Câu hỏi trắc nghiệm về Luật dân sự

Câu 16: Quyền của bên nhận cầm cố là:

a. Được khai thác công dụng của tài sản cầm cố và hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố cho dù có thỏa thuận hoặc không có thỏa thuận đối với bên cầm cố.

b. Yêu cầu người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật tài sản cầm cố trả lại tài sản đó.

c. Không cần phải bồi thường thiệt hại cho bên cầm cố nếu làm mất hoặc làm hư hỏng tài sản cầm cố đó.

d. Được bán, trao đổi, tặng, cho, cho thuê, cho mượn tài sản cầm cố chỉ cần không làm mất hoặc làm hư hỏng tài sản cầm cố.

Câu 17: Chọn câu đúng:

a. Thời hạn cầm cố tài sản do pháp luật quy định.

b. Cầm cố tài sản có thể có hiệu lực trước thời điểm chuyển giao tài sản cho bên nhận cầm cố.

c. Việc cầm cố tài sản có thể bị hủy bỏ nếu được bên nhận cầm cố đồng ý.

d. Cầm cố tài sản là việc một bên (bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên kia (bên nhận thế chấp).

Câu 18: Trong lĩnh vực kinh doanh hiện nay, căn cứ vào các quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm, có ba hình thức chủ yếu là:

a. Thế chấp, đặt cọc, bảo lãnh.

b. Thế chấp, cầm cố, bảo lãnh.

c. Bảo lãnh, cầm cố, kí quỹ.

d. Cầm cố, kí cược, đặt cọc.

 

doc31 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 22/01/2014 | Lượt xem: 15935 | Lượt tải: 61download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm về Luật dân sự, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ơn bao nhiêu ngày,kể từ ngày 1trong 2 bên thong báo bằng văn bảng cho bên kia về việc chấm dứt hợp đồng đại lý? a/40 ngày b/50 ngày c/60 ngày d/70 ngày Câu 19 : Đặc trưng chủ yếu của hợp đồng là: Thay đổi quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia. Xác lập quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia. Chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia. a, b, c đúng. Đáp án : d Câu 20 : Theo Bộ Luật dân sự 2005 loại hợp đồng nào sau đây không được phân loại. Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ. Hợp đồng có đền bù và hợp đồng không đền bù. Hợp đồng chính và hợp đồng phụ. Hợp đồng vì lợi ích của người thứ 3. Đáp án : b Câu 21 : Hợp đồng nào không cần phải tuân thủ một yêu cầu nào khác về hình thức của hợp đồng. Hợp đồng mua bán. Hợp đồng bảo hiểm. Hợp đồng vay tài sản. Hợp đồng uỷ quyền. Đáp án : a Câu 22 : Người từ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi nếu có tài sản riêng thì : Có thể kí hợp đồng dân sự nếu có sự đồng ý của người đại diện. Không thể kí hợp đồng dân sự. Có thể kí hợp đồng dân sự không cần sự đồng ý của người đại diện. a, c đúng. Đáp án : c Câu 23 : Luật thương mại 1997 quy định có mấy loại thương nhân? 2 3 4 5 Đáp án : c Câu 24 : Theo Bộ Luật dân sự 2005 trong lĩnh vực kinh doanh, các hình thức đảm bảo chủ yếu là : Thế chấp, cầm cố, bảo lãnh. Bảo lãnh, đặt cọc, kí cược. Cầm cố, ký quỹ, thế chấp. Tất cả đều đúng. Đáp án : a Câu 25 : Tỷ lệ tiền đặt cọc ký quỹ dự thầu phải nộp khi hồ sơ dự thầu không được quá bao nhiêu % tổng giá trị ước tính của hàng hoá dịch vụ đấu thầu? 3% 5% 7% 9% Đáp án : a Câu 26 : Hợp đồng thế chấp cần có chứng nhận của : Cơ quan công chứng nhà nước. Cơ quan có thẩm quyền. a,b đúng a, b sai Đáp án : c Câu 27 : Thời hiệu yêu cầu toà án tuyên bố hợp đồng dân sự do trái pháp luật và giả tạo là : 1 năm 2 năm Không bị hạn chế a, b, c đều sai Đáp án : c Câu 28 : Loại hợp đồng nào mà 1 bên thực hiện nghĩa vụ nhưng chỉ được hưởng quyền sau 1 thời gian thoả thuận ? Hợp đồng mua bán. Hợp đồng tín dụng. Hợp đồng đại lý. a, c đúng. Đáp án : b Câu 29 : Bộ Luật Dân sự quy định nguyên tắc kí kết hợp đồng là : Tự do giao kết hợp đồng. Không trái pháp luật và đạo đức xã hội. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng. a, b, c đều đúng. Đáp án : d Câu 30 : Khi thế chấp tài sản, bên thế chấp có chuyển giao tài sản cho bên nhận thế chấp không? Có. Không. Tuỳ theo yêu cầu của bên nhận thế chấp. Tuỳ theo yêu cầu của bên thế chấp. Đáp án : b 1. Caùc loaïi hôïp ñoàng ñöôïc quy ñònh trong : a.Luaät doanh nghieäp b.Luaät ñaàu tö c.Luaät thöông maïi d.Taát caû ñeàu sai 2. Hôïp ñoàng mua baùn haøng hoaù ñöôïc theå hieän baèng: a.Lôøi noùi b.Ñöôïc xaùc ñònh baèng haønh vi cuï theå c.Vaên baûn d.Caû 3 yù treân 3. Ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn coù ñöôïc uûy quyeàn laïi cho ngöôøi khaùc khoâng a.Ñöôïc b.Khoâng 4.Coù maáy caùch thöùc kyù keát hôïp ñoàng a.1 b.2 c.3 d.4 5.Thoâng thöôøng, ……. seõ chòu traùch nhieäm veà baát kyø khieám khuyeát naøo cuûa haøng hoùa neáu vaøo thôøi ñieåm giao keát hôïp ñoàng……. ñaõ bieát veà nhöõng khuyeát ñieåm ñoù a.Beân baùn…. beân mua b.Beân mua…. beân baùn c.Beân baùn…. beân baùn d.Beân mua…. beân mua 6. Beân mua yeâu caàu beân baùn tuaân theo soá lieäu chi tieát do beân mua cung caáp, khi ñoù coù khieáu naïi ñeán nhöõng vi phaïm veà quyeàn sôû höõu trí tueä phaùt sinh thì beân naøo chòu traùch nhieäm a.Beân baùn b.Beân mua c.Caû 2 beân d.Khoâng beân naøo caû 7. Neáu khoâng coù thoaû thuaän veà ñòa ñieåm thanh toaùn thì beân mua thanh toaùn cho beân baùn taïi a.Ñòa ñieåm kinh doanh beân baùn b.Taïi nôi cö truù c.Taïi ñieåm giao haøng d.Tuøy tröôøng hôïp 8.Thöôøng ôû Vieät Nam, qua caùc quy ñònh phaùp luaät, coù theå chæ ra bao nhieâu tieâu chuaån ñeå hôïp ñoàng ñöôïc xem laø coù tính chaát quoác teá a.2 b.3 c.4 d.5 9.Phöông tieän vaän taûi tay laùi beân phaûi thuoäc caùc loaïi phöông tieän hoaït ñoäng trong phaïm vi heïp coù ñöôïc nhaäp khaåu hay khoâng a.Ñöôïc b.Khoâng 10.Luaät thöông maïi quy ñònh bao nhieâu hình thöùc ñaïi lyù a.2 b.3 c.4 d.5 11.Tröø tröôøng hôïp coù thoûa thuaän khaùc, thôøi haïn ñaïi lyù chæ chaám döùt sau moät thôøi gian hôïp lyù nhöng khoâng sôùm hôn bao nhieâu ngaøy, keå töø ngaøy 1 trong 2 beân thoâng baùo baèng vaên baûn cho beân kia baùo chaám döùt hôïp ñoàng ñaïi lyù a.15 b.30 c.45 d.60 12. Ñaáu giaù haøng hoùa ñöôïc thöïc hieân theo bao nhieâu phöông thöùc a.1 b.2 c.3 d.4 13. Coù maáy hình thöùc ñaáu thaàu a.1 b.2 c.3 d.4 14. Ngöôøi tham gia ñaáu giaù phaûi noäp moät khoaûn tieàn nhöng khoâng quaù bao nhieâu % giaù khôûi ñieåm haøng hoùa ñöôïc ñaáu a.1 b.2 c.3 d.4 15.Ngöôøi tham gia döï thaàu phaûi noäp moät khoaûn tieàn nhöng khoâng quaù bao nhieâu % giaù trò öôùc tính haøng hoaù a.1 b.2 c.3 d.4 1)“Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”. Định nghĩa trên được trích trong điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005: a/Điều 388 b/Điều 372 c/Điều 333 d/ Điều 344 2)Căn cứ theo Bộ Luật Dân Sự 2005, nếu phân biệt hợp đồng theo chủng loại thì có mấy loại hợp đồng : a/11 b/12 c/13 d/14 3)”Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng lời nói,bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể(trừ những trường hợp mà pháp luật quy định phải lập bằng văn bản)” Đoạn trên được trích trong điều mấy của Luật Thương Mại 2005: a/Điều 24 b/Điều 25 c/Điều 26 d/Điều 27 4) Bộ Luật Dân Sự 2005 không phân loại hợp đồng nào,tuy nhiên có truyền thống phân biệt 2 loại hợp đồng này nhằm làm rõ hơn mức độ đối ứng về quyền và nghĩa vụ: a/Hợp đồng có đền bù và hợp đồng không đền bù b/ Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ c/Hợp đồng chính và hợp đồng phụ d/Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba. 5)Hợp đồng nào sau đây là hợp đồng phân biệt theo chủng loại: a/Hợp đồng mua bán nhà b/Hợp đồng trao đổi tài sản c/Cả a và b d/Không có đáp án nào đúng. 6)Việc giao kết hợp đồng dân sự phải tuân theo mấy nguyên tắc? a/1 b/2 c/3 d/4 7)Có mấy loại người đại diện kí hợp đồng? a/1 b/2 c/3 d/4 8)Qua nội dung của hợp đồng có thể phân chia các điều khoản của hợp đồng thành mấy loại? a/1 b/2 c/3 d/4 9)Thời điểm giao kết hợp đồng được quy định tại điều mấy trong Bộ Luật Dân Sự 2005? a/Điều 403 b/Điều 404 c/Điều 405 d/Điều 406 10)Những loại tài sản nào không được dùng làm tài sản bảo đảm? a/Tài sản đang còn tranh chấp b/Tài sản đi thuê,đi mượn c/Tài sản khó cất giũ,bảo quản,kiểm định,định giá d/Cả a,b,c. 11)Có mấy trường hợp vô hiệu của hợp đồng dân sự? a/9 b/10 c/11 d/12 12)”Hợp đồng đuợc giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác” Đoạn trích trên được quy định tại điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005? a/Điều 406 b/Điều 405 c/ Điều 404 d/Điều 403 13)Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng: a/Lời nói b/Văn bản c/Được xác lập bằng hành vi cụ thể d/Cả a,b,c 14)Nội dung của hợp đồng đại lý gồm: a/Tên và địa chỉ của các bên,hàng hóa đại lý b/Hàng hóa đại lý,hình thức đại lý,thù lao đại lý c/Tên và địa chỉ của các bên,hình thức đại lý,thời hạn của hợp đồng đại lý d/ Cả a,b,c 15)Trừ trường hợp thỏa thuận khác, thời hạn đại lý chỉ chấm dứt sau một thời gian hợp lý nhung không sớm hơn bao nhiêu ngày,kể từ ngày 1trong 2 bên thong báo bằng văn bảng cho bên kia về việc chấm dứt hợp đồng đại lý? a/40 ngày b/50 ngày c/60 ngày d/70 ngày Chủ thể của hợp đồng mua bán hàng hóa? a. Thương nhân c. Tập thể b. Cá nhân d. Tất cả đều sai 2. Hợp đồng kinh doanh bị coi là vô hiệu toàn bộ khi: a. Nội dung của hợp đồng vi phạm điều cấm của pháp luật b. Một trong các bên kí kết hợp đồng không có điều kiện kinh doanh theo qui định của pháp luật để thực hiện công việc đã thỏa thuận c. Người kí kết hợp đồng không đúng thẩm quyền hoặc có hành vi lừa đảo d. Tất cả đều đúng 3. Hợp đống kinh doanh được thành lập vào thời điểm a. Hai bên kí vào hợp đồng b. Bên nhận được lời đề nghị chấp nhận đề nghị trong thời hạn quy định c. Các bean thể hiện sự ưng thuận đối với những điều khoản chủ yếu của hợp đồng d. Tất cả đều đúng 4. Khi tiến hành kí kết hợp đống mua bán, mỗi bên tham gia quan hệ hợp đồng cử đại diện kí kết là ai? a. Người đại diện theo pháp luật b. Người đại diện theo ủy quyền c. Cả a và b đều đúng d. Cả a và b đều sai 5. Những điều kiện bảo đảm hợp đồng mua bán có hiệu lực a. Nội dung thoả thuận không vi phạm pháp luật b. Phải đảm bảo điều kiện chủ thể của hợp đồng c. Đại diện kí kết hợp đồng phải đúng thẩm quyền d. Tất cả đều đúng 6. Hợp động mua bán hàng hoá là hợp đồng a. Dân sự c. a và b đúng b. Thương mại d. a và b sai 7.Quan hệ đại lí khác cơ bản với quan hệ mua bán ở điểm nào a. Chưa chuyển giao quyền chiếm hữu b. Chưa chuyển giao quyền sử dụng c. Chưa chuyển giao quyền sỡ hữu d. Tất cả đều sai 8. Có mấy phương thức đấu giá hàng hoá a. 1 c. 3 b. 2 d. 4 9.Người tổ chức đấu giá là ai? a. Là thương nhân có điều kiện kinh doanh dịch vụ đấu giá hoặc là người bán hàng của mình trong trường hợp người bán hàng tự tổ chức đấu giá b. Là chủ sỡ hữu hàng hoá, người được chủ sỡ hữu hàng hoá uỷ quyền bán hoặc người có quyền bán hàng hoá của người khác theo quy định của pháp luật c. Là tổ chức, cá nhân điều khiển tham gia cuộc đấu giá d. Là người tổ chức đấu giá hoặc người được người tổ chức đấu giá uỷ quyền điều hành bán đấu giá 10.Xác giá đã trả sau cùng bao nhiêu lần ? mỗi lần cách nhau bao nhiêu giây? a. 2 lần, 20 giây b. 3 lần, 30 giây c. 4 lần, 40 giây d. 5 lần, 50 giây 11.Quyền lựa chọn phương thức đấu thầu và hình thức đấu thầu do ai qui định a. Bên mời thầu c. Cả 2 bên b.Bên dự thầu d. a hoặc b đều được 12. Sau khi trúng thầu, bên trúng thầu phải đặt cọc, ký quỹ hoặc được bảo lãnh để bảo đảm thực hiện hợp đồng. Vậy số tiền đặt cọc, ký quỹ tối đa là bao nhiêu phần trăm so với giá trị hợp đồng a. 5% c. 10% d. 7% d. 13% 13. Tỷ lệ tiền đặt cọc mà người tham gia đấu giá phải nộp không quá bao nhêu phần trăm giá khởi điểm của hàng hóa được đấu giá a. 2% c. 5% b. 3% d. 7% 14. Trường hợp đặt cọc, ký quỹ thì tiền đặt cọc, ký quỹ dự thầu được trả lại cho bên dự thầu không trúng thầu trong thời hạn a. 5 ngày, kể từ ngày công bố kết quả b. 5 ngày, kể từ ngày đấu thầu c. 7 ngày, kể từ ngày đấu thầu d. 10 ngày, kể từ ngày đấu thầu 15.Các loại hợp đồng chỉ được áp dụng trong lĩnh vực xây dựng công trình kết cấu hạ tầng a. BCT, BOT, BTO c. BCT, BTO, BT b. BOT, BT d. BOT, BTO, BT Câu nào là chính xác nhất trong các câu sau? Bộ Luật Dân sự 2005 ra đời thay thế cho Bộ Luật Dân sự 1995. Bộ Luật Dân sự 2005 ra đời thay thế cho Bộ Luật Dân sự 1995 và Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế 1989. Luật Thương mại 2005 ra đời thay thế cho Luật Thương mại 1995. Câu B và C đúng. Theo quan niệm của Bộ Luật Dân sự, hợp đồng được chia thành mấy loại? 2 3 4 5 Bộ Luật Dân sự quy định mấy nguyên tắc ký kết hợp đồng? 1 2 3 4 Trong các chủ thể sau, chủ thể nào được quyền ký hợp đồng dân sự mà không cầ sự đồng ý của người đại diện hoặc người dám hộ theo pháp luật? Em bé 5 tuổi Học sinh 16 tuổi Người mắc bệnh tâm thần Cả 3 câu đều sai Theo pháp luật, có mấy loại người đại diện ký hợp đồng? 1 2 3 4 Theo truyền thống pháp lý, có mấy phương thức ký hợp đồng? 1 2 3 4 Hành vi nào sau đây không phải là hợp đồng? An tặng quà cho Bình. Mai gửi xe trong bãi giữ xe. Bà Tám cho cô Tư thuê nhà. Thảo nhặt được 10 triệu. Điều 412 Bộ Luật dân sự 2005 đề cập mấy nguyên tắc thực hiện hợp đồng? 1 2 3 4 Qua nội dung của hợp đồng có thể phân chia các điều khoản hợp đồng ra làm mấy loại? 1 2 3 4 Theo Bộ Luật Dân sự 2005, có mấy biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng ? 3 5 7 9 Trong lĩnh vực kinh doanh có mấy biện pháp chủ yếu để bảo đảm hợp đồng ? 1 2 3 4 Trong bất kỳ hợp đồng nào cũng phải có các biện pháp bảo đảm. Đúng. Sai. Ông Năm bán đất cho bà Hai, ông viết giấy tay cho bà về việc mua bán, giấy tay đó có phải là hợp đồng không? Có. Không. Mức phạt vi phạm mà bên vi phạm phải trả khi vi pham hợp đồng không được quá …giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm. 4% 8% 10% 12% Tạm ngừng thực hiện hợp đồng và Đình chỉ thực hiện hợp đồng là 2 chế tài: Có cùng căn cứ và hậu quả pháp lý về quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại của bên bị vi phạm. Cùng làm cho hợp đồng chấm dứt từ thời điểm một bên nhận được thông báo tạm ngừng hay đình chỉ. Cả A và B đều sai. Cả A và B đều đúng. Caâu16: Coâng ty coå phaàn coù ñöôïc pheùp kí hôïp ñoàng kinh teá vôùi coå ñoâng ngöôøi maø sôû höõu treân 35%toång soá coå phaàn khoâng? a.ñöôïc pheùp. b. hoaøn toaøn khoâng. c.ñöôïc nhöng sau khi coù söï chaáp thuaän cuûa ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng , cuûa hoäi ñoàng quaûn trò. d.taát caû caùc tröôøng hôïp treân. Caâu17: Tröôøng hôïp naøo sau ñaây khoâng ñöôïc coi laø quan heä hôïp ñoàng kinh teá. Ngöôøi mua nhaø – Ngöôøi baùn nhaø. Ngöôøi xin vieäc – nhaø tuyeån duïng. Ngöôøi giao haøng – ngöôøi nhaän haøng. Chuû tòch hoäi ñoáng quaûn trò vaø doanh nghieäp tö nhaân. Caâu 18: Ñoái töôïng naøo sau ñaây khoâng ñöôïc kí hôïp ñoàng daân söï? Sinh vieân. Caùn boä, coâng nhaân vieân chöùc . 15 ñeán 18 tuoåi coù taøi saûn rieâng. Ngöôøi maéc beänh taâm thaàn. Caâu 19: Ngöôøi nghieän ma tuùy hoaëc nghieän caùc chaát kích thích coù ñöôïc pheùp kí caùc hôïp ñoàng daân söï khoâng? Khoâng ñöôïc pheùp . Hoaøn toaøn ñöôïc pheùp. Coù theå ñöôïc neáu coù söï ñoàng yù cuûa ngöôøi ñaïi dieäntheo phaùp luaät. Taát caû caùc tröôøng hôïp treân. Caâu 20: Loaïi taøi saûn naøo sau ñaây khoâng ñöôïc duøng laøm taøi saûn baûo ñaûm. a.nhaø cöûa. b. soå ñoû. c. xe coä. d. taøi saûn khoù caát giöõ, baûo quaûn, kieåm ñònh. Caâu21: Tröôøng hôïp naøo sau ñaây thì hôïp ñoàng khoâng coøn hieäu löïc. a. Ñình chæ hôïp ñoàng. b. Taïm ngöng hôïp ñoàng. c. Huûy moät phaàn hôïp ñoàng. d. Taát caû caùc tröôøng hôïp treân. Caâu 22: Neáu moät hôïp ñoàng mua baùn haøng hoùa, coâng ty A giao haøng hoùa khoâng ñuùng chaát löôïng theo yeâu caàu ban ñaàu cuûa ñaïi lí B. Thì coâng ty A seõ bò phaït bao nhieâu phaàn traên so vôùi giaù trò phaàn hôïp ñoàng bò vi phaïm? 0.5%. 2%. 8%. 3 ñeán 12%. Caâu 23: Ñaïi lí B coù quyeàn ngöøng thanh toaùn tieàn cho coâng ty A trong tröôøng hôïp naøo sau ñaây: Khi ñaïi lí B khoâng baùn ñöôïc haøng . Khi ñaïi lí B coù baèng chöùng haøng hoùa ñaõ giao khoâng phuø hôïp nhö trong hôïp ñoàng. Khi ñaïi lí B gaëp tròc traëc trong kinh doanh. Taát caû tröôøng hôïp treân. Caâu 24: Trong moät cuoäc baùn ñaáu giaù, ngöôøi mua ñöôïc haøng hoùa ñaõ noäp moät khoaûng tieàn noäp tröôùc maø töø choái mua thì khoaûng tieàn ñoù seõ ñöôïc xöû lí nhö theá naøo? Traû laïi 1/3 soá tieàn ñaët tröôùc cho ngöôøi mua. Traû laïi 1/2 soá tieàn ñaët tröôùc cho ngöôøi mua. Khoaûng tieàn ñaët tröôùc ñoù thuoäc veà ngöôøi baùn haøng. Hoaøn traû laïi toaøn boä cho ngöôøi mua. Caâu 25: Hôïp ñoàng kinh doanh bi coi laø voâ hieäu toaøn boä khi: Noäi dung hôïp ñoàng vi phaïm ñeàu caám cuûa phaùp luaät. Moät trong caùc bean kí hôïp ñoàng khoâng coù ñaêng kí kinh doanh theo qui ñònh cuûa phaùp luaät ñeå thuecj hoeenj coâng vieäc ñaõ thoûa thuaïn trong hôïp ñoàng. Ngöôøi kí keát hôïp ñoàng khoâng ñuùng thaåm quyeàn hoaëc coù haønh vi löøa ñaûo. Taát caû ñeàu ñuùng. Caâu 26: Trong caùc ñeàu khoaûng sau ñaây ñeàu khoaûng naøo khoâng phaûi laø ñeàu khoaûng chuû yeáu baét buoäc trong taát caû caùc hôïp ñoàng kinh doanh: Ñoâi töôïng cuûa hôïp ñoàng tính baèng soá löôïng, khoái löôïng hoaëc giaù trò qui öôùc ñaõ thoûa thuaän. Caùc bieän phaùp baûo ñaûm thöïc hieän hôïp ñoàng. Giaù caû. Taát caû deàu sai. Caâu 27: Hôïp ñoâng fhowpj taùc kinh doanh vieát taét laø gì: a . BOT BCC BTO BT Caâu28: Coù maáy loaïi hôïp ñoàng ñaàu tö: 2 3 4 5 Caâu 29: Caùc loaïi hôïp ñoàng chæ ñöôïc aùp duïng trong lónh vöïc xaây döïng coâng trình keát caáu haï taàng: a.BCT, BOT, BTO b.BOT, BT c.BCT, BTO, BT d. BOT, BTO, BT Caâu 30: Hôïp ñoàng kinh doanh coù hieuj löïc töø luùc : Hai beân kí vaøo hôïp ñoàng . Beân nhaän ñöôïc lôøi ñeà nghò coâng nhaän ñeà nghò trong thôøi gian qui ñònh Caùc bean ñoàng yù vôùi caùc khoaûng cuûa hôïp ñoàng. Taát caû ñeàu ñuùng . Caâu 19: Trong hôïp ñoàng mua baùn taøi saûn, neáu beân baùn giao ít hôn soá löôïng ñaõ thoaõ thuaän thì beân mua coù quyeàn: Nhaän phaàn ñaõ giao vaø yeâu caàu boài thöôøng thieät haïi. Nhaän phaàn ñaõ giao vaø ñònh thôøi haïn ñeå beân baùn giao tieáp phaàn coøn laïi. Huyû boû hôïp ñoàng vaø yeâu caàu boài thöôøng thieät haïi. XD. Taát caû ñeàu ñuùng. Caâu 20: Caùc nguyeân taéc giao keát hôïp ñoàng daân söï laø: Töï nguyeän, bình ñaúng, thieän chí, hôïp taùc, trung thöïc vaø ngay thaúng. Töï do giao keát hôïp ñoàng nhöng khoâng ñöôïc traùi phaùp luaät, ñaïo ñöùc xaõ hoäi; töï nguyeän, bình ñaúng, thieän chí, hôïp taùc, chaân thaønh vaø ngay thaúng. XC. Töï do giao keát hôïp ñoàng nhöng khoâng ñöôïc traùi phaùp luaät, ñaïo ñöùc xaõ hoäi; töï nguyeän, bình ñaúng, thieän chí, hôïp taùc, trung thöïc vaø ngay thaúng. Taát caû ñeàu ñuùng. Caâu 21: Tronh lónh vöïc kinh doanh, hieän nay caên cöù vaøo caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät veà giao dòch ñaûm baûo, coù ba hình thöùc chuû yeáu ñoù laø: XA. Theá chaáp, caàm coá vaø baûo laõnh. B. Theá chaáp, caàm coá vaø ñaët coïc. Theá chaáp, baûo laõnh vaø ñaët coïc. Caàm coá, baûo laõnh vaø ñaët coïc. Caâu 22: Neáu ñoái töôïng hôïp ñoàng laø baát ñoäng saûn thì ñòa ñieåm thöïc hieän hôïp ñoàng laø: Caùc beân töï thoaõ thuaän veà ñòa ñieåm XB. Taïi nôi toaï laïc cuûa baát ñoäng saûn C. Taïi nôi cö truù cuûa beân coù quyeàn D. Taïi nôi coù truï sôû cuûa beân coù quyeàn Caâu 23: Theo phaùp luaät, beân nhaän taøi saûn theá chaáp khoâng ñöôïc giöõ: XA. Taøi saûn theá chaáp B. Quyeàn sôû höõu taøi saûn theá chaáp C. Giaáy tôø sôû höõu taøi saûn ñöôïc theá chaáp D. A vaø B ñeàu ñuùng Caâu 24: Theá chaáp, caàm coá, baûo laõnh laø: Giao dòch kinh teá Giao dòch daân söï XC. Giao dòch kinh teá hoaëc daân söï coù baûo ñaûm D. Taát caû ñeàu sai Caâu 25: Trong caùc ñieàu khoaûn sau ñaây, ñieàu khoaûn naøo khoâng phaûi laø ñieàu khoaûn chuû yeáu, baét buoäc trong taát caû caùc hôïp ñoàng kinh doanh: A. Ñoái töôïng cuûa hôïp ñoàng XB. Caùc bieän phaùp baûo ñaûm thöïc hieän hôïp ñoàng C. Giaù caû vaø phöông thöùc thanh toaùn D. Taát caû ñeàu sai Caâu 26: Khi coù tranh chaáp trong hôïp ñoàng kinh doanh, caùc beân coù theå löïa choïn caùc hình thöùc giaûi quyeát sau: Thöông löôïng, hoaø giaûi Toaø aùn kinh teá Troïng taøi thöông maïi XD. Taát caû ñeàu ñuùng Caâu 27: Nhaän ñònh naøo sau ñaây laø nhaän ñònh khoâng ñuùng: Vieäc caàm coá phaûi ñöôïc laäp thaønh hôïp ñoàng vaên baûn XB. Noäi dung cuûa hôïp ñoàng caàm coá taøi saûn khaùc vôùi hôïp ñoàng theá chaáp C. Hôïp ñoàng baûo laõnh caàn coù chöùng nhaän cuûa cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn D. Theá chaáp taøi saûn phaûi ñöôïc laäp thaønh vaên baûn cam keát hoaëc hôïp ñoàng theá chaáp Caâu 28: Hôïp ñoàng kinh doanh coù hieäu löïc töø luùc: XA. Hai beân kyù vaøo hôïp ñoàng Caùc beân ñoàng yù caùc ñieàu kieän hôïp ñoàng Beân nhaän ñöôïc lôøi ñeà nghò, coâng nhaän ñeà nghò trong thôøi gian quy ñònh D. Taát caû ñeàu ñuùng Caâu 29: Caùc loaïi hôïp ñoàng ôû nöôùc ta laáy boä luaät naøo laøm neàn taûng: A. Boä Luaät Thöông maïi XB. Boä Luaät Daân söï C. A vaø B ñeàu ñuùng D. A vaø B ñeàu sai Caâu 30: Theo Boä Luaät Daân söï 2005, coù bao nhieâu bieän phaùp baûo ñaûm thöïc hieän hôïp ñoàng: A. 6 XB. 7 C. 8 D. Taát caû ñeàu sai Câu 12: Đặc trưng chủ yếu của hợp đồng: Xác lập quyền và nghĩa vụ. b. Chấm dứt quyền và nghĩa vụ. c. Thay đổi quyền và nghĩa vụ. d. Tất cả các câu trên đều đúng. Câu 13: Chọn câu đúng: Hợp đồng là sự thoả thuận qua đó xác lập sự ràng buộc quyền và nghĩa vụ giữa các bên chủ thể kết ước. Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau, ví dụ như hợp đồng tặng, cho tài sản. Hợp đồng chính là loại hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng phụ. Hợp đồng đơn vụ là loại hợp đồng chỉ làm phát sinh nghĩa vụ đối với một bên giao kết, chẳng hạn như hợp đồng mua bán hàng hoá. Câu 14: Chọn câu sai: Hợp đồng sẽ bị coi là trái pháp luật khi hai bên thoả thuận trong hợp đồng về việc giải quyết tranh chấp tại một tòa án nước ngoài trong khi cả hai bên đều là doanh nghiệp nội địa. Điện báo, telex, fax, thư điện tử,… không được xem là văn bản hợp đồng. Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập sự thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự. Định nghĩa về hợp đồng trong Điều lệ tạm thời về hoạt động kinh doanh (10/04/1956) có thể coi là định nghĩa pháp lý đầu tiên về hợp đồng kinh doanh ở nước ta. Câu 15: Chọn câu sai: Đề nghị giao kết hợp đồng là việc một bên thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng bằng cách đưa ra những điều khoản cơ bản của hợp đồng như đối tượng, số lượng,… và chịu sự ràng buộc pháp lý đối với bên được đề nghị. Tư cách của người đại diện theo pháp luật có thể chấm dứt trước hoặc sau khi pháp nhân đó chấm dứt hợp đồng. Có hai phương thức ký kết hợp đồng. Hợp đồng là sự thỏa thuận qua đó xác lập và tạo nên sự ràng buộc về quyền và nghĩa vụ giữa các bên chủ thể kết ước. Câu 16: Quyền của bên nhận cầm cố là: Được khai thác công dụng của tài sản cầm cố và hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố cho dù có thỏa thuận hoặc không có thỏa thuận đối với bên cầm cố. Yêu cầu người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật tài sản cầm cố trả lại tài sản đó. Không cần phải bồi thường thiệt hại cho bên cầm cố nếu làm mất hoặc làm hư hỏng tài sản cầm cố đó. Được bán, trao đổi, tặng, cho, cho thuê, cho mượn tài sản cầm cố chỉ cần không làm mất hoặc làm hư hỏng tài sản cầm cố. Câu 17: Chọn câu đúng: Thời hạn cầm cố tài sản do pháp luật quy định. Cầm cố tài sản có thể có hiệu lực trước thời điểm chuyển giao tài sản cho bên nhận cầm cố. Việc cầm cố tài sản có thể bị hủy bỏ nếu được bên nhận cầm cố đồng ý. Cầm cố tài sản là việc một bên (bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên kia (bên nhận thế chấp). Câu 18: Trong lĩnh vực kinh doanh hiện nay, căn cứ vào các quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm, có ba hình thức chủ yếu là: Thế chấp, đặt cọc, bảo lãnh. Thế chấp, cầm cố, bảo lãnh. Bảo lãnh, cầm cố, kí quỹ. Cầm cố, kí cược, đặt cọc. Câu 19: Chọn câu đúng: Trong trường hợp tài sản thế chấp được bảo hiểm thì khoản tiền bảo hiểm không thuộc tài sản thế chấp. Bên thế chấp không được đầu tư để làm tăng giá trị tài sản thế chấp. Gán nợ là biện pháp xử lý tài sản thế chấp khi bên thế chấp không thực hiện được nghĩa vụ như đã thỏa thuận. Bên cầm cố tài sản không có quyền yêu cầu bên nhận cầm cố bồi thường thiệt hại xảy ra đối với tài sản cầm cố. Câu 20: Việc xác định một hợp đồng là vô hiệu toàn bộ hay từng phần thường là do: Tòa án quyết định khi thụ lý tranh chấp giữa các bên. Do các bên tự thỏa thuận với nhau. Cả a, b đều đúng. Cả a, b đều sai. Câu 21: Căn cứ tạm ngừng và đình chỉ thực hiện hợp đồng là do: Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên thỏa thuận là điều kiện để tạm ngừng hoặc đình chỉ thực hiện nghĩa vụ. Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng. a và b đều đúng. a và b đều sai. Câu 22: Chọn câu đúng: Khi hợp đồng bị đình chỉ thực hiện thì hợp đồng chấm dứt từ thời điểm một bên nhận được thông báo đình chỉ. Khi hợp đồng bị tạm ngừng thực hiện thì hợp đồng không còn hiệu lực. Ở vấn đề phạt vi phạm, nếu các bên có thỏa thuận trong hợp đồng thì mức phạt không quá 5% giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm. Trách nhiệm pháp lý trong vấn đề vi phạm hợp đồng gắn liền với những thiệt hại vật chất và những thiệt hại về tinh thần. Câu 23: Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng trong trường hợp: Bên đề nghị giao kết hợp đồng với người thứ ba trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời. Khi bên được đề nghị trả lời không chấp nhận. Khi hết thời hạn trả lời mà bên nhận được đề nghị vẫn im lặng. Cả b, c đều đúng. Câu 24: Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự là: 2 năm kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác bị vi phạm. 1 năm kể từ ngày cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác nộp đơn cho tòa án. 1 năm kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác bị vi phạm. 2 năm kể từ ngày cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác nộp đơn cho tòa án. Câu 25: Đối với việc giao dịch dân sự vô hiệu, khi người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình thì thời hiệu yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu là: 2 năm kể từ ngày giao dịch dân sự được xác lập. 1 năm kể từ có thông báo của bệnh viện hoặc cơ quan chuyên trách về vấn đề không làm chủ được nhận thức và hành vi của người xác lập. Cả a, b đều đúng. Cả a, b đều sai. Câu 26: Chọn câu đúng: Buộc thực hiện đúng hợp đồng không được gọi là chế tài trong thương mại. Trong trường hợp bên đề nghị giao kết hợp đồng chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự sau khi bên được đề nghị giao kết hợp đồng trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng thì đề nghị

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLDOCS (9).doc