Bộ đề thi tốt nghiệp nghề phổ thông môn Tin học

Yêu cầu:

- Lập bảng tính và nhập dữ liệu đúng như bảng dữ liệu trên.

- Lập công thức điền giá trị cho cột PCCV theo các điều kiện sau:

Nếu Chức vụ là “GD” thì PCCV = 450000

Nếu Chức vụ là “PD” thì PCCV = 420000

Những người có chức vụ khác thì không có phụ cấp.

- Lập công thức điền giá trị cho cột Lương:

Lương = 490000 x HS Lương

- Lập công thức điền giá trị cho cột Thưởng theo điều kiện sau:

Nếu Ng.công > 25 thì Thưởng = (Ng.công - 22) x 100000

Nếu 25 Ng.công > 23 thì Thưởng = (Ng.công - 22) x 75000

Những người có Ng.công 23 thì không có thưởng

- Lập công thức điền giá trị cho cột Tạm ứng:

Tạm ứng = 17% Lương. Làm tròn đến 4 chữ số 0 bên trái dấu ngăn cách thập phân.

- Lập công thức điền giá trị cho cột Còn lại:

Còn lại = Lương + PCCV + Thưởng - Tạm ứng.

- Lập công thức tính Tổng của cột PCCV, Lương, Thưởng, Tạm ứng, Còn lại

 

doc3 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 25/05/2013 | Lượt xem: 7229 | Lượt tải: 20download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bộ đề thi tốt nghiệp nghề phổ thông môn Tin học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
së gD-®t qu¶ng b×nh ®Ò thi tèt nghiÖp nghÒ phæ th«ng m«n: thùc hµnh Tin häc - Khèi: THpt n¨m häc 2007-2008 Thêi gian: 60 phót (Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) KÍP 1 I-PHẦN SOẠN THẢO VĂN BẢN (5,0 điểm) Yêu cầu: -Lưu tệp văn bản vào thư mục My Documents với tên TNNPT_2008.DOC.Đặt lề trên 6,5cm, lề dưới 1,5cm, lề trái 2,0cm, lề phải 1,5cm, giấy cỡ A4, đánh số trang, khoảng cách dòng là 1,2. Toàn bộ văn bản được soạn phải nằm trên một trang in (1,0điểm) - Soạn một văn bản như các mẫu 1 và mẫu 2 dưới đây: Mẫu 1: (3,0 điểm) (Lưu ý: Không bắt buộc phải chèn đúng bức tranh như dưới đây) M ục tiêu an toàn vệ sinh lao động là bảo vệ sức khoẻ người lao động, nâng cao hiệu quả công việc, tránh tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Hai nguyên nhân chính gây ra tai nạn nghề nghiệp gồm: “hành vi không an toàn” và “môi trường không an toàn”. Thực hành giáo dục an toàn vệ sinh lao động có thể phòng ngừa những hành vi thiếu an toàn và cải thiện môi trường không an toàn. Ngày nay, người làm công việc văn phòng thường xuyên phải làm việc trên máy tính, thường xuyên phải tiếp xúc với điện, do đó việc biết những nguyên tắc an toàn là rất cần thiết. Mẫu 2: (1,0 điểm) TRUNG TÂM KTTH-HN ĐỒNG HỚI CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ===˜=&=™=== KÕT QU¶ THI HSG Kü THUËT N¡M HäC 2007-2008 TT Họ và tên Điểm thành phần Điểm trung bình Lý thuyết Thực hành 1 Lê Anh Dũng 7 9 2 Hoàng Việt Đức 8 9 3 Lê Minh Đức 6 10 4 Nguyễn Hoài Nam 9 8 5 Lê Thu Trang 3 6 6 Nguyễn Minh Tuấn 10 9 7 Lê Anh Vũ 7 8 - Dùng hàm của Word để tính điểm trung bình cho từng học sinh theo công thức: Điểm trung bình = (Lý thuyết + Thực hành) /2 - Sắp xếp bảng theo thứ tự giảm dần của điểm trung bình, đối với những học sinh có điểm trung bình bằng nhau thì sắp xếp tăng dần theo điểm Thực hành. II-Sử dụng hệ bảng tính MicroSoft Excel để lập một bảng tính và thực hiện các yêu cầu sau: (3,5 điểm) Yêu cầu chung: Đặt lề trên 1,5cm, lề dưới 1,5cm, lề trái 2,0cm, lề phải 1,5cm, giấy cỡ A, hướng in ngang. Lưu tệp bảng tính vào thư mục My Documents với tên HSGNGHETHPT_2008.XLS. BẢNG TÍNH LƯƠNG THÁNG 03/2008 TT Họ và tên Chức vụ Ng. công HS Lương PC CV Lương Thưởng Tạm ứng Còn lại Ký nhận Trần Ngọc An GD 27 4.69 ? ? ? ? ? Nguyễn Ngọc Anh PD 25 5.71 ? ? ? ? ? Hà Lan Hương TP 27 4.44 ? ? ? ? ? Đinh Thùy Linh KT 24 3.33 ? ? ? ? ? Nguyễn Như Minh NV 24 2.14 ? ? ? ? ? Lê Hoài Nam NV 22 3.96 ? ? ? ? ? Hà Kiều Oanh BV 19 1.78 ? ? ? ? ? Trần Viết Phúc TP 18 5.43 ? ? ? ? ? Nguyễn Minh Tuấn PD 26 4.53 ? ? ? ? ? Đinh Tuấn Vũ NV 21 3.21 ? ? ? ? ? Nguyễn Thị Yến BV 23 2.87 ? ? ? ? ? Tổng ? ? ? ? ? Yêu cầu: - Lập bảng tính và nhập dữ liệu đúng như bảng dữ liệu trên. - Lập công thức điền giá trị cho cột PCCV theo các điều kiện sau: Nếu Chức vụ là “GD” thì PCCV = 450000 Nếu Chức vụ là “PD” thì PCCV = 420000 Những người có chức vụ khác thì không có phụ cấp. - Lập công thức điền giá trị cho cột Lương: Lương = 490000 x HS Lương - Lập công thức điền giá trị cho cột Thưởng theo điều kiện sau: Nếu Ng.công > 25 thì Thưởng = (Ng.công - 22) x 100000 Nếu 25 Ng.công > 23 thì Thưởng = (Ng.công - 22) x 75000 Những người có Ng.công 23 thì không có thưởng - Lập công thức điền giá trị cho cột Tạm ứng: Tạm ứng = 17% Lương. Làm tròn đến 4 chữ số 0 bên trái dấu ngăn cách thập phân. - Lập công thức điền giá trị cho cột Còn lại: Còn lại = Lương + PCCV + Thưởng - Tạm ứng. - Lập công thức tính Tổng của cột PCCV, Lương, Thưởng, Tạm ứng, Còn lại. UNDERSTANDED ===HÕt===

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDe + Dap thuc hanh Tin THPT_K1.doc
  • docDe + Dap ly thuyet Tin THPT.doc
  • docDe + Dap thuc hanh Tin THPT_K2.doc
  • docDe + Dap thuc hanh Tin THPT_K3.doc
  • docDe + Dap thuc hanh Tin THPT_K4.doc
  • docDe + Dap thuc hanh Tin THPT_K5.doc
  • docDe + Dap thuc hanh Tin THPT_K6.doc
Tài liệu liên quan