Chuyên đề Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh may đồng tiến

MUÏC LUÏC

W”X

Trang

Lôøi môû ñaàu

CHÖÔNG I

GIÔÙI THIEÄU KHAÙI QUAÙT VEÀ COÂNG TY TNHH MAY ÑOÀNG TIEÁN

I. Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån.1

II. Chöùc naêng vaø nhieäm vuï.2

1. Chöùc naêng .2

2. Nhieäm vuï .2

III. Quy moâ saûn xuaát vaø ñaëc ñieåm quy trình saûn xuaát.3

IV. Cô caáu toå chöùc boä maùy quaûn lyù vaø chöùc naêng nhieäm vuï cuûa töøng phoøng ban.4

1. Cô caáu toå chöùc boä maùy quaûn lyù .4

2. Chöùc naêng vaø nhieäm vuï cuûa töøng phoøng ban .5

V. Thuaän lôïi vaø khoù khaên.7

1. Thuaän lôïi. 7

2. Khoùkhaên.7

VI. Toå chöùc coâng taùc keá toaùn.8

1. Toå chöùc boä maùy keá toaùn taïicoâng ty .8

1.1. Hình thöùc toå chöùc boä maùy keá toaùn.8

1.2. Chöùc naêng cuûa töøng phaàn haønh keá toaùn .8

2. Hình thöùc soå saùch keá toaùn .9

3. Heä thoáng taøikhoaûn keátoaùn.10

4. Chính saùch keá toaùn aùp duïng taïicoâng ty .10

CHÖÔNG II

CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN KEÁ TOAÙN TAÄP HÔÏP CHI PHÍ SAÛN XUAÁT

VAØ TÍNH GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM

I. Nhöõng vaán ñeà chung veà chi phí saûn xuaát vaø giaù thaønh saûn phaåm.11

1. Chi phí saûn xuaát .11

1.1. Khaùi nieäm.11

1.2. Phaân loaïi.11

1.2.1. Phaân loaïi chi phí saûnxuaát theo noäi dung kinh teá (yeáu toá).11

1.2.2. Phaân loaïi chi phí saûn xuaát theo khoaûn muïc.11

1.2.3. Phaân loaïi chi phí saûn xuaát theo caùc tieâu thöùc khaùc .12

2. Giaù thaønh saûn phaåm .12

2.1. Khaùi nieäm.12

2.2. Phaân loaïi.12

2.2.1. Giaùthaønh keá hoaïch .12

2.2.2. Giaù thaønh ñònh möùc .12

2.2.3. Giaù thaønh thöïc teá .12

3. Moái quan heä giöõa chi phí saûn xuaát vaø giaù thaønh saûn phaåm.12

II. Toå chöùc coâng taùc taäp hôïp chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm.13

1. Xaùc ñònh ñoái töôïng taäp hôïp chi phísaûn xuaát vaø ñoái töôïng tính giaù thaønh .13

2. Kyø tính giaù thaønh.13

3. Trình töï taäp hôïp chi phí saûnxuaát vaø tính giaù thaønh saûnphaåm .13

4. Nhieäm vuïkeá toaùn.14

III. Keá toaùn taäp hôïp vaø phaân boå chi phí saûn xuaát.14

1. Keá toaùn chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp.14

2. Keá toaùn chi phí nhaân coâng tröïc tieáp .15

3. Keá toaùn chi phísaûn xuaátchung.16

IV. Keá toaùn toång hôïp chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm.18

V. Caùc phöông phaùp ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang.19

VI. Caùc phöông phaùp tính giaù thaønh saûn phaåm.19

CHÖÔNG III

TÌNH HÌNH THÖÏC TEÁ KEÁ TOAÙN CHI PHÍ SAÛN XUAÁT VAØ TÍNH

GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM TAÏI COÂNG TY TNHH MAY ÑOÀNG TIEÁN

I. Coâng taùc toå chöùc.21

1. Ñaëc ñieåm toå chöùc saûn xuaát vaø quy trình coâng ngheä saûnxuaát saûn phaåm .21

1.1. Ñaëc ñieåm toå chöùc saûnxuaát .21

1.2. Quy trình coâng ngheä saûn xuaát saûn phaåm .21

2. Ñoái töôïng taäp hôïp chi phí saûn xuaát, ñoái töôïng tính giaù thaønh vaø kyø tính giaù

thaønh.22

3. Phöông phaùp taäp hôïp vaø phaân boå chi phí saûn xuaát.22

4. Phöông phaùp ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang.23

5. Phöông phaùp tính giaù thaønh saûn phaåm .24

II. Keá toaùn taäp hôïp chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm .25

1. Keá toaùn chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp.25

1.1. Ñaëc ñieåm.25

1.2. Chöùng töø keá toaùn söû duïng vaø trình töï luaân chuyeån chöùng töø .26

1.3. Taøikhoaûn söû duïng .26

1.4. Moät soá nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh chuû yeáu taïi coâng ty.26

1.5. Tình hình phaùt sinh thöïc teá chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp taïi coâng ty .27

2. Keá toaùn chi phí nhaân coâng tröïc tieáp .30

2.1. Ñaëc ñieåm.30

2.2. Chöùng töø keá toaùn söû duïng vaø trình töï luaân chuyeån chöùng töø .30

2.3. Taøikhoaûn söû duïng .31

2.4. Moät soá nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh chuû yeáu taïi coâng ty.31

2.5. Tình hình phaùt sinh thöïc teá chi phí nhaân coâng tröïc tieáp taïi coâng ty .32

3. Keá toaùn chi phísaûn xuaátchung.36

3.1. Ñaëc ñieåm .36

3.2. Chöùng töø keá toaùn söû duïng vaø trình töï luaân chuyeån chöùng töø .37

3.3. Taøikhoaûn söû duïng .38

3.4. Moät soá nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh chuû yeáu taïi coâng ty .38

3.5. Tình hình phaùt sinh thöïc teá chi phí saûn xuaát chung taïi coâng ty .39

4. Keá toaùn toång hôïp chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûnphaåm .45

4.1. Toång hôïp chi phí saûnxuaát .45

4.2. Ñaùnh giaù saûnphaåm dôû dangcuoái kyø .46

4.3. Tính giaù thaønh saûn phaåm .47

CHÖÔNG IV

NHAÄN XEÙT VAØ KIEÁN NGHÒ

I. Nhaän xeùt.50

II. Kieán nghò.53

Baûng bieåu minh hoïa

Keát luaän

Taøi lieäu tham khaûo

pdf80 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 06/07/2013 | Lượt xem: 1202 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh may đồng tiến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hoaït ñoäng chuû yeáu theo ñôn ñaët haøng cuûa khaùch haøng trong vaø ngoaøi nöôùc neân saûn phaåm cuûa coâng ty luoân thay ñoåi kieåu daùng theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng, caùc ñôn ñaët haøng khoâng truøng laëp vôùi maõ haøng cuõ. Saûn phaåm ñöôïc saûn xuaát theo ñôït vaø khoâng laëp laïi, vì vaäy saûn phaåm saûn xuaát taïi coâng ty ñöôïc xeáp vaøo loaïi saûn phaåm khoâng theå so saùnh ñöôïc. 1.2. Quy trình coâng ngheä saûn xuaát saûn phaåm Saûn phaåm saûn xuaát ñöôïc tieán haønh qua 2 giai ñoaïn: - Giai ñoaïn 1: chuaån bò heä thoáng tieâu chuaån kyõ thuaät Sau khi nhaän maãu, tieán haønh may cheá thöû maãu. Döïa vaøo maãu ñaõ duyeät vaø taøi lieäu, thieát laäp heä thoáng tieâu chuaån kyõ thuaät cho maãu haøng tröôùc khi saûn xuaát bao goàm caùc yeâu caàu kyõ thuaät nhö: kích thöôùc, maøu saéc, ñònh möùc nguyeân vaät lieäu thieát keá coâng ñoaïn. SVTH: Nguyeãn Ñình Hieáu Trang 21 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Voõ Minh Huøng - Giai ñoaïn 2: saûn xuaát theo keá hoaïch Sau khi hoaøn chænh giai ñoaïn 1, seõ giaùc sô ñoà chuyeån qua phaân xöôûng caét, caét xong chuyeån qua kho baùn thaønh phaåm vaø phaân phaùt cho caùc phaân xöôûng may theo leänh saûn xuaát. Xöôûng may may hoaøn chænh, caét chæ xong seõ uûi thaúng; kieåm tra chaát löôïng roài chuyeån sang ñoùng goùi theo tyû leä ñaõ quy ñònh. Cuoái cuøng chuyeån sang kho thaønh phaåm. SÔ ÑOÀ QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ Maãu Cheá maãu Tieâu chuaån kyõ thuaät Ñònh möùc Giaùc sô ñoà Kho nguyeân vaät lieäu Xöôûng caét Kho phuï lieäu Xöôûng may Kho baùn thaønh phaåm KCS Uûi thaønh phaåm Ñoùng goùi Kho thaønh phaåm Xuaát haøng 2. Ñoái töôïng taäp hôïp chi phí saûn xuaát, ñoái töôïng tính giaù thaønh vaø kyø tính giaù thaønh Hieän nay, coâng ty saûn xuaát, gia coâng nhieàu loaïi saûn phaåm, moãi loaïi saûn phaåm coù maõ haøng vaø ñôn giaù ñaët haøng gia coâng khaùc nhau, ñoøi hoûi vieäc tính toaùn giaù thaønh khaù phöùc taïp. Xuaát phaùt töø ñaëc ñieåm quy trình coâng ngheä vaø ñeå taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc tính giaù thaønh, coâng ty ñaõ choïn: - Ñoái töôïng taäp hôïp chi phí saûn xuaát vaø ñoái töôïng tính giaù thaønh ñeàu laø saûn phaåm saûn xuaát, gia coâng hoaøn thaønh trong kyø hoaït ñoäng. Sôû dó nhö vaäy laø vì moãi phaân xöôûng saûn xuaát moät loaïi saûn phaåm vaø chi phí saûn xuaát ñöôïc taäp hôïp theo töøng phaân xöôûng; sau ñoù ñöôïc toång hôïp theo boä phaän A (goàm caùc phaân xöôûng 1,2,3,4,5,7) vaø boä phaän B (phaân xöôûng 6), roài phaân boå cho töøng maõ haøng trong töøng boä phaän ñoù theo tieâu thöùc phaân boå. - Saûn phaåm ñöôïc saûn xuaát, gia coâng haøng loaït vôùi khoái löôïng lôùn, keá hoaïch saûn xuaát töông ñoái oån ñònh, chu kyø ngaén, lieân tuïc coù saûn phaåm hoaøn thaønh neân kyø tính giaù thaønh laø haøng thaùng. 3. Phöông phaùp taäp hôïp vaø phaân boå chi phí saûn xuaát - Coâng ty TNHH may Ñoàng Tieán haïch toaùn haøng toàn kho theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân, do ñoù vieäc taäp hôïp chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm seõ khoù khaên vaø phöùc taïp. Song vôùi phöông phaùp naøy seõ giuùp coâng ty theo doõi vaø SVTH: Nguyeãn Ñình Hieáu Trang 22 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Voõ Minh Huøng quaûn lyù saùt sao chi phí saûn xuaát moät caùch hieäu quaû hôn. - Coâng ty coù 7 phaân xöôûng saûn xuaát saûn phaåm, ñeå phuïc vuï cho vieäc taäp hôïp chi phí saûn xuaát thì 7 phaân xöôûng naøy ñöôïc chia laøm 2 boä phaän: + Boä phaän A (goàm caùc phaân xöôûng 1,2,3,4,5,7): chuyeân may aùo Jacket, ñoà tröôït tuyeát, ñoà theå thao, quaàn taây; trong ñoù phaân xöôûng 1 laø phaân xöôûng caét. + Boä phaän B (phaân xöôûng 6): chuyeân caét vaø may ñoà loùt cao caáp phuï nöõ. - Coâng ty tieán haønh taäp hôïp chi phí saûn xuaát nhö sau: + Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp: caùc chi phí veà nguyeân vaät lieäu chính, vaät lieäu phuï vaø caùc chi phí vaät tö khaùc söû duïng tröïc tieáp cho vieäc cheá taïo saûn phaåm ñöôïc taäp hôïp vaøo töøng maõ haøng rieâng bieät. + Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp: caùc chi phí veà tieàn löông, tieàn trôï caáp cho coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát saûn phaåm, caùc khoaûn trích theo löông: baûo hieåm xaõ hoäi, baûo hieåm y teá, kinh phí coâng ñoaøn ñöôïc taäp hôïp theo töøng phaân xöôûng roài toång hôïp theo boä phaän A vaø boä phaän B. Sau ñoù seõ tieán haønh phaân boå chi phí saûn xuaát cho töøng maõ haøng trong boä phaän ñoù theo heä soá phaân boå cuûa töøng maõ haøng. Heä soá phaân boå maø keá toaùn söû duïng laø heä soá ñôn giaù thuaàn tuùy. Noù chính laø khoaûn tieàn löông cuûa saûn phaåm, vì phaân boå theo tieàn löông laø phöông phaùp phaân boå töông ñoái chính xaùc ñang ñöôïc aùp duïng trong ngaønh may. Chi phí nhaân coâng Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp tröïc tieáp phaùt sinh trong kyø Heä soá phaân boå phaân boå cho Toång heä soá phaân boå cuûa töøng maõ haøng töøng maõ haøng + Chi phí saûn xuaát chung: caùc chi phí phuïc vuï cho coâng taùc ñieàu haønh, quaûn lyù saûn xuaát taïi caùc phaân xöôûng vaø caùc chi phí coù tính chaát chung hoã trôï cho coâng taùc toå chöùc saûn xuaát saûn phaåm ñöôïc taäp hôïp cho töøng phaân xöôûng roài toång hôïp laïi theo boä phaän A vaø boä phaän B. Sau ñoù seõ tieán haønh phaân boå chi phí saûn xuaát chung cho töøng maõ haøng trong boä phaän ñoù theo heä soá phaân boå cuûa töøng maõ haøng. Chi phí saûn xuaát chung Chi phí saûn xuaát chung Heä soá phaân boå phaân boå cho phaùt sinh trong kyø cuûa töøng töøng maõ haøng Toång heä soá phaân boå maõ haøng Rieâng chi phí khaùc baèng tieàn cuûa boä phaän A thì khoâng phaân boå theo phöông phaùp treân maø ñöôïc taäp hôïp tröïc tieáp vaøo töøng maõ haøng khi phaùt sinh. 4. Phöông phaùp ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang ™ Maët haøng gia coâng: laø loaïi maët haøng maø nguyeân vaät lieäu chính do ñoái taùc cung caáp (khoâng tính vaøo giaù thaønh saûn phaåm gia coâng) neân chi phí nguyeân vaät lieäu SVTH: Nguyeãn Ñình Hieáu Trang 23 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Voõ Minh Huøng tröïc tieáp khoâng chieám tyû troïng lôùn trong giaù thaønh saûn phaåm. Do ñoù maët haøng naøy ñöôïc coâng ty xaùc ñònh laø khoâng coù saûn phaåm dôû dang cuoái kyø. ™ Maët haøng FOB: Nguyeân vaät lieäu chính, vaät lieäu phuï ñöôïc coâng ty mua trong vaø ngoaøi nöôùc veà ñeå saûn xuaát neân maët haøng naøy ñöôïc coâng ty xaùc ñònh laø coù saûn phaåm dôû dang cuoái kyø. - Coâng ty TNHH may Ñoàng Tieán thöïc hieän ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang cuoái kyø theo chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp ñònh möùc vaø saûn löôïng hoaøn thaønh töông ñöông trung bình (theo töøng khoaûn muïc nguyeân vaät lieäu chính vaø vaät lieäu phuï), töùc chæ tính cho saûn phaåm dôû dang cuoái kyø khoaûn muïc chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp, coøn chi phí nhaân coâng tröïc tieáp vaø chi phí saûn xuaát chung ñöôïc tính heát cho saûn phaåm hoaøn thaønh trong kyø. - Maët khaùc, nguyeân vaät lieäu ñöôïc xuaát kho toaøn boä 1 laàn döïa vaøo keá hoaïch saûn löôïng saûn xuaát trong kyø, do ñoù möùc ñoä hoaøn thaønh cuûa saûn phaåm dôû dang cuoái kyø ñoái vôùi khoaûn muïc chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp laø 100%, ñoái vôùi khoaûn muïc chi phí nhaân coâng tröïc tieáp vaø chi phí saûn xuaát chung laø 0%. Coâng thöùc tính: Chi phí saûn xuaát Chi phí nguyeân vaät lieäu Soá löôïng dôû dang = tröïc tieáp ñònh möùc ς saûn phaåm dôû dang cuoái kyø treân 1 ñôn vò saûn phaåm cuoái kyø - Saûn phaåm dôû dang cuoái kyø cuûa maët haøng FOB bao goàm: Caùc loaïi vaûi ñaõ ñöôïc phaân xöôûng caét tieán haønh caét theo maãu saün (baùn thaønh phaåm) nhöng chöa ñöôïc may, caùc loaïi vaät lieäu phuï ñaõ xuaát kho nhöng chöa söû duïng nhö: nuùt, chæ may, daây keùo, ñeäm vai, ren.... Nhaân vieân phaân xöôûng seõ xaùc ñònh ñöôïc soá löôïng saûn phaåm dôû dang cuoái kyø cho töøng khoaûn muïc nguyeân vaät lieäu chính vaø vaät lieäu phuï cuûa töøng maõ haøng thoâng qua vieäc kieåm keâ vaøo cuoái kyø. 5. Phöông phaùp tính giaù thaønh saûn phaåm Coâng ty saûn xuaát saûn phaåm may maëc trong moät chu kyø ngaén, haøng loaït vôùi khoái löôïng lôùn, keá hoaïch saûn xuaát töông ñoái oån ñònh, quy trình coâng ngheä kheùp kín, giaûn ñôn vaø lieân tuïc. Do ñoù coâng ty choïn phöông phaùp tính giaù thaønh saûn phaåm laø phöông phaùp giaûn ñôn (phöông phaùp tröïc tieáp). Coâng thöùc tính: Toång giaù thaønh CPSX CPSX Caùc khoaûn CPSX saûn phaåm hoaøn thaønh = dôû dang + phaùt sinh - laøm giaûm - dôû dang trong kyø ñaàu kyø trong kyø CPSX cuoái kyø Giaù thaønh ñôn vò Toång giaù thaønh saûn phaåm hoaøn thaønh trong kyø saûn phaåm Soá löôïng saûn phaåm hoaøn thaønh trong kyø SVTH: Nguyeãn Ñình Hieáu Trang 24 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Voõ Minh Huøng II. KEÁ TOAÙN TAÄP HÔÏP CHI PHÍ SAÛN XUAÁT VAØ TÍNH GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM Coâng ty toå chöùc saûn xuaát nhieàu loaïi saûn phaåm may maëc cho nhieàu ñoái taùc khaùc nhau, moãi loaïi saûn phaåm laïi coù nhieàu maõ haøng khaùc nhau. Do ñoù ñeå ñôn giaûn ta chæ nghieân cöùu quaù trình toå chöùc taäp hôïp chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm cuûa 3 maõ haøng sau: - Haøng gia coâng: Aùo Jacket WORLDWIDE 420960, quaàn loùt TAKAGI G116 - Haøng FOB: Quaàn taây NEWWAVE 645510 1. Keá toaùn chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp 1.1. Ñaëc ñieåm - Nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp laø moät yeáu toá cô baûn tröïc tieáp caáu thaønh neân saûn phaåm, vì theá noù laø moät yeáu toá khoâng theå thieáu ñöôïc trong quaù trình saûn xuaát saûn phaåm. Nhö vaäy vieäc haïch toaùn ñuùng ñaén vaø chính xaùc chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp coù taàm quan troïng ñaëc bieät trong vieäc xaùc ñònh giaù thaønh saûn phaåm. - Coâng ty haïch toaùn haøng toàn kho theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân, tính trò giaù thöïc teá nguyeân vaät lieäu xuaát kho theo phöông phaùp bình quaân gia quyeàn sau moãi laàn nhaäp kho (bình quaân gia quyeàn di ñoäng). Vieäc tính trò giaù xuaát kho cho nguyeân vaät lieäu ñöôïc phaàn meàm keá toaùn trong maùy tính cuûa coâng ty töï ñoäng tính ra. Coâng thöùc tính: Ñôn giaù Giaù trò toàn kho + Giaù trò nhaäp kho bình quaân Soá löôïng toàn kho + Soá löôïng nhaäp kho - Coâng ty saûn xuaát 2 loaïi maët haøng: haøng gia coâng vaø haøng FOB + Nguyeân vaät lieäu cuûa haøng gia coâng gaàn nhö toaøn boä laø do ñoái taùc cung caáp, do ñoù chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp cuûa maët haøng naøy khoâng chieám tyû troïng lôùn trong giaù thaønh saûn phaåm gia coâng. + Ñoái vôùi maët haøng FOB, nguyeân vaät lieäu ñöôïc coâng ty mua trong nöôùc hoaëc nhaäp khaåu töø nöôùc ngoaøi veà ñeå tieán haønh saûn xuaát. - Nguyeân vaät lieäu cuûa coâng ty coù raát nhieàu loaïi, moãi loaïi cuõng raát ña daïng vaø phong phuù. + Nguyeân vaät lieäu chính: vaûi chính, keo gheùp, goøn loùt, döïng coå. + Vaät lieäu phuï: nuùt, chæ may, daây keùo, ren, ñeäm vai, bao pe, daây thuoàn,... - Do coù nhieàu chuûng loaïi nguyeân vaät lieäu neân vieäc caát giöõ vaø baûo quaûn phaûi hôïp lyù, coâng ty coù 2 kho nguyeân vaät lieäu chính: + Kho A: caát giöõ nhöõng nguyeân vaät lieäu mua ngoaøi veà chöa söû duïng + Kho B: caát giöõ nhöõng nguyeân vaät lieäu ñaõ söû duïng maø coøn dö (vaûi tieát kieäm) hoaëc nguyeân vaät lieäu khoâng ñuùng quy caùch khi mua phaûi traû laïi ngöôøi baùn, hoaëc nguyeân vaät lieäu do khaùch haøng ñöa ñeán gia coâng. Ngoaøi ra coøn coù moät kho phuï lieäu vaø moät kho phuï tuøng. SVTH: Nguyeãn Ñình Hieáu Trang 25 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Voõ Minh Huøng 1.2. Chöùng töø keá toaùn söû duïng vaø trình töï luaân chuyeån chöùng töø ™ Chöùng töø keá toaùn söû duïng: Phieáu xuaát kho, Phieáu di chuyeån vaät tö trong noäi boä (Maãu phieáu ñöôïc trình baøy ôû phaàn Baûng bieåu minh hoïa). ™ Trình töï luaân chuyeån chöùng töø - Keá toaùn chi tieát: Khi phaân xöôûng saûn xuaát coù nhu caàu veà nguyeân vaät lieäu thì phoøng keá hoaïch laäp phieáu di chuyeån vaät tö trong noäi boä roài ñöa ñeán phoøng keá toaùn 1 baûn. Keá toaùn mang phieáu naøy chuyeån xuoáng cho thuû kho. Thuû kho caên cöù vaøo soá löôïng caàn xuaát treân phieáu vaø soá löôïng nguyeân vaät lieäu coøn trong kho tieán haønh laäp phieáu xuaát kho, trong phieáu xuaát kho coù xaùc nhaän cuûa thuû kho, ngöôøi nhaän vaø ngöôøi laäp phieáu, ñoàng thôøi thuû kho ghi vaøo theû kho cuûa mình. Keá toaùn nguyeân vaät lieäu ghi laïi phieáu di chuyeån vaät tö trong noäi boä vaø phieáu xuaát kho vaøo trong maùy tính vaø maùy seõ töï ñoäng tính ra giaù trò nguyeân vaät lieäu xuaát kho. Khi coù ñöôïc giaù trò nguyeân vaät lieäu xuaát kho, keá toaùn chi phí giaù thaønh seõ ghi vaøo Soå caùi taøi khoaûn chi tieát chi phí saûn xuaát kinh doanh. - Keá toaùn toång hôïp caên cöù vaøo caùc chöùng töø goác vaø soá lieäu treân tieán haønh ghi vaøo soå Nhaät kyù chung, sau ñoù ghi vaøo Soå caùi toång hôïp taøi khoaûn. 1.3. Taøi khoaûn söû duïng: Ñeå haïch toaùn chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp, keá toaùn söû duïng caùc taøi khoaûn sau: - Taøi khoaûn 152 “Chi phí nguyeân lieäu, vaät lieäu tröïc tieáp”: phaûn aùnh trò giaù nguyeân vaät lieäu nhaäp kho, xuaát kho cho saûn xuaát. Trong ñoù chi tieát thaønh taøi khoaûn 1521 “Nguyeân vaät lieäu chính” vaø taøi khoaûn 1522 “Vaät lieäu phuï”. Ngoaøi ra, coâng ty coøn quy ñònh nhieàu taøi khoaûn chi tieát ñeå theo doõi chi tieát töøng loaïi nguyeân vaät lieäu, töøng ngöôøi cung caáp, ví duï: nguyeân vaät lieäu chính ôû kho A coù soá hieäu laø 1521A . - Taøi khoaûn 621 “Chi phí nguyeân lieäu, vaät lieäu tröïc tieáp”: duøng ñeå taäp hôïp chi phí nguyeân lieäu, vaät lieäu tröïc tieáp. Keát caáu cuûa taøi khoaûn 152 vaø 621 theå hieän qua sô ñoà sau: TK 152 TK 621 Trò giaù Trò giaù Taäp hôïp chi phí Keát chuyeån chi phí nguyeân vaät lieäu nguyeân vaät lieäu nguyeân vaät lieäu nguyeân vaät lieäu tröïc nhaäp kho xuaát cho saûn xuaát tröïc tieáp tieáp vaøo TK154 1.4. Moät soá nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh chuû yeáu taïi coâng ty - Xuaát nguyeân vaät lieäu chính do coâng ty mua ngoaøi cho saûn xuaát Nôï TK 621 Coù TK 1521 SVTH: Nguyeãn Ñình Hieáu Trang 26 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Voõ Minh Huøng - Xuaát vaät lieäu phuï do coâng ty mua ngoaøi cho saûn xuaát Nôï TK 621 Coù TK 1522 Nhöng khi trong thaùng nguyeân vaät lieäu khoâng söû duïng heát, keá toaùn seõ ñöa vaøo taøi khoaûn 154 soá nguyeân vaät lieäu coøn ñeå taïi phaân xöôûng. Nôï TK 621 Nôï TK 154 Coù TK 152 - Thanh toaùn chi phí nhaäp haøng gia coâng cho khaùch haøng gia coâng Nôï TK 621 Coù TK 141 - Xöû lyù vaûi tieát kieäm: khi caét vaûi may quaàn aùo coâng ty coá gaéng caét sao cho soá löôïng vaûi boû ñi laø raát ít. Löôïng vaûi coøn dö do cheânh leäch giöõa ñònh möùc vaø thöïc teá trong khi caét vaø coù theå söû duïng ñöôïc (khaùc vôùi vaûi vuïn), soá vaûi naøy coâng ty goïi laø “Vaûi tieát kieäm”. Soá vaûi tieát kieäm naøy coâng ty coù theå ñeå laïi tieáp tuïc may hoaëc xuaát baùn ra ngoaøi. Giaù trò cuûa vaûi tieát kieäm nhaäp kho ñöôïc coâng ty quy ñònh phaân boå nhö sau: trích 55% vaøo quyõ löông cho coâng nhaân vieân, coøn laïi 45% haïch toaùn giaûm chi phí. + Khi nhaäp vaûi tieát kieäm Nôï TK 1526 Coù TK 3388 + Khi xöû lyù nguoàn vaûi tieát kieäm Nôï TK 3388 Coù TK 621 : 45% giaù trò vaûi tieát kieäm Coù TK 334 : 55% giaù trò vaûi tieát kieäm + Khi söû duïng ñeå may Nôï TK 621 Coù TK 1526 1.5. Tình hình phaùt sinh thöïc teá chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp taïi coâng ty Trong thaùng 12 naêm 2004 coâng ty coù keá hoaïch ñöa vaøo saûn xuaát 3 loaïi maõ haøng vaø ñaõ saûn xuaát ñöôïc: - Haøng gia coâng: 1105 aùo Jacket WORLDWIDE 420960 2390 quaàn loùt TAKAGI G116 - Haøng FOB: 3778 quaàn taây NEWWAVE 645510 Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp phaùt sinh trong kyø ñöôïc taäp hôïp cho töøng maõ haøng nhö sau: SVTH: Nguyeãn Ñình Hieáu Trang 27 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Voõ Minh Huøng Ñôn vò tính: ñoàng WORLDWIDE 420960 NEWWAVE 645510 Nguyeân vaät lieäu chính 0 231.879.605 ñoàng Vaät lieäu phuï 9.789.132 ñoàng 59.827.044 ñoàng Toång coäng 9.789.132 ñoàng 291.706.649 ñoàng (Nguoàn: Phoøng keá toaùn coâng ty) Chi phí nguyeân vaät lieäu chính vaø vaät lieäu phuï cuûa maõ haøng TAKAGI G116 vaø chi phí nguyeân vaät lieäu chính cuûa maõ haøng WORLDWIDE 420960 baèng 0 vì ñaây laø maët haøng gia coâng vaø nguyeân vaät lieäu laø do ñoái taùc cung caáp. Keá toaùn chi phí giaù thaønh caên cöù vaøo caùc soá lieäu treân ghi vaøo Soå caùi taøi khoaûn chi tieát 621 “Chi phí nguyeân lieäu, vaät lieäu tröïc tieáp”: SOÅ CAÙI TAØI KHOAÛN CHI TIEÁT Taøi khoaûn 621_Chi phí nguyeân lieäu, vaät lieäu tröïc tieáp Teân saûn phaåm: Jacket WORLDWIDE 420960 Thaùng 12/2004 Soá chöùng töø Dieãn giaûi TK Nôï TK Coù Soá tieàn Nôï (VND) Soá tieàn Coù (VND) 18 Xuaát vaät lieäu phuï 621 1522 9.789.132 Keát chuyeån CPNVLTT 154 621 9.789.132 Coäng 9.789.132 9.789.132 (Nguoàn: Phoøng keá toaùn coâng ty) SOÅ CAÙI TAØI KHOAÛN CHI TIEÁT Taøi khoaûn 621_Chi phí nguyeân lieäu, vaät lieäu tröïc tieáp Teân saûn phaåm: Quaàn taây NEWWAVE 645510 Thaùng 12/2004 Soá chöùng töø Dieãn giaûi TK Nôï TK Coù Soá tieàn Nôï (VND) Soá tieàn Coù (VND) 25 Xuaát nguyeân vaät lieäu chính 621 1521 231.879.605 27 Xuaát vaät lieäu phuï 621 1522 59.827.044 Keát chuyeån CPNVLTT 154 621 291.706.649 Coäng 291.706.649 291.706.649 (Nguoàn: Phoøng keá toaùn coâng ty) SVTH: Nguyeãn Ñình Hieáu Trang 28 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Voõ Minh Huøng SVTH: Nguyeãn Ñình Hieáu Trang 29 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Voõ Minh Huøng Keá toaùn toång hôïp caên cöù vaøo caùc chöùng töø goác vaø caùc soá lieäu treân ñeå ghi vaøo Soå Nhaät kyù chung: SOÅ NHAÄT KYÙ CHUNG Chöùng töø Soá phaùt sinh Soá Ngaøy Dieãn Giaûi Ñaõ ghi soå caùi SHTK Nôï Coù 18 09/12 Xuaát vaät lieäu phuï SX x 621 9.789.132 WORLDWIDE 420960 x 1522 9.789.132 25 16/12 Xuaát NVL chính SX x 621 231.879.605 NEWWAVE 645510 x 1521 231.879.605 27 16/12 Xuaát vaät lieäu phuï SX x 621 59.827.044 NEWWAVE 645510 x 1522 59.827.044 Keát chuyeån CPNVLTT x 154 9.789.132 WORLDWIDE 420960 x 621 9.789.132 Keát chuyeån CPNVLTT x 154 291.706.649 NEWWAVE 645510 x 621 291.706.649 (Nguoàn: Phoøng keá toaùn coâng ty) Sau ñoù keá toaùn toång hôïp ghi vaøo Soå caùi toång hôïp taøi khoaûn 621 “Chi phí nguyeân lieäu, vaät lieäu tröïc tieáp”: SOÅ CAÙI TOÅNG HÔÏP TAØI KHOAÛN Taøi khoaûn 621_Chi phí nguyeân lieäu, vaät lieäu tröïc tieáp Thaùng 12 naêm 2004 TK Nôï TK Coù Soá tieàn Nôï (VND) Soá tieàn Coù (VND) Ghi chuù Dö ñaàu kyø 621 3 maõ haøng 621 1521 231.879.605 621 1522 69.616.176 154 621 301.495.781 Coäng 301.495.781 301.495.781 Dö cuoái kyø (Nguoàn: Phoøng keá toaùn coâng ty) SVTH: Nguyeãn Ñình Hieáu Trang 30 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Voõ Minh Huøng 2. Keá toaùn chi phí nhaân coâng tröïc tieáp 2.1. Ñaëc ñieåm - Hieän nay, Coâng ty TNHH may Ñoàng Tieán ñang hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh theo ñôn ñaët haøng cho caùc ñoái töôïng nöôùc ngoaøi, cho neân khoaûn muïc tieàn löông chieám tyû troïng cao nhaát trong giaù thaønh saûn phaåm. Chính vì vaäy vieäc taäp hôïp vaø phaân boå chi phí nhaân coâng tröïc tieáp ñoøi hoûi phaûi chính xaùc vaø khoa hoïc. - Taïi coâng ty, chi phí nhaân coâng tröïc tieáp laø nhöõng khoaûn phaûi traû, phaûi thanh toaùn cho coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát ra saûn phaåm nhö: tieàn löông chính, tieàn löông phuï, caùc khoaûn phuï caáp, baûo hieåm xaõ hoäi, baûo hieåm y teá, kinh phí coâng ñoaøn. - Hình thöùc tieàn löông taïi coâng ty: Coâng ty aùp duïng hình thöùc traû löông theo saûn phaåm cho coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát. Theo hình thöùc naøy thì möùc löông phaûi traû cho ngöôøi lao ñoäng seõ ñöôïc caên cöù vaøo keát quaû lao ñoäng cuûa hoï, saûn löôïng vaø chaát löôïng coâng vieäc. Ngoaøi khoaûn tieàn löông theo saûn phaåm, coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát coøn laõnh caùc khoaûn phuï caáp nhö: laøm ca 3, phuï caáp laøm theâm giôø, ngöng saûn xuaát do toå chöùc hoaëc do kyõ thuaät. Vôùi caùch traû löông naøy, coâng ty ñaõ thöïc hieän cheá ñoä traû löông theo ñuùng tình hình thöïc teá saûn xuaát, trình ñoä laønh ngheà vaø naêng suaát lao ñoäng cuûa coâng nhaân. Coù taùc duïng khuyeán khích coâng nhaân taän tình haêng say trong coâng vieäc, mang laïi hieäu quaû cao, goùp phaàn vaøo muïc tieâu haï giaù thaønh saûn phaåm taïi coâng ty. Caùch tính löông coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát: Tieàn löông Soá löôïng saûn phaåm Ñôn giaù theo saûn phaåm saûn xuaát 1 saûn phaåm - Coâng ty trích baûo hieåm xaõ hoäi, baûo hieåm y teá, kinh phí coâng ñoaøn nhö sau: + Ñoái vôùi baûo hieåm xaõ hoäi: tyû leä trích laø 20% treân toång löông caên baûn, trong ñoù 15% ñöôïc pheùp ñöa vaøo chi phí saûn xuaát kinh doanh trong kyø vaø 5% coøn laïi tröø vaøo löông coâng nhaân. + Veà phaàn baûo hieåm y teá: trích 2% treân toång löông caên baûn tính vaøo chi phí saûn xuaát kinh doanh trong kyø vaø 1% khaáu tröø vaøo löông coâng nhaân. + Kinh phí coâng ñoaøn: trích 2% treân toång quyõ löông phaûi traû coâng nhaân vaø ñöôïc ñöa vaøo chi phí saûn xuaát kinh doanh trong kyø. 2.2. Chöùng töø keá toaùn söû duïng vaø trình töï luaân chuyeån chöùng töø ™ Chöùng töø keá toaùn söû duïng: - Baûng chi tieát tính ñôn giaù - Baûng chaám coâng - Phieáu keát quaû saûn xuaát ™ Trình töï luaân chuyeån chöùng töø - Cuoái thaùng caên cöù vaøo soá löôïng, chaát löôïng saûn phaåm nhaäp kho, caùc cheá ñoä SVTH: Nguyeãn Ñình Hieáu Trang 31 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Voõ Minh Huøng chính saùch, ñôn giaù tieàn löông, baûng chaám coâng vaø toång soá tieàn löông maø coâng ty phaân boå xuoáng, nhaân vieân thoáng keâ cuûa caùc phaân xöôûng laäp baûng thanh toaùn löông cho ngöôøi lao ñoäng sau ñoù göûi cho phoøng toå chöùc haønh chính. - Phoøng toå chöùc haønh chính kieåm tra tính chính xaùc, kyù nhaän vaøo baûng thanh toaùn löông cuûa taát caû caùc phaân xöôûng vaø taäp hôïp laïi trình leân giaùm ñoác coâng ty duyeät chi. Sau ñoù baûng thanh toaùn löông ñöôïc chuyeån veà phoøng keá toaùn. - Taïi phoøng keá toaùn, giaùm ñoác vaø keá toaùn tröôûng kyù duyeät vaøo baûng thanh toaùn löông vaø keá toaùn tieàn maët seõ laäp phieáu chi thanh toaùn löông cho caùc phaân xöôûng. Ñaïi dieän cho töøng toå saûn xuaát seõ laõnh löông vaø phaùt löông cho töøng coâng nhaân, sau ñoù baûng thanh toaùn löông seõ ñöôïc chuyeån veà phoøng keá toaùn vôùi ñaày ñuû chöõ kyù cuûa ngöôøi nhaän tieàn. - Sau khi nhaän baûng thanh toaùn löông, thuû quyõ tieán haønh ghi vaøo soå quyõ, leân baûng caân ñoái thu chi tieàn maët. 2.3. Taøi khoaûn söû duïng Ñeå haïch toaùn chi phí nhaân coâng tröïc tieáp, keá toaùn söû duïng caùc taøi khoaûn sau: - Taøi khoaûn 334 “Phaûi traû coâng nhaân vieân”: duøng ñeå phaûn aùnh caùc khoaûn phaûi traû cho coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát. - Taøi khoaûn 338 “Phaûi traû, phaûi noäp khaùc”: phaûn aùnh caùc khoaûn trích theo löông ñöôïc tính vaøo chi phí saûn xuaát kinh doanh trong kyø. Trong ñoù chi tieát thaønh: + Taøi khoaûn 3382 “Kinh phí coâng ñoaøn” + Taøi khoaûn 3383 “Baûo hieåm xaõ hoäi” + Taøi khoaûn 3384 “Baûo hieåm y teá” - Taøi khoaûn 622 “Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp”: taäp hôïp chi phí nhaân coâng tröïc tieáp. Keát caáu caùc taøi khoaûn 334, 338, 622 nhö sau: TK 334 TK 338 TK 622 Tieàn löông Tieàn löông Caùc khoaûn Caùc khoaûn Taäp hôïp Keát chuyeån ñaõ traû phaûi traû trích theo trích theo löông chi phí chi phí nhaân coâng nhaân coâng nhaân löông tính vaøo nhaân coâng coâng tröïc tieáp saûn xuaát saûn xuaát ñaõ noäp chi phí saûn xuaát tröïc tieáp vaøo TK 154 2.4. Moät soá nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh chuû yeáu taïi coâng ty - Tính löông vaø caùc khoaûn phuï caáp phaûi traû cho coâng nhaân saûn xuaát Nôï TK 622 Coù TK 334 - Trích baûo hieåm xaõ hoäi, baûo hieåm y teá, kinh phí coâng ñoaøn Nôï TK 622 Coù TK 338 (3382,3383,3384) SVTH: Nguyeãn Ñình Hieáu Trang 32 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Voõ Minh Huøng 2.5. Tình hình phaùt sinh thöïc teá chi phí nhaân coâng tröïc tieáp taïi coâng ty Coâng ty coù 7 phaân xöôûng saûn xuaát ñöôïc chia thaønh 2 boä phaän: - Boä phaän A: goàm caùc phaân xöôûng 1,2,3,4,5,7 - Boä phaän B: laø phaân xöôûng 6 Thaùng 12 naêm 2004, chi phí nhaân coâng tröïc tieáp phaùt sinh taïi boä phaän A vaø boä phaän B nhö sau: Boä phaän A Boä phaän B Löông vaø caùc khoaûn phuï caáp: 5.043.046.712 ñoàng 256.195.805 ñoàng Caùc khoaûn trích theo löông + Kinh phí coâng ñoaøn: 100.860.934 ñoàng 5.123.916 ñoàng + Baûo hieåm xaõ hoäi: 122.138.377 ñoàng 6.204.849 ñoàng + Baûo hieåm y teá: 16.285.117 ñoàng 827.313 ñoàng Coäng caùc khoaûn trích theo löông: 23

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfKế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh may đồng tiến.pdf
Tài liệu liên quan