Cài đặt PHP

Liên kết Apache với PHP

• Mở tệp cấu hình Apache, httpd.conf, thêm các

dòng sau vào cuối tệp

LoadModule php5_module "C:/Program

Files/PHP/php5apache2_2.dll"

AddType application/x-httpd-php .php

PHPIniDir "C:/Program Files/PHP“

• Các dòng này thông báo cho Apache biết phải

gọi trình biên dịch PHP ở đâu để xử lý mã PHP

pdf7 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 12/02/2014 | Lượt xem: 1117 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cài đặt PHP, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lê ðình Thanh, Cài ñặt PHP Cài ñặt Lê ðình Thanh, Cài ñặt PHP Chương trình cài ñặt • Tải chương trình cài ñặt php-5.3.3-Win32- VC9-x86.msi ở ñịa chỉ Lê ðình Thanh, Cài ñặt PHP Cài ñặt Lê ðình Thanh, Cài ñặt PHP Lê ðình Thanh, Cài ñặt PHP 5 Lê ðình Thanh, Cài ñặt PHP Lê ðình Thanh, Cài ñặt PHP Lê ðình Thanh, Cài ñặt PHP Lê ðình Thanh, Cài ñặt PHP Lê ðình Thanh, Cài ñặt PHP Lê ðình Thanh, Cài ñặt PHP Lê ðình Thanh, Cài ñặt PHP Liên kết Apache với PHP • Mở tệp cấu hình Apache, httpd.conf, thêm các dòng sau vào cuối tệp LoadModule php5_module "C:/Program Files/PHP/php5apache2_2.dll" AddType application/x-httpd-php .php PHPIniDir "C:/Program Files/PHP“ • Các dòng này thông báo cho Apache biết phải gọi trình biên dịch PHP ở ñâu ñể xử lý mã PHP Lê ðình Thanh, Cài ñặt PHP Kiểm thử • Tạo tệp thu.php có nội dung <?php echo "php ok"; ?> • và ñặt vào thư mục htdocs của Apache • Khởi ñộng lại Apache • Chạy thu.php trên trình duyệt Lê ðình Thanh, Cài ñặt PHP Kiểm thử

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfcai_dat_php.pdf
Tài liệu liên quan