Chuyên đề Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp 101 thuộc công ty xây dựng số 1

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN THỨ NHẤT 2

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP. 2

I-/ Đặc điểm của sản phẩm xây lắp tác động đến tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 2

1-/ Đặc điểm của sản phẩm xây lắp trong ngành xây dựng. 2

2-/ Yêu cầu của công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp . 3

3-/ Nhiệm vụ của công tác quản lý tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 4

4-/ Vai trò - ý nghĩa của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng hiện nay. 6

4.1- Vai trò. 6

4.2- Ý nghĩa. 6

II-/ NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP. 7

1-/ Khái niệm,phân loại chi phí sản xuất và quản lý chi phí sản xuất 7

1.1-Khái niệm chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 7

1.2- Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 8

2-/ Giá thành sản phẩm xây lắp. 10

2.1- Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng. 10

2.2- Bản chất chức năng của giá thành sản phẩm. 11

2.3- Các loại giá thành sản phẩm công tác xây lắp. 12

2.4- Phân biệt giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 14

III-/ NỘI DUNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP. 14

1-/ Đối tượng kế toán tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành sản phẩm công tác xây lắp. 14

1.1- Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp: 14

1.2- Đối tượng tính giá thành. 15

1.3- Phân biệt đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng giá thành sản phẩm xây lắp. 15

2-/ Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 16

2.1 - Các phương pháp tập hợp chi phí sản xuất: 16

2.2 - Trình tự kế toán chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp. 17

3-/ Đánh giá sản phẩm làm dở trong doanh nghiệp xây lắp 21

3.1- Phương pháp đánh giá theo chi phí dự toán 22

3.2- Phương pháp đánh giá theo tỷ lệ hoàn thành tương đương 22

3.3- Phương pháp đánh giá theo giá trị dự toán 22

4-/ Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp. 23

4.1- Phương pháp giản đơn (phương pháp tính giá thành trực tiếp) 23

4.2- Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 24

4.3- Phương pháp tính giá thành theo định mức. 25

5-/ Sổ kế toán. 26

5.1 - Hình thức sổ kế toán nhật ký chung. 26

5.2 - Hình thức sổ kế toán nhật ký sổ cái 26

5.3 - Hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ. 26

PHẦN THỨ HAI 28

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM - Ở XÍ NGHIỆP 101 - CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 28

I-/ Đặc điểm chung của công ty xây dựng số 1 28

1-/ Quá trình hình thành và phát triển. 28

2-/ Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý sản xuất của công ty 29

3-/ Đặc điểm quy trình công nghệ và cơ chế quản lý giữa công ty với các xí nghiệp: 33

4-/Tình hình chung về công tác kế toán ở công ty xây dựng số 1: 34

II-/ Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp 101-công ty xây dựng 38

A-/Kế toán chi phí sản xuất: 38

B-/Phương pháp tính giá thành 57

PHẦN THỨ BA 58

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 58

I-/ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GÍA THÀNH TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1. 58

II-/ MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 60

KẾT LUẬN 62

 

 

doc65 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 17/06/2013 | Lượt xem: 1275 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp 101 thuộc công ty xây dựng số 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty xây dựng số 1.DOC
Tài liệu liên quan