Bộ đề kiểm tra 45 phút môn Vật lí Lớp 9

Câu 3: Chiếu chùm tia sáng đi qua tiêu điểm F của thấu kính hội tụ thì:

A. Chùm tia ló là chùm bất kỳ

B. Chùm tia ló là chùm phân kì

C. Chùm tia ló là chùm song song với trục chính của thấu kính

D. Chùm tia ló là chùm hội tụ tại tiêu điểm F’ của thấu kính

Câu 4: Khi tia sáng truyền từ không khí vào nước, gọi i và r là góc tới và góc khúc xạ. Kết quả nào sau đây luôn luôn đúng ?

A. i < r B. i = 2r C. i > r. D. i = r

 

doc10 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 05/06/2013 | Lượt xem: 1923 | Lượt tải: 29download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bộ đề kiểm tra 45 phút môn Vật lí Lớp 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phßng GD & §T Lôc Nam Tr­êng THCS Vò X¸ Häc kú: II ®Ò kiÓm tra M«n: VËt lÝ 9 Thêi gian lµm bµi : 45phót Thêi ®iÓm kiÓm tra; tiÕt:51, tuÇn 27 M· ®Ò: 01 A. Tr¾c nghiÖm(3®) Hãy chọn phương án trả lời đúng. C©u1(0,5®). Khi tải điện năng đi xa, điện năng hao phí trên đường dây dẫn chủ yếu là do: A.Tác dụng từ của dòng điện. B.Tác dụng hoá học của dòng điện. C. Hiện tượng toả nhiệt trên đường dây. D.Tác dụng sinh lí C©u 2(0,5®).Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng : Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây? A. luôn phiên tăng. B. luôn phiên giảm. C. luôn phiên tăng giảm. D. luôn luôn không đổi. C©u3(0,5®). Chiếu một tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kỳ A. tia ló có đường kéo dài đi qua tiêu điểm. B. tia ló đi qua tiêu điểm. C. tia ló đi thẳng. D. một phát biểu khác Câu 4(0,5®). Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng : Đặt một vật sáng trước một thấu kính phần kì, ta sẽ thu được ảnh như thế nào ? A. một ảnh ảo lớn hơn vật. B. một ảnh ảo nhỏ hơn vật. C. một ảnh thật lớn hơn vật. D. một ảnh thật nhỏ hơn vật Câu 5(0,5®). Khi chiếu một tia s¸ng từ không khí vào nước, tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng nào? Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu trả lời sau: A. Mặt phẳng vuông góc với mặt nước B. Mặt phẳng chứa tia pháp tuyến C. Mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến tại điểm tới. D. Mặt phẳng chứa tia tới Câu 6(0,5®). Máy biến thế là dụng cụ dùng để? A. Tăng hay giảm hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều B. Làm tăng hoặc giảm cường độ dòng điện xoay chiều C. Giữ cho hiệu điện thế luôn ổn định D. Giữ cho cường độ dòng điện luôn ổn định. B .Tù luËn (7®) C©u1 (3®). vÏ ¶nh cña vËt AB t¹o bëi thÊu kÝnh héi tô ®Æt vu«ng gãc víi trôc chÝnh cña thÊu kÝnh ,A n»m trªn trôc chÝnh cña thÊu kÝnh c¸ch thÊu kÝnh mét kho¶ng 2f.(vÏ theo ®óng tØ lÖ) Câu 2 (4®). Moät maùy taêng theá goàm cuoän daây sô caáp coù 200 voøng,cuoän daây thöù caáp coù 20000 voøng ñaët ôû ñaàu moät ñöôøng daây taûi ñieän ñeå truyeàn ñi moät coâng suaát ñieän laø 2000000w,hieäu ñieän theá ñaët vaøo hai ñaàu cuoän sô caáp laø 1000v a/Tính hieäu ñieän theá ôû hai ñaàu cuoän thöù caáp b/Ñieän trôû cuûa ñöôøng daây laø 200 .Tính coâng suaát hao phí do toaû nhieät treân ñöôøng daây. Phßng GD&§T Lôc Nam Tr­êng THCS Vò X¸ Häc kú:II §¸p ¸n ®Ò kiÓm tra M«n: vËt lý 9 Thêi gian lµm bµi: 45phót Thêi ®iÓm kiÓm tra: tiÕt 51, tuÇn 27. M· ®Ò:01 A. PhÇn tr¾c nghiÖm: (Mçi ý ®óng ®­îc 0.5®) C©u Chän §iÓm 1 C 0,5 2 C 0,5 3 A 0,5 4 B 0,5 5 C 0,5 6 A 0,5 B. PhÇn tù luËn: C©u 1 (3®) B vÏ ®óng h×nh (3®) A’ . . . . F A O B’ C©u 2 (4®) tãm t¾t n=200 vßng n=20000 vßng BµI GI¶I U=100V a. hiÖu ®iÖn thÕ ë hai ®Çu cuén thø cÊp lµ P=2000000W ADCT : =U===10000 V R=200 b. c«ng suÊt hao phÝ trªn ®­êng d©y t¶i ®iÖn lµ a. U=? ADCT : : P=R=200. =40000 W b. P=? Phßng GD&§T Lôc Nam Tr­êng THCS Vò X¸ Häc kú: II ®Ò kiÓm tra M«n:vËt lÝ 9 Thêi gian lµm bµi : 45phót Thêi ®iÓm kiÓm tra; tiÕt:51, tuÇn 27 M· ®Ò: 02 A. Tr¾c nghiÖm(3®): Hãy chọn phương án trả lời đúng. Câu1: Một vật sáng đặt trước thấu kính phân kỳ, nằm trong khoảng tiêu cự, ảnh của vật đó có vị trí A. trong khoảng tiêu cự, gần thấu kính hơn vật, cùng bên với vật. B. trong khoảng tiêu cự, xa thấu kính hơn vật, cùng bên với vật. C. trong khoảng tiêu cự, gần thấu kính hơn vật, ở bên kia thấu kính. D. trong khoảng tiêu cự, xa thấu kính hơn vật, ở bên kia thấu kính. Câu 2: Thông tin nào sau đây không phù hợp với thấu kính phân kì? A. Vật đặt trước thấu kính cho ảnh ảo B. Ảnh luôn lớn hơn vật C. Ảnh và vật luôn cùng chiều D. Ảnh nằm gần thấu kính hơn so với vật Câu 3: Chiếu một chùm tia sáng song song vào thấu kính hội tụ,chùm tia ló thu được có đặc điểm gì? A. Chùm tia ló cũng là chùm song song B. Chùm tia ló là chùm phân kỳ. C. Chùm tia ló là chùm hội tụ D. Chùm tia ló là chùm sáng hội tụ tại quang tâm của thấu kính Câu 4: Dùng những cách nào sau đây để quay ro-to máy phát điện ? A. Năng lượng của thác nước. B. Dùng động cơ nổ. C. Năng lượng gió. D.Cả 3. Câu 5: Thông tin nào sau đây không phù hợp với thấu kính phân kì? A. Vật đặt trước thấu kính cho ảnh ảo B. Ảnh luôn lớn hơn vật C. Ảnh và vật luôn cùng chiều D. Ảnh nằm gần thấu kính hơn so với vật Câu 6: Một vật sáng đặt trước thấu kính phân kỳ, nằm trong khoảng tiêu cự, ảnh của vật đó có vị trí A. trong khoảng tiêu cự, gần thấu kính hơn vật, cùng bên với vật. B. trong khoảng tiêu cự, xa thấu kính hơn vật, cùng bên với vật. C. trong khoảng tiêu cự, gần thấu kính hơn vật, ở bên kia thấu kính. D. trong khoảng tiêu cự, xa thấu kính hơn vật, ở bên kia thấu kính. B. Tù luËn (7®): C©u1 (3®): vÏ ¶nh cña vËt AB t¹o bëi thÊu kÝnh héi tô ®Æt vu«ng gãc víi trôc chÝnh cña thÊu kÝnh ,A n»m trªn trôc chÝnh cña thÊu kÝnh c¸ch thÊu kÝnh mét kho¶ng 3f.(vÏ theo ®óng tØ lÖ) Câu 2 (4®): Moät maùy taêng theá goàm cuoän daây sô caáp coù100 voøng,cuoän daây thöù caáp coù 20000 voøng ñaët ôû ñaàu moät ñöôøng daây taûi ñieän ñeå truyeàn ñi moät coâng suaát ñieän laø 1000000w,hieäu ñieän theá ñaët vaøo hai ñaàu cuoän sô caáp laø 2000v a/Tính hieäu ñieän theá ôû hai ñaàu cuoän thöù caáp. b/Ñieän trôû cuûa ñöôøng daây laø 200 .Tính coâng suaát hao phí do toaû nhieät treân ñöôøng d©y Phßng GD & §T Lôc Nam Tr­êng THCS Vò X¸ Häc kú: II §¸p ¸n ®Ò kiÓm tra M«n: vËt lý 9 Thêi gian lµm bµi: 45phót Thêi ®iÓm kiÓm tra: tiÕt 51, tuÇn 27. M· ®Ò: 02 A. PhÇn tr¾c nghiÖm: (Mçi ý ®óng ®­îc 0.5®) C©u Chän §iÓm 1 A 0,5 2 B 0,5 3 C 0,5 4 D 0,5 5 B 0,5 6 A 0,5 . . . B A F O B. PhÇn tù luËn: C©u 1 (3®) VÏ ®óng h×nh (3®) C©u 2 (4®) tãm t¾t n=100 vßng n=20000 vßng Bµi Gi¶i U=200V a. hiÖu ®iÖn thÕ ë hai ®Çu cuén thø cÊp lµ P=1000000W ADCT : =U===40000 V R=200 b. c«ng suÊt hao phÝ trªn ®­êng d©y t¶i ®iÖn lµ a. U=? ADCT : : P=R=200. =625 W b. P=? Phßng GD & §T Lôc Nam Tr­êng THCS Vò X¸ Häc kú: II ®Ò kiÓm tra M«n: VËt lÝ 9 Thêi gian lµm bµi : 45phót Thêi ®iÓm kiÓm tra; tiÕt:51, tuÇn 27 M· ®Ò:03 A. Tr¾c nghiÖm(3®): Hãy chọn phương án trả lời đúng Câu 1: Dùng vôn kế xoay chiều có thể đo được: A. hiệu điện thế ở hai cực mọi pin. B. giá trị cực đại của hiệu điện thế một chiều. C. giá trị cực đại của hiệu điện thế xoay chiều. D. giá trị hiệu dụng của hiệu điện thế xoay chiều Câu 2: Công thức của máy biến thế là: A. B. C. D. Câu 3: Chiếu chùm tia sáng đi qua tiêu điểm F của thấu kính hội tụ thì: A. Chùm tia ló là chùm bất kỳ B. Chùm tia ló là chùm phân kì C. Chùm tia ló là chùm song song với trục chính của thấu kính D. Chùm tia ló là chùm hội tụ tại tiêu điểm F’ của thấu kính Câu 4: Khi tia sáng truyền từ không khí vào nước, gọi i và r là góc tới và góc khúc xạ. Kết quả nào sau đây luôn luôn đúng ? A. i r. D. i = r Câu 5: Vật sáng đặt trước thấu kính phân kỳ sẽ cho ảnh thế nào? A. Ảnh ảo, ngược chiều, nhỏ hơn vật. B. Ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật. C. Ảnh thật, cùng chiều, nhỏ hơn vật .D. Ảnh thật, cùng chiều, lớn hơn vật. Câu 6: Số vòng d ây của cuộn sơ cấp và thứ cấp của một máy biến thế lần lượt là 3300 vòng và 150 vòng.Nếu hiệu điện thế ở hai đầu cuộn sơ cấp l à220V thì hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp là bao nhiêu: A.10v B.2250v C.4840v D.Một kết quả khác B. Tù luËn (7®): C©u1(3®).Mét m¸y biÕn thÕ dïng trong nhµ cÇn ph¶I h¹ hiÖu ®iÖn thÕ tõ 220V xuèng cßn 6V vµ 3V.cuén s¬ cÊp cã 6000 vßng. TÝnh sè vßng cña c¸c cuén thø cÊp t­¬ng øng. Câu 2(4®).Một vật AB có dạng mũi tên cao 2 cm đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 6cm (A nằm trên trục chính), cách thấu kính 10 cm. h·y tÝnh a. Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính. b. Độ cao của ảnh Phßng GD & §T Lôc Nam Tr­êng THCS Vò X¸ Häc kú: II §¸p ¸n ®Ò kiÓm tra M«n: vËt lý 9 Thêi gian lµm bµi: 45phót Thêi ®iÓm kiÓm tra: tiÕt 51, tuÇn 27. M· ®Ò: 03 A. PhÇn tr¾c nghiÖm: (Mçi ý ®óng ®­îc 0.5®) C©u Chän §iÓm 1 D 0,5 2 B 0,5 3 C 0,5 4 C 0,5 5 B 0,5 6 A 0,5 B. PhÇn tù luËn: c©u 1 (3®) tãm t¾t n=600 vßng Gi¶i U=220V sè vßng d©y ë cuén thø cÊp øng víi 6V lµ U=6V ADCT : =n===16 vßng U’=3V sè vßng d©y ë cuén thø cÊp øng víi 3V lµ n=? ADCT : =n’===8 vßng n’= ? C©u 2 (4®) Lí luận và viết được các hệ thức : (1đ) (1đ) Thế số và tính đúng OA/ =15cm, (1đ) A/B/ =5cm, (1đ) Phßng GD & §T Lôc Nam Tr­êng THCS Vò X¸ Häc kú: II ®Ò kiÓm tra M«n: VËt lÝ 9 Thêi gian lµm bµi : 45phót Thêi ®iÓm kiÓm tra; tiÕt:51, tuÇn 27 M· ®Ò: 04 A. Tr¾c nghiÖm(3®): Hãy chọn phương án trả lời đúng Câu 1: Từ công thức tính hao phí : Php = R để giảm hao phí trên đường dây khi truyền tải người ta thường dùng cách nào? A. Tăng hiệu điện thế 2 đầu dây dẫn điện. B. Giảm R. C. Giảm công suất của nguồn D. tăng công suất của nguồn. Câu 2: Máy biến thế dùng để? A. Giữ cho hiệu điện thế ổn định không đổi. B. Giữ cho cường độ dòng điện ổn định C. Làm tăng hoặc giảm cường độ dòng điện D. Làm tăng hay giảm hiệu điện thÕ. Câu 3: Khi chiếu một tia s¸ng từ không khí vào nước, tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng nào? Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu trả lời sau: A. Mặt phẳng vuông góc với mặt nước C. Mặt phẳng chứa tia pháp tuyến B. Mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến tại điểm tới. D. Mặt phẳng chứa tia tới. Câu 4: Đặc điểm nào sau đây không phù hợp với thấu kính hội tụ? A. Có phần rìa mỏng hơn phần giữa B. Làm bằng chất trong suốt C. Có phần rìa dày hơn phần giữa D. Có thể có một mặt phẳng còn mặt kia là mặt cầu lồi Câu 5: Vật sáng AB hình mũi tên đặt vuông góc với trục chính của thấu kính phân kì. Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính có tính chất gì? Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu trả lời sau: A. Ảnh ảo cùng chiều với vật. B. Ảnh ảo ngược chiều với vật. C. Ảnh thật cùng chiều với vật D. Ảnh thật ngược chiều với vật. Caâu 6: Coâng thöùc tính coâng suaát hao phí do toaû nhieät treân ñöôøng daây taûi ñieän laø A. B.Php= C. Php= D. Một công thức khác B .Tù luËn (7®) C©u1(3®): Mét m¸y biÕn thÕ dïng trong nhµ cÇn ph¶I h¹ hiÖu ®iÖn thÕ tõ 220V xuèng cßn 6V va 3V.cuén s¬ cÊp cã 8000 vßng. TÝnh sè vßng cña c¸c cuén thø cÊp t­¬ng øng. Câu 2(4®): Một vật AB có dạng mũi tên cao 4 cm đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 16cm (A nằm trên trục chính), cách thấu kính 12 cm. a. Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính. b. Độ cao của ảnh Phßng GD & §T Lôc Nam Tr­êng THCS Vò X¸ Häc kú:II §¸p ¸n ®Ò kiÓm tra M«n: vËt lý 9 Thêi gian lµm bµi: 45phót Thêi ®iÓm kiÓm tra: tiÕt 51, tuÇn 27. M· ®Ò: 04 A. PhÇn tr¾c nghiÖm: (Mçi ý ®óng ®­îc 0.5®) C©u Chän §iÓm 1 A 0,5 2 D 0,5 3 B 0,5 4 C 0,5 5 A 0,5 6 C 0,5 B. PhÇn tù luËn: c©u1 (3®) Tãm t¾t: n=8000 vßng Gi¶i: U=220V sè vßng d©y ë cuén thø cÊp øng víi 6V lµ U=6V ADCT : =n===218 vßng U’=3V sè vßng d©y ë cuén thø cÊp øng víi 3V lµ n=? ADCT : =n’===109 vßng n’= ? C©u 2 (4®) Lí luận và viết được các hệ thức : (1đ) (1đ) Thế số và tính đúng: OA/ = 48cm (1đ) A/B/ = 16cm (1đ) Phßng GD&§T Lôc Nam Tr­êng THCS Vò X¸ Häc kú:II ®Ò kiÓm tra M«n:vËt lÝ 9 Thêi gian lµm bµi : 45phót Thêi ®iÓm kiÓm tra; tiÕt:51, tuÇn 27 M· ®Ò: 05 A. Tr¾c nghiÖm(3®): Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng Câu 1: Máy biến thế là dụng cụ dùng để? A. Tăng hay giảm hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều B. Làm tăng hoặc giảm cường độ dòng điện xoay chiều C. Giữ cho hiệu điện thế luôn ổn định D. Giữ cho cường độ dòng điện luôn ổn định. Câu 2: Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây? A. luôn phiên tăng. B. luôn phiên giảm. C. luôn phiên tăng giảm. D. luôn luôn không đổi. Câu 3: Nếu tăng hiệu điện thế ở 2 đầu đường dây tải điện lên 100 lần thì công suất hao phí vì toả nhiệt sẽ? A. tăng lên 10.000 lần. B. giảm đi 100 lần. C. tăng lên 200 lần. D. giảm đi 10.000 lần. Câu 4: Trong các tia sáng tới thấu kính hội tụ sau, tia nào không phải là tia đặc biệt? A. Tia song song với trục chính. B. Tia qua quang tâm. C. Tia qua tiêu điểm. D. Tia có đường kéo dài qua tiêu điểm Câu 5: Thấu kính phân kỳ là thấu kính A. tạo bởi hai mặt cong. B. tạo bởi một mặt phẳng và một mặt cong. C. có phần rìa dày hơn phần giữa. D. có phần rìa mỏng hơn phần giữa. Câu 6: Đặc điểm nào sau đây là phù hợp với thấu kính hội tụ ? A. Có phần rìa mỏng hơn ở giữa B. Có thểcó một mặt phẳng còn mặt kia là mặt cầu lồi. C. Làm bằng chất trong suốt D. Cả ba đặc điểm A,B,C đều phù hợp B. Tù luËn (7®): C©u1(3®).Mét m¸y biÕn thÕ dïng trong nhµ cÇn ph¶I h¹ hiÖu ®iÖn thÕ tõ 220V xuèng cßn 6V va 3V.cuén s¬ cÊp cã 12000 vßng. TÝnh sè vßng cña c¸c cuén thø cÊp t­¬ng øng. Câu 2(4®).Một vật AB có dạng mũi tên cao 6 cm đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm (A nằm trên trục chính), cách thấu kính 20 cm. a. Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính. b. Độ cao của ảnh Phßng GD & §T Lôc Nam Tr­êng THCS Vò X¸ Häc kú:II §¸p ¸n ®Ò kiÓm tra M«n: vËt lý 9 Thêi gian lµm bµi: 45phót Thêi ®iÓm kiÓm tra: tiÕt 51, tuÇn 27. M· ®Ò: 05 A. PhÇn tr¾c nghiÖm: (Mçi ý ®óng ®­îc 0.5®) C©u Chän §iÓm 1 A 0,5 2 C 0,5 3 D 0,5 4 D 0,5 5 C 0,5 6 D 0,5 B. PhÇn tù luËn: c©u 1 (3®) tãm t¾t n=12000 vßng Gi¶i: U=220V sè vßng d©y ë cuén thø cÊp øng víi 6V lµ U=6V ADCT : =n===327 vßng U’=3V sè vßng d©y ë cuén thø cÊp øng víi 3V lµ n=? ADCT : =n’===164 vßng n’= ? C©u 2 (4®) Lí luận và viết được các hệ thức : (1đ) (1đ) Thế số và tính đúng: OA/ =20cm, (1đ) A/B/ =6cm, (1đ)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBộ đề kt 45 lý 9.doc
Tài liệu liên quan