Bộ đề thi thử Đại học môn Sinh

II. PHẦN RIÊNG [10 câu]

 

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)

A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)

Câu 41:Thể song nhị bội

A. có tế bào mang hai bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của hai loài bố mẹ.

B. có 2n nhiễm sắc thể trong tế bào.

C. chỉ sinh sản vô tính mà không có khả năng sinh sản hữu tính.

D. chỉ biểu hiện các đặc điểm của một trong hai loài bố mẹ.

Câu 42:Tỉ lệ kiểu gen A-Bbdd được tạo ra từ phép lai AabbDd × AaBbdd là

A. 3/32. B. 3/16. C. 9/32. D. 1/8.

Câu 43:Trên một nhiễm sắc thể, xét 4 gen A, B, C và D.Khoảng cách tương đối giữa các gen là: AB= l,5 cM, BC= 16,5 cM, BD= 3,5 cM, CD = 20 cM, AC = 18 cM. Trật tự đúng của các gen trên nhiễm sắc thể đó là

A. ABCD. B. CABD. C. BACD. D. DABC.

Câu 44:Trong trường hợp một gen quy định một tính trạng, nếu kết quả lai thuận và lai nghịch khác nhau ở hai giới, tính trạng lặn xuất hiện ở giới dị giao tử (XY) nhiều hơn ở giới đồng giao tử (XX) thì tính trạng này được quy định bởi gen

A. nằm ngoài nhiễm sắc thể (ngoài nhân).

B. trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y.

C. trên nhiễm sắc thể giới tính Y, không có alen tương ứng trên X.

D. trên nhiễm sắc thể thường.

Câu 45: Tính trạng nào sau đây là tính trạng có hệ số di truyền cao?

A. Số lượng trứng gà Lơgo đẻ trong một lứa.

B. Tỉ lệ bơ trong sữa của một giống bò.

C. Khối lượng 1000 hạt của một giống lúa trong một vụ thu hoạch.

D.Sản lượng sữa của một giống bò trong một kì vắt sữa.

 

doc6 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 2561 | Lượt tải: 20download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bộ đề thi thử Đại học môn Sinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mã đề thi 518 Họ, tên thí sinh: ....................................................................... Số báo danh: ............................................................................ I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Phát biểu đúng khi nói về mức phản ứng là: A. Mức phản ứng không do kiểu gen quy định. B. Mỗi gen trong một kiểu gen có mức phản ứng riêng. C. Các gen trong một kiểu gen chắc chắn sẽ có mức phản ứng như nhau. D. Tính trạng số lượng có mức phản ứng hẹp, tính trạng chất lượng có mức phản ứng rộng. Câu 2: Khi nói về mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình, nhận định nào sau đây không đúng? A. Kiểu hình là kết quả sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường. B. Kiểu gen quy định khả năng phản ứng của cơ thể trước môi trường. C. Bố mẹ không truyền đạt cho con những tính trạng đã hình thành sẵn mà truyền đạt một kiểu gen. D. Kiểu hình của cơ thể chỉ phụ thuộc vào kiểu gen mà không phụ thuộc vào môi trường. Câu 3: Xét quần thể F1 0.6AA :0.4Aa tự thụ phấn đến đời F4. Cấu trúc di truyền là A. 0.05Aa :0.175AA :0.775aa B. 0.775AA :0.175aa :0.05Aa C. 0.5Aa :0.175AA :0.775aa D. 0.175Aa :0.775AA :0.05aa Câu 4: F1 có 0.5AA :0.5aa ngẫu phối đến đời F5 có câu trúc là : A. 0.25AA :0.5aa :0.25Aa B. 0.25aa :0.5AA :0.25Aa C. 0.5AA :0.5Aa D. 0.25AA :0.25aa :0.5Aa Câu 5: Một quần thể ban đầu có thành phần kiểu gen là 0,32AA + 0,56Aa + 0,12aa sau 4 thế hệ tự thụ rồi tiếp tục ngẫu phối qua 5 thế hệ, thì cấu trúc di truyền của quần thể sẽ là A. 0,49 AA + 0,42 Aa + 0,09 aa B. 0,04 AA + 0,32 Aa + 0,64 aa C. 0,64 AA + 0,32 Aa + 0,04 aa D. 0,36 AA + 0,48 Aa + 0,16 aa Câu 6: Trong quần thể khởi đầu có tần số tương đối của A ở phần đực là 0,6 tần số tương đối của a ở phần cái là 0,2 thì sự cân bằng di truyền của quần thể sẽ đạt được A. Sau 3 thế hệ ngẫu phối B. Sau 1 thế hệ ngẫu phối C. Sau 2 thế hệ ngẫu phối D. Sau nhiều thế hệ ngẫu phối Câu 7:Biểu hiện về mặt di truyền của quần thể tự phối là A. tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử chiếm ưu thế theo hướng đa dạng về kiểu gen B. tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử chiếm ưu thế theo hướng đa dạng về kiểu gen. C. tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử chiếm ưu thế theo hướng kém đa dạng về kiểu gen D. tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử chiếm ưu thế theo hướng kém đa dạng về kiểu gen. Câu 8:Những yếu tố làm thay đổi trạng thái cân bằng của quần thể 1. Đột biến. 2. Giao phối ngẫu nhiên 3. Giao phối có lựa chọn. 4. Chọn lọc tự nhiên. 5. Di nhập gen. 6. Kích thước quần thể lớn. 7. Kích thước quần thể nhỏ. A.1,2,4,5,6. B. 1,3,4,5,6. C. 1,3,4,5,7. D. 1,2,4,6,7. Câu 9: Có 3 tế bào sinh tinh của một cá thể có kiểu gen AaBbddEe tiến hành giảm phân bình thường hình thành tinh trùng. Số loại tinh trùng tối đa có thể tạo ra là A. 2. B. 8. C. 6. D. 4. Câu 10: Sự thay đổi vai trò bố mẹ trong quá trình lai được gọi là phương pháp A. lai thuận nghịch. B. lai phân tích. C. tự thụ phấn. D. giao phối cận huyết. Câu 11:Thực chất của hiện tượng tương tác giữa các gen không alen là A. Sản phẩm của các gen khác locus tương tác nhau xác định 1 kiểu hình. B. Nhiều gen cùng locus xác định 1 kiểu hình chung. C. Các gen khác locus tương tác trực tiếp nhau xác định 1 kiểu hình. D. Gen này làm biến đổi gen khác không alen khi tính trạng hình thành. Câu 12:Ở ngô, tính trạng về màu sắc hạt do hai gen không alen quy định. Cho ngô hạt trắng giao phấn với ngô hạt trắng thu được F1 có 962 hạt trắng, 241 hạt vàng và 80 hạt đỏ. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ hạt trắng ở F1 đồng hợp về cả hai cặp gen trong tổng số hạt trắng ở F1 là A. 3/16 B.1/8. C. 1/6. D. 3/8. Câu 13: Một gen qui định nhiều tính trạng gọi là A.gen đa hiệu B.tương tác gen C.phân li độc lập D.hoán vị gen Câu 14:Một cây có kiểu gen tự thụ phấn, tần số hoán vị gen của tế bào sinh hạt phấn và tế bào noãn đều là 30%, thì con lai mang kiểu gen sinh ra có tỉ lệ: A. 4% B. 10% C. 10,5% D. 8% Câu 15:Những căn cứ nào sau đây được sử dụng để lập bản đồ gen? 1. Đột biến lệch bội. 4. Đột biến chuyển đoạn NST. 2. Đột biến đảo đoạn NST. 5. Đột biến mất đoạn NST. 3. Tần số HVG. A. 2, 3, 4. B. 1, 3, 5. C. 1, 2, 3. D. 3, 4, 5. Câu 16:Phát biểu nào sau đây là không đúng về hiện tượng liên kết gen? A. Liên kết gen (liên kết hoàn toàn) làm tăng sự xuất hiện biến dị tổ hợp. B. Liên kết gen (liên kết hoàn toàn) hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp. C. Số lượng nhóm gen liên kết của một loài thường bằng số lượng nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể đơn bội của loài đó. D. Các gen trên cùng một nhiễm sắc thể di truyền cùng nhau tạo thành một nhóm gen liên kết. Câu 17:Lai hai cá thể đều dị hợp về 2 cặp gen (Aa và Bb). Trong tổng số các cá thể thu được ở đời con, số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn về cả 2 cặp gen trên chiếm tỉ lệ 4%. Biết hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường và không có đột biến xảy ra. Kết luận nào sau đây về kết quả của phép lai trên là không đúng? A. Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 20%. B. Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 16%. C. Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 40%. D. Hoán vị gen chỉ xảy ra ở bố hoặc mẹ với tần số 16%. Câu 18:Khi lai cá vảy đỏ thuần chủng với cá vảy trắng cùng loài được F1. Cho F1 giao phối với nhau được F2 có tỷ lệ 3 cá vảy đỏ : 1 cá vảy trắng, trong đó cá vảy trắng toàn là cá cái. Kiểu gen của P sẽ như thế nào? A. ♂aa x ♀AA B. ♂ AA x ♀ aa C. ♂ XaY x ♀ XAXA D. ♂XAXA x ♀XaY Câu 19:Khảo sát sự di truyền bệnh M ở người qua ba thế hệ như sau : 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 I II III Nam bình thường Nam bị bệnh M Nữ bình thường Nữ bị bệnh M Xác suất để người III2 mang gen bệnh là bao nhiêu: A. 2/3. B. 1/2. C. 1/8. D. 1/4. Câu 20: Sù kh¸c nhau ADN trong vµ ngoµi nh©n ë tÕ bµo nh©n thùc lµ: 1. ADN trong nh©n cã cÊu tróc xo¾n kÐp d¹ng sîi cßn ADN ngoµi nh©n cã cÊu tróc kÐp d¹ng vßng. 2. ADN trong nh©n cã sè l­îng nuclª«tit lín h¬n so víi ADN ngoµi nh©n. 3. ADN ngoµi nh©n nh©n ®«i ®éc lËp so víi ADN trong nh©n. 4. ADN ngoµi nh©n cã cÊu tróc xo¾n kÐp d¹ng sîi cßn ADN trong nh©n cã cÊu tróc kÐp d¹ng vßng. A. 1,2,3. B. 2,3,4. C. 1,2,4. D. 1,3,4. Câu 21: Giống lúa A khi trồng ở đồng bằng Bắc bộ cho năng suất 8 tấn/ha, ở vùng Trung bộ cho năng suất 6 tấn/ ha, ở đồng bằng sông Cửu Long cho năng suất 10 tấn/ha. Nhận xét nào sau đây đúng? A. Giống lúa A có nhiều mức phản ứng khác nhau về tính trạng năng suất. B. Kiểu gen qui định năng suất của giống lúa A có mức phản ứng rộng. C. Điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng... thay đổi đã làm cho kiểu gen của giống lúa A thay đổi theo. D. Năng suất thu được ở giống A hoàn toàn do môi trường sống qui định. Câu 22:Trong quá trình nhân đôi, enzim ADN pôlimeraza di chuyển trên mỗi mạch khuôn của ADN A. Luôn theo chiều từ 5’ đến 3’ của mạch khuôn . B. Luôn theo chiều từ 3’ đến 5’ của mạch khuôn C. Di chuyển một cách ngẫu nhiên. D. Theo chiều từ 5’ đến 3’ trên mạch khuôn này và 3’ đến 5’ trên mạch khuôn kia Câu 23: Phân tử ADN ở vùng nhân của vi khuẩn E. coli chỉ chứa N15 phóng xạ. Nếu chuyển những vi khuẩn E. coli này sang môi trường chỉ có N14 thì mỗi tế bào vi khuẩn E. coli này sau 6 lần nhân đôi sẽ tạo ra bao nhiêu phân tử ADN ở vùng nhân chứa N15? A. 62. B. 2. C. 64. D. 32. Câu 24:Bộ ba mã sao, bộ ba mã gốc, bộ ba đối mã lần lượt có ở A. gen, ARN, tARN. B. tARN, gen, mARN. C. mARN, gen, rARN. D. mARN, gen, tARN. Câu 25:Nhận xét nào không đúng về các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử? A. Trong quá trình phiên mã tổng hợp ARN, mạch khuôn ADN được phiên mã là mạch có chiều 3’-5’. B. Trong quá trình phiên mã tổng hợp ARN, mạch ARN được kéo dài theo chiều 5’->3’. C. Trong quá trình nhân đôi ADN, mạch mới tổng hợp trên mạch khuôn ADN chiều 3’->5’ là liên tục còn mạch mới tổng hợp trên mạch khuôn ADN chiều 5’->3’ là không liên tục( gián đoạn). D. Trong quá trình dịch mã tổng hợp prôtêin, phân tử mARN được dịch mã theo chiều 3’->5’. Câu 26:Một mARN sơ khai phiên mã từ một gen cấu trúc ở sinh vật nhân chuẩn có các vùng và số nuclêôtit tương ứng như sau Exon 1 Intron 1 Exon 2 Intron 2 Exon 3 Intron 3 Exon 4 60 66 60 66 60 66 60 Số axit amin trong 1 phân tử prôtêin hoàn chỉnh do mARN trên tổng hợp là A. 64. B. 80. C. 78. D. 79. Câu 27:Điểm khác nhau cơ bản nhất giữa gen cấu trúc và gen điều hoà là: A. Về cấu trúc của gen. B. Về khả năng phiên mã của gen. C. Chức năng của prôtêin do gen tổng hợp. D. Về vị trí phân bố của gen. Câu 28:Giả sử trong một gen có một bazơ xitozin trở thành dạng hiếm (X*) thì sau 5 lần nhân đôi sẽ có bao nhiêu gen đột biến dạng thay thế G-X bằng A-T: A. 31. B. 15. C. 30. D. 63. Câu 29:Dạng đột biến gen nào thường gây biến đổi nhiều nhất trong cấu trúc của chuỗi pôlipeptit tương ứng do gen đó tổng hợp là A. Thêm 1 cặp nuclêôtit ở bộ 3 đoạn đầu vùng mã hoá của gen.  B. Mất 1 cặp nuclêôtit ở bộ 3 đoạn cuối vùng mã hoá của gen. C. Thay thế 1 cặp nuclêôtit ở đoạn giữa vùng mã hoá của gen. D. Thêm 1 cặp nuclêôtit ở đoạn cuối vùng mã hoá của gen. Câu 30:Thành phần hoá học chủ yếu của NST là A. ADN và prôtêin histon. B. ADN và glucoprôtêin. C. ARN và prôtêin histon. D. ARN và glucoprôtêin. Câu 31:Sự trao đổi chéo bất thường( không cân) giữa các crômatit trong cặp NST tương đồng ở kì đầu giảm phân I làm xuất hiện A. đột biến lặp đoạn và mất đoạn NST. B. đột biến đảo đoạn và mất đoạn NST. C. hoán vị gen. D. đột biến dị bội. Câu 32:Số nhóm gen liên kết của một loài lưỡng bội là 8. Trong loài có thể xuất hiện tối đa bao nhiêu dạng thể ba đơn, thể ba kép? A. 16 và 120. B. 8 và 28 C. 4 và 6. D..8 và 16. Câu 33:Sự không phân ly của một cặp nhiễm sắc thể tương đồng ở tế bào sinh dưỡng sẽ làm xuất hiện điều gì? A. Chỉ cơ quan sinh dục mang tế bào đột biến. B. Tất cả các tế bào sinh dưỡng đều mang đột biến, còn tế bào sinh dục thì không. C. Trong cơ thể sẽ có hai dòng tế bào: dòng tế bào bình thường và dòng mang đột biến. D. Tất cả các tế bào của cơ thể đều mang đột biến. Câu 34:Trường hợp nào sau đây thuộc loại đa bội hoá cùng nguồn: A. AABB x aabb ® AAaBb. B. AABB x DDEE ® AABBDDEE. C. AABB x aabb ® AAaaBBbb. D. AABB x DDEE ® ABDE. Câu 35:Ở cà chua, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Biết rằng các cây tứ bội giảm phân cho giao tử 2n có khả năng thụ tinh bình thường. Tính theo lí thuyết, phép lai giữa hai cây cà chua tứ bội có kiểu gen Aaaa và Aaaa cho đời con có tỉ lệ kiểu hình là A. 5 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng. B. 3 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng. C. 11 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng. D. 35 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng. Câu 36:Cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng được F1 hoa đỏ, cho F1 tự thụ phấn thì kiểu hình ở cây F2 là 3 đỏ : 1 trắng. Phép lai nào sau đây không xác định được kiểu gen của cây hoa đỏ F2? A. Cho cây hoa đỏ F2 tự thụ phấn B. Lai cây hoa đỏ F2 với cây hoa đỏ ở P C. Lai cây hoa đỏ F2 với cây F1 D. Lai phân tích cây hoa đỏ F2 Câu 37:Giả sử màu da người do ít nhất 3 cặp alen quy định, trong kiểu gen sự có mặt của mỗi alen trội bất kỳ làm tăng lượng mêlanin nên da xẫm hơn. Nếu 2 người cùng có kiểu gen AaBbDd kết hôn thì xác suất đẻ con da trắng là A. 1/16 B. 1/64 C. 3/256 D. 9/128 Câu 38:P: ♀AaBbDd ´ ♂AabbDd (biết rằng một gen qui định một tính trạng, trội hoàn toàn). Tỉ lệ kiểu hình mang hai tính trạng trội ở F1 là bao nhiêu: A. B. C. D. Câu 39:Biết AA: hoa đỏ; Aa: hoa hồng; aa: hoa trắng.B-: quả tròn; bb: quả dài. Nếu các gen phân li độc lập thì phép lai AaBb × Aabb sẽ cho A. 6 loại kiểu gen, 4 loại kiểu hình. B. 4 loại kiểu gen, 6 loại kiểu hình. C. 6 loại kiểu gen, 6 loại kiểu hình. D. 6 loại kiểu gen, 9 loại kiểu hình. Câu 40:Yếu tố nào sau đây không được xem là cơ sở để giải thích các định luật của Menđen? A. Gen nằm trên NST. B. Có hiện tượng gen trội át gen lặn hoàn toàn. C. Gen tồn tại trên từng cặp NST tương ứng. D. Nhiều gen cùng phân bố trên 1 NST. II. PHẦN RIÊNG [10 câu] Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B) A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) Câu 41:Thể song nhị bội A. có tế bào mang hai bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của hai loài bố mẹ. B. có 2n nhiễm sắc thể trong tế bào. C. chỉ sinh sản vô tính mà không có khả năng sinh sản hữu tính. D. chỉ biểu hiện các đặc điểm của một trong hai loài bố mẹ. Câu 42:Tỉ lệ kiểu gen A-Bbdd được tạo ra từ phép lai AabbDd × AaBbdd là A. 3/32. B. 3/16. C. 9/32. D. 1/8. Câu 43:Trên một nhiễm sắc thể, xét 4 gen A, B, C và D.Khoảng cách tương đối giữa các gen là: AB= l,5 cM, BC= 16,5 cM, BD= 3,5 cM, CD = 20 cM, AC = 18 cM. Trật tự đúng của các gen trên nhiễm sắc thể đó là A. ABCD. B. CABD. C. BACD. D. DABC. Câu 44:Trong trường hợp một gen quy định một tính trạng, nếu kết quả lai thuận và lai nghịch khác nhau ở hai giới, tính trạng lặn xuất hiện ở giới dị giao tử (XY) nhiều hơn ở giới đồng giao tử (XX) thì tính trạng này được quy định bởi gen A. nằm ngoài nhiễm sắc thể (ngoài nhân). B. trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. C. trên nhiễm sắc thể giới tính Y, không có alen tương ứng trên X. D. trên nhiễm sắc thể thường. Câu 45: Tính trạng nào sau đây là tính trạng có hệ số di truyền cao? A. Số lượng trứng gà Lơgo đẻ trong một lứa. B. Tỉ lệ bơ trong sữa của một giống bò. C. Khối lượng 1000 hạt của một giống lúa trong một vụ thu hoạch. D.Sản lượng sữa của một giống bò trong một kì vắt sữa. Câu 46: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về gen cấu trúc? A. Phần lớn các gen của sinh vật nhân thực có vùng mã hoá không liên tục, xen kẽ các đoạn mã hoá axit amin (êxôn) là các đoạn không mã hoá axit amin (intron). B. Gen không phân mảnh là các gen có vùng mã hoá liên tục, không chứa các đoạn không mã hoá axit amin (intron). C. Vùng điều hoà nằm ở đầu 5’ của mạch mã gốc của gen, mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã. D. Mỗi gen mã hoá prôtêin điển hình gồm ba vùng trình tự nuclêôtit: vùng điều hoà, vùng mã hoá, vùng kết thúc. Câu 47:Đặc điểm nào của mã di truyền chứng minh nguồn gốc thống nhất của sinh giới? A. Tính liên tục. B. Tính thoái hoá. C. Tính phổ biến. D. Tính đặc hiệu. Câu 48:NST ban đầu có kí hiệu các đoạn: ABCDEFHIKMN. Sau đột biến thành ABCDEFHIKIKMN. Hậu quả đột biến này thường là A. tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện tính trạng. B. gây chết hoặc giảm sức sống. C. làm giảm vật chất di truyền trong tế bào. D. ít ảnh hưởng tới sức sống của sinh vật. Câu 49:Trong các dạng đột biến cấu trúc NST, dạng nào thường gây hậu quả lớn nhất? A. Đảo đoạn NST. B. Mất đoạn NST. C. Lặp đoạn NST. D. Chuyển đoạn NST. Câu 50:Trong mô hình cấu trúc của opêron Lac, vùng vận hành là nơi A. chứa thông tin mã hoá các axit amin trong phân tử prôtêin cấu trúc. B. ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã. C. prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã. D. mang thông tin quy định cấu trúc prôtêin ức chế. B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60) Câu 51: Định luật phát sinh sinh vật của Miulơ và Hêcken ( Muller & Haeckel) có thể phát biểu là: A. sự phát triển cá thể là rút gọn sự phát triển chủng loại. B. sự phát triển chủng lọai là rút gọn sự phát triển cá thể. C. Phát sinh của lòai phản ánh rút gọn sự phát triển cá thể. D.Sự phát triển cá thể phản ánh rút gọn sự phát triển của loài. Câu 52: Nhận xét nào sau đây đúng? 1.Bằng chứng phôi sinh học so sánh giữa các loài về các giai đọan phát triển phôi thai. 2. Bằng chứng sinh học phân tử là so sánh giữa các lòai về cấu tạo pôlipeptit hoặc pôlinuclêôtit. 3. Người và tinh tinh khác nhau, nhưng thành phần axit amin ở chuỗi β -Hb như nhau chứng tỏ cùng nguồn gốc thì gọi là bằng chứng tế bào học. 4. Cá với gà khác hẳn nhau, nhưng có những giai đọan phôi thai tương tự nhau, chứng tỏ chúng cùng tổ tiên xa thì gọi là bằng chứng phôi sinh học. 5. Mọi sinh vật có mã di truyền và thành phần prôtêin giống nhau là chứng minh nguồn gốc chung của sinh giới thuộc bằng chứng sinh học phân tử. A. 1,2,3,4. B.1,2,4,5. D. 1,3,4,5. C.2,3,4,5. Câu 53: Biết mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội hoàn toàn Phép lai ♂ AaBbDdeeGg × ♀ AabbDdEeGg sẽ cho loại kiểu hình giống mẹ chiếm tỉ lệ A. 27/128. B. 81/128. C. 27/256. D. 9/256. Câu 54: Ở người, gen lặn gây bệnh bạch tạng nằm trên nhiễm sắc thể thường, alen trội tương ứng quy định da bình thường. Giả sử trong quần thể người, cứ trong 100 người da bình thường thì có một người mang gen bạch tạng. Một cặp vợ chồng có da bình thường, xác suất sinh con bị bạch tạng của họ là A. 0,25%. B. 0,025%. C. 0,0125%. D. 0,0025%. Câu 55: Một quần thể động vật, xét một gen có 3 alen trên nhiễm sắc thể thường và một gen có 2 alen trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Quần thể này có số loại kiểu gen tối đa về hai gen trên là A. 30. B. 60. C. 18. D. 32. Câu 56: Người ta xác định được chỉ số ADN của từng cá thể bằng cách nào? A. Dùng phương pháp nguyên tử đánh dấu. B. Sử dụng enzim cắt giới hạn. C. Lai phân tử ADN. D. Sử dụng kĩ thuật giải trình tự nuclêôtít. Câu 57: Ý nào không đúng đối với vai trò của nhân giống vô tính trong ống nghiệm ở cây trồng? A. Tiết kiệm được diện tích sản xuất giống B. Tạo ra số lượng cây trồng lớn trong một thời gian ngắn đáp ứng yêu cầu của sản xuất C. Bảo tồn một số nguòn gen thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng D. Tạo ra giống mới Câu 58: Trong sản xuất người ta dùng tự thụ phấn bắt buộc và giao phối cận huyết nhằm mục đích nào sau đây? A. Củng cố và duy trì một tính trạng mong muốn B. Nâng cao năng suất của vật nuôi và cây trồng C. Tạo ra số cá thể nhiều hơn D. Tạo nguồn biến dị phong phú Câu 59: Điều nào không đúng với quy trình nuôi cấy hạt phấn? A. Các dòng tế bào đơn bội có các kiểu gen khác nhau, biểu hiện sự đa dạng của các giao tử do giảm phân tạo ra B. Lưỡng bội hóa dòng tế bào 1n thành 2n rồi cho mọc thành cây lưỡng bội là cách duy nhất để tạo thành cây lưỡng bội hoàn chỉnh C. Các hạt phấn riêng lẽ có thể mọc trên môi trường nuôi nhân tạo trong ống nghiệm thành dòng tế bào đơn bội D. Các dòng tế bào có bộ gen đơn bội nên alen lặn được biểu hiện thành kiểu hình, cho phép chọn lọc in vitro ở mức tế Câu 60: Trong việc tạo ưu thế lai, lai thuận và lai nghịch giữa các dòng thuần chủng có mục đích A. Tránh hiện tượng thoái hóa giống. B. Xác định vai trò của các gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính. C. Đánh giá vai trò của tế bào chất lên sự biểu hiện tính trạng để tìm tổ hợp lai có giá trị kinh tế cao nhất. D. Phát hiện ra các đặc điểm được tạo ra từ hiện tượng hoán vị gen để tìm tổ hợp lai có giá trị kinh tế cao nhất. ---------- HẾT ----------

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSinh- ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MON SINH 518.doc
  • docĐề thi thử đại học mon sinh 980.doc
  • docĐề thi thử đại học môn sinh 496.doc
  • docSinh- ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MON SINH 869.doc