÕ to¸n ,thèng kª ,kiÓm so¸t ho¹ch to¸n. .Tæ chøc vµ thùc viÖc vµo sæ,ghi chÐp thanh to¸n vµ ph¶n ¸nh chÝnh x¸c tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt,kinh doanh cña xÝ nghiÖp gåm: .C¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt,chi phÝ l­u th«ng ,chi tiªu hµnh chÝnh sù nghiÖp. .sè l­îng ,chÊt l­îng s¶n phÈm ,b¸n thµnh phÈm. .Th­êng xuyªn kiÓm tra chÆt chÏ viÖc chÊp hµnh c¸c chÕ ®é b¶o qu¶n,sö dông nhËp xuÊt tµi s¶n,vËt t­. .KiÓm soat viÖc thùc hiÖn cac chÕ ®é kû luËt tµi chÝnh ,c¸c kho¶n thu nhËp vµ viÖc sö dung ®óng ®¾nc¸c kho¶n vèn. .Gi¸m s¸t viÖc chÊp hµnh chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnhvÒ lao ®éng tiÒn l­¬ng ,phô cÊp ,quü l­¬ngvµ chÕ ®é b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn lµm viÖc ,søc khoÎ ®êi sèng cña c¸n bé. .N¾m v÷ng sù biÕn ®éng chung vÒ tµi s¶n cè ®Þnh chung cña nhµ m¸y vµ tõng bé phËn. C«ng t¸c tµi chÝnh. .C¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ,kü thuËt ,tµi chÝnh ®· ®­îc duyÖt ®Ó x©y dùng kÕ ho¹chthu chi tµi chÝnh n¨m,quý vµ lËp dù to¸n thu chi hµng th¸ng cña nhµ m¸y.theo dâi ,qu¶n lý t×nh h×nh sö dông c¸c lo¹i vèn vµ nguån vèn nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p sö dông vèn tiÕt kiÖm cã hiÖu qu¶ cao. .LËp kÕ ho¹ch thu chi tiÒn mÆt vµ qu¶n lý viÖc thùc hiÖn c¸c kho¶n thu ,chi tiÒn mÆt,quü tiÒn mÆt vµ c¸c chøng kho¸n kh¸c cã gi¸ trÞ nh­ tiÒn nhËn,lÜnh tiÒn mÆt vµ nép tiÌn mÆt vµo nh©n hµng theo lÖnh chi ,thu cña gi¸m ®èc . .Theo dâi vµ gi¶i quyÕt viÖc thanh to¸n sßng ph¼ng,®óng h¹n ,®óng thñ tôc mäi kho¶n c«ng nî. .x©y dùngkÕ ho¹h kinh phÝvµ th«ng b¸o t×nh h×nh chi cho c¸c phßng ban. C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý: .x©y dùng c¸c chÕ ®é ,néi quy thuéc ph¹m vi chøc n¨ng qu¶n lý cña phßng,x©y dùng nhiÖm vô,chøc tr¸ch ,lÒ lèi lµm viÖc cña tõng chøc danh c«ng t¸c cña phßng ,tæ chøc thùc hiÖn vµ ®Þnh k× rót kinh nghiÖm,chØnh lý. d.chøc n¨ng nhiÖm vô cña phßng kü thuËt: +vÞ chÝ chøc n¨ng : Phßng kü thuËt nhµ m¸y trùc thuéc phã gi¸m ®èc kü thuËt ,cã tr¸ch nhiÖm :nghiªn cø thiÕt kÕ ,lËp quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n phÈm ®¶m b¶o c«ng t¸c kü thuËt co ho¹t ®éng cña nhµ m¸y. +NhiÖm vô cô thÓ: .ThiÕt kÕ c¸c s¶n phÈm míi hoÆc thiÕt kÕ c¶i tiÕn s¶n phÈm theo yªu cÇu s¶n xuÊt cña nhµ m¸y.vËn dông thùc hiÖn ®Çy ®ñ “tiª chuÈn nhµ n­íc “.b¶o ®¶m thiÕt kÕ cã chÊt l­îng ,cã tÝnh n¨ng sö dông tèt,cã tÝnh kinh tÕ vµ cã tÝnh c«ng nghÖ cao. .Nghiªn cøu tµi liÖu thiÕt kÕ cña c¸c s¶n phÈm kh«ng do nhµ m¸y thiÕt kÕ,ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt,nh÷ng bÊt hîp lý vµ c¸c yªu cÇu kh«ng phï hîpvíi kh¶ n¨ng c«ng nghÖ cña nhµ m¸y,®Ì nghÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn söa ®æi. .Thùc hiÖn viÖc cÊp ph¸t thu håi ,qu¶n lý tµi liÖu thiÕt kÕ ,c«ng nghÖ thao ®óng quy ®Þnh trong ®iÕu lÖ c«ng t¸c kü thuËt. .Chñ tr× c«ng t¸c chÕ thö ®Þnh h×nh s¶n phÈm.chØ ®¹o vµ tæng kÕt chÕ thö,chØnh lý tµi liÖu thiÕt kÕ .®­a duyÖt chÝnh thøc ®Ó ®­a vµo s¶n xuÊt lo¹t. .Tæ chøc vµ qu¶n lý kho s¶n phÈm mÉu cña nhµ m¸y .®Þnh kú tæ chøc kiÓm tra mÉu mùc s¶n ph©mtrong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt .nÕu ph¸t hiÕn sai sãt ph¶i cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕtvµ b¸o c¸o gi¸m ®èc ngay. . Tham gia c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc,phæ biÕn khoa häc kü thuËt vµ c«ng t¸c huÊn luyÖn cña nhµ m¸y theo c¸c néi dung ®­îc ph©n c«ng. .Nghiªn cøu ¸p dông c¸c c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt nghiªn cøu,c¶i tiÕn c«ng nghÖ s½n cã .gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c v­íng m¾ckü thuËt ®¶m b¶o s¶n xuÊt liªn tôc,cã n¨ng xuÊt vµ chÊt l­îng cao. .Tæ chøc ,theo dâi ,nu«i d­ìng phong trµo “ph¸t huy s¸ng kiÕn ,c¶i tiÕn kü thuËt ,hîp lý ho¸ s¶n xuÊt “. .X©y dùng phßng thµnh mét tËp thÓ v÷ng vµng vÒ nhËn thøc t­ t­ëng ,c㮹o ®øc ,t¸c phong tèt.giái chuyªn m«n kü thuËtcã kh¶ n¨ng hßcn thµnh tèt mäi nhiÖm vô ®­îc giao. e.NhiÖm vô chøc n¨ng phßng c¬ ®iÖn: +VÞ trÝ ,chøc n¨ng Phßng c¬ ®iÖn trùc thuéc phã gi¸m ®èc kü thuËt ,cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o vµ cung cÊp c¸c nguån n¨ng l­îng ,l¾p ®Æt sö dông,b¶o d­ìng,söa ch÷a vµ c¶i tiÕn toµn bé thiÕt bÞ vµ ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓncña nhµ m¸y ,chØ ®¹o c«ng t¸c ph©n x­ëng c¬ ®iÖn vµ kho c¬ ®iÖn. +NhiÖm vô cô thÓ. .Tæ chøc,thùc hiÖn söa ch÷a chu kú ,ch¨m sãc kü thuËt,toµn bé thiÕt bÞ c«ng nghÖ ,n¨ng l­îng ,ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn trong nhµ m¸ytheo kÕ ho¹ch söach÷a dù phßng hµng n¨m ®· ®­îc duyÖt. .Nghiªn cøu thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸ptæ chøc vµ kü thuËtnh»m gi¶m thêi gian ngõng mayswar ch÷a vµ keã dµituæi thä cña m¸y. .Th­êng xuyªn kiÓm tra viÖc sö dông vµ tr¹ng th¸i kü thuËtcña thiÕt bÞ ,kÞp thêi ¸p dông c¸c biÖn ph¸p phßng háng m¸y bÊt th­êng vµ kh«ng an toµn khi sö dông. .N©ng cao tr×nh ®é kü thu©t, tay nghÒ ,¸p dông vµ nghiªn cøu nh÷ng kinh nghiÖm tiªn tiÕn ,quy tr×nh c«ng nghÖ míi vµ c«ng t¸c söa ch÷a ®Ó gi¶m c¸c chØ tiªu tiªu hao cho söa ch÷a h¹ gi¸ thµnh vµ c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho c«ng nh©n. .Qu¶n lý vµ tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c dÇu mì ,n­íc t­íi m¸t,d©y chuyÒn lùc cho c¸c m¸y ho¹t ®éng. .Tæ chøc c«ng t¸c thèng kª ,l­u tr÷ hå s¬ kü thuËt vµ thùc hiÖn nghiªm chÕ ®é b¸o cao. f.chøc n¨ng nhiÖm vô cña phßng chÝnh trÞ. +vÞ trÝ ,chøc n¨ng. ChÝnh trÞ(phßng,ban) lµ c¬ quan ®¶m nhiÖm c«ng t¸c chÝnh trÞ ,ho¹t ®éng d­íi sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña ®¶ng uûvµ sù chØ ®¹o cña c¬ quan chÝnh trÞ cÊp trªn.c¨n cø vµo chØ thÞ cña c¬ quan chÝnh trÞ cÊp trªn ,t×nh h×nh nhiÖm vô,®èi t­îng vµ hoµn c¶nh ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ ,c¬ quan chÝnh trÞ ®¶ng uû ,quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò vÒ c«ng t¸c x©y dùng ®¶ng,c«ng t¸c chÝnh trÞ cña ®în vÞ.c¨n cø vµ nghÞ quyÕt cña ®¶ng uû,mÖnh lÖnh cña gi¸m ®èc ,kÕ ho¹ch ho¹t ®éng mäi mÆt cña ®¬n vÞ,mµ ®Æt kÕ ho¹chtæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c chÝnh trÞ trong ®¬n vÞ. +NhiÖm vô cô thÓ. .Gióp viÖc ®¶ng uû chØ ®¹o c«ng t¸c chÝnh trÞ t­ t­ëng,v¨n ho¸ xÝ nghiªp :gi¸o dôc ®¶ng viªn ,c¸n bé c«ng nh©n viªn vÒ chñ nghÜa mac –lª nin ,t­ t­ëng hå chÝ minh ,®­êng lèi ,chñ tr­¬ng cña ®¶ng ,hiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt cña nhµ n­íc;nhiÖm vô chÝnh trÞ cña lùc l­îng vò trang nh©n d©n vµ cña xÝ nghiÖp.x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh néi dung gi¸o dôc chÝnh trÞ theo chØ ®¹o ,h­íng dÉn cña cña cÊp trªn .nh»m båi d­ìng c¸n bé ,®¶ng viªn ,c«ng nh©n viªn vÒ phÈm chÊt ®¹o ®øc c¸ch m¹ng ,n©ng cao lßng yªu n­íc ,tinh thÇn c¶nh gi¸c ,ý thøc tæ chøc kû luËt ,tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o,lèi sèng lµnh m¹nh , trung thùc cã ý thøc t«n träng vµ b¶o vÖ cña c«ng . .ChØ ®¹o thùc hiÖn c«ng t¸c th«ng tin , tuyªn truyÒn v¨n ho¸ ,v¨n nghÖ ;ch¨m lo ®êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn cña c¸n bé ,c«ng nh©n viªn. .Gióp viÖc ®¶ng uû chØ ®¹o x©y dùng ®¶ng bé , cã n¨ng lùc l·nh ®¹o mäi mÆt vµ søc chiÕn ®Êu cao: .H­íng dÉn kiÓm tra c¸c tæ chøc ®¶ng trùc thuéc ®¶m b¶o chÊp hµnh nghiªm nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ. .Gióp viÖc ®¶ng uû lµm c«ng t¸c c¸n bé nh»m x©y dùng ®éi ngò c¸n bé trong s¹ch,v÷ng m¹nh ,cã phÈm chÊt ®¹o ®øc c¸ch m¹ng ,cã kiÐn thøc toµn diÖn ,hiÓu biÕt thùc tiÔn ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô ®­îc giao .Gióp viÖc ®¶ng uû,gi¸m ®èc nhµ m¸ylµm tèt c«ng t¸c b¶o vÖ chÝnh trÞ néi bé. .Lµm tèt c«ng t¸c qu¶n lý hå s¬ tµi liÖu thuéc thÈm quyÒn .thùc hiÖn tèt c«ng t¸c thèng kª chÝnh trÞ ,giíi thiÖu sinh ho¹t ®¶ng .lµm thÎ ®¶ng viªn .thùc hiÖn tèt chÕ ®é b¸o c¸o víi cÊp trªn vµ b¸o c¸o víi ®¶ng uû ,gi¸m ®ãc theo quy ®Þnh. .§Ò xuÊt cñng cè ,kiÖn toµn c¬ quan chÝnh trÞ ,®µo t¹o båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé chÝnh trÞ ,b¶o ®¶m hoµn thµnh tèt mäi nhiÖm vô ®­îc giao .b¸o c¸o ®Ò nghÞ víi c¸c cÊp ,c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn vÒ viÖc b¶o ®¶m chÕ ®é lªn l­¬ng,khen th­ëng ®èi víi ®éi ngò c¸n bé. g.NhiÖm vô chøc n¨ng cña phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ. +VÞ trÝ,chøc n¨ng: Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ lµ c¬ quan trùc thuéc phã gi¸m ®èc hµnh chÝnh hËu cÇn cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc vµ qu¶n lý c¸c mÆt c«ng t¸c v¨n th­ -b¶o mËt –l­u tr÷ -®¸nh m¸y-th«ng tin- tiÕp kh¸ch-hé khÈu –doanh tr¹i –nhµ trÎ-qu©n y… trËt tù trÞ an cña xÝ nghiÖp. +NhiÖm vô cô thÓ: tæng hîp lËp lÞch lµm viÖc,,sinh ho¹t, häc,häp cña nhµ m¸y hµng tuÇn vµ th«ng b¸o kÞp thêi cho c¸c bé phËn . .Tæ chøc c¸c cuéc häp theo chØ thÞ cña thñ tr­ëng®Õn c¸c phßng ban ,ph©n x­ëng.theo dâi viÖc thùc hiÖn vµ b¸o c¸o kÞp thêi víi thñ tr­ëng lµm th­ ký trong c¸c cuéc häp. .Tæ chøc l­u tr÷ qu¶n lý c¸c hå s¬ ,tµi liÖu chÆt chÏ c¸c con ®¸u cña nhµ m¸y vµ sö dông ®óng quy ®Þnh. .Tæ chøc tèt m¹ng l­íi th«ng tin liªn l¹c néi bé vµ tuyÕn liªn l¹c víi c¸c n¬i kh¸c .b¶o ®¶m liªn l¹c th­êng xuyªn gi÷a c¸c bé phËn vµ nhµ m¸y víi c¸c n¬i kh¸c. .NhËn ®iÖn ,ph¸t ®iÖn khÈn tr­¬ng ,chÝnh x¸c ,®óng quy t¾c b¶o mËt. .X©y dùng mäi chÕ ®é ,néi quy thuéc c¸c mÆt c«ng t¸c mµ phßng qu¶n lý x©y dùng nhiÖm vô ,chøc tr¸ch ,lÒ lèi lµm viÖc cho tõng chøc danh c«ng t¸c cña phßng,tæ chøc thùc hiÖn vµ tõng thêi kú tæng kÕt bæ xung,chØnh lý. .x©y dùng phßng thµnh mét tËp thÓ v÷ng m¹nh vÒ nh¹n thøc t­ t­ëng giái vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô ,mäi ng­êi ®Òu tinh th«ng chøc tr¸ch vµ hoµn thµnh nhiÖm vô cã chÊt l­îng. h.Chøc n¨ng , nhiÖm vô phßng kÕ ho¹ch. +VÞ trÝ ,chøc n¨ng. phßng kÕ ho¹ch trùc thuéc gi¸m ®èc cã chøc tr¸ch nhiÖm vô .LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt –tµi chÝnh –kü thuËt ng¾n h¹n vµ dµi h¹n. .Tæng hîp ,ph¶n ¸nh kÞp thêi mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp .§iÒu ®é s¶n xuÊt hµng ngµy cña nhµ m¸y ®­îc liªn tôc ,®ßng bé ,nhÞp nhµng c©n ®èi . .Giíi thiÖu vµ tiªu thô s¶n ph¶m do nhµ m¸y s¶n xuÊt ra .®¶m b¶o kinh doanh theo ®óng quy ®Þnh cña nhµ n­íc ,qu©n ®éi vµ nhµ m¸y. +NhiÖm vô cô thÓ . C«ng t¸c kÕ hoach kinh tÕ : c¨n cø vµ t×nh h×nh cô thÓ cña xÝ nghiÖp ,sù chØ ®¹o cña cÊp trªn ,lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt –kü thuËt-tµi chÝnh hµng n¨m ,quý cña nhµ m¸y. .LËp kÕ ho¹ch hµng th¸ng giao cho c¸c ph©n x­ëng vµ c¸c phßng cã liªn quan . .Nghiªn cøu vµ chñ tr× tæ chøc viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch ph­¬ng ¸n s¶n phÈm ,kÕ ho¹ch ph¸t triÓn dµi h¹n cña nhµ m¸y C«ng t¸c ®iÒu ®é s¶n xuÊt . .LËp kÕ ho¹ch®iÒu ®ä s¶n xuÊt hµng th¸ng ,hµng tuÇn cña xÝ nghiÖp vµ cña c¸c ph©n x­ëng . .KiÓm tra ®«n ®èc c¸c phßng ban ,ph©n x­ëng thùc hiÖn c¸c hîp ®ång chuyÓn bÞ sane xuÊt ,phôc vô s¶n xuÊt . ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c v­íng m¾c,mÊt c©n ®èi trong s¶n xuÊt ,®Ò xuÊt biÖn ph¸p gi¶i quyÕt.thõa lÖnh gi¸m ®èctruyÒn ®¹t c¸c mÖnh lÖnh s¶n xuÊt vµ theo dâi kiÓm tra thùc hiÖn. C«ng t¸c kinh doanh: .Duy tr× ®Òu ®Æn mäi ho¹t ®éng cña trung t©m giíi thiÖu vµ nb¸n s¶n ph¶m cña xÝ nghiÖp . .C¨n cø kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ c¸c hîp ®ång ®· ký kÕt lËp kÐ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm n¨m,quý ,hµng th¸ng cña nhµ m¸y. .Qu¶n lý chÆt chÏ sè vèn mµ nhµ m¸y giµnh cho viÖc mua s¾m nguyªn vËt liÖu. .Lu«n t×m vµ më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm vµ ký kÕt c¸c hîp ®ång s¶n xuÊt. C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý: .x©y dùng c¸c chÕ ®é ,néi quy thuéc ph¹m vi c«ng t¸c kÕ ho¹ch -®iÒu ®é s¶n xuÊt kinh doanh.x©y dùng nhiÖm vô chøc tr¸ch lµm viÖc cho tõng chøc danh c«ng t¸c cña phßng .tæ chøc thùc hiÖn vµ ®Þnh kú rót kinh nghiÖm ,bæ xung .Qu¶n lý vµ x©y dùng phßng thµnh mét tËp thÓ v÷ng vµng vÒ nhËn thøc t­ t­ëng ,giái vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô ,mäi ng­êi ®Òu hiÓu râ vÒ chøc tr¸ch ,nç lùc hoµn thµnh mäi nhiÖm vô ®­îc giao . 3.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña qu¶n ®èc ph©n x­ëng. +VÞ trÝ ,chøc n¨ng. Qu¶n ®èc ph©n x­ëng lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé mäi ho¹t ®éng vÒ s¶n xuÊt,kü thuËt cña ph©n x­ëng tr­íc gi¸m ®èc cña nhµ m¸y. +NhiÖm vô cô thÓ: .N¾m v÷ng n¨ng lùc s¶n xuÊt ,cã biÖn ph¸p tæ chøc kü thuËt ®Ó khai th¸c kh¶ n¨ng tiÒm tµng cña ph©n x­ëng,chØ ®¹o lËp vµ giao kÕ ho¹ch cho c¸c tæ s¶n xuÊt phï hîp víi ®Æc diÓm cña tõng lóc ,tõng n¬i nh»m ®¶m b¶o hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch cña nhµ m¸y . .ChØ ®¹o mäi mÆt ho¹t ®éng trong ph©n x­ëng ,tiÕn hµnh c«ng t¸c lËp tiÕn ®é s¶n xuÊt ,chuÈn bih s¶n xuÊt,tæ chøc lao ®éng ,®iÒu ®é s¶n xuÊt cho nhÞp nhµngc©n ®èi theo ®óng tiÕn ®é cña nhµ m¸y. .Nghiªn cøu vËn dông s¸ng t¹o vµ tæ chøc thùc hiÖn nghiªm chØnh mäi chØ thÞ ,mÖnh lÖnh cña gi¸m ®èc ,cña quy tr×nh ,quy ®Þnh kü

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc49.DOC
Tài liệu liên quan