Báo cáo VAS 24 – IAS 07 báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Các luồng tiền phát sinh từ các giao dịch bằng ngoại tệ phải được quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán theo tỷ giá hối đoái tại thời điểm phát sinh giao dịch đó.

Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện phát sinh từ thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ ra đơn vị tiền tệ kế toán không phải là các luồng tiền và được trình bày riêng biệt trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

 

ppt28 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 01/04/2014 | Lượt xem: 2810 | Lượt tải: 17download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo VAS 24 – IAS 07 báo cáo lưu chuyển tiền tệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VAS 24 – IAS 07 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Thực hiện: Nhóm 17 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ NỘI DUNG CHÍNH QUY ĐỊNH CHUNG NỘI DUNG CHUẨN MỰC SO SÁNH VAS 24 & IAS 07 CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN BÀI TẬP TÌNH HUỐNG Báo cáo lưu chuyển tiền tệ QUY ĐỊNH CHUNG Áp dụng cho việc thiết lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Cung cấp thông tin giúp người sử dụng đánh giá các thay đổi trong tài sản thuần, cơ cấu tài chính, khả năng chuyển đổi của tài sản thành tiền, khả năng thanh toán,… Xem xét và dự đoán khả năng về số lượng, thời gian và độ tin cậy của luồng tiền trong tương lai. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ QUY ĐỊNH CHUNG Một số thuật ngữ: + Tiền + Tương đương tiền + Luồng tiền + Hoạt động kinh doanh + Hoạt động đầu tư + Hoạt động tài chính Tiền tại quỹ, tiền đang chuyển và các khoản tiền gửi không kì hạn Các khoản đầu tư ngắn hạn, chuyển đổi thành tiền dễ dàng và ít rủi ro Luồng vào và luồng ra của tiền và tương đương tiền Hoạt động tạo ra doanh thu chủ yếu của doanh nghiệp. Hoạt động mua sắm xây dựng, thanh lí, nhượng bán Tạo ra sự thay đổi về quy mô và kết cấu của vốn chủ sở hữu và vốn vay. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ NỘI DUNG CHÍNH QUY ĐỊNH CHUNG NỘI DUNG CHUẨN MỰC SO SÁNH VAS 24 & IAS 07 CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN BÀI TẬP TÌNH HUỐNG Báo cáo lưu chuyển tiền tệ NỘI DUNG CHUẨN MỰC Phương pháp lập Báo cáo luồng tiền Trình bày báo cáo LCTT Báo cáo lưu chuyển tiền tệ TRÌNH BÀY BÁO CÁO LCTT Luồng tiền từ hoạt động kinh động kinh doanh - Tiền thu được từ bán hàng, cung cấp dịch vụ - Tiền thu được từ doanh thu khác - Tiền chi trả cho nhà cung cấp - Tiền chi trả cho người lao động - Tiền chi trả lãi vay - Tiền chi nộp thuế TNDN - Luồng tiền liên quan đến mua bán chứng khoán - V.v… Báo cáo lưu chuyển tiền tệ TRÌNH BÀY BÁO CÁO LCTT Luồng tiền từ hoạt động đầu tư - Tiền chi để mua sắm xây dựng TSCĐ. - Tiền thu được từ thanh lí, nhượng bán TSCĐ. - Tiền chi cho vay, tiền thu hồi cho vay (trừ tiền chi cho vay, thu hồi cho vay của các ngân hàng, các tổ chức tín dụng). - Tiền chi mua và thu do bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác. - Tiền chi đầu tư góp vốn, tiền thu hồi đầu tư góp vốn. - Tiền thu lãi cho vay, cổ tức, lợi nhuận. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ TRÌNH BÀY BÁO CÁO LCTT Luồng tiền từ hoạt động tài chính - Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp. - Tiền chi trả vốn góp của chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của chính DN đã phát hành. - Tiền thu từ các khoản đi vay ngắn hạn, dài hạn. - Tiền chi trả các khoản nợ gốc đã vay. - Tiền chi trả nợ thuê tài chính. - Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ PHƯƠNG PHÁP LẬP BC LCTT Luồng tiền từ HĐKD Add Your Text Add Your Text Luồng tiền từ HĐĐT và HĐTC Phân tích và tổng hợp trực tiếp các khoản tiền thu chi theo từng nội dung thu chi Phương pháp trực tiếp Phương pháp gián tiếp Điều chỉnh doanh thu, giá vốn hàng bán và các khoản mục khác trong báo cáo KQHĐKD cho: + Các thay đổi trong kì của hàng tồn kho, các khoản phải thu, phải trả + Các khoản mục không phải bằng tiền khác + Các luồng tiền liên quan đến hoạt động đầu tư, tài chính Doanh nghiệp báo cáo riêng biệt các luồng tiền vào, ra từ HĐ đầu tư và HĐ tài chính (trừ đoạn 18,19 trong chuẩn mực này) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính (a) Thu tiền và chi trả tiền hộ khách hàng: (b) Thu tiền và chi tiền đối với các khoản có vòng quay nhanh, thời gian đáo hạn ngắn: BÁO CÁO CÁC LUỒNG TIỀN TRÊN CƠ SỞ THUẦN Ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính (a) Nhận và trả các khoản tiền gửi có kỳ hạn với ngày đáo hạn cố định (b) Gửi tiền và rút tiền gửi từ các tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính khác (c) Cho vay và thanh toán các khoản cho vay đó với KH Báo cáo lưu chuyển tiền tệ CÁC LUỒNG TIỀN LIÊN QUAN ĐẾN NGOẠI TỆ Các luồng tiền phát sinh từ các giao dịch bằng ngoại tệ phải được quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán theo tỷ giá hối đoái tại thời điểm phát sinh giao dịch đó. Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện phát sinh từ thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ ra đơn vị tiền tệ kế toán không phải là các luồng tiền và được trình bày riêng biệt trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ CÁC LUỒNG TIỀN LIÊN QUAN ĐẾN TIỀN LÃI, CỔ TỨC VÀ LỢI NHUẬN Đối với các doanh nghiệp Luồng tiền Báo cáo lưu chuyển tiền tệ CÁC LUỒNG TIỀN LIÊN QUAN ĐẾN TIỀN LÃI, CỔ TỨC VÀ LỢI NHUẬN Tiền lãi đã trả, tiền lãi đã thu (trừ tiền lãi đã thu được xác định rõ ràng là luồng tiền từ hoạt động đầu tư Cổ tức và lợi nhuận đã thu Cổ tức và lợi nhuận đã trả Đối với ngân hàng, tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính Luồng tiền Báo cáo lưu chuyển tiền tệ CÁC LUỒNG TIỀN KHÁC Các luồng tiền liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp Các luồng tiền liên quan đến mua và thanh lý các công ty con hoặc các đơn vị kinh doanh khác Các giao dịch không bằng tiền Các khoản mục của tiền và tương đương tiền Các thuyết minh khác Báo cáo lưu chuyển tiền tệ NỘI DUNG CHÍNH QUY ĐỊNH CHUNG NỘI DUNG CHUẨN MỰC SO SÁNH VAS 24 & IAS 07 CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN BÀI TẬP TÌNH HUỐNG Báo cáo lưu chuyển tiền tệ SO SÁNH VAS 24 & IAS 07 Giống nhau: Khái niệm "tương đương tiền": Là các khoản đầu tư ngắn hạn, có tính thanh khoản cao (không quá 3 tháng), có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro về thay đổi giá trị. Báo cáo luồng tiền từ hoạt động kinh doanh: Theo phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp. Báo cáo luồng tiền trên cơ sở thuần: Được phép báo cáo luồng tiền trên cơ sở thuần trong một số trường hợp đặc biệt được quy định trong chuẩn mực. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ SO SÁNH VAS 24 & IAS 07 VAS 24 Không đề cập đến vấn đề này VAS 24 Có hướng dẫn chi tiết về việc phân loại luồng tiền từ hoạt động kinh doanh cho các ngân hàng, tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng, và các công ty bảo hiểm IAS 07 Không đề cập đến vấn đề này. Phân loại các luồng tiền Báo cáo lưu chuyển tiền tệ SO SÁNH VAS 24 & IAS 07 VAS 24 Không đề cập đến vấn đề này VAS 24 Sử dụng tỷ giá hối đoái tại thời điểm phát sinh giao dịch Sử dụng tỷ giá hối đoái IAS 07 Sử dụng tỷ giá tại ngày lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Có thể sử dụng tỷ giá trung bình xấp xỉ bằng tỷ giá thực tế như tỷ giá bình quân gia quyền trong kỳ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ SO SÁNH VAS 24 & IAS 07 VAS 24 Không đề cập đến vấn đề này VAS 24 Không đề cập đến vấn đề này Các luồng tiền đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh, liên kết IAS 07 Khi hạch toán một khoản đầu tư vào công ty liên kết, công ty con, nhà đầu tư chỉ trình bày trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ các dòng tiền phát sinh giữa bên đầu tư và bên được đầu tư. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ NỘI DUNG CHÍNH QUY ĐỊNH CHUNG NỘI DUNG CHUẨN MỰC SO SÁNH VAS 24 & IAS 07 CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN BÀI TẬP TÌNH HUỐNG Báo cáo lưu chuyển tiền tệ CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Khi nào nên làm Cashflow theo phương pháp trực tiếp và khi nào nên làm theo phương pháp gián tiếp? Tại sao? Em là nhân viên tín dụng ngân hàng, em đang phân tích tình hình tài chính của một doanh nghiệp có Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 2006, 2007 và Quý 3 - 2008. BC LCTT 2006 và 2007 được kiểm toán, Quý 3 thì chua kiểm toán. BC LCTT của 2006, 2007 thì bắt đầu từ Lợi nhuận, khấu hao TSCĐ..., BCLCTT Quý 3 thì bắt đầu Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vu và dt khác... Như vậy, mình có thể thống nhất hai mẫu báo cáo này lại để phân tích được không? Các chỉ tiêu để phân tích BC LCTT là gì? Nó có các hệ số phân tích như các hệ số tài chính không (ROE,ROA...)? Báo cáo lưu chuyển tiền tệ CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN Báo cáo lưu chuyển tiền tệ CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN Báo cáo lưu chuyển tiền tệ NỘI DUNG CHÍNH QUY ĐỊNH CHUNG NỘI DUNG CHUẨN MỰC SO SÁNH VAS 24 & IAS 07 CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN BÀI TẬP TÌNH HUỐNG Báo cáo lưu chuyển tiền tệ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG ??? Doanh nghiệp A chuyên kinh doanh trong lĩnh vực mua bán vật liệu xây dựng. Trong năm DN mua số lượng sắt thép trị giá 500 triệu đồng, trong đó 400 triệu trả bằng tiền mặt, 100 triệu chưa trả người bán Trong số 500 triệu tiền sắt thép trên, DN xuất 200 triệu vào xây dựng trụ sở công ty và xuất 300 triệu để bán. Vậy dòng tiền khi lên báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ được ghi nhận vào những khoản nào?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbao_cao_luu_chuyen_tien_te_24_vas.ppt
Tài liệu liên quan