Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty Việt Hoa

Ngµy 01/ 11/ 2002 c«ng ty cã b¸n cho c«ng ty h¹t gièng Cæ phÇn ViÖt Nam t¹i kho c«ng ty sè l­îng hµng ho¸ nh­ sau:

Thãc gièng nhÞ ­u 838: 2000 kg GB: 18.000 ®/kg (c¶ thuÕ GTGT)

Thãc gièng nhÞ ­u 63: 1.500 kg GB: 19.000 ®/kg (c¶ thuÕ GTGT)

C«ng ty h¹t gièng thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt 30.000.000 ®ång cßn l¹i thanh to¸n sau 20 ngµy kÓ tõ ngµy mua hµng.

KÕ to¸n b¸n h¸ng lËp ho¸ ®¬n GTGT sè 031001 (biÓu 01), lËp phiÕu xuÊt kho sè 01/11 (biÓu 02).

Ho¸ ®¬n GTGT nµy ®­îc viÕt thµnh 3 liªn:

Liªn 1: L­u t¹i cuèng

Liªn 2: Giao kh¸ch hµng

Liªn 3: Dïng ®Ó thanh to¸n.

PhiÕu xuÊt kho ®­îc ghi lµm 3 liªn :

Liªn 1: L­u t¹i cuèng

Liªn 2: Giao kh¸ch hµng

Liªn 3: ChuyÓn cho thñ kho theo dâi xuÊt hµng.

 

doc55 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 17/06/2013 | Lượt xem: 1209 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty Việt Hoa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH Việt Hoa.DOC
Tài liệu liên quan