Các bài tập Pascal lớp 11

Bài 6

Program Hinh_thang;

Var

a,b,h:Integer;

S:Real;

Begin

Writeln('CHUONG TRINH TINH DIEN TICH HINH THANG');

Write('-Cho biet day ngan = ');

Readln(a);

Write('-Cho biet day dai = ');

Readln(b);

Write('-Cho biet chieu cao = ');

Readln(h);

S := 0.5 * (a + b) * h;

Writeln('+Dien tich hinh thang = ',s:6:2,' met vuong');

Readln

End.

 

doc15 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 07/02/2014 | Lượt xem: 2326 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các bài tập Pascal lớp 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP PASCAL Chủ nhật, 30/11/2008 12:23 pm BÀI TẬP PASCAL Chương 1. Bài 1 Program Ca_dao; Begin             Writeln('Trong dam gi dep bang sen,');    Writeln('La xanh bong trang lai chen nhi vang,');    Writeln('Nhi vang bong trang la xanh.');    Writeln('Gan bun ma chang hoi tanh mui bun');    Readln End. Bài 2 Program Tam_giac; Begin             Writeln('*********');             Writeln(' *******');             Writeln(' *****');             Writeln('   ***');             Writeln('    *');    Readln End. Bài 3 Program Phep_Tru; Var             so1,so2,hieu :Integer; Begin             Writeln(' CHUONG TRINH THUC HIEN PHEP TRU SO HOC');    Writeln('         co toi da 4 ky so');             Write('-Nhap so thu nhat = ');             Readln(so1);             Write('-Nhap so thu hai = ');    Readln(so2);    hieu:= so1-so2;             Writeln;    Writeln;    Writeln('-------------------------------');    Writeln;    Writeln('     ',so1:4);    Writeln(' - ',so2:4);    Writeln('    -----');    Writeln(' = ',hieu:5);             Readln End. Bài 4 Program Cuu_chuong_1; Var             so :Integer; Begin    Write('-Bang cuu chuong so may ?: ');             Readln(so);             Writeln;    Writeln;    Writeln(' CHUONG TRINH BANG CUU CHUONG');    Writeln('-------------------------------');    Writeln;    Writeln(so:2,' lan 1 = ',so*1:3);             Writeln(so:2,' lan 2 = ',so*2:3);    Writeln(so:2,' lan 3 = ',so*3:3);    Writeln(so:2,' lan 4 = ',so*4:3);    Writeln(so:2,' lan  5 = ',so*5:3);    Writeln(so:2,' lan 6 = ',so*6:3);    Writeln(so:2,' lan 7 = ',so*7:3);    Writeln(so:2,' lan 8 = ',so*8:3);    Writeln(so:2,' lan 9 = ',so*9:3);    Writeln(so:2,' lan 10 = ',so*10:3);             Readln End. Bài 5 rogram Cuu_chuong_2; Var             so,i :Integer; Begin    Write('-Bang cuu chuong so may ?: ');             Readln(so);             Writeln;    Writeln;    Writeln(' CHUONG TRINH BANG CUU CHUONG');    Writeln('-------------------------------');    Writeln;    For i:=1 To 10 Do             Writeln(so:2,' lan ',i:2,' = ',so*i:3);             Readln End. Bài 6 Program Hinh_thang; Var             a,b,h:Integer;        S:Real; Begin             Writeln('CHUONG TRINH TINH DIEN TICH HINH THANG');    Write('-Cho biet day ngan = ');    Readln(a);    Write('-Cho biet day dai = ');    Readln(b);    Write('-Cho biet chieu cao = ');    Readln(h);    S := 0.5 * (a + b) * h;             Writeln('+Dien tich hinh thang = ',s:6:2,' met vuong');             Readln End. Bài 7 Program Tam_Giac; Var             a,b,c:Integer;       p,s:Real; Begin             Writeln('CHUONG TRINH TINH DIEN TICH TAM GIAC');    Write('-Cho biet canh thu nhat = ');    Readln(a);    Write('-Cho biet canh thu hai = ');    Readln(b);    Write('-Cho biet canh thu ba   = ');    Readln(c);    p := 0.5 * (a + b + c);    s := sqrt(p*(p-a)*(p-c)*(p-c));             Writeln('+Dien tich hinh tam giac = ',s:6:2,' met vuong');             Readln End. Bài 8 Program Hinh_cau; Var             s:integer;    r,v:Real; Begin             Writeln('CHUONG TRINH TINH THE TICH HINH CAU');    Writeln('---------------------------------');    Write('Cho biet dien tich hinh tron = ');    Readln(s);    r:=Sqrt(s/4*3.1416);    v:=4/3 * 3.1416 *r*r*r;    Writeln('*The tich hinh cau la : ',V:6:2,' met khoi');    Readln End. Bài 9 Program Luc_hut; CONST             g=6.672E-8; Var             m1,m2,d,f:Real; Begin             Writeln('CHUONG TRINH TINH LUC HUT GIUA 2 VAT');    Write('-Khoi luong m1 (gam) = ');    Readln(m1);    Write('-Khoi luong m2 (gam) = ');    Readln(m2);    Write('-Khoang cac giua 2 vat (Cm) = ');    Readln(d);    f := g * m1 * m2 / sqr(d);    Writeln('+Luc hut giua 2 vat = ',f:6:2);    Readln End. Bài 10 Program Pignet; Var             Ten:String;    Tuoi:Integer;    lon,nho,tb,tl,cao,pig:Real; Begin             Writeln('CHUONG TRINH TINH PIGNET');    Writeln('------------------------');    Write('-Cho biet ho ten : ');    Readln(ten);    Write('-Cho biet tuoi   : ');    Readln(tuoi);    Write('-Cho biet chieu cao : ');    Readln(cao);    Write('-Cho biet trong luong : ');    Readln(tl);    Write('-So do vong nguc luc hit vao = ');    Readln(lon);    Write('-So do vong nguc luc tho ra = ');    Readln(nho);    tb := 0.5 * (lon-nho);    pig := cao - (tb + tl);    Writeln;    Write('+Ong (Ba) : ',ten:24);    Writeln(' , ',tuoi,' tuoi');    Writeln('+Co so do Pignet = ',pig:6:2);    Readln End. Bài 11 Program Tinh_luong; Var             Ten:String;    nc,pc,tam:Integer;    bl,hs,tt,cl:Real; Begin             Writeln('CHUONG TRINH TINH LUONG');    Writeln('------------------------');    Write('-Cho biet ho ten : ');    Readln(ten);    Write('-Cho biet bac luong   : ');    Readln(bl);    Write('-Cho biet ngay cong : ');    Readln(nc);    Write('-Cho biet he so trach nhiem : ');    Readln(hs);    Write('-Cho biet phu cap khu vuc = ');    Readln(pc);    Write('-Cho biet so tien da tam ung ky 1 = ');    Readln(tam);    tt := ((bl/30 * nc * hs)+pc);    cl := tt - tam;    Writeln;    Writeln('+Ong (Ba) : ',ten:24);    Writeln('+Tien luong trong thang = ',tt:10:2,' dong');    Writeln('+So tien con linh = ',cl:10:2,' dong');    Writeln('   Bam phim de ket thuc');    Readln End. Bài 12 Program Tinh_dien_tich; Var    cv,canh,s:Real; Begin             Writeln('TINH DIEN TICH LON NHAT CUA HINH CHU NHAT');    Writeln('-----------------------------------------');    Write('-Cho biet chu vi chu nhat : ');    Readln(cv);    canh:=cv / 4;    s:=canh * canh;    Writeln('-Chu vi hinh chu nhat = ',cv:10:2,' met');    Writeln('-Dien tich lon nhat se= ',s:10:2,' met vuong' );    Writeln('   Bam phim de ket thuc');    Readln End. Bài 13 Program Tam_thuc; Var             a,b,c,x,p:Integer; Begin             Writeln('TINH TAM THUC');             Writeln('-------------');             Write('-Nhap a= ');             Readln(a);    Write('-Nhap b= ');             Readln(b);    Write('-Nhap c= ');             Readln(c);    Write('-Nhap x= ');             Readln(x);    p:=((a*(x*x)) + (b*x) + c);    Writeln('*Tri cua tam thuc = ',p);    Writeln('Bam phim de ket thuc');             Readln End. Bài 14 Program Tinh_do_dai_vec_to; Var        x,y,z:Integer;                     l:Real; Begin             Writeln('TINH CHIEU DAI VECTO');    Writeln('---------------------');    Writeln;    Write('-Cho biet toa do X : ');    Readln(x);    Write('-Cho biet toa do Y : ');    Readln(y);    Write('-Cho biet toa do Z : ');    Readln(z);    l:= Sqrt(Sqr(x) + Sqr(y) + Sqr(z));    Writeln('+Chieu dai cua vecto = ',l:10:2);    Writeln('    Bam phim de ket thuc');    Readln End. Bài 15 Program Tinh_Z; Var             x,z:Real; Begin             Writeln('TINH GIA TRI Z QUA SO THUC X');    Writeln('----------------------------');    Write('-Nhap tri x = ');    Readln(x);    z:=ln(x + abs(sin(2 * x)));    Writeln('*Gia tri cua Z = ',z:10:2);    Writeln(' Bam phim de ket thuc');    Readln End. Chương 2. Bài 1 Program ten_bien; Begin             Writeln('Ky tu : Ten bien khong duoc co khoang trong');    Writeln('$conso: Ten bien khong duoc co dau $ o dau');    Writeln('5so   : Ten bien khong duoc co con so o dau');    Writeln('Do,Repeat: Khong duoc dung cac tu khoa de dat ten bien');    Writeln;    Writeln('       Bam phim de ve cua so soan thao');    Readln End. Bài 2 Program tinh_luong; Var             Ten:String[24];    bl,nc,pc,thang:Integer;       tl,hs:Real; Begin             Writeln('CHUONG TRINH TINH LUONG');    Writeln('-----------------------');    Writeln;    Write('-Cho biet thang : ');    Readln(thang);    Write('-Cho biet ho ten : ');    Readln(ten);    Write('-Cho biet bac luong : ');    Readln(bl);    Write('-Cho biet ngay cong : ');    Readln(nc);    Write('-Cho biet he so : ');    Readln(hs);    Write('-Cho biet phu cap : ');    Readln(pc);    Writeln;    tl:=((bl/30)*nc*hs+pc);    Writeln('+Tien luong thang : ',thang:2,', cua Ong/Ba : ',ten,' la = ',tl:8:2);    Writeln('       Bam phim de ve cua so soan thao');    Readln End. Bài 3 Program Vong_tron; Var             Radius,s,cv :Real; Begin             Writeln('TINH CHU VI, DIEN TICH VONG TRON');    Writeln('--------------------------------');    Write('-Cho biet ban kinh : ');    Readln(Radius);    cv:=2*Pi*Radius;    S:=Pi*Radius*Radius;    Writeln;    Writeln('+Chu vi vong tron    = ',cv:10:2);    Writeln('+Dien tich vong tron = ',s:10:2);    Writeln;    Writeln('       Bam phim de tro ve cua so soan thao');    Readln End. Bài 4 Program Doi_do_F_C; Var             f,c:Real; Begin             Writeln('DOI DO FAHRENHEIT SANG CELCIUS');    Write('-Cho biet do Fahrenheit : ');    Readln(f);    c:=((f-32) * 5)/9;    Writeln;    Writeln(f:5:2,' do Fahrenheit doi sang do Celcius = ',c:5:2,#248);    Writeln;    Writeln('    Bam phim de ket thuc');    Readln End. Bài 5 Program Doi_do_Mile_Km; Const             Km_Mile=1.609344; Var             m,k:Real; Begin             Writeln('DOI MILE SANG Km');    Write('-Cho biet so Mile can doi: ');    Readln(m);    k:=m * Km_Mile;    Writeln;    Writeln(m:5:2,' dam Anh doi thanh = ',k:5:2,' Km');    Writeln;    Writeln('    Bam phim de ket thuc');    Readln End. Bài 6 Program Chu_so; Var             n:Integer; Begin             Writeln('XUAT CAC CHU SO CUA SO NGUYEN DUONG N');    Write('-Cho biet so nguyen: ');    Readln(n);    Writeln('So nguyen: ',n:5,' Co cac chu so sau');    Write(' ', n DIV 10000);    n :=n MOD 10000;    Write(' ', n DIV 1000);    n :=n MOD 1000;    Write(' ', n DIV 100);    n :=n MOD 100;    Write(' ', n DIV 10);    n :=n MOD 10;    Write(' ',n);    Writeln;    Writeln('    Bam phim de ket thuc');    Readln End. Bài 7 Program Cac_phep_toan; Var             a,b,c,d,e,x,y,g,h,i:Integer; Begin             Writeln('CAC PHEP TOAN');    Writeln('-------------');    Writeln;    a:=124;    b:=12;    Writeln(a:3,' DIV ',b:2,' = ',a DIV b);    Writeln(a:3,' MOD ',b:2,' = ',a MOD b);    c:=12;    d:=22;    Writeln(c:2,' AND ',d:2,' = ',c AND d);    Writeln(c:2,' OR ',d:2,' = ',c OR d);    Writeln(c:2,' XOR ',d:2,' = ',c XOR d);    x:=2;    g:=x Shl 7;    Writeln('g = ',x:2,' Shl 7 = ',g);    x:=256;    h:=x Shr 7;    Writeln('h = ',x:2,' Shr 7 = ',h);    i:=g+h;    Writeln('i = g + h = ',i);    Writeln('Lo(i) = ',Lo(i));    Writeln('Hi(i) = ',Hi(i));    Writeln('Swap(i) = ',Swap(i));    Writeln;    Writeln('    Bam phim de ket thuc');    Readln End. Bài 8 Program Diem_trung_binh; Var             Ten:String[24];             Van,Toan,Ly,Sinh,NgoaiNgu,Tb:Real; Begin             Writeln('DIEM TRUNG BINH');    Writeln('-------------');    Write('-Cho biet ho ten: ');    Readln(ten);    Write('-Cho biet diem mon Van: ');    Readln(Van);    Write('-Cho biet diem mon Toan: ');    Readln(Toan);    Write('-Cho biet diem mon Ly: ');    Readln(Ly);    Write('-Cho biet diem mon Sinh vat: ');    Readln(Sinh);    Write('-Cho biet diem mon Ngoai ngu: ');    Readln(NgoaiNgu);    tb:=((Van * 3) + (Toan * 2) + (Ly * 2) + Sinh + NgoaiNgu) / 9;    Writeln('+Hoc sinh: ',ten,' co diem trung binh = ',tb:6:2);    Writeln;    Writeln('    Bam phim de ket thuc');    Readln End. Bài 9 Program Tinh_gia_tri_hang_hoa; Var        n:Integer;             a,c,l:Real; Begin             Writeln('TINH GIA TRI HANG HOA');    Writeln('---------------------');    Writeln;    Write('-Cho biet gia goc tra ngay: ');    Readln(a);    Write('-Cho biet lai suat l%/nam: ');    Readln(l);    Write('-Cho biet so ngay tra cham: ');    Readln(n);    c:= a * (1 + n * l / 36000);    Writeln('+Gia hang hoa tra cham = ',c:10:2,' dong');    Writeln('    Bam phim de ket thuc');    Readln End. Bài 10 Program Tinh_do_dai_vec_to; Var        x,y,z:Integer;                     l:Real; Begin             Writeln('TINH CHIEU DAI VECTO');    Writeln('---------------------');    Writeln;    Write('-Cho biet toa do X : ');    Readln(x);    Write('-Cho biet toa do Y : ');    Readln(y);    Write('-Cho biet toa do Z : ');    Readln(z);    l:= Sqrt(Sqr(x) + Sqr(y) + Sqr(z));   Writeln('+Chieu dai cua vecto = ',l:10:2);    Writeln('    Bam phim de ket thuc');    Readln End. Bài 11 Program Trung_binh; Var             a,b,c:Integer;    P,S:Real; Begin             Writeln('TINH TRUNG BINH CONG,TRUNG BINH NHAN');    Writeln('------------------------------------');    Writeln;    Write('-Nhap so thu nhat: ');    Readln(a);    Write('-Nhap so thu hai : ');    Readln(b);    Write('-Nhap so thu ba : ');    Readln(c);    S:=(a + b + c) / 3;    P:=Exp((1 / 3) * Ln(a * b * c));    Writeln('*Trung binh cong cua 3 so= ',s:6:2);    Writeln('*Trung binh nhan cua 3 so= ',p:6:2);    Writeln(' Bam phim de ket thuc');    Readln End. Bài 12 Program Tinh_a_mu_b; Var             a,b:Integer;    p:Real; Begin             Writeln('TINH TRI CUA A MU B');    Writeln('-------------------');    Writeln;    Write('-Nhap so nguyen A: ');    Readln(a);    Write('-Nhap so mu B    : ');    Readln(b);    P:=Exp(b * Ln(a));    Writeln('*Tri A mu B    = ',p:10:2);    Writeln(' Bam phim de ket thuc');    Readln End. Bài 13 Program Tinh_tong; Var             n,tong:Integer; Begin             Writeln('TINH TONG CUA N SO NGUYEN');    Writeln('-------------------');    Writeln;    Write('-Nhap so nguyen N: ');    Readln(n);    tong:=(n * (n + 1) DIV 2);    Writeln('*Tong tu 1 den N   = ',tong);    Writeln(' Bam phim de ket thuc');    Readln End. Bài 14 Program Tinh_tien; Var             v:Integer;    l,n:Real; Begin             Writeln('TINH TIEN GUI NGAN HANG');    Writeln('-------------------');    Writeln;    Write('-So tien gui = ');    Readln(v);    Write('-Lai suat    = ');    Readln(l);    n:=(v * (1 + (l/100)));    Writeln('*Neu gui: ',v,' dong, lai suat 1 nam= ',l:4:2,' %');    Writeln('*So tien lai trong 1 nam = ',Round(v*l/100),' dong');    Writeln('*Von + Lai trong 1 nam   = ',Round(n),' dong');    Writeln(' Bam phim de ket thuc');    Readln End. Bài 15 Program Gia_hang_hoa; Var             f,a,pe,pc,r:Real;    n,y,t:Integer; Begin             Writeln('TINH GIA HANG HOA');    Writeln('-----------------');    Writeln;    Write('-So tien vay = ');    Readln(a);    Write('-Lai suat vay Ngan hang = ');    Readln(r);    Write('-Thoi gian san xuat= ');    Readln(y);    Write('-So san pham thu duoc   = ');    Readln(n);    Write('-Thoi gian luu kho = ');    Readln(t);    Write('-Phi ton luu kho = ');    Readln(f);    pe:=a/n;    pc:=pe * (1 + r * (t + y) / 1200) + f * t;    Writeln('*Gia xuat xuong = ',pe:10:2,' dong');    Writeln('*Gia ban de hoa von la : ',pc:10:2,' dong');    Writeln(' Bam phim de ket thuc');    Readln End. Chương 3. Bài 1 Program Tinh_Gio_Phut_Giay; Var             sogiay,gio,phut,giay:Integer; Begin             Writeln('TINH GIO:PHUT:GIAY');    Writeln('------------------');    Write('-Nhap so giay can tinh: ');    Readln(sogiay);    gio:=sogiay DIV 3600;    sogiay:= sogiay MOD 3600;    phut:=sogiay DIV 60;    giay:=sogiay MOD 60;    Writeln;    Writeln('KET QUA CHUYEN DOI');    Writeln('+Neu nhap vao: ',sogiay,' giay');    Writeln('+Doi thanh: ',gio,' gio, ',phut,' phut, ',giay,' giay');    Readln End. Bài 2 Program Doi_cho; Var             so1,so2:Integer; Begin             Writeln('DOI CHO 2 SO NGUYEN');    Writeln('-------------------');    Write('-Nhap so thu nhat: ');    Readln(so1);    Write('-Nhap so thu hai : ');    Readln(so2);    so1:=so1+so2;    so2:=so1-so2;    so1:=so1-so2;    Writeln('SAU KHI CHUYEN CHO');    Writeln('+So thu nhat bay gio la: ',so1);    Writeln('+So thu hai bay gio la : ',so2);    Readln End. Bài 3 Program Phep_nhan_so_hoc; Var             binhan,nhan:LongInt;             donvi,chuc,tram:Integer; Begin             Writeln('TRINH BAY PHEP NHAN SO HOC');   Writeln('-------------------------');    Write('-Nhap so bi nhan : ');    Readln(binhan);    Write('-Nhap vao so nhan: ');    Readln(nhan);    donvi:=nhan MOD 10;    chuc:=(nhan DIV 10) MOD 10;    tram:=nhan DIV 100;    Writeln(binhan:15);    Writeln('x':9,nhan:6);    Writeln('----':15);    Writeln(donvi*binhan:15);    Writeln(chuc*binhan:14);    Writeln(tram*binhan:13);    Writeln('-------':15);    Writeln(binhan*nhan:15);    Readln End. Bài 4 Program Tinh_the_tich_hinh_cau; Var             s,v,r:Real; Begin             Writeln('TINH THE TICH HINH CAU KHI BIET DIEN TICH');    Writeln('-----------------------------------------');    Write('-Cho biet dien tich hinh cau: ');    Readln(s);    r:= Sqrt(s/4*pi);    v:=4/3*pi*r*r*r;    Writeln('+The tich hinh cau la: ',v:10:4,' met khoi');    Readln End. Bài 5 Program Tinh_sin; Var             goc:Integer;             rad,x:Real; Begin             Writeln('TINH SIN(X)');    Writeln('-----------');    Write('-Nhap vao mot goc: ');    Readln(goc);    rad:=(pi * goc) / 180;    x:=sin(rad);    Writeln('+Sin(',goc:2,') = ',x:10:8);    Readln; End. Bài 6 Program Ma_ASCII; Var             kytu:Char; Begin             Writeln('TIM MA ASCII CUA KY TU');    Writeln('----------------------');    Write('-Nhap vao mot ky tu: ');    Readln(kytu);    Writeln('+Ma ASCII cua ky tu: ',kytu,' la: ',Ord(kytu));    Readln End. Bài 7 Program Ky_tu; Var             ma:Byte; Begin             Writeln('TIM KY TU KHI BIET MA ASCII');    Writeln('--------------------------');    Write('-Cho biet ma ASCII: ');    Readln(ma);    Writeln('+Ky tu cua ma ASCII: ',ma:2,' la: ',Chr(ma));    Readln End. Bài 8 Program Doi_chu_thuong_ra_chu_HOA; Var             ch,c1,c2:Char; Begin             Writeln('DOI CHU THUONG RA CHU HOA');    Writeln('-------------------------');    Write('-Nhap mot ky tu bat ky: ');    Readln(ch);    c1:=upcase(ch);    c2:=chr(ord(ch)-32);    Writeln('+Cach thu nhat, dung ham Upcase: ',c1);    Writeln('+Cach thu hai,khong dung ham Upcase: ',c2);    Readln End. Bài 9 Program Doi_chu_HOA_ra_chu_thuong; Var             ch,c:Char; Begin             Writeln('DOI CHU HOA RA CHU THUONG');    Writeln('-------------------------');    Write('-Nhap mot chu HOA bat ky: ');    Readln(ch);    c:=chr(ord(ch)+32);    Writeln('+Doi ra chu thuong la: ',c);    Readln End. Bài 10 Program Xuat_chuoi; Var             ch:String; Begin             Writeln('XUAT 5 LAN CHUOI VUA NHAP');    Writeln('-------------------------');    Write('-Nhap vao mot chuoi bat ky: ');    Readln(ch);    Write(ch,', ',ch,', ',ch,', ',ch,', ',ch);             Readln End. Bài 11 Program Chu_ky_con_lac; Const             g=918; Var             l,t:Real; Begin             Writeln('TINH CHU KY DAO DONG CON LAC DON');    Writeln('-----------------------');    Write('-Cho biet chieu dai con lac: ');    Readln(l);    t:=2*pi*sqrt(l/g);    Writeln('+Chu ky dao dong dieu hoa cua con lac: ',t:10:3);    Readln; End. Bài 12 Program Luc_hap_dan; Const             gama=6.673E-8; Var             m1,m2,f,d:Real; Begin             Writeln('TINH LUC HAP DAN GIUA 2 VAT');    Writeln('----------------------');    Write('-Khoi luong vat thu nhat: ');    Readln(m1);    Write('-Khoi luong vat thu hai : ');    Readln(m2);    Write('-Khoang cach 2 vat: ');    Readln(d);    f:=gama*m1*m2/sqr(d);    Writeln('+Luc hap dan giua 2 vat= ',f:10:3);    Readln End. Bài 13 Program Tinh_khoang_cach; Var             a,b,c,d,x,y:Real; Begin             Writeln('TINH KHOANG CACH TU 1 DIEM DEN DUONG THANG');    Writeln('------------------------------------------');    Write('-Nhap he so a= ');    Readln(a);    Write('-Nhap he so b= ');    Readln(b);    Write('-Nhap he so c= ');    Readln(c);    Write('-Nhap toa do x= ');    Readln(x);    Write('-Nhap toa do y= ');    Readln(y);    d:=((a*x) + (b*y) + c) / Sqrt(Sqr(a) + Sqr(b));    Writeln('+Khoang cach tu diem I den duong thang la: ',d:10:2);    Readln End. Bài 14 Program Tach_so; Var             n:Integer;    x,p:Real; Begin             Writeln('TACH MOT SO NGUYEN THANH 2 SO');    Writeln('-----------------------------');    Write('-Nhap mot so: ');    Readln(n);    x:=2*n/3;    Write('+Con so: ',n,' tach thanh so: ',x:6:2);    Writeln(' va so: ',(n-x):6:2);             Readln End. Nam Duy Nguyen (suu tam)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doccac_bai_tap_pascal_lop_11.doc
Tài liệu liên quan