Chuyên đề Kiểm tra thống kê chất lượng sản phẩm tại công ty TNHH Hoàng Tiêu

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

NỘI DUNG 3

PHẦN I: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH 3

HOÀNG TIÊU 3

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Hoàng Tiêu 3

2. Chức năng nhiệm vụ các bộ phận trong công ty 6

3. Tổ chức bộ máy của công ty, chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận trong tổ chưc bộ máy Công ty. 9

PHẦN II: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY HOÀNG TIÊU TRONG 3 NĂM TỪ NĂM 2005 -2007. 11

1. Phân tích kết quả kinh doanh của Công ty Hoàng Tiêu (2005 - 2007). 11

2. Đánh giá chung về hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Hoàng Tiêu từ năm 2005 – 2007. 16

3. Xây dựng đội ngũ lao động đáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh doanh. 18

Phần III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH HOÀNG TIÊU. 21

1. Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường và hoạt động bán hàng của công ty Hoàng Tiêu. 21

2. Thực hiện biện pháp tiết kiệm chi phí 23

3. Tăng cường công tác quản lý và sử dụng vốn kinh doanh một cách có hiệu quả. 25

4. Một số kiến nghị đối với Nhà nước. 27

KẾT LUẬN 30

 

 

doc32 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 04/11/2013 | Lượt xem: 1118 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Kiểm tra thống kê chất lượng sản phẩm tại công ty TNHH Hoàng Tiêu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- cát GIÁM ĐỐC PGĐKỹ thuật công nghệ PGĐ sản xuất chất lượng PGĐ thiết bị an toàn Phòng chế thử mẫu Phòng kỹ thuật công nghệ Phòng hành chính tổ chức Phòng kinh doanh XNK Phòng kế hoạch vật tư Phòng quản lý chất lượng Phòng thống kê gia công Phòng tiêu thụ Phòng bảo vệ Xưởng cơ năng Phòng kế toán tài chính Phân xưởng sản xuất mếch Phân xưởng may Phân xưởng cán Phân xưởng gò bao gói 3. Tổ chức bộ máy của công ty, chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận trong tổ chưc bộ máy Công ty. -Bộ máy của công ty đứng đầu là giám đốc đại diện cho doanh nghiệp quản lý Công ty. Giám đốc có quyền quyết định điều hành sản xuất của Công ty theo kế hoạch, chính sách pháp luật của nhà nước. Quyết dịnh mọi hoạt động sản xuất của Công ty. Trực tiếp chỉ đạo giám sát ba phòng ban đó là phòng kinh doanh - xuất nhập khẩu, phòng hành chính tổ chức, phòng kế toán tài chính. Dưới giám đốc gồm ba phó giám đốc giúp việc tham mưu điều hành các phòng ban còn lại. Nhiệm vụ và chức năng cơ bản của phó giám đốc, phòng ban, phân xưởng của Công ty được bố chí chư sau: -Phó giám đốc sản xuất chất lượng, quản lý các trưởng phòng kế hoạch vật tư, phòng quản lý chất lượng phòng tiêu thụ và các quản lý phân xưởng. -phó giám đốc thiết bị an toàn phụ trách xưởng cơ năng và phòng bảo vệ. -Phòng kinh doanh - xuất nhập khẩu; thu thập thông tin thị trường giao dịch tìm kiếm đối tác ký hợp đồng xuất nhập khẩu sản phẩm và nhập các loại vật tư thiết bị máy móc. -Phòng kế toán tài chính, có nhiệm vụ quản lý và sử dụng hợp lý các nguồn vốn của Công ty sao cho hiệu quả, chịu trách nhiệm trước giám đốc về các khoản thu chi hạch toán kế toán độc lập hướng dẫn các phòng ban thủ tục thanh toán với khách hàng dồng thời tính toán lỗ lãi trước giám đốc. -Phòng chế thử mẫ nhận mẫu về sản xuất thử các quần theo đơn đặt hàng và nghiên cứu các mẫu mới. -Phòng kỹ thuật công nghệ; nghiên cứu tạo đơn pha chế nguyên liệu hoá chất, là soát sữa đổi, bổ sung nguyên vật liệu, kiểm tra theo đơn quy trình công nghệ và đối ngoại vè công tác kỹ thuật. Định mức vật tư, hoá chất và theo dõi các chỉ tiêu có lý. -Phòng kế hoạch vật tư, kế hoạch điều độ sản xuất cho toàn bộ Công ty, khai thác và thu mua vật tư cho sản xuất, nắm vững vật tư, lượng tồn kho, thiếu hụt đảm bảo cho sản xuất. -Phòng thống kê gia công thực hiện và tổ chức hệ thống thống kê trong toàn Công ty tổ chức công tác gia công thành phẩm, bán thành phẩm, quản lý quá trình sản xuất theo vi tính -Phòng quản lý chất lượng: có nhiệm vụ kiểm tra sản phẩm của từng công đoạn quản lý chất lượng ở mọi khâu của quá trình sản xuất, kiểm soát sản phẩm không phù hợp và đề ra các biện pháp khắc phục. -Phòng tiêu thụ: lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm mơ rộng thị trường tiêu thụ và cải tiến phương thức bán hàng, chào hàng. Đề xuất và phát hiện giá bán kịp thời để tiêu thụ sản phẩm nhanh. -Xưởng cơ năng: bố trí điện nước, năng lượng cho sản xuất và phục vụ cho các hoạt động khác của Công ty. Đảm bảo an toàn trách sự cố xảy ra gây gián đoạn cho sản xuất. -Phòng bảo vệ: có nhiệm vụ kiểm tra, bảo vệ của cải vật chất cũng như con người trong Công ty kịp thời sử lý các hành vi về mặt an ninh trật tự. PHẦN II: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY HOÀNG TIÊU TRONG 3 NĂM TỪ NĂM 2005 -2007. 1. Phân tích kết quả kinh doanh của Công ty Hoàng Tiêu (2005 - 2007). Kết quả kinh doanh là mục tiêu của mọi hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp trong từng thời kỳ kinh doanh hoàn tất kế hoạch trong từng thời kỳ sản xuất kinh doanh là lý do tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trên thương trường. Hoàn thành vượt mức kế hoạch hay không hoàn thành kế hoạch đều phải xem xét đánh giá phân tích nhằm tìm ra các nguyên nhânh ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Một kê hoạch sản xuất kinh doanh cho dù khoa học chặt chẽ như thế nào đi nữa so với thực tế đang diễn ra vẫn chỉ là một dự kiến. Thông qua thực tế kiểm nghiệm sẽ có nhiều điều cần bổ sung hoàn chỉnh. Phân tích kết quả kinh doanh giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp có được các thông tin cần thiêtds để đưa ra quyết định sữ chữa điều chỉnh kịp thời nhằm đạt được mục tiêu mong muốn trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Sản xuất là hoạt động chính của Công ty Hoàng Tiêu. Các hoạt động cuả Công ty bao gồm: Sản xuất kinh doanh gia công may mặc, sản xuất các loại mếch khi phân tích đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh phải so sánh kết quả đạt được năm nay so với năm trước, biết được hiện trạng của Công ty, từ đó tìm ra được nguyên nhân của việc làm được của Công ty. Ta đi phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty qua biểu. Chỉ tiêu TH 2005 TH 2006 TH 2007 So sánh 2006/2005 2007/2006 2007/2005 Số tiền TL% Số tiền TL% Số tiền TL% 1. Tổng doanh thu 102165 100899 110768 -1266 -1,24 9868 9,7811 8603 8,4207 2. Các khoản giảm trừ 38 22 23 -16 -42,11 1 4,5455 -15 -39,47 3. Doanh thu thuần 102127 100877 110745 -1250 -1,22 9868 9,7822 8618 8,4385 4. Trị giá vốn hàng bán 90750 86343 93242 -4407 -4,86 6899 7,9902 2492 2,746 5. Lợi nhuận gộp 11377 14534 17503 3157 27,75 2969 20,428 6126 53,845 6. Chi phí kinh doanh 9543 11407 12178 1864 19,53 771 6,759 2635 27,612 7. Tỷ suất CPKD (CF/M) 9,34425 11,3078 10,99643 1,9636 21,01 -0,311 -2,754 1,6522 17,681 8. Lợi nhuận từ HĐKD 1834 3127 5325 1293 70,50 2198 70,291 3491 190,35 9. Các khoản thu bất thường 10 8 6 -2 -20,00 -2 -25 -4 -40 10. Các khoản chi bất thường 14 8 5 -6 -42,86 -3 -37,5 -9 -64,29 11. LN bất thường -4 0 1 4 -100,00 1 5 -125 12. Tổng LN trước thuế 1838 3127 5324 1289 70,13 2197 70,259 3486 189,66 13. Thuế thu nhập DN 588,16 1000,64 412,48 412,48 70,13 703,04 70,259 1115,5 189,66 14. LN sau thuế 1249,84 2126,36 876,52 876,52 70,13 1494 70,259 2370,5 189,66 Bảng phân tích kết quả kinh doanh Đơn vị đo:triệu đồng * Năm 2006 so với năm 2005. Tổng doanh thu giảm 1.266 triệu đồng so với tỷ lệ là 1,24% và các khoản giảm trừ là 16 triệu đồng làm cho doanh thu giảm là 1,250 triệu đồng. Tỷ lệ giảm là 1,22% điều đó thể hiện tình hình kinh doanh của công ty có phần giảm sút, thị phần bị thu hẹp, các đơn đặt hàng có phần ít đi nhưng giá vốn hàng bán giảm 4.407 triệu đồng, tỷ lệ thuần tăng cho nên làm cho lợi nhuận gộp tăng lên 3.157 triệu đồng tỷ lệ tăng 27,75% như vậy lại là tốt. Nguyên nhân có thể là do năm 2006 Công ty đang tìm kiếm và mở rộng thị trường mếch phụ trợ may mặc nên doanh thu giảm đi, nhưng bù lại Công ty đã biết tiết kiệm chi phí, biết làm giảm giá trị vốn hàng bán cho nên tuy doanh thu có giảm nhưng bù lại lợi nhuận vốn tăng, chứng tỏ Công ty đang đi đúng hướng của mình ngoài ra sức mua năm 2006 của khách hàng đối với các sản phẩm của Công ty có phần giảm vì sức cạnh tranh trên thị trường may mặc đang trở nên hết sức gay gắt. Còn chi phí kinh doanh thì tăng lên là 1.864 triệu đồng tỷ lệ tăng là 19,57% làm cho tỷ suất chi phí kinh doanh trên doanh thu tăng 1,97% nhìn qua ta có thể nhận xét là không tốt nhưng đi sâu vào phân tích ta thấy chi phí tăng là do Công ty đang đầu tư mua thêm máy móc trang thiết bị nên việc chi phí tăng lên là chuyện bình thường. Trong khi đó tỷ lệ tăng của chi phí kinh doanh không lớn hơn lợi nhuận gộp cho nên làm cho hoạt động kinh doanh vẫn tăng 1.293 triệu đồng. Và làm cho tỷ lệ tăng càng lớn hơn là 70,5% đầy là một con số rất là kỳ diệu mà Công ty nên duy trì nó. Tuy nhiên trong năm 2005 lợi nhuận bất thường giảm 4 triệu đồng, nhưng đến năm 2006 lợi nhuận bấ thường không còn nữa. Và đã thoát khỏi cảnh lợi nhuận bất thường. Những năm trước nữa. Cho nên đã làm cho tổng lợi nhuận trước thuế là 1.297 triệu đồng, tỷ lệ tăng là 70,8% khoản lợi nhận bất thường này có được là do khách quan chứ không phải do chủ quan của Công ty. Đây thường là những khoản thu ngoài dự kiến. Cong ty ké hoạch không thể kiểm soát hoặc theo dõi quá trình phát sinh. Còn lợi nhuận từ hoạ động tài chính là không thểt có chứng tỏ Công ty không tham gia vào hoạt động tài chính mà Công ty chỉ chú trọng đến hoạt động sản xuất và kinh doanh từ sự phân tích trên ta thấy năm 2006 kết quả kinh doanh của Công ty có thể coi là tạm được tuy rằng doanh thu không cao bằng năm 2005 nhưng bug lại lợ nhuận thu được lại cao hơn năm 2005 thể hiện hiệu quả kinh doanh của Công ty là tốt. Tổng lợi nhuận thước thuế tăng 1.297 triệu đồng. Tỷ lệ tăng là 70,87%.Vậy từ các nhân tố làm tăng và giảm lợi nhuận như trên ta thấy Công ty bên cạnh việc phát huy tốt các ưu điểm, thế mạnh trong kinh doanh . kinh doanh cần phải có các biện pháp làm giảm tối thiểu tỷ lệ tăng của các nhân tố làm giảm lợi nhuận. Cụ thể là phải tìm thêm nguồn khách hàng mới, mở -Tìm kiếm và phát triển nguồn tài chính lâu dài, ưu tiên các dự án đầu tư mở rộng và đàu tư mới nhằm tăng suất, đảm bảo trình độn công nghệ. * Năm 2007 so với năm 2006. Tổng doanh thu tăng 9,869% triệu đồng tỷ lệ tăng là 9,78% và trong năm này khoản giảm trừ 1 triệu đồng không làm cho doanh thu thuần giảm là bao nhiêu cả doanh thu thuần tăng 6,899 triệu đồng tỷ lệ tăng 7,99% tức độ tăng của nó nhỏ hơn tốc độ của doanh thu thuần như vậy nó ảnh hưởng tích cực tới lợi nhuận và lợi nhuận gộp tăng 2.969 triệu đồng tỷ lệ tăng là 20,43% chi phí kinh doanh tăng lên 771 triệu đồng tỷ lệ tăng là 6.76% nhưng tốc độ tăng của doanh thu lớn hơn tốc độ tăng của chi phí kinh doanh nên tỷ suất chi phí giảm đi 0,32% chi phí kinh doanh tăng lên chủ yếu là do chi phí bán hàng. Chi phí qủn lý và đầu tư máy móc. Trang thiết bị và công ty muốn có sản lượng sản xuất ra được nhiều hơn nên đã thuê thêm công nhân, thuê thêm nhân viên bán hàng…sự tăng lên của doanh thu thuần là do sản xuất râ được nhiều hơn và có nhiều đơn đặt hàng hơn và cũng do mặt hàng quần áo bò bán đựơc nhiều hơn. Cũng trong năm 2007. Công ty cũng chưa tham gia vào tài chính còng lợi nhuận bât thường tăng lên 1 triệu là do chênh lệch từ thu nhập bất thường và chi phí bất thường. Tổng lợi nhuận trước thuê tăng là 2.199 triệu đồng tỷ lệ tăng là 70,32% với tỷ lệ như vậy ta nhận thấy rằng công ty làm ăn rất có hiệu quả. Vậy cũng như năm 2006 so với 2005 thì công ty cũng nên phát huy những thế mạnh của mình, những mặt tốt và khắc phục những hạn chế để công ty ngày càng hoàn thiện phát triển hơn nữa. Tóm lại trong 3 năm thì năm 2007 lợi nhuận sau thuế là cao nhất còn lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cũng cao nhất thể hiện công ty đang cố gắng nổ lực trong kinh doanh. * Năm 2007 so với năm 2005 Tổng doanh thu tăng 8605 triệu đồng tỷ lệ tăng là 8,4% trong năm 2007 so với năm 2005 thì các khoản giảm từ giảm được 15 triệu đồng tỷ lệ giảm 39,5% làm doanh thu thuần tăng là 86,18 triệu đồng và tỷ lệ tăng 8,43% trị giá với hàng bán tăng 2492 triệu đồng và tỷ lệ tăng 2,7% như vậy ta nhận thấy rằng so với năm 2006 thì giá trị vốn có phần tăng nhiều hơn. kể cả doanh thu thuần cũng không tăng nhiều hơn những lợi nhuận thu lại tăng lơna hơn thể hiện: lợi nhuận gộp tăng 6126 triệu đồng tỷ lệ tăng 53,8% tỷ đồng mới là điều quan trọng của công ty. Cho dù doanh thu tăng chậm nhưng lợi nhuận mang lại là lớn chứng tỏ công ty đang làm ăn có hiệu quả. Trong khi lợi nhuận tăng như vậy những chi phí kinh doanh chỉ tăng là 27,6% chứng tỏ công ty đang sử dụng tốt chi phí. Tổng lợi nhuận trước thuế tăng là 3486 triệu đồng tỷ lệ tăng 189,7% đầy lầ tiền đề rất tốt cho doanh nghiệp phát triển ngoài ra cũng góp phần vào việc nộp thuế cho ngân sách nhà nước thể hiện trong năm 2005 doanh nghiệp nộp thuế cho nhà nước 558,16 triệu đồng. Thì đến năm 2007 thì doanh nghiệp đã nộp ngân sách nhà nước là 1703,68 triệu đồng tăng là 1116 triệu đồng. Đây thể hiện doanh nghiệp có sự vượt trội rất lớn trong 3 năm liên tiếp của công ty. 2. Đánh giá chung về hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Hoàng Tiêu từ năm 2005 – 2007. Trong cơ chế thị trường mà cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt, đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự đổi mới, tự thích nghi với điều kiện thị trường. Công ty TNHH Hoàng Tiêu cũng vậy muốn tồn tại và phát triển được thì phải kinh doanh có hiệu qu ả đảm bảo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân viên, thực hiện nghĩa vụ với nhà nước do đó trong kinh donah công ty luôn đặt mục tiêu lấy thu bù chi và có lãi trong mấy năm gần đây mặc dù chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố nhưng công ty vẫn tồn tại và phát triển thực hiện đầy đủ nhiệm vụ với nhà nước sản xuất kinh doanh có làm đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên. Công ty luôn cố gắng hoàn tất vượt mức kế hoạch đề ra tạo dựng được uy tín trên thương trường, cũng như cố được lòng tin đối với người tiêu dùng. Ta có thể đánh giá tổng quát qua các chỉ tiêu sau: -Về lợi nhuận: Như ta đã phân tích qua kết quả kinh doanh của công ty thì lợi nhuận của từng năm không cao nhưng tốc độ tăng cao và đều nhau . Qua các năm cụ thể lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2007. là cao nhất và thấp nhất là năm 2005 tổng lợi nhuận trước thuế và sau thuế thì năm 2007 là cao nhất và năm 2005 là thấp nhất. -Về chi phí: Tổng chi phí tăng qua từng năm những tốc độ tăng của tổng chi phí nhỏ hơn tốc độ tăng của doanh thu, ngoại trừ năm 2006 doanh thu giảm trong đó chi phí tăng. Sự tăng lên của chi phí chủ yếu là do công ty đầu tư thêm dây truyền sản xuất quần Jean, tăng thêm chi phí trên lương cho công nhân, chi phí mua nguyên vật liệu do đó đì hỏi công ty phải chú trọng hơn nữa, để tiết kiệm chi phí tăng hiệu quả kinh doanh của công ty -Về lao động: Việc sử dụng lao động của công ty chưa hợp lý trong năm 2006 công nhân tăng lên nhưng trong khi doanh thu không tăng do vậy làm cho năng suất lao động bị giảm đến năm 2007 năng suất lao động của công nhân viên mới được nâng lên. Điều đó chứng tỏ công ty đã sắp xếp và tổ chức lao động lại một các hợp lý, khoa học phân công phù hợp với khả năng của từng người lao động để phát huy hết khả năng sang tạo của từng nhân viên trong công ty. Thu nhập của người lao động được bảo đảm, để họ có thể lao động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty -Về vốn: Nhìn chung hiệu quả kinh donah của công ty là tạm được tốc độ chu chuyển vốn cao số lần chu chuyển là tăng lê và số ngày chu chuyển là giảm cơ cấu vốn phù hợp với các đặc điểm kinh doanh của công ty. Vốn cố định chiếm tỷ trọng lớn hơn. Vì công ty là một công ty sản xuất kinh doanh chức năng sản xuất là chủ yếu. -Tóm lại: Trong 3 năm nhờ ở góc độ tổng quát thì công ty kinh doanh tương đối tốt qua các chỉ tiêu như lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế, thu nhập của công nhân viên nộp thuế với nhà nước đều đảm bảo. Tuy nhiên trong từng năm thì hiệu quả kinh doanh không đều nhau như năm 2006 kinh doanh bị giảm sút. Nhưng đến 2007 thì công ty đã các bạn hàng cũ và mở rộng quan hệ được với các bạn hàng mới làm tăng doanh thu đạt hiệu quả kinh doanh là khá cao. Với những kết quả đã đạt được so với tiềm năng hiện có của công ty thì các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động coa thể tăng nhanh hơn nữa. Công ty nên khai thác tận dụng tối đa mọi nguồn lực cho hoạt động kinh doanh. Điều này đặt ra vấn đề trong thời gian tới công ty phải có chiến lược hứa hẹn để nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực hơn nữa. Đặc biệt là việc sử dụng các chi phí và nguồn lực của công ty. Vậy để đảm bảo cho quản lý và sử dụng vốn một cách có hiệu quả thì vấn đề huy động vốn trong công ty cũng cần được quan tâm. Hầu hết các doanh nghiệp đều thiếu hụt vốn và công ty cũng là một trong những số đó. Nhưng điều quan trọng là làm thế nào để có thêm nguồn vốn và khai thác hiệu quả sử dụng các nguồn vốn. Theo em vấn đề nội lực là rất quan trọng, huy động vốn từ trong cán bộ công nhân viên vừa dễ làm lại vừa không bị sức ép đòi nợ khi gần đến hạn trả nợ. Mặt khác cán bộ công nhân viên cho công ty vay vốn thì họ ý thức được rằng công ty làm ăn có hiệu quả thì đời sống của chính thành viên trong công ty sẽ có ý thức làm việc tốt hơn. Do vậy công ty càn phải phát hành cổ phiếu bổ sung để nâng cao hơn nữa nguồn vốn cho công ty . 3. Xây dựng đội ngũ lao động đáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh doanh. Trong cơ chế thị trường luôn có sự đào thải thì sự đứng lại chính là sự thụt lùi, nên con người không ngừng học hỏi, tìm tòi để tiếp nhận những kiến thức mới. do đó cán bộ công nhân viên trong côn gyt cần phải tích cực tiếp thu những kiến thức mới để theo kịp những đòi hỏi ngày càng cao của thời đại. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy, sắp xếp lại những đội ngũ công nhân viên của công ty cũng là một việc làm có tính chieens lược. Công ty cần phải thực hiện công tác đào tạo lại và tuyển dụng thêm những cán bộ công nhân viên có trình độ kiến thức kinh doanh trong cơ chế thị trường. Bên cạnh đó không ngừng nâng cao nghệ thuật kinh doanh, trình độ ngoại ngữ, tin học, đặc biệt là tác phong tinh thần làm việc sáng tạo hăng ssay, kết hợp với cơ chế tuyển dụng và đào thải người lao động không đáp ứng được yêu cầu công việc. Cong tác quản lý trong doanh nghiệp là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng vì mọi sự quản lý suy cho đến cùng là sự quản trị con người, chính vì vậy mà nhà quản lý suy cho đến cùng là sự quản trị con người. Nhân tố không thiếu được trong hn\ành chính đi đến mục tiêu của doanh nghiệp, đó chính là yếu tố con người. Con người là gốc của mọi vấn đề trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nên phải làm gì và làm như thế nào đều do con người quyết định. Từ sự nhận thức quan trọng của con người như vậy, qua tình hình thực tế tại công ty TNHH Hoàng Tiêu em xin đề xuất một số giải pháp: - Công ty nên tạo điều kiện hơn nữa để tổ chức các cán bộ công nhân viên tham gia vào các lớp đào tạo trình độ chuyên môn, nghề nghiệp để nâng cao tay nghè vốn kiến thức để học theo kịp với tình hình hiện nay. Như ta đã thấy mặc dù công ty có số lượng trình độ đại học là rất ít, chủ yếu là sơ cấp và trung cấp. - Đối với các cán bộ công nhân viên của công ty thì cương quyết thực hiện với những người kém năng lực chuyên môn, sức khoẻ yếu hoặc cho thôi việc. - Bên cạnh việc giảm biên chế lao động cũng cần phải tuyển thêm những người có trình độ chuyên môn, năng lực. Có chế độ lương thưởng cho thích hợp để khuyến khích thu hút những người có năng lực vào làm việc. - Nguồn tuyển dụng có thể từ những sinh viên tốt nghiệp từ các trường thuộc khối kinh tế như đại học Thương Mại, Viện đại học Mở Hà Nội… hoặc từ những công ty khác chuyển sang. Phần III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH HOÀNG TIÊU. Xuất phát từ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh tại công ty em xin mạnh dạn đề xuất m,ột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Hoàng Tiêu. 1. Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường và hoạt động bán hàng của công ty Hoàng Tiêu. * Hòan thiện công tác nghiên cứu thị trường Nghiên cứu thị trường là bước đầu hoạt động kinh doanh, chất lượng của công tác này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới công tác như mua, bán, dự trữ hàng hoá nó quyết định tới sự thành công của doanh nghiệp. Để đảm bảo cho công tác nghiên cứu thị trường công ty cần làm một số việc như sau: Thứ nhất: Công ty cần xác định được vị trí của công tác nghiên cứu thị trường trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty. Với sự phát triển đa dạng các thành phần kinh tế, chính sách mở rộng cho các thành phần kinh tế có thể tham gia hoạt động kinh doanh, thì hàng loạt các doanh nghiệp đã tham gia vào thị trường ngày càng nhiều nên tính cạnh tranh trên thị trường ngày càng mạnh mẽ. Do đó để có thành công trong kinh doanh công ty phải đặt công tác nghỉên cứu thị trường là một nhiệm vụ hết sức quan trọng cần phải làm. Có hiểu biết sâu sắc thị trường thì công ty mới có thể giảm thiểu được rủi ro và đạt hiệu quả trong kinh doanh. Thứ hai: Cần tổ chức nghiên cứu thị trường để đưa ra các quyết định. Là một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh việc nghiên cứu về giá cả, sức cạnh tranh, mẫu mã hàng hoá, thị hiếu tiêu dùng...trên các thị trường trong nước và quốc tế là một điều vô cùng quan trọng. Công ty có phòng kinh doanh thì nên tạo mọi điều kiện tốt cho phòng phát huy được hết chức năng và nhiệm vụ của mình, chuyên trách nghiên cứu đi sâu nắm bắt nhu cầu thị trường và lên kế hoạch kinh doanh, tổ chức hợp lý nguồn nguyên liệu, đồng thời thực hiện tốt việc ký kết hợp đồng với các bạn hàng. Công ty cần tiếp tục duy trì và cũng cố thị trường hiện tại, các khách hàng hhiện tại. Bên cạnh đó công ty cần tăng cường cử các đoàn đi hội chợ để tìm kiếm thị trường, khách hàng, tăng cường việc giới thiệu, chào hàng ở cac thị trường nhiều triển vọng. Thứ ba: Xây dựng các hệ thống thông tin có chất lượng *Tăng cường tổ chức bán hàng Hoạt động bán hàng được thực hiện theo kế hoạch, hàng hoá vủa công ty được người mau chấp nhận, trữ tín của công ty được giữ vững và củng cố trên thị trường. Bán hàng là khâu quan hệ mất thiết với khách hàngvì vậy nó ảnh hưởng tới niềm tin và khả năng tái tạo thị trường của công ty. Do đó trong thời gain tới công ty cần phải: + Lựa chọn kênh phân phối và hình thức bán hàng thích hợp: Công ty duy trì hình thức bán hàng theo đơn đặt hàng đảm bảo cho công ty hoạt động, đảm bảo cho hàng hoá lưu chuyển nahnh, giảm chi phí lưu thông, quan hệ mua bán đơn giản. Bán hàng trên cơ sở tôn trọng lợi ích của nhau và phù hợp với luật pháp hiện hànhvà quy luật thị trường. Phải tuyệt đối giữ uy tín cho nhau để tạo một quan hệ làm ăn lâu dài. + Cải tạo và nâng cấp các cửa hàng bán: Công ty có rất nhiều đại lý trên toàn quốc, các cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm nên trang chí, bày biện hàng hoá ssao cho đẹp hơn nữa, làm bắt mắt người tiêu dùng. + Công ty nên có hình thức quảng cáo tới hấp dẫn: Quảng cáo rất quan trọng, mọi hàng hoá nếu không được quảng cáo rất quan trọng, mọi hàng hoá nếu không được quảng cáo tới người tiêu dùng, không giới thiệu, thì hàng hoá đó xẽ mãi mãi nằm trong kho của mình, khách hàng không biết tới sản phẩm, không biết tới công ty, công ty không bán được hàng, thì việc kinh doanh của công ty sẽ bị đổ bể. + Công ty nên áp dụng chính sách giá linh hoạt mềm dẻo. Mặc dù trên thị trường hiện nay cạnh tranh về giá đã nhường cho cạnh tranh về chất lượng và mẫu mã sản phẩm. Nhưng giá cả vẫn có vai trò trong việc thúc đẩy tiêu thụ hàng hoá, đặc biệt là tại thị trường Việt Nam viêck xác định chính sách đúng đắn là một điều kiện quan trọng để dảm bảo hoạt động kinh doanh có lãi. 2. Thực hiện biện pháp tiết kiệm chi phí Nâng cao hiệu quả kinh doanh thực chất là làm thế nào để đạt được lợi nhuận tối đa để đạt được lợi nhuận cao thì công ty phải tiết kiệm và hạn chế thấp chi phí kinh doanh. Như ta đã biết, bất cứ một doanh nghiệp nào hoạt động đều có mục tiêu là thu được lợi nhuận và đạt được lợi nhuận tối đa. Có nhiều nguyên nhân tác động ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty, nguyên nhân từ bên ngoài và nhân tố nội tại của công ty. Trong đó có một nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của công ty đó là chi pphí kinh doanh của công ty. Do đógiảm chi phí kinh doanh là biện pháp tốt nhất để tăng lợi nhuận, tăng hiệu quả kinh doanh của công ty. Dựa vào tính thực té đòi hỏi công ty phải thực hiện những biện pháp sau: + Công ty nên hoàn thiện xây dựng kế hoạch chi phí kinh doanh, không nên và không thể hoạt động không có kế hoạch về chi phí. Xây dựng kế hoach chi phí phản ánh sự quan tâm của công ty đối với các khoản chi phí và làm tăng cơ sở phục vụ cho việc phân tích tình hình hoạt động kinh doanh để phát hiện ra điểm mạnh, điểm yếu, có những biện pháp tăng cường, hạn chế và giảm chi phí kinh doanh. + Hoàn thiện công tác hạch toán cho phí: kế toán chi phí phải phù hợp với chế độ hiện hành, phải phản ứng với giám đốc kịp thời, thường xuyên tình hình thực hiện. Kế toán phản ánh chi phí một cách chính xác chi phí của đơn vị sau đó tổng hợp phân loại giám sts các khoản mục chi phí. + Giảm chi phí hàng mua qua việc tìm kiếm những hàng hoá đảm bảo chất lượng nhung giá cả phải phù hợp. Công ty nên có người trực tiếp mua hàng tại các nhà cung cấp mà phải qua các khâu trung gian để giảm chi phí mua hàng không mất tiền hoa hồng nhằm tiết kiệm chi phí và giảm giá vốn hàng bán. Công ty nên lựa chọn đúng đắn phương tiện vận chuyển, quảng đường vận chuyển, kết hợp lý các mạng lưới kinh doanh tạo cho hàng hoá có đường vận động ngắn nhất. + Áp dụng biện pháp kiểm tra số lượng hàng hoá nhập kho, có biện pháp bảo quản ngay từ đầu, củng cố bkho tàng trang thiết bị, đồng thời xây dựng các định mức hao hụt để tránh tình trạng hao hụt quá mức trong quá trình kinh doanh, nhằm giảm thiểu tối đa chi phí hao hụt. + Phải nắm chắc, theo dõi sát vơi nhu cầu khách hàng để xây dựng kế hoạch nhập hàng, nếu nhập quá ít không đáp ứng được với nhu cầu hay quá nhiều gây dư thừa ứ đọng vốn, phát sinh chi phí bảo quản + Việc tính khấu hao, tổ chức lao động một cách khoa học cũng làm cho chi phí của công ty giảm xuống và tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh. Do đó đòi hỏi công ty phải sử dụng phương pháp khấu hao hợp lý dễ tính toán, bên cạnh đó phải loại bỏ những tài sản không sử dụng được. Công ty cần bố trí lao động vào những công việc thích hợp phù hợp với ngành nghề và khả năng chuyên môn của họ. + Bên cạnh việc giảm chi phí mua hàng và chi phí bán hà

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docB1032.DOC
Tài liệu liên quan