Báo cáo Vận dụng một số phương pháp thống kê để phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cơ khí ô tô và xe máy công trình thời kỳ 1997-2004

LỜI NÓI ĐẦU 1

NỘI DUNG 3

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 3

I. KHÁI NIỆM HIỆU QUẢ KINH DOANH 3

1. Khái niệm 3

2. Phân loại hiệu quả kinh doanh 4

2.1. Theo lĩnh vực tính toán, có thể chia thành 4

2.2. Theo nội dung tính toán có thể chia thành 4

2.3. Theo phạm vi tính toán, có thể phân thành 4

2.4. Theo hình thức biểu hiện có 4

3. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 5

4. Nhiệm vụ nghiên cứu thống kê hiệu quả sản xuất kinh doanh 5

II. QUAN ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 6

CHƯƠNG II:XÁC ĐỊNH HỆ THỐNG CHỈ TIÊU VÀ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY8

I. YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ 8

1. Yêu cầu 8

2. Nguyên tắc 9

II. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 9

1. Các công thức tổng quát xác định các chỉ tiêu hiệu quả 9

1.1. Công thức tổng quát tính hiệu quả sản xuất kinh doanh đầy đủ( hay toàn phần) 10

1.2. Công thức tổng quát tính hiệu quả đầu tư tăng thêm (hay cận biên) 10

2. Xác định các chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh để tính hiệu quả 11

2.1.Tổng giá trị sản xuất (GO) 11

2.1.1. Khái niệm 11

2.1.2. Nội dung kinh tế 13

2.13.Công thức tính 13

2.2. Giá trị gia tăng (VA) 13

2.2.1. Khái niệm 13

2.2.2.Nội dung kinh tế 14

2.2.3 Công thức tính 15

2.3.Giá trị gia tăng thuần (NVA) 17

2.3.1. Khái niệm 17

2.3.3.Công thức tính 18

2.4. Doanh thu 18

2.4.1. Khái niệm 18

2.4.2. Nội dung kinh tế 18

2.4.3.Công thức tính 19

2.5. Lợi nhuận 19

2.5.1. Khái niệm 19

2.5.2. Nội dung kinh tế 19

2.5.3. Công thức tính 20

3. Các chỉ tiêu phản ánh chi phí để tính hiệu quả 20

3.1. Vốn sản xuất kinh doanh 20

3.1.1. Khái niệm 20

3.1.2. Nội dung kinh tế 20

3.2. Tài sản cố định bình quân 21

3.2.1. Khái niệm 21

3.2.2. Nội dung kinh tế 21

3.3 Tài sản lưu động bình quân 22

3.3.1. Khái niệm 22

3.3.2. Nội dung kinh tế 22

3.3.3. Công thức tính 22

3.3. Lao động bình quân 22

4. Hệ thống chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 23

4.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng lao động 23

4.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản cố định 24

4.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản lưu động 26

III. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN

XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 27

1. Phương pháp đánh giá 27

1.1. Phương pháp đánh giá ở trạng thái động 27

1.2. Phương pháp đánh giá ở trạng thái tĩnh 28

2. Đánh giá ảnh hưởng của hiệu quả đến kết quả và chi phí sản xuất,

kinh doanh 29

2.1.Đánh giá ảnh hưởng của hiệu quả đến kết quả sản xuất kinh doanh 29

2.2. Đánh giá ảnh hưởng của hiệu quả đến chi phí sản xuất kinh doanh 30

IV. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THÔNG KÊ NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH CỦA CÔNG TY 31

1. Phương pháp bảng thông kê 31

1.1.Cấu thành của bảng thống kê 31

1.2. Các loại bảng thống kê 32

1.3. Những yêu cầu dối với việc xây dựng bảng thống kê 33

2. Phương pháp chỉ số 33

3. Phương pháp dãy số thời gian 34

4. Phương pháp dự đoán thống kê ngắn hạn 35

4.1. Khái niệm về dự đoán thống kê ngắn hạn 35

4.2. Một số phương pháp để dự đoán thống kê ngắn hạn 37

4.2.1.Dự đoán dựa vào phương trình hồi qui 37

4.2.2. Dự đoán dựa vào lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối bình quân 37

CHƯƠNG III:VẬN DỤNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU VÀ MỘT SỐ

PHƯƠNG PHÁP THÔNG KÊ ĐỂ PHÂN TÍCH NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ ÔTÔ VÀ XE MÁY CÔNG TRÌNH THỜI Ỳ 1997 - 2004. 39

I. THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ ÔTÔ VÀ XE MÁY CÔNG TRÌNH 39

1. Đặc điểm tình hình chung 39

1.1. Đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty 41

1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy và quản lý tại công ty 42

2. Định hướng sắp xếp đổi mới của công ty 45

II. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ ÔTÔ VÀ XE MÁY CÔNG TRÌNH 47

1. Phân tích hiệu quả sử dụng lao động 47

2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định 54

2.1. Phân tích tốc độ tăng hiệu quả tài sản cố định theo giá trị sản suất trong giai đoạn 1997-2004 54

2.2. Phân tích 57

3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động 59

3.1 Phân tích hiệu quả chung của tài sản lưu động 59

3.2. Phân tích tốc độ chu chuyển của vốn lưu động 62

4. Phân tích hiệu quả sử dụng tổng vốn 63

5. phân tích ảnh hưởng của hiệu quả đến kết quả sản xuất kinh doanh. 67

5.1. Phân tích ảnh hưởng của năng suất lao động bình quân và số

lao động bình quân đến GO và DT 67

5.2. Phân tích ảnh hưởng của hiệu suất sử dụng tài sản và giá trị tài sản bình quân đến doanh thu và lợi nhuận 71

5.2.1. Phân tích ảnh hưởng của hiệu suất tài sản cố định là giá trị tài sản cố định bình quân đến doanh thu và lợi nhuận 71

5.2.2. Phân tích ảnh hưởng của hiệu suất sử dụng tài sản lưu động và khối lượng tài sản lưu động bình quân đến DT và LN 74

5.3. Phân tích ảnh hưởng hiệu suất tổng vốn sản xuất kinh doanh và khối lượng vốn bình quân đến GO và LN 77

5.4. Phân tích mức doanh lợi bình quân mỗi lao động và tổng số lao động bình quân tới lợi nhuận 81

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ

SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ ÔTÔ VÀ XE MÁY CÔNG TRÌNH 82

1. Một số kiến nghị 82

2. Giải pháp 83

KẾT LUẬN 85

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 86

 

 

doc92 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 1151 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Vận dụng một số phương pháp thống kê để phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cơ khí ô tô và xe máy công trình thời kỳ 1997-2004, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVận dụng một số phương pháp thống kê để phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cơ khí ô tô và xe máy công trình thời kỳ 1997-2004.DOC