Chuyên đề Kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất trong kiểm toán tài chính do Công ty cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện

ChuÈn mùc KiÓm to¸n sè 230 quy ®Þnh: “ KiÓm to¸n viªn ph¶i thu thËp vµ l­u trong hå s¬ mäi tµi liÖu, th«ng tin cÇn thiÕt liªn quan ®Õn cuéc kiÓm to¸n ®ñ lµm c¬ së cho viÖc h×nh thµnh ý kiÕn kiÓm to¸n cña m×nh vµ chøng minh r»ng cuéc kiÓm to¸n ®• ®­îc thùc hiÖn theo ®óng chuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt Nam (hoÆc chuÈn mùc kiÓm to¸n quèc tÕ ®­îc chÊp nhËn)”.

Nh­ vËy, giÊy tê lµm viÖc cña kiÓm to¸n viªn kh«ng chØ lµ ph­¬ng tiÖn thÓ hiÖn néi dung c¸c c«ng viÖc kiÓm to¸n ®• thùc hiÖn mµ cßn lµ c¬ së cho c¸c ý kiÕn kiÓm to¸n cña kiÓm to¸n viªn. Trong kiÓm so¸t néi bé cña C«ng ty kiÓm to¸n, giÊy tê lµm viÖc cßn lµ c¨n cø ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ lµm viÖc cña c¸c kiÓm to¸n viªn, lµ c¨n cø ®Ó so¸t xÐt chÊt l­îng kiÓm to¸n. V× vËy, viÖc x©y dùng vµ sö dông mét hÖ thèng giÊy tê lµm viÖc ®Çy ®ñ, khoa häc sÏ gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng kiÓm to¸n.

Thùc tÕ, C«ng ty VAE ®• thiÕt kÕ ®­îc hÖ thèng giÊy tê lµm viÖc thùc sù ®Çy ®ñ, chi tiÕt cho tõng néi dung c«ng viÖc. Song, do chñ quan cña mét sè KTV khi kiÓm tra chi tiÕt còng nh­ khi so s¸nh gi¸ trÞ cña sè liÖu kú nµy víi kú tr­íc, ®«i khi kiÓm to¸n viªn kh«ng ghi chÐp lªn c¸c giÊy tê lµm viÖc hay ghi chÐp mét c¸ch cÈu th¶, cßn tÈy xo¸ nhiÒu.

Nh­ng dï sao ®ã còng chØ lµ mét sè s¬ suÊt nhá mµ b¶n th©n mçi kiÓm to¸n viªn cÇn chó ý. Nh×n chung th× C«ng ty VAE ®• cã ®­îc hÖ thèng giÊy tê lµm viÖc kh¸ râ rµng, ®• cã sù tham chiÕu kh¸ chi tiÕt. Song, ng­êi phô tr¸ch kiÓm to¸n nªn nh¾c nhë c¸c thµnh viªn trong nhãm hoµn thiÖn giÊy tê lµm viÖc cña m×nh ®Çy ®ñ vµ cÈn thËn h¬n. MÆt kh¸c, C«ng ty còng nªn ph©n râ h¬n c¸c lo¹i giÊy tê lµm viÖc riªng tõng c«ng viÖc nh­: lo¹i giÊy tê ghi chÐp néi dung pháng vÊn kh¸ch hµng, giÊy tê ghi chÐp bót to¸n ®iÒu chØnh, lo¹i giÊy tê ghi chÐp kÕt qu¶, b¸o c¸o,

 

doc120 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 29/06/2013 | Lượt xem: 1155 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất trong kiểm toán tài chính do Công ty cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®ã chÊt l­îng dÞch vô còng ®Èy nhanh vµ lu«n ®­îc më réng. Ngoµi ra, C«ng ty cßn cã ®éi ngò c¸c céng t¸c viªn lµ c¸c GS, TS; c¸c gi¶ng viªn giµu kinh nghiÖm trong nhiÒu lÜnh vùc ®· gióp ®ì, cè vÊn cho C«ng ty trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. Vµ trong thêi gian tíi víi sù t¨ng tr­ëng vÒ quy m« cña m×nh C«ng ty cßn dù ®Þnh tuyÓn thªm nhiÒu nh©n viªn giµu kinh nghiÖm ®Ó ®¸p øng yªu cÇu ngµy cµng cao cña x· héi. 4. Ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n mµ C«ng ty VAE ¸p dông. Quy tr×nh kiÓm to¸n chung ®­îc ¸p dông t¹i C«ng ty Cæ phÇn vµ §Þnh gi¸ ViÖt Nam theo s¬ ®å sau:(S¬ ®å 2.3) S¬ ®å 2.3: Quy tr×nh kiÓm to¸n chung LËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n - Göi th­ chµo hµng - Xem xÐt ho¹t ®éng kinh doanh vµ chiÕn l­îc kinh doanh - T×m hiÓu m«i tr­êng ho¹t ®éng - Thu thËp th«ng tin vÒ kh¸ch hµng - LËp kÕ ho¹ch chi tiÕt - Th¶o luËn kÕ ho¹ch vµ ph©n c«ng thùc hiÖn Thùc hiÖn kiÓm to¸n - So¸t xÐt hÖ thèng KSNB - KiÓm tra, rµ so¸t B¸o c¸o tµi chÝnh - Xem xÐt viÖc tu©n thñ ph¸p luËt - KiÓm tra ho¹t ®éng - KiÓm so¸t vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông tµi s¶n KÕt thóc kiÓm to¸n - Hoµn thiÖn giÊy tê lµm viÖc - LËp bót to¸n ®iÒu chØnh - Dù th¶o B¸o c¸o kiÓm to¸n - Phª duyÖt vµ ph¸t hµnh b¸o c¸o, th­ qu¶n lý( nÕu cã) 4.1. LËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n. 4.1.1. Göi th­ chµo hµng. Cuèi niªn ®é kÕ to¸n, c¨n cø vµo nhu cÇu kiÓm to¸n, C«ng ty VAE tiÕn hµnh göi th­ chµo hµng tíi c¸c kh¸c hµng th­êng xuyªn vµ kh¸ch hµng tiÒm n¨ng cña C«ng ty. Néi dung th­ chµo hµng nh»m giíi thiÖu vÒ uy tÝn, chÊt l­îng cña C«ng ty. Bao gåm: - LÞch sö h×nh thµnh C«ng ty; - ChÊt l­îng, quy m« ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn; - Ngµnh nghÒ, lÜnh vùc kinh doanh cña C«ng ty. - Nguyªn t¾c vµ ph­¬ng ph¸p thùc hiÖn kiÓm to¸n; - C¸c tµi liÖu vµ c«ng cô sö dông… - ……………… Víi kh¸ch hµng th­êng xuyªn, sau khi kiÓm to¸n C«ng ty cÇn theo dâi ho¹t ®éng cña kh¸ch hµng ®Ó tõ ®ã quyÕt ®Þnh cã nªn tiÕp tôc kiÓm to¸n n¨m sau n÷a hay kh«ng? §ång thêi, C«ng ty t×m hiÓu vµ thu thËp thªm kh¸ch hµng míi( kh¸ch hµng tiÒm n¨ng). Víi kh¸ch hµng tiÒm n¨ng, C«ng ty ph¶i t×m hiÓu kü l­ìng tr­íc khi quyÕt ®Þnh kiÓm to¸n vÒ c¸c vÊn ®Ò nh­: C¸c gian lËn tµi chÝnh, nguy c¬ ph¸ s¶n, gi¶i thÓ, tham «…vµ ®¶m b¶o lÜnh vùc c«ng viÖc mµ C«ng ty cã kh¶ n¨ng ®¸p øng tèt. 4.1.2. Hîp ®ång kiÓm to¸n vµ chän nhãm kiÓm to¸n. Khi ®­îc kh¸ch hµng chÊp nhËn kiÓm to¸n vµ göi th­ mêi kiÓm to¸n, C«ng ty tiÕn hµnh gÆp mÆt kh¸ch hµng vµ th¶o luËn hîp ®ång kiÓm to¸n. Cuéc gÆp mÆt nh»m gióp hai bªn t×m hiÓu vÒ nhau, thèng nhÊt ý kiÕn. KÕt hîp víi viÖc xem xÐt kh¶ n¨ng chÊp nhËn kiÓm to¸n, C«ng ty cã thÓ liªn l¹c víi kiÓm to¸n viªn tiÒn nhiÖm ®Ó quyÕt ®Þnh cã nªn thùc hiÖn kiÓm to¸n hay kh«ng? C«ng ty tiÕn hµnh ký kÕt hîp ®ång kiÓm to¸n, ph©n c«ng nhãm kiÓm to¸n vµ triÓn khai c«ng viÖc kiÓm to¸n. 4.1.3. T×m hiÓu ho¹t ®éng kinh doanh vµ thu thËp th«ng tin ph¸p lý vÒ kh¸ch hµng. Tr­íc khi thùc hiÖn kiÓm to¸n, kiÓm to¸n viªn ph¶i t×m hiÓu t×nh h×nh chung vÒ ®¬n vÞ kh¸ch hµng vÒ c¸c vÊn ®Ò nh­: Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ®¬n vÞ; nguån vèn ho¹t ®éng, c¬ cÊu tæ chøc; ngµnh nghÒ, lÜnh vùc kinh doanh; ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh;… §©y lµ c«ng viÖc t¹o c¬ së cho kiÓm to¸n viªn thùc hiÖn viÖc lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n. §Ó thu thËp ®­îc c¸c th«ng tin nµy, kiÓm to¸n viªn cã thÓ pháng vÊn Ban gi¸m ®èc, thu thËp tµi liÖu cÇn thiÕt; cã thÓ trùc tiÕp tham quan nhµ x­ëng, hoÆc xem xÐt hå s¬ ®· ®­îc kiÓm to¸n bëi C«ng ty kiÓm to¸n kh¸c, hay thu thËp th«ng tin tõ c¸c bªn h÷u quan. KiÓm to¸n viªn l­u vµo hå s¬ kiÓm to¸n hay sao chôp mét sè t­ liÖu cÇn thiÕt. Víi nh÷ng kh¸ch hµng ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc míi, cã rñi ro kinh doanh cao th× nhãm kiÓm to¸n cÇn tham kh¶o ý kiÕn c¸c chuyªn gia ®Ó cã th«ng tin s©u h¬n. MÉu th«ng tin vÒ kh¸ch hµng do C«ng ty Cæ phÇn vµ §Þnh gi¸ ViÖt Nam quy ®Þnh nh­ sau( B¶ng 2.4): B¶ng 2.4: Th«ng tin chung vÒ kh¸ch hµng - Kh¸ch hµng: Th­êng xuyªn: N¨m ®Çu: - Tªn c«ng ty: - Trô së chÝnh: - §iÖn tho¹i: Fax: - QuyÕt ®Þnh thµnh lËp hay cÊp giÊy phÐp kinh doanh: - Ngµnh nghÒ ho¹t ®éng: - Sè vèn ®Çu t­: - Thêi gian ho¹t ®éng: - Héi ®ång qu¶n trÞ: - Ban gi¸m ®èc: - C«ng ty mÑ (®èi t¸c liªn doanh): - Tãm t¾t quy chÕ kiÓm so¸t néi bé cña kh¸ch hµng: 4.1.4. T×m hiÓu hÖ thèng kÕ to¸n vµ hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé. C«ng ty cæ phÇn KiÓm to¸n vµ §Þnh gi¸ ViÖt Nam thu thËp th«ng tin vÒ hÖ thèng kÕ to¸n vµ hÖ thèng KSNB chñ yÕu b»ng h×nh thøc gÆp trùc tiÕp Ban gi¸m ®èc, pháng vÊn nh©n viªn hay kiÓm tra s¬ bé sæ s¸ch kÕ to¸n. Tõ ®ã, ph©n tÝch ®iÓm m¹nh, yÕu trong hÖ thèng kÕ to¸n, x¸c ®Þnh ®é tin cËy vµo hÖ thèng kÕ to¸n, x¸c ®Þnh rñi ro trong tõng phÇn hµnh cô thÓ. So¸t xÐt hÖ thèng KSNB nh»m môc ®Ých ®­a ra quyÕt ®Þnh xem cã thÓ dùa vµo hÖ thèng KSNB hay kh«ng ®Ó gi¶m bít khèi l­îng c¸c thñ tôc kiÓm tra chi tiÕt phÇn hµnh kÕ to¸n. 4.1.5. Thùc hiÖn thñ tôc ph©n tÝch. Trong giai ®o¹n lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n, thñ tôc ph©n tÝch sö dông lµ: - Ph©n tÝch so¸t xÐt c¸c sè liÖu B¸o c¸o tµi chÝnh míi nhÊt cña kh¸ch hµng. - C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty. - Ph©n tÝch s¬ bé vµ kiÓm tra tÝnh logic cña sè liÖu trªn b¸o c¸o. Dùa vµo B¸o c¸o tµi chÝnh do ®¬n vÞ kh¸ch hµng cung cÊp, kiÓm to¸n viªn tiÕn hµnh ph©n tÝch c¸c tØ suÊt lîi nhuËn, tØ suÊt tµi chÝnh vµ tÝnh logic cña B¸o c¸o. Ph©n tÝch sù biÕn ®éng c¸c tØ suÊt, ®ång thêi ph¸t hiÖn c¸c kho¶n môc träng yÕu trong B¸o c¸o tµi chÝnh cña ®¬n vÞ kh¸ch hµng. 4.1.6. §¸nh gi¸ rñi ro vµ x¸c ®Þnh møc ®é träng yÕu. - Xem xÐt c¸c sai sãt tiÒm tµng: C¨n cø ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ kh¸ch hµng vµ vÞ trÝ cña tõng lo¹i h×nh kinh doanh mµ kiÓm to¸n viªn ®¸nh gi¸ rñi ro tiÒm tµng. - Trªn c¬ së t×m hiÓu hÖ thèng KSNB, hÖ thèng kÕ to¸n cña ®¬n vÞ kh¸ch hµng, kiÓm to¸n viªn ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ rñi ro kiÓm so¸t cã thÓ x¶y ra víi c¸c kho¶n môc trªn B¸o c¸o tµi chÝnh. 4.1.7. KÕ ho¹ch kiÓm to¸n. Sau khi thu thËp ®Çy ®ñ th«ng tin, c¨n cø vµo yªu cÇu c«ng viÖc vµ nguån lùc hiÖn cã cña C«ng ty, tiÕn hµnh chän nhãm kiÓm to¸n vµ ph©n c«ng c«ng viÖc. §ång thêi, ®Ò ra kÕ ho¹ch kiÓm to¸n chi tiÕt, thêi gian thùc hiÖn kiÓm to¸n. 4.2. Thùc hiÖn kiÓm to¸n. Dùa vµo kÕ ho¹ch ®· lËp, kiÓm to¸n viªn tiÕn hµnh kiÓm to¸n. Song qu¸ tr×nh nµy kh«ng chØ m¸y mãc theo kÕ ho¹ch ®· ®Þnh mµ trong khi thùc hiÖn kiÓm to¸n viªn chñ ®éng s¸ng t¹o thÝch øng víi ®èi t­îng kiÓm to¸n cô thÓ nh»m thu thËp b»ng chøng kiÓm to¸n ®Çy ®ñ vµ cã ®é tin cËy cao. §©y còng chÝnh lµ giai ®o¹n cho thÊy kh¶ n¨ng, tr×nh ®é cña kiÓm to¸n viªn. Sù nh¹y c¶m vµ kinh ho¹t trong c«ng viÖc. KiÓm to¸n viªn tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc sau: - TiÕn hµnh thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kiÓm tra hÖ thèng KSNB vµ xem xÐt vÒ nh÷ng ¶nh h­ëng cña c¸c sai sãt mµ kiÓm to¸n viªn ph¸t hiÖn. - Thùc hiÖn c¸c thñ tôc ph©n tÝch: + Xem xÐt tÝnh ®éc lËp vµ tÝnh ®¸ng tin cËy cña c¸c d÷ liÖu. + TÝnh to¸n ra mét gi¸ trÞ ­íc tÝnh vµ so s¸nh gi¸ trÞ ®ã víi gi¸ trÞ ghi sæ. + Ph©n tÝch nguyªn chªnh lÖch - Thùc hiÖn c¸c thñ tôc kiÓm tra chi tiÕt. + X¸c nhËn. + KiÓm tra thùc tÕ. - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ kiÓm tra chi tiÕt. - Xö lý c¸c chªnh lÖch kiÓm to¸n. TÊt c¶ c¸c c«ng viÖc mµ kiÓm to¸n viªn thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kiÓm to¸n ®Òu ®­îc ghi nhËn trªn giÊy tê lµm viÖc. 4.3. KÕt thóc kiÓm to¸n. KÕt thóc kiÓm to¸n lµ giai ®oan cuèi cïng cña cuéc kiÓm to¸n. C«ng ty Cæ phÇn vµ §Þnh gi¸ ViÖt Nam thùc hiÖn theo tr×nh tù sau: 4.3.1. Xem xÐt tÝnh ho¹t ®éng liªn tôc cña ®¬n vÞ kh¸ch hµng. C«ng ty kiÓm to¸n dùa vµo c¸c b»ng chøng thu thËp ®­îc ®Ó ®¸nh gi¸, gi¶i tr×nh vµ ®­a ra kÕt luËn kiÓm to¸n phï hîp. 4.3.2. So¸t xÐt c¸c sù kiÖn x¶y ra sau ngµy lËp B¸o c¸o tµi chÝnh. §Ó so¸t xÐt c¸c sù kiÖn sau ngµy lËp B¸o c¸o tµi chÝnh, kiÓm to¸n viªn tiÕn hµnh thÈm vÊn Ban qu¶n trÞ, xem xÐt c¸c biªn b¶n hay quyÕt ®Þnh cña gi¸m ®èc; sæ s¸ch, chøng tõ kÕ to¸n liªn quan ®­îc lËp sau ngµy kÕt thóc niªn ®é kÕ to¸n hoÆc tiÕn hµnh göi th­ x¸c nhËn. 4.3.3. Hoµn thiÖn giÊy tê lµm viÖc. Sau khi hoµn thµnh c«ng viÖc, c¸c kiÓm to¸n viªn trong nhãm kiÓm to¸n ph¶i hoµn thiÖn giÊy tê lµm viÖc cña m×nh. Tr­ëng nhãm tiÕn hµnh so¸t xÐt giÊy tê, hoµn thiÖn c¸c b»ng chøng kiÓm to¸n, kiÓm tra, ®èi chiÕu c«ng viÖc ®· hoµn thµnh. NÕu cßn cã sai sãt th× cÇn ph¶i bæ sung ®Ó hoµn thiÖn hå s¬ kiÓm to¸n. 4.3.4. §­a ra bót to¸n ®iÒu chØnh vµ nªu nh­îc ®iÓm cÇn hoµn thiÖn. Trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n, nÕu kiÓm to¸n viªn ph¸t hiÖn ra nh÷ng sai sãt cña ®¬n vÞ kh¸ch hµng th× tr­íc hÕt kiÓm to¸n viªn ph¶i xem xÐt sai sãt ®ã cã ¶nh h­ëng träng yÕu ®Õn B¸o c¸o tµi chÝnh cña ®¬n vÞ hay kh«ng? NÕu träng yÕu th× kiÓm to¸n viªn tiÕn hµnh ®iÒu chØnh vµ ph©n l¹i cho phï hîp vµ gi¶i tr×nh lªn Ban gi¸m ®èc ®¬n vÞ. §ång thêi, nÕu kiÓm to¸n viªn ph¸t hiÖn t¹i ®¬n vÞ kh¸ch hµng cßn tån t¹i nh÷ng ®iÓm yÕu hay h¹n chÕ vÒ hÖ thèng kÕ to¸n hoÆc hÖ thèng KSNB th× kiÓm to¸n viªn sÏ ®­a ra ý kiÕn t­ vÊn nh»m gióp Ban qu¶n lý doanh nghiÖp kh¾c phôc vµ hoµn thiÖn tæ chøc cña m×nh. 4.3.5. LËp dù th¶o B¸o c¸o kiÓm to¸n vµ so¸t xÐt. Sau khi ®­a ra c¸c bót to¸n ®iÒu chØnh vµ thèng nhÊt kÕt qu¶ kiÓm to¸n víi ®¬n vÞ kh¸ch hµng, kiÓm to¸n viªn ph¸t hµnh B¸o c¸o kiÓm to¸n vÒ B¸o c¸o tµi chÝnh. NÕu Ban qu¶n trÞ ®¬n vÞ kh¸ch hµng ®ång ý ®iÒu chØnh c¸c bót to¸n theo ý kiÕn cña kiÓm to¸n viªn th× kiÓm to¸n viªn ®­a ra B¸o c¸o kiÓm to¸n víi ý kiÕn chÊp nhËn toµn phÇn; nÕu Ban qu¶n trÞ kh«ng ®ång ý ®iÒu chØnh l¹i theo ý kiÕn cña kiÓm to¸n viªn th× tuú vµo møc ®é träng yÕu vµ ¶nh h­ëng cña c¸c sai sãt ®ã mµ kiÓm to¸n viªn ®­a ra ý kiÕn chÊp nhËn tõng phÇn cã ngo¹i trõ hay ý kiÕn kh«ng chÊp nhËn. Dù th¶o nµy sÏ ®­îc so¸t xÐt c¶ vÒ néi dung lÉn h×nh thøc tr­íc khi göi cho ®¬n vÞ kh¸c hµng. 4.3.6. Phª duyÖt vµ ph¸t hµnh B¸o c¸o kiÓm to¸n, th­ qu¶n lý ( nÕu cã). B¸o c¸o kiÓm to¸n vµ th­ qu¶n lý sau khi ®­îc lËp ph¶i ®­îc phª duyÖt bëi Ban gi¸m ®èc C«ng ty Cæ phÇn KiÓm to¸n vµ §Þnh gi¸ ViÖt Nam. KiÓm to¸n viªn dùa vµo ®ã ®Ó ph¸t hµnh B¸o c¸o kiÓm to¸n vµ th­ qu¶n lý chÝnh thøc. II. Thùc tÕ kiÓm to¸n kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt trong kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh do C«ng ty cæ phÇn KiÓm to¸n vµ §Þnh gi¸ ViÖt Nam thùc hiÖn. C«ng ty cæ phÇn KiÓm to¸n vµ §Þnh gi¸ ViÖt Nam ho¹t ®éng dùa vµo c¸c dÞch vô, th«ng tin nh­ ®· tr×nh bµy trong phÇn ngµnh nghÒ kinh doanh. §Ó chøng tá sù tån t¹i cña m×nh trong thÞ tr­êng, C«ng ty sö dông th­ mêi kiÓm to¸n víi kh¸ch hµng lÇn ®Çu kiÓm to¸n, hîp ®ång kiÓm to¸n víi kh¸ch hµng th­êng xuyªn cña C«ng ty, cßn ®èi víi nh÷ng cuéc kiÓm to¸n mang tÝnh chÊt lín th× C«ng ty lµm hîp ®ång nh­ mét cuéc ®Êu thÇu. Khi hîp ®ång ®· ®­îc hai bªn tho¶ thuËn, C«ng ty VAE lu«n thùc hiÖn ®óng nh÷ng g× ®· cam kÕt, theo ®óng chuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt Nam sè 210 – Hîp ®ång kiÓm to¸n (B¶ng 2.7). Chi phÝ s¶n xuÊt lµ kho¶n môc mang quy m« lín, c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh nhiÒu; ®Æc biÖt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. ChÝnh v× vËy, trong chuyªn ®Ò thùc tËp nµy em xin tr×nh bµy quy tr×nh kiÓm to¸n kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt t¹i hai doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Trong ®ã, C«ng ty TN lµ ®èi t­îng trùc tiÕp ®Ó ®¸nh gi¸, nhËn xÐt; cßn C«ng ty TM lµ ®èi t­îng so s¸nh. C¶ hai c«ng ty ®Òu lËp th­ mêi VAE kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh cho niªn ®é kÕ to¸n kÕt thóc ngµy 31/12/2004. Quy tr×nh kiÓm to¸n kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt ë c¶ 2 C«ng ty ®Òu tr¶i qua 5 b­íc sau: 1. ChuÈn bÞ c«ng viÖc kiÓm to¸n kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt. Trong giai ®o¹n chuÈn bÞ nµy kiÓm to¸n viªn cÇn thùc hiÖn c¸c b­íc c«ng viÖc sau: 1.1. §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng chÊp nhËn kiÓm to¸n. Ngay sau khi nhËn ®­îc th­ mêi kiÓm to¸n do kh¸ch hµng göi, C«ng ty xem xÐt kh¶ n¨ng chÊp nhËn kiÓm to¸n qua viÖc ®¸nh gi¸ møc rñi ro kiÓm to¸n råi míi quyÕt ®Þnh cã nªn chÊp nhËn kh¸ch hµng nµy hay kh«ng? C«ng ty sÏ tõ chèi kiÓm to¸n nÕu mét trong c¸c tr­êng hîp sau x¶y ra: - C«ng ty nhËn thÊy kh¸ch hµng kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn cuéc kiÓm to¸n nh­: kh«ng thùc hiÖn ®óng luËt kÕ to¸n; hÖ thèng KSNB cña kh¸ch hµng kÐm hiÖu lùc, dÉn ®Õn rñi ro qu¸ cao,… - C«ng ty nhËn thÊy chÝnh b¶n th©n C«ng ty kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng vµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó cung cÊp dÞch vô nh­ kh¸ch hµng mong muèn ®­îc. Tuy nhiªn, víi mçi kh¸ch hµng kiÓm to¸n kh¸c nhau sÏ cã mçi c¸ch thøc ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng chÊp nhËn kiÓm to¸n kh¸c nhau nh­ sau: Víi C«ng ty TN lµ kh¸ch hµng lÇn ®Çu kiÓm to¸n, C«ng ty sÏ chän mét kiÓm to¸n viªn cã kinh nghiÖm trùc tiÕp ®Õn doanh nghiÖp ®Ó ®iÒu tra vÒ nguån gèc vµ ngµnh nghÒ kinh doanh cña doanh nghiÖp ®ã. KiÓm to¸n viªn cã thÓ thùc hiÖn c«ng viÖc cña m×nh b»ng mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p sau: pháng vÊn, quan s¸t, ®iÒu tra thùc tÕ,…Tõ ®ã C«ng ty míi quyÕt ®Þnh cã chÊp nhËn kiÓm to¸n hay kh«ng? ViÖc ®¸nh gi¸ cã chÝnh x¸c hay kh«ng phô thuéc rÊt lín vµo kinh nghiÖm cña chÝnh KiÓm to¸n viªn ®ã, v× vËy nh©n viªn cña C«ng ty ph¶i lµ nh÷ng ng­êi kh«ng chØ cã kiÕn thøc s©u réng mµ cßn ph¶i cã nhiÒu kinh nghiÖm. Víi C«ng ty TM lµ kh¸ch hµng th­êng xuyªn cña C«ng ty, C«ng ty chØ cÇn xem xÐt sù thay ®æi lín gi÷a niªn ®é kÕ to¸n nµy víi niªn ®é kÕ to¸n tr­íc. VÝ dô, KiÓm to¸n viªn cã thÓ xem xÐt vÒ tÝnh liªm chÝnh cña Ban gi¸m ®èc, thay ®æi m«i tr­êng ph¸p lý ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh, phÝ kiÓm to¸n,… Sau khi xem xÐt, nÕu rñi ro kiÓm to¸n ë 2 kh¸ch hµng ë møc trung b×nh th× C«ng ty quyÕt ®Þnh chÊp nhËn kiÓm to¸n cho C«ng ty TN vµ tiÕp tôc kiÓm to¸n víi C«ng ty TM. 1.2. Lùa chän nhãm kiÓm to¸n. C«ng viÖc tiÕp theo C«ng ty sÏ chän ra c¸c nh©n viªn kiÓm to¸n cã kinh nghiÖm vµ hiÓu biÕt s©u s¾c vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ kiÓm to¸n. Ngoµi ra, c¸c kiÓm to¸n viªn ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c ®éc lËp vÒ mÆt quan hÖ x· héi, huyÕt thèng còng nh­ c¸c mèi liªn hÖ kinh tÕ kh¸c víi kh¸ch hµng. Dùa vµo ®Æc ®iÓm cña C«ng ty TN lµ C«ng ty chÕ t¹o vµ s¶n xuÊt phô tïng xe m¸y nªn C«ng ty chän nhãm kiÓm to¸n gåm 7 ng­êi sau: 1. Ph¹m Ngäc To¶n - (KiÓm to¸n viªn quèc gia): Phô tr¸ch chung c«ng viÖc kiÓm to¸n. 2. TrÇn Quèc TuÊn – (KiÓm to¸n viªn quèc gia): Trùc tiÕp ®iÒu hµnh cuéc kiÓm to¸n. 3. Ph¹m Hïng S¬n – (KiÓm to¸n viªn cao cÊp): Trùc tiÕp ®iÒu hµnh cuéc kiÓm to¸n. 4. NguyÔn ThÞ Thanh – (KiÓm to¸n viªn): Trùc tiÕp tham gia cuéc kiÓm to¸n. 5. D­¬ng Thuý Anh – (KiÓm to¸n viªn): Trùc tiÕp tham gia cuéc kiÓm to¸n. 6. NguyÔn Xu©n Tïng – (KiÓm to¸n viªn): Trùc tiÕp tham gia cuéc kiÓm to¸n. 7. L­¬ng §øc HiÒn - (KiÓm to¸n viªn): Trùc tiÕp tham gia cuéc kiÓm to¸n. Cßn C«ng ty TM lµ kh¸ch hµng ®· ®­îc C«ng ty kiÓm to¸n n¨m tr­íc nªn C«ng ty chän nhãm kiÓm to¸n ®· thùc hiÖn kiÓm to¸n cho C«ng ty nµy trong nh÷ng n¨m tµi chÝnh tr­íc. (Nhãm nµy còng bao gåm 7 ng­êi). 1.3. LËp vµ tho¶ thuËn c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång kiÓm to¸n. Sau khi dù kiÕn ®Çy ®ñ mäi thñ tôc, C«ng ty VAE vµ kh¸ch hµng sÏ tho¶ thuËn víi nhau vÒ c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång kiÓm to¸n. Sau ®ã, tuú vµo ®iÒu kiÖn mµ hai bªn cã thÓ gÆp nhau trùc tiÕp ®Ó ký kÕt hîp ®ång hay ký kÕt qua fax,…Hîp ®ång kiÓm to¸n cña C«ng ty TN cã néi dung nh­ sau: B¶ng 2.5: Hîp ®ång kiÓm to¸n Uû Ban nh©n d©n thµnh phè Hµ néi C«ng ty KiÓm to¸n vµ §Þnh gi¸ ViÖt Nam Sè 183/VAE – H§ - BCTC Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc ===***=== Hµ Néi, ngµy 14 th¸ng 03 n¨m 2005 Hîp ®ång kinh tÕ V/v: KiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2004 - C¨n cø vµo Ph¸p lÖnh Hîp ®ång kinh tÕ ngµy 25/09/1989 vµ NghÞ ®Þnh sè 17/H§BT ngµy 16/01/1990 cña Héi ®ång Bé tr­ëng ( nay lµ ChÝnh phñ) quy ®Þnh chi tiÕt viÖc thi hµnh Ph¸p lÖnh Hîp ®ång kinh tÕ. - C¨n cø nghÞ ®Þnh sè 07/CP ngµy 29/01/1994 cña ChÝnh Phñ ban hµnh quy chÕ kiÓm to¸n ®éc lËp trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. - C¨n cø chuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt Nam sè 210 vÒ Hîp ®ång kiÓm to¸n. - C¨n cø vµo kh¶ n¨ng vµ nhu cÇu cña hai bªn. Chóng t«i gåm: Bªn A: C«ng ty TN §¹i diÖn: ¤ng Cheng Xu Gao Chøc vô: Tæng Gi¸m ®èc §Þa chØ:Ï §iÖn tho¹i:Ï Fax:Ï Bªn B: C«ng ty cæ phÇn KiÓm to¸n vµ §Þnh gi¸ ViÖt Nam (VAE) §¹i diÖn: ¤ng Ph¹m Ngäc To¶n Chøc vô: Tæng Gi¸m ®èc §iÖn tho¹i: 2670 491/492/493Fax: §Þa chØ: TÇng 11 – toµ nhµ S«ng §µ - sè 165 - §­êng CÇu GiÊy – ph­êng Quan Hoa – QuËn CÇu GiÊy – Hµ Néi. Sau khi tho¶ thuËn 2 bªn nhÊt trÝ ký hîp ®ång nµy bao gåm nh÷ng ®iÒu kho¶n sau: §iÒu 1: Néi dung dÞch vô Bªn B nhÊt trÝ cung cÊp cho bªn A dÞch vô kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc ngµy 31/12/2004. §iÒu 2: LuËt ®Þnh vµ chuÈn mùc DÞch vô trªn ®­îc hoµn thµnh theo chuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt Nam, chuÈn mùc kiÓm to¸n quèc tÕ ®­îc chÊp nhËn t¹i ViÖt Nam vµ quy chÕ kiÓm to¸n ®éc lËp hiÖn hµnh t¹i ViÖt Nam. C¸c chuÈn mùc nµy ®ßi hái bªn B ph¶i lËp kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn kiÓm to¸n ®Ó ®¹t ®­îc sù ®¶m b¶o hîp lý r»ng B¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty kh«ng cßn chøa ®ùng nh÷ng sai sãt träng yÕu. §iÒu 3: Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña c¸c bªn 3.1.Tr¸ch nhiÖm cña bªn A L­u gi÷ vµ qu¶n lý sæ s¸ch, chøng tõ kÕ to¸n, b¸o c¸o tµi chÝnh vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan mét c¸ch an toµn bÝ mËt theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. B¶o ®¶m cung cÊp ®Çy ®ñ kÞp thêi cho bªn B c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cã liªn quan ®Õn cuéc kiÓm to¸n. B¸o c¸o tµi chÝnh dïng ®Ó kiÓm to¸n ph¶i ®­îc bªn A ký vµ ®ãng dÊu chÝnh thøc tr­íc khi cung cÊp cho bªn B. Bªn B cã thÓ yªu cÇu bªn A x¸c nhËn b»ng v¨n b¶n sù ®¶m b¶o vÒ c¸c th«ng tin vµ tµi liÖu liªn quan ®Õn cuéc kiÓm to¸n ®· cung cÊp cho bªn B. Cö c¸n bé cã liªn quan cïng lµm viÖc víi c¸c kiÓm to¸n viªn trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n. T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó bªn B lµm viÖc, ®¸p øng thêi gian vµ yªu cÇu trong thêi gian kiÓm to¸n. 3.2.Tr¸ch nhiÖm bªn B Bªn B ®¶m b¶o tu©n thñ c¸c chuÈn mùc kiÓm to¸n hiÖn hµnh nh­ ®· nªu t¹i ®iÒu 2. X©y dùng vµ th«ng b¸o cho bªn A néi dung, kÕ ho¹ch kiÓm to¸n. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch kiÓm to¸n theo ®óng nguyªn t¾c ®éc lËp, kh¸ch quan, bÝ mËt. Cö kiÓm to¸n viªn vµ chuyªn gia cã n¨ng lùc, kinh nghiÖm thùc hiÖn kiÓm to¸n. Nép B¸o c¸o kiÓm to¸n cho bªn A theo ®óng thêi h¹n quy ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh trung thùc, hîp lý, kh¸ch quan cña th«ng tin ®­a ra. §iÒu 4: B¸o c¸o kiÓm to¸n Sau khi hoµn thµnh cuéc kiÓm to¸n, bªn B sÏ cung cÊp cho bªn A B¸o c¸o kiÓm to¸n cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc ngµy 31/12/2004. Th­ qu¶n lý (nÕu cã) ®­îc lËp gåm 5 bé b»ng tiÕng ViÖt vµ 3 bé b»ng tiÕng Anh. §iÒu 5: Ph­¬ng thøc thùc hiÖn Cuéc kiÓm to¸n ®­îc tiÕn hµnh, thùc hiÖn ngay sau khi ký kÕt hîp ®ång. §iÒu 6: PhÝ dÞch vô vµ ph­¬ng thøc thanh to¸n PhÝ dÞch vô ch­a bao gåm thuÕ GTGT lµ 800 USD (B»ng ch÷: T¸m tr¨m ®« la Mü) Ph­¬ng thøc thanh to¸n: T¹m øng 50% gi¸ trÞ ngay sau khi ký kÕt hîp ®ång. Thanh to¸n hÕt sè cßn l¹i ngay sau khi bªn B bµn giao b¸o c¸o kiÓm to¸n chÝnh thøc cho bªn A. §iÒu 7: Cam kÕt thùc hiÖn vµ thêi gian hoµn thµnh Hai bªn cam kÕt thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c ®iÒu kho¶n ®· ghi trong hîp ®ång. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã khã kh¨n, hai bªn th«ng b¸o cho nhau kÞp thêi ®Ó cïng bµn biÖn ph¸p gi¶i quyÕt gi¶i quyÕt. Tr­êng hîp cÇn ®iÒu chØnh hîp ®ång th× cÇn ph¶i cã sù thèng nhÊt b»ng v¨n b¶n cña hai bªn. Mäi th«ng b¸o ph¶i ®­îc th«ng b¸o trùc tiÕp cho mçi bªn theo ®Þa chØ ®· ghi trong Hîp ®ång. B¸o c¸o kiÓm to¸n sÏ ®­îc bªn B hoµn thµnh trong thêi gian nhanh nhÊt vµ nép cho bªn A tõ sau ngµy bªn A cung cÊp ®Çy®ñ tµi liÖu cho bªn B. §iÒu 8: HiÖu lùc, thêi h¹n hîp ®ång Hîp ®ång nµy cã hiÖu lùc sau khi ®· ký hîp ®ång Hîp ®ång nµy ®¶m b¶o cã gi¸ trÞ cho ®Õn khi thanh lý hîp ®ång. Hîp ®ång nµy ®­îc lËp thµnh 06 b¶n cã gi¸ trÞ ngang nhau. Bªn A gi÷ 05 b¶n, bªn B gi÷ 01 b¶n. §¹i diÖn bªn B C«ng ty KiÓm to¸n vµ §Þnh gi¸ ViÖt Nam Ph¹m Ngäc To¶n Tæng Gi¸m §èc §¹i diÖn bªn A C«ng ty TN Cheng Xu Gao Tæng Gi¸m ®èc 2. LËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n tæng qu¸t. §©y lµ giai ®o¹n ®­îc thùc hiÖn bëi ng­êi phô tr¸ch chung c«ng viÖc kiÓm to¸n. C¸c b­íc cña giai ®o¹n nµy thùc hiÖn theo chuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt Nam sè 300. Bao gåm: 2.1. T×m hiÓu t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch hµng. C«ng ty VAE th­êng tËp trung kiÓm tra vµo nh÷ng néi dung sau: Lo¹i h×nh doanh nghiÖp cña kh¸ch hµng, c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña kh¸ch hµng, nh÷ng môc tiªu vµ chiÕn l­îc mµ Ban qu¶n trÞ kh¸ch hµng ®Æt ra, kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, m«i tr­êng mµ doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng, vÞ trÝ cña kh¸ch hµng trong m«i tr­êng c¹nh tr¹nh,… KiÓm to¸n viªn cã thÓ sö dông nhiÒu c¸ch kh¸c nhau ®Ó thu thËp c¸c th«ng tin nµy. Nh­ víi C«ng ty TN – lµ kh¸ch hµng kiÓm to¸n lÇn ®Çu nªn kiÓm to¸n viªn cã thÓ sö dông tÊt c¶ c¸c ph­¬ng ph¸p nh­ pháng vÊn, quan s¸t, thu thËp tµi liÖu,…Cßn C«ng ty TM – lµ kh¸ch hµng th­êng xuyªn, mµ l¹i ®­îc kiÓm to¸n bëi nhãm kiÓm to¸n ®· tõng kiÓm to¸n C«ng ty nµy c¸c n¨m tr­íc ®ã, kiÓm to¸n viªn chØ xem l¹i c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn kh¸ch hµng trong hå s¬ kiÓm to¸n n¨m tr­íc. §ång thêi, pháng vÊn xem cã sù thay ®æi ®¸ng kÓ nµo vÒ bé m¸y l·nh ®¹o, quy m« s¶n xuÊt hay t×nh h×nh tµi chÝnh cña kh¸ch hµng hay kh«ng? KiÓm to¸n viªn ®· thu thËp th«ng tin vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch hµng nh­ sau (®· l­u trong hå s¬ kiÓm to¸n): §èi víi C«ng ty TN: C«ng ty TN- lµ C«ng ty liªn doanh gi÷a liªn doanh chÕ t¹o xe m¸y A (Bªn ViÖt Nam) vµ C«ng ty TNHH C«ng nghiÖp B (Bªn n­íc ngoµi), ®­îc thµnh lËp t¹i ViÖt Nam theo giÊy phÐp ®Çu t­ sè 012/GP – HY ngµy 12/09/2002 vµ giÊy phÐp ®iÒu chØnh lÇn 1 sè 012/GP§C1 – HY ngµy 22/08/2003 do UBND tØnh H cÊp. Tæng sè vèn ®Çu t­ cña C«ng ty (theo giÊy phÐp ®Çu t­) lµ: 3.000.000 USD. Vèn ph¸p ®Þnh cña C«ng ty (theo giÊy phÐp ®Çu t­) lµ: 1.100.000 USD. Trong ®ã: Bªn ViÖt Nam gãp: 330.000 USD – ChiÕm 30% vèn ph¸p ®Þnh; 108.000 USD b»ng tiÒn mÆt vµ 222.000 USD b»ng thiÕt bÞ khu«n Ðp. Bªn n­íc ngoµi gãp: 770.000 USD – ChiÕm 70% vèn ph¸p ®Þnh; 44.000 USD b»ng tiÒn mÆt vµ 726.000 USD b»ng m¸y mãc, thiÕt bÞ, khu«n Ðp. Thêi gian ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp liªn doanh lµ 30 n¨m kÓ tõ ngµy ®­îc cÊp giÊy phÐp ®Çu t­. N¨m 2005 lµ n¨m thø 4 C«ng ty ®i vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. LÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty lµ: + S¶n xuÊt bé nhùa hoµn chØnh, vµ bé ®Ìn xe g¾n m¸y Ðp thµnh h×nh c¸c chi tiÕt nhùa xe g¾n m¸y « t« vµ s¶n xuÊt ®é ®iÖn gia dông. + S¶n xuÊt c¸c lo¹i s¬n ®Ó s¬n phô tïng « t«, xe m¸y cña C«ng ty vµ b¸n t¹i thÞ tr­êng ViÖt Nam. §èi víi C«ng ty TM: C«ng ty TM – lµ C«ng ty liªn doanh gi÷a C«ng ty s¶n xuÊt xuÊt nhËp khÈu X ( Bªn ViÖt Nam) vµ C«ng ty TNHH Y (Bªn n­íc ngoµi) ®­îc thµnh lËp theo giÊy phÐp ®Çu t­ sè 01/GP – UB ngµy 05/04/2000 vµ giÊy phÐp ®Çu t­ ®iÒu chØnh sè 09/2002/GP§C 1 – UB ngµy 21/03/2002. Tæng sè vèn ®Çu t­ cña C«ng ty theo giÊy phÐp ®Çu t­ lµ: 900.000 USD. Tæng sè vèn ®Çu t­ cña C«ng ty theo thùc tÕ lµ: 1.020.485,81 USD. Vèn ph¸p ®Þnh cña C«ng ty lµ: 700.000 USD. Trong ®ã: Bªn ViÖt Nam gãp: 336.000 USD ( B»ng tiÒn mÆt) - chiÕm 48% Bªn n­íc ngoµi gãp: 364.000 USD (B»ng m¸y mãc thiÕt bÞ vµ tiÒn n­íc ngoµi) - chiÕm 52%. C«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt s¶n phÈm may mÆc. Thêi gian ho¹t ®éng cña C«ng ty lµ 20 n¨m kÓ tõ ngµy cÊp giÊy phÐp ®Çu t­. N¨m 2004 lµ n¨m thø 5 C«ng ty ®i vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 2.2. Ph©n tÝch so¸t xÐt hÖ thèng KSNB. HiÓu ®­îc ho¹t ®éng cña C«ng ty kh¸ch hµng råi, kiÓm to¸n viªn sÏ tiÕn hµnh vµo phÇn c«ng viÖc chÝnh. KiÓm to¸n viªn yªu cÇu ®­îc xem xÐt c¸c b¸o c¸o qu¶n trÞ vµ c¸c file tµi liÖu néi bé cña C«ng ty kh¸ch hµng nh­: Biªn b¶n häp héi ®ång qu¶n trÞ; c¸c b¶n sao biªn b¶n; c¸c kÕ ho¹ch ng©n s¸ch tµi chÝnh; c¸c hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸, thuª tµi s¶n cè ®Þnh; häp ®ång thuª ®Êt, hîp ®ång mua b¸n, bµn giao tµi s¶n cè ®Þnh,…tõ ®ã t×m hiÓu vÒ hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé cña ®¬n vÞ kh¸ch hµng nh»m ng¨n ngõa, ph¸t hiÖn c¸c gian lËn vµ sai sãt träng yÕu.( Phô lôc sè 01). Qua t×m hiÓu, kiÓm to¸n viªn thu ®­îc c¸c th«ng tin sau:(§· l­u trong hå s¬ kiÓm to¸n): §èi víi C«ng ty TN: Héi ®ång qu¶n trÞ cña C«ng ty: - ¤ng Wang Zhong Yong -Chñ tÞch - ¤ng DuJun -Phã chñ tÞch - Bµ Li Qing -Thµnh viªn - ¤ng Cheng Xu Gao -Thµnh viªn - ¤ng Xiao Yong Tao -Thµnh viªn - Bµ Phan ThÞ Kim T -Thµnh viªn Ban gi¸m ®èc cña C«ng ty: - ¤ng Cheng Xu Gao -Tæng Gi¸m ®èc - ¤ng Xiao Yong Tao -Phã Tæng gi¸m ®èc - Bµ Phan ThÞ Kim T -KÕ to¸n tr­ëng Nãi chung, c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty TN ch­a thùc sù hîp lý, viÖc ph©n c«ng ph©n nhiÖm cßn chång chÐo. Ban gi¸m ®èc kiÓm so¸t kh¸ chÆt chÏ song ch­a thùc sù phï hîp. Nªn kiÓm to¸n viªn ®· ®­a ra kÕt luËn hÖ thèng KSNB cña ®¬n vÞ kh¸ch hµng ch­a hiÖu qu¶. §èi víi C«ng ty TM, c«ng viÖc so¸t xÐt hÖ thèng KSNB thùc hiÖn t­¬ng tù nh­ C«ng ty TN. Song, C«ng ty TM lµ kh¸ch hµng th­êng xuyªn cña C«ng ty nªn KTV còng ®· cã th«ng tin c¬ b¶n vÒ ®¬n vÞ, v× vËy KTV thùc hiÖn ®¬n gi¶n h¬n so víi C«ng ty TN. Ban Gi¸m ®èc cña C«ng ty: - ¤ng Michi Masai - Tæng Gi¸m ®èc - ¤ng Katsu Yoshi - Phã Tæng Gi¸m ®èc - ¤ng Bïi Thanh T - Phã Tæng Gi¸m ®èc - Bµ NguyÔn ThÞ H - KÕ to¸n tr­ëng KTV kÕt luËn hÖ thèng KSNB cña C«ng ty t­¬ng ®èi hiÖu qu¶, qu¸ tr×nh kiÓm so¸t cña C«ng ty TM t­¬ng ®èi chÆt chÏ. 2.3. So¸t xÐt hÖ thèng kÕ to¸n C«ng ty. Sau giai ®o¹n t×m hiÓu vÒ hÖ thèng KSNB, kiÓm to¸n viªn tiÕp tôc xem xÐt hÖ thèng kÕ to¸n cña ®¬n vÞ kh¸ch hµng nh»m t×m ra ®iÓm m¹nh, yÕu cña ®¬n vÞ ®Ó x¸c ®Þnh møc ®é tin cËy cña hÖ thèng kÕ to¸n, tõ ®ã x¸c ®Þnh rñi ro ®Ó biÕt t¨ng hay gi¶m møc ®é vµ ph¹m vi kiÓm tra trong tõng phÇn hµnh cô thÓ. KÕt qu¶ cña viÖc so¸t xÐt nµy ®· ®­îc l­u trong hå s¬ kiÓm to¸n gåm nh÷ng th«ng tin sau: §èi víi C«ng ty TN: C«ng ty ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1141/Q§ - BTC ngµy 01/11/1995 vµ quyÕt ®Þnh sè 167/20

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKiểm toán khoản mục chi phí sản xuất trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty CP Kiểm toán và Định giá VN thực hiện.DOC
Tài liệu liên quan