Chuyên đề Lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí đúng đội ngũ cán bộ chủ chốt ngành giáo dục

MỤC LỤC

 

PHẦN MỞ ĐẦU

TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI. 1

TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU. 7

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU. 8

MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU. 8

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 9

NGUỒN TÀI LIỆU CƠ BẢN 9

KẾT CẤU ĐỀ TÀI. 9

PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG I :CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC LỰA CHỌN BỒI DƯỠNG ĐÀO TẠO, BỐ TRÍ CÁN BỘ CHỦ CHỐT.

I – QUAN ĐIỂM CHUNG VỀ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ. 11

II – NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MAC-LÊNIN VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 14

III – CÔNG TÁC CÁN BỘ VỚI NGÀNH GIÁO DỤC 25

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG VỀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ Ở TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VÂN ĐÌNH.

I – KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH. 28

II - THỰC TRẠNG VỀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ. 29

III – CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ Ở TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN 33

IV – NHỮNG KINH NGHIỆM. 38

CHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP LỰA CHỌN, BỒI DƯỠNG ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

I – MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG 42

II – TIÊU CHUẨN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN 46

PHẦN KẾT LUẬN

I – KẾT LUẬN 52

II – KIẾN NGHỊ CHUNG. 54

 

 

doc57 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 13/09/2013 | Lượt xem: 3923 | Lượt tải: 53download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí đúng đội ngũ cán bộ chủ chốt ngành giáo dục, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tác cán bộ , một trong bốn vấn đề tập trung trong nhiệm kỳ đại hội IX về xây dựng đảng là tiếp tục đổi mới công tác cán bộ : “ Xây dựng đội ngũ cán bộ , trước hết là cán bộ lãnh đạo và quản lý ở các cấp , vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức , trong sạch về lối sống, có trí tuệ, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn , gắn bó mật thiết với nhân dân” . 3- Sự nghiệp đổi mới đặt ra những yêu cầu mới đổi với công tác quy hoạch ,đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ chủ chốt. Đất nước bước vào giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa –hiện đại hóa, nhiệm vụ chính trị mới hết sức nặng nề, bối trong và ngoài nước có những thay đổi phức tạp khó lường. Tình hình mới đòi phải có đội ngũ cán bộ ngang tầm. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng xác định : ’’ Toàn Đảng phải chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, chú trọng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận. Sớm xây dựng cho được chiến lược cán bộ của thời kỳ mới. Là Đảng cầm quyền phải chăm lo đào tạo bố trí cán bộ cho cả hệ thống chính trị. Phải quan tâm đào tạo,bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cán bộ quản lý, các nhà doanh nghiệp, các chuyên gia, trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị, coi trong cả đức và tài, đức là gốc, việc học tập của cán bộ phải được thực hiện nghiêm ngặt’’. Một trong nhữnh thành công trong công tác cán bộ Đảng ta ở mỗi thời kỳ cách mạng là hình thành được đường lối, quan điểm, công tác cán bộ nhất quán tạo sự đan xen kế thừa giữa các thế hệ cán bộ, thế hệ trước truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ sau, thế hệ sau với kiến thức văn hoá, khoa học kỹ thuật lý luận bổ xung cho kinh nghiệm của thế hệ trước, cứ như thế thế hệ này dần chuyển giao kinh nghiệm cho thế hệ trước và thế hệ mình cho thế hệ sau Trước bối cảnh quốc tế và trong nước có những thuận lợi và khó khăn như : nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của đảng đã xác định , để xây dựng chiến lược cán bộ thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước , tại nghị quyết hội nghị Trung ương 3 (khoá 8) đảng ta đã khẳng định cần phải quán triệt 5 quan điểm cơ bản sau đây : - Xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ phải trên cơ sơ quán triêt quan điêm giai cấp công nhân của đảng , đồng thời phát huy truyền thống yêu nước , đoàn kết dân tộc . - Xây dựng đội ngũ cán bộ phải ngắn với , đổi mới cơ chế chính sách, phương thức và lề lối làm việc có quan hệ chặt chẽ , tác động lẫn nhau . có nhiệm vụ chính trị mới lập tổ chức , có tổ chức mới bố trí cán bộ , không vì cán bộ mà lập ra tổ chức . Mỗi cán bộ trong tổ chức phải có chức năng , nhiệm vụ quyền hạn , trách nhiệm rõ ràng . Phải thông qua thực tiễn và phong trào cách mạng của nhân dân , nâng cao trình độ dân trí để tuyển lựa giáo dục , rèn luyện bồi dưỡng cán bộ Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ , đồng thời phát huy trách nhiệm của các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị . - Thường xuyên kểm tra thưc hiện công tác cán bộ của nghành , các cấp . Mọi vấn đề của công tác cán bộ phải do tập thể có thẩm quyền quyết định theo đa số . Những biện pháp quan trọng đối với sự lãnh đạo của đảng trên mọi lĩnh vực thông qua đội ngũ cán bộ, đảng viên do đảng rèn luyện.nghị quyết hội nghị ban chấp hành trung ương lần thứ 3 khoá viii của Đảng đã khẳng định : “Đảng phải trực tiếp chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ cho cả hệ thống chính trị trên mọi lĩnh vực. đảng thực hiện đường lối chính sách cán bộ thông qua tổ chức đảng và đảng viên trong các cơ quan nhà nước ,các đoàn thể,thực hiện đúng qui trình thủ tục pháp lệng của nhà nước, điều lệ của các đoàn thể và các tổ chức xã hội, đảng phân công ,phân cấp quản lý cán bộ cho các cấp uỷ và các tổ chức đảng .trong đó đảng thống nhất lãnh đạo và quản lý đội ngũ cán bộ, đảm bảo nguyên tắc tập thể , dân chủ đi đôi với trách nhiệm cá nhân trong công tác cán bộ , đồng thời đảng thường xuyên kiểm tra công tác cán bộ của các cấp ,các ngành coi đây là nội dung lãnh đạo quan trọng nhất “. Những thành tựu của cách mạng ,của công cuộc đổi mới đất nước trong đó công tác xây dựng đảng cũng như những yếu kém , sai lầm trong quá trình tổ chức thực hiện điều gắn liền với phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ. tại đại hội đại biểu toàn quốc lần IX, đảng ta đánh giá: ”Trong công tác xây dựng đảng, bên cạnh những yêu điểm còn nổi lên một số mặt yếu kém và khuyết điểm, nhất là khuyết điểm về công tác giáo dục , rèn luyện đội ngũ cán bộ , đảng viên , chưa ngăn chặn đẩy lùi đươc sự suy thoát về tư tưởng chính trị, đạo đức , lối sống. Một số tổ chức đảng chưa được chỉnh đốn, dân chủ bị vi phạm, kỉ luật lỏng lẻo, nội bộ không đoàn kết, chất lượng sinh hoạt giảm sút. Công tác tưởng, công tác kỉ luật còn yếu kém, bất cập công tác tổ chức, công tác cán bộ còn một số biểu hiện trì trệ’’ Đánh giá về tầm quan trọng của công tác cán bộ, đảng ta xác định trong những năm tới một trong 4 vấn đề cần tập trung trong nhiệm kì đại hội IX là tiếp tục đổi mới công tác cán bộ ,trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lí ở các cấp vững vàng về chính trị , gương mẫu về đạo đức , trong sạch về lối sống, có trí tuệ kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn , gắn bó với nhân dân , có cơ chế chính sách phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trọng dụng những người có đức, có tài. sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nhằm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc với mục tiêu “dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ và văn minh” chỉ có thể giành được thắng lợi nếu chúng ta xây dựng được một đội ngũ cán bộ có đủ đức, tài, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chí trị của thời kỳ mới. đây là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của đảng ta nhằm xây dựng đảng ngang tầm đòi hỏi của thời kỳ mới. Từ nhận thức về quan điểm của đảng những năm qua, chi bộ trường THCS Thị Trấn Vân Đình đã thực sự coi trọng công tác cán bộ, thông qua những nội dung, việc làm cụ thể, đội ngũ cán bộ nhà trường trưởng thành nhanh chóng, những kết quả mà nhà trường đã đạt được về giáo dục cho thấy đội ngũ cán bộ chủ chốt nhà trường đã từng bước được nâng cao về năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ giáo dục của địa phương. Qua rèn luyện thử thách đa số cán bộ chủ chốt của nhà trường đã nêu cao được bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức của người đảng viên cộng sản , khắc phục khó khăn, đạt nhiều thành tích trong sự nghiệp giáo dục của địa phương . Tuy vậy đội ngũ cán bộ ở cơ quan còn bộc lộc những yếu kém , như một số thiếu gương mẫu, còn thiếu những cán bộ có năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ mới .Mặt khác một số cán bộ chủ chốt chưa được đào tạo cơ bản về quản lý giáo dục nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý ở nhà trường. III – Công tác cán bộ với ngành giáo dục hiện nay Cơ sở thực tiễn : 1 - Đội ngũ cán bộ có bước trưởng thành vượt bậc bởi vì : Trước đây giáo viên được đào tạo tiẻu học : Lớp 4+6 tháng ; hết lớp 7 không qua sư phạm … giáo viên đào tạo cấp 2 : 7+1 ; 7+3 ; 10+3 … chất lượng dạy học chưa cao. Đến nay đội ngũ giáo viên trong toàn quốc nói chung , trong huyện ứng Hoà nói riêng đã đạt trình độ chuẩn hoá, vượt chuẩn. Hiện nay ứng Hoà giáo viên THCS đạt chuẩn : 98% ; Trong đó trên chuẩn : 23% Mục tiêu trong vài thập niên tới trình độ giáo viên phải cao hơn để đáp ứng với tình hình phát triển của đất nước , nền kinh tế tri thức được chú trọng do vậy phải đào tạo lớp người có chất lượng thực sự. 2 - Đội ngũ cán bộ từ TW đến cơ sở thường xuyên tăng cường về số lượng, có chất lượng cao, đồng bộ về cơ cấu đã có sự phân công về chuyên ngành. Ngành giáo dục ứng Hoà là một ví dụ : Năm 1963-1964 toàn huyện chỉ có 01 trường cấp 3. Đến nay hệ thống giáo dục trong toàn huyện đã phát triển với quy mô lớn, có : 30 trường mầm non ; 30 trường Tiểu học và 30 trường THCS ; 5 trường THPT ; 01 trung tâm GDTX , đã có hội đồng giáo dục ở các xã. Toàn huyện có khoảng gần 3000 Giáo viên trong đó : Giáo viên mầm non : 426 và 88 cán bộ quản lý. Giáo viên tiểu học : 753 và 65 cán bộ quản lý. Giáo viên THCS : 811 và 63 cán bộ quản lý . Còn lại là giáo viên THPT và cơ quan phòng giáo dục . Nhiều năm gần đây Đảng bộ tỉnh Hà Tây nói chung , Đảng bộ huyện ứng Hoà nói riêng rất chú trọng đến vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ các nhà giáo. Tăng cường củng cố nâng cao môi trường sư phạm. Coi trọng giáo dục và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên như thường xuyên mở các lớp tập huấn ngắn hạn cho giáo viên, mở các lớp học chuyên tu ngay tại huyện để giáo viên bồi dưỡng đạt chuẩn. Mở 02 lớp đại học tại chức tại huyện để nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý , tạo nguồn đạt trình độ vượt chuẩn. Thường xuyên động viên giáo viên đi học đại học từ xa , tại chức. Để đáp ứng yêu cầu mới, ngành GD&ĐT huyện đã mở lớp học tập chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo , quản lý, nhằm tạo những hạt nhân để nâng cao trình độ lý luận, chính trị cho đội ngũ giáo viên toàn huyện. Mấy năm gần đây đội ngũ cán bộ lãnh đạo , quản lý đã được sắp xếp phù hợp đạt tiêu chuẩn về chính trị, về chuyên môn nghiệp vụ về uy tín… Ngành GD&ĐT Hà Tây đã mở nhiều lớp tập huấn thay sách ,tin học, sử dụng thiết bị dạy học, thực hành, thí nghiệm… nhằm đáp ứng đổi mới nội dung chương trình SGK , đổi mới phương pháp giảng dạy , áp dụng phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực hoá hoạt động của học sinh. Phòng GD&ĐT Huyện thường xuyên mở chuyên đề thao giảng theo hướng tích cực hoá hoạt động của học sinh để giáo viên dự và rút kinh nghiệm tìm ra một phương án giảng dạy hay nhất. Ngoài ra các cấp , các ngành đã quan tâm tích cực việc mua sắm, trang bị đầy đủ thiết bị tốt phục vụ cho giảng dạy. Nâng cao hiệu quả quản lý đội ngũ giáo viên, thực hiện tốt chính sách đổi mới nhà giáo, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà giáo như : Nâng cao học vị , đãi ngộ như 30% phụ cấp cho giáo viên THCS , thực hiện nâng lương đúng thời hạn : Tiểu học 2 năm/ bậc. THCS, THPT 3 năm / bậc khác với trước kia 5 năm/ bậc. Hiện nay vấn đề thi công chức cũng đã góp phần nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên. Tiến tới 100% giáo viên được chuẩn hoá, tiến hành đào tạo trên chuẩn cho đội ngũ cán bộ quản lý , đội ngũ kế cận. Kết luận chương I Những quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về vị trí của cán bộ và công tác cán bộ , đó là cơ sở lý luận rât quan trọng , chỉ đạo thường xuyên , chỉ đạo xuyên suốt quá trình thực hiện công tác cán bộ ở tất cả các cấp , các ngành. Tình hình thực tế của công tác cán bộ ở trường THCS Thị Trấn huyện ứng Hoà, tỉnh Hà Tây là cơ sở thực tiễn mà tôi quan tâm nghiên cứu để nắm chắc hiểu sâu vận dụng đúng đắn sáng tạo vào thực tiễn công tác cán bộ , nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng với yêu cầu của sự nghiệp đổi mới CNH-HĐH đất nước. Chương II Thực trạng về đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ ở trường thcs thị trấn vân đình. I – Vài nét khái quát đặc điểm tình hình của trường THCS thị trấn Vân Đình : Thị Trấn Vân Đình là trung tâm chính trị, văn hoá cua huyện ứng Hoà, cách Hà Nội 40km về phía Tây nam. Trên địa bàn thị trấn có các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, cơ quan kinh tế và văn hoá của huyện . Có tổng diện tích địa giới hành chính là: 538,9 ha Dân số: 13638 gồm 4 thôn: Vân Đình, Ngọ Xá, Thanh ấm, Hoàng Xá. 5 phố: Lê Lợi, Quang Trung, Nguyễn Thượng Hiền, Ngô Quyền, Trần Đăng Ninh. Có các tuyến đường giao thông của tỉnh, huyện chạy qua . Đây là lợi thế để phát triển thương mại dịch vụ trong thời kỳ đổi mới. Về chính trị, an ninh quốc phòng: Thị Trấn giữ vững ổn định chính trị, không có khiếu kiện, trật tự an ninh được giữ gìn tốt, nhân dân được yên ổn làm ăn. Nhân dân trong Thị Trấn luôn đoàn kết, quyết chống tiêu cực, chịu khó lao động, chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tham gia tích cực hoạt động xây dựng Đảng, chính quyền, luôn hoàn thành về các chỉ tiêu quân sự và các phong trào xây dựng an ninh quốc phòng. 1- Nhà trường : Trường THCS Thị Trấn Vân Đình được sáp nhập năm 2006 bởi hai trường : THCS Tân Phương và THCS Thị Trấn . Toàn bộ nhà trường hiện tại có 41 cán bộ giáo viên . Tổng số có 640 học sinh với 17 lớp học. + Công đoàn vững mạnh cấp tỉnh + Liên đội mạnh cấp tỉnh nhận cờ thi đua xuất sắc được Trung Ương đoàn tặng bằng khen - Trường nhiều năm liền là trường tiên tiến và tiên tiến xuất sắc . 2- Chi bộ nhà trường: - Hiện nay tổng số đảng viên của chi bộ là : 19 đồng chí 5 năm qua chi bộ luôn giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh. Trong đó có 2 năm đạt chi bộ vững mạnh tiêu biểu Về đội ngũ đảng viên của chi bộ : Tuổi đời bình quân : 41,5 Tuổi đảng bình quân : 6,6 Trình độ chuyên môn : Cao đảng sư phạm : 4 đồng chí - Tỷ lệ : 21% Đại học : 15 đồng chí – Tỷ lệ : 79% Chi bộ trực thuộc đảng bộ Thị Trấn Vân Đình. Phân loại đánh giá chất lượng đảng viên của chi bộ nhà trường : Kết quả phân loại : -Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ = 19 đồng chí, chiếm 100 % -Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ = 0 đồng chí, chiếm 0 % -Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ= 0 đồng chí, chiếm 0 % - Đảng bộ Thị trấn khen thưởng 3 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. -Chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh. Hiện nay nhà trường có 17 lớp với 640 học sinh . Được chia làm 4 khối Tổng số cán bộ , giáo viên nhân viên : 41 đồng chí. Trong đó : BGH 02 đồng chí. Trình độ chuyên môn : Đại học : 19 đ/c . CĐ : 20 đ/c . Trung học : 2 đ/c ( nhân viên kế toán và văn thư ) Chi đoàn tổng số : 82 đoàn viên. Trong đó đoàn viên giáo viên : 12 đ/c II – Thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ ở trong trường THCS Thị Trấn Vân Đình hiện nay : 1 – Về đội ngũ cán bộ giáo viên trong nhà trường : Nhà trường hiện nay có tất cả là : 41 thầy cô giáo . Trong đó BGH : 02 Hầu hết các thầy , cô giáo đều ở độ tuổi :30-45, đều đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, gắn bó với nghề nghiệp và hết lòng thương yêu học sinh, không ngừng nâng cao trình dộ nghiệp vụ trong nhà trường. Có nhiều thầy cô giáo phấn đấu tốt , nhiều thầy cô tuy tuổi đời còn trẻ nhưng nhiều năm đạt giáo viên giỏi cấp huyện , có uy tín trong đồng nghiệp và đối với phụ huynh,v tuy vậy trong đội ngũ giáo viên vẫn còn một số đồng chí chưa vươn lên mạnh mẽ, còn ngại đấu tranh hoặc chủ nghĩa trung bình nên chuyên môn còn non chưa bắt kịp với yêu cầu thực tế hiện nay . Năm học Tổng số cán bộ -GV Nữ Trình độ văn hoá Trình độ chính trị Tuổi đời Biên chế Hợp đồng đh Cđ Tc Sc Sc Tc 21 - 30 31- 40 41-50 51-60 2002 - 2003 34 1 29 6 27 2 3 17 11 1 2003 – 2004 34 1 29 10 23 2 3 17 11 1 2004 – 2005 33 0 27 14 17 2 5 15 11 2 2005 – 2006 33 0 24 18 13 2 9 11 6 7 2006 -2007 43 0 31 20 20 3 10 15 11 7 2007 -2008 41 0 30 19 20 2 9 15 10 7 - Về hệ thống tổ chức : Nhà trường có cơ cấu tổ chức theo đúng quy định của điều lệ trường THCS do nhà nước ban hành. Ngoài cơ cấu chuyên môn trong nhà trường còn có các tổ chức đoàn thể xã hội chính trị như chi bộ , công đoàn , đoàn TNCS HCM , đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh , hội phụ huynh học sinh … hoạt động theo điều lệ và có sự phối hợp đồng bộ, thống nhất. - Về chất lượng giáo dục : Nhà trường coá truyền thống dạy tốt và học tốt , năm nào nhà trường cũng có tỷ lệ học sinh giỏi khoảng : 11 %, trường luôn đạt trường tiên tiến , công đoàn vững mạnh ,chi đoàn vững mạnh , và liên đội luôn đạt danh hiêu liên đội mạnh cấp Tỉnh. Bảng thống kê số liệu học sinh và thành tích của nhà trường trong những năm học qua : Năm học Tổng số học sinh Học sinh giỏi các cấp Danh hiệu thi đua nhà trường 2002-2003 453 52 Trường tiên tiến 2003-2004 598 65 Trường tiên tiến 2004-2005 615 68 Trường tiên tiến 2005-2006 638 75 Trường tiên tiến 2006-2007 640 48 Trường tiên tiến - Về phong trào : Hoạt động đội cũng tạo nên bề nổi trong nhà trường , hạot động đội sôi nổi, phong trào văn nghệ tạo cho các em sân chơibổ ích lý thú vơi TDTT, rèn luyện thân thể cũng đạt nhiều thành tích cao. - Về tổ chức Đảng : Chi bộ hiện nay có 19 Đảng viên chiếm tỷ lệ : 46.3% tổng số cán bộ giáo viên trong nhà trường, hầu hết các đồng chí Đảng viên đều có tư tưởng lập trường vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt , gương mẫu chấp hành đường lối chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, tự giác chấp hành sự phân công của tổ chức và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập thể chi bộ là một khối đoàn kết có ý thức xây dựng và luôn đạt dang hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh. Chi bộ luôn nhận được sự lãnh đạo của Đảng uỷ cơ sở, giữ mối liên hệ với chính quyền và các tổ chức quần chúng ở địa phương. 100% đảng viên trong chi bộ xếp loại là Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. - Để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, hàng năm trường cử cán bộ, giáo viên đi học tập các lớp tập huấn hè về chuyên môn nghiệp vụ , về chính trị… Từ năm 2002 – 2007 đều cử giáo viên học các chuyên đề thay sách, đổi mới phương pháp dạy học. Tổng số trong 5 năm đã có : 33 đồng chí được đi tập huấn về các chuyên đề dạy học. Nhà trường thường xuyên mở các lớp chuyên đề cho giáo viên các bộ môn học tập tiếp thu phương pháp dạy học mới. Thực hiện tốt việc chuẩn hoá từng loại chức danh cán bộ trong nhà trường. Ban giám hiệu đều có trình độ chuyên môn trên chuẩn. Nhà trường luôn tạo điều kiện để cán bộ , giáo viên được tham gia các lớp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ chính trị… 100% giáo viên trong trường đều được chuẩn hoá. Kết quả quy hoạch đào tạo bố trí sử dụng cán bộ giáo viên trong những năm vừa qua : Năm 2002 – 2007 đã có tổng số : 20 đồng chí tham dự các lớp đại học từ xa, tại chức. Bố trí các đồng chí có trình độ đại học, chuyên môn vững vàng giữ chức vụ tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn . Một đồng chí Tổng phụ trách đội thường xuyên được đi dự các lớp tập huấn công tác đội. 5 đồng chí được bầu vào BCH công đoàn. Trong công tác đào tạo nguồn đội ngũ cán bộ quản lý, xắp xếp chuyên môn tạo điều kiện cho những giáo viên tiêu biểu trẻ tuổi đi học đại học , không ngừng bồi dưỡng tư tưởng chính trị để học trở thành đảng viên. Năm 2007 có 4 đồng chí được tham dự học lớp bồi dưỡng phát triển Đảng. Hàng năm nhà trường làm tốt công tác quy hoạch tạo nguồn cán bộ quản lý .Từ năm 2002-2007 đã giới thiệu 6 đồng chí vào nguồn cán bộ quản lý. 2 - nguyên nhân đạt được kết quả trên: Đảng bộ huyện đã quán triệt quan điểm đổi mới về công tác cán bộ như nghị quyết hội nghị Trung ương 3 khóa VII ,nghị quyết hội nghị Trung ương 3 khóa VIII,các chỉ thị ,nghị quyết của đảng bộ tỉnh Hà Tây về công tác cán bộ .Trong lãnh đạo khai thác được trí tuệ tập thể các đồng chí trong ban chấp hành ,thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đòan kết tốt nội bộ, quá trình lãnh đạo đã đề ra trọng tâm công tác cho từng thời kì , nắm chắc nhiệm vụ chính trị trong từng giai đọan để bố trí , sử dụng cán bộ hợp lý . Chi bộ đã thực hiện tốt công tác cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt, thể hiện qua công tác quy họach , đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngắn hạn, dài hạn, mạnh dạn trong việc đổi mới bố trí sắp xếp cán bộ, đúng quy trình đảm bảo chất lượng, trên cơ sở vận dụng những tiêu chuẩn của các chức danh cán bộ phù hợp với điều kiện của nhà trường. Iii - về công tác quy hoạch cán bộ trường thcs thị trấn : Ban thường vụ Huyện uỷ huyện ứng Hoà đã triển khai thực hiện chỉ thị 20-CT/TU ngày 20/7/2007 của ban thường vụ tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong toàn ngành, ubnd huyện ứng Hoà có chương trình số 28/ct-ubnd về nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Ngành giáo dục đào tạo ứng Hoà đã triển khai rà xoát phân loại cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các nhà trường. Cụ thể khẳng định đây là một chuyển biến lớn về công tác quản lý cán bộ của huyện, từ đấy việc quy hoạch, đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ chủ chốt đó thực sự trên cơ sở phân loại, đánh giá cán bộ trên những tiêu chuẩn cụ thể. Mục tiêu của huyện đặt ra là đến năm 2010 đội ngũ cán bộ chủ chốt ngành giáo dục huyện 100% đạt chuẩn và trên chuẩn về đào tạo có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên, có kinh nghiệm và được bồi dưỡng kiến thức về quản lý giáo dục. Có như vậy huyện mới tạo ra được một đội ngũ cán bộ có học vị cơ bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức và năng lực hoạt động có hiệu quả. Quy hoạch cán bộ được xem là nhiệm vụ cấp bách trong giai đoạn hiện nay của nhà trường, nhằm đảm bảo tính kế thừa và liên tục của đội ngũ cán bộ. Công tác quy hoạch còn gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị trên địa bàn trong quá trình đổi mới,viêc quy hoạch đội ngũ cán bộ của nhà trường đã đạt đuợc kết quả là: - Hình thành được đội ngũ cán bộ có 2 đến 3 độ tuổi kế tiếp nhau . Có trách nhiệm cao và nhiệt tình trong công tác , năng động , sáng tạo ,có năng lực chuyên môn, có trình độ quản lý . - Bồi dưỡng về mọi mặt cho đội ngũ dự nguồn . - Việc quy hoạch cán bộ chủ chốt trở thành nhiệm vụ thường xuyên của ngành , của các cấp uỷ. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ, sự quản lý điều hành của ban giám hiệu nhà trường, công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ đã từng bước được xúc tiến, trở thành nhiệm vụ trọng yếu của công tác cán bộ. Thường xuyên và kịp thời rút kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo , nhanh chóng bổ xung những chủ trương, biện pháp trong việc quy hoạch đào tạo . Thường xuyên rà xoát để nắm vững tình hình đội ngũ cán bộ. Từ đó từng bước tiến hành xây dựng các quy định, quy chế và cán bộ, lấy đó làm tiêu chuẩn để quy hoạch cán bộ. Tuy nhiên cách làm đó chưa thật phù hợp và thiếu cơ sở khoa học nếu chưa xây dựng được tiêu chuẩn chức danh cụ thể. Bên cạnh những kết quả trên công tác quy hoạch cán bộ còn bộc lộ hạn chế: việc quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt chậm được tiến hành, quy hoạch thiếu tính đồng bộ. Một số trường THCS cán bộ chủ chốt thiếu sự cân đối giữa các bộ môn tự nhiên và xã hội. Từ những hạn chế trên cho ta thấy trong công tác cán bộ hiện nay việc chú trọng nâng cao trình độ, phát hiện và tạo nguồn quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt cần được tiến hành đồng bộ, khẩn trương, trong đó việc đào tạo và đào tạo lại là nội dung không thể thiếu được. * Thực trạng công tác đào tạo: Sau khi có nghị quyết của chi bộ nhà trường, sau việc quy hoạch các chức danh chủ chốt, nhà trường tiếp tục tham mưu cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nhằm chủ động trong việc sắp xếp, bố trí cán bộ trước mắt cũng như trong những năm tiếp theo đi đôi với việc xây dựng quy hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ mang tính chiến lược và trở thành việc làm thường xuyên. Nhà trường tham mưu với Phòng giáo dục, UBND huyện tiến hành mở các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục, về lý luận chính trị… cho cán bộ giáo viên nhà trường Mục tiêu của công tác đào tạo bồi dưỡng là nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ chủ chốt và năng lực chuyên môn để đảm bảo trọng trách được giao. Khi xây dựng nghị quyết về quy hoạch, đào tạo cán bộ chi bộ đã nắm vững yêu cầu thực tiễn, mặt khác không tách rời lý luận, ở đây quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh được vận dụng khá nhuần nhuyễn, sáng tạo đó là: “phải thực hiện khẩu hiệu: làm việc gì học việc ấy” và “cán bộ ở môn nào phải học thạo ở môn ấy”. Đối với cán bộ được quy hoạch và cử đi đào tạo trước hết phải nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc học tập bởi vì chỉ có một đội ngũ tinh thông nghiệp vụ, vững vàng về bản lĩnh, năng động, sáng tạo mới có thể đáp ứng nhiệm vụ đặt ra trong thời kỳ đổi mới. Ngày nay, từ nhận thức đó đã tác động tới chất lượng đào tạo của đội ngũ cán bộ, trong quá trình học tập cán bộ không những đảm bảo nội dung mà còn tiếp thu tốt phát huy những kiến thức trong đào tạo trong thực tiễn cuộc sống. Nhà trường đã cử đi học các lớp bồi dưỡng cho một số lượng lớn cán bộ chủ chốt: 3 cán bộ nhà trường đang học chương trình trung cấp lý luận chính trị, 4 cán bộ quản lý và dự nguồn được bồi dưỡng kiến thức về quản lý giáo dục. Việc đào tạo cán bộ phải được xuất phát từ yêu cầu thực tế của nhà trường , phải được đề xuất và nếu đủ điều kiện thì tiến hành đào tạo .Việc đào tạo không tràn lan ,không vụ lợi cá nhân ,không vì thành tính .Hiện nay ,khi cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật ngày càng phát triển ,giao lưu quốc tế mở mang , đòi hỏi cán bộ không chỉ vững vàng về bản lĩnh mà còn phải giỏi về chuyên môn , để cán bộ yên tâm vừa học tập vừa công tác , nhà trường đã chủ động xây dựng quy định cụ thể về tiêu chuẩn đối với cán bộ khi học tập trung dài hạn hoặc tại chức,có chính sách hỗ trợ với từng loại hình đào tạo nhằm giúp đỡ cán bộ vượt qua khó khăn để học tập. * thực trạng của việc bố trí ,sử dụng đội ngũ cán bộ chủ chốt: Sử dụng cán bộ tức là dùng người. Lịch sử dân tộc đã chứng minh rằng sự thành công hay thất bại trong sự nghiệp phụ thuộc rất lớn vào hai chữ “dùng người”. Vì vậy bố trí sử dụng cán bộ là một công việc vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật, do đó phải căn cứ vào yêu cầu công tác và bản thân đội ngũ cán bộ. Song song với việc quy hoạch, đào tạo là việc sử dụng sao cho đúng và hợp lý để sử dụng đúng cán bộ, hàng năm chi bộ đã thực hiện định kỳ nhận xét,

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐánh giá thực trạng tuyển chọn, bồi dưỡng , đào tạo, bố trí đúng đội ngũ cán bộ chủ chốt ngành giáo dục.doc
Tài liệu liên quan