Chuyên đề Một số biện pháp giáo dục học sinh chưa ngoan trong công tác chủ nhiệm

Để giáo dục học sinh có hiệu quả thì giáo viên chủ nhiệm phải hiểu sâu sắc về các em, từ đó mới có thể đặt ra được những tác động sư phạm thích hợp, đúng như K.Đ.Usinnhi đã nói rằng: “ Muốn giáo dục con người thì phải hiểu con người về mọi mặt ”. Do đó bất kỳ người giáo viên chủ nhiệm nào cũng cần phải làm công việc đầu tiên là tìm hiểu học sinh lớp mình phụ trách. Tôi đã nghiên cứu lý lịch học sinh, hồ sơ học bạ trao đổi với giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn năm trước về tình hình chung của lớp và tình hình học tập, rèn luyện của các em. Đồng thời để hiểu hơn về các em, tôi đã phát phiếu khảo sát với mẫu sau để tìm hiểu về bản thân các em và gia đình học sinh

 

doc28 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 08/04/2013 | Lượt xem: 2739 | Lượt tải: 18download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Một số biện pháp giáo dục học sinh chưa ngoan trong công tác chủ nhiệm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
­êng 8 Hót thuèc, uèng r­îu, ®¸nh b¹c, tiªu phÝ bõa b·i 9 Sèng cÈu th¶, mÊt vÖ sinh MÉu M2 – vÒ gia ®×nh häc sinh (dïng cho häc sinh) §Ò nghÞ c¸c em tù khai theo mÉu d­íi ®©y b»ng c¸ch ®iÒn tõ thÝch hîp vµo … hoÆc ®¸nh dÊu (+) vµo « ¨ thÝch hîp Hä vµ tªn häc sinh Chç ë , con thø Hä vµ tªn bè NghÒ nghiÖp Tr×nh ®é v¨n hãa Kháe m¹nh ¨ ®au yÕu ¨ Hä vµ tªn mÑ NghÒ nghiÖp Tr×nh ®é v¨n hãa Kháe m¹nh ¨ , ®au yÕu ¨ Sè con trong gia ®×nh Kinh tÕ gia ®×nh: Kh¸ ¨ Trung b×nh ¨ Khã kh¨n ¨ Bè mÑ cßn ®ñ ¨ , thiÕu ¨ , do chÕt ¨ , do li h«n ¨ Em ë víi ai … Quan hÖ gi÷a bè mÑ: Hßa thuËn ¨ , bÊt hßa ¨ , b×nh ®¼ng ¨ , thiÕu b×nh ®¼ng ¨ , cëi më ¨ , ®éc ®o¸n ¨ , ph©n c«ng nhiÖm vô râ rµng ¨ , kh«ng râ rµng ¨ (theo cæ truyÒn ¨ , theo hiÖn ®¹i ¨ ) Cha mÑ ®èi víi em: Tin t­ëng ¨ , chiÒu chuéng ¨ , cëi më ¨ , giao c«ng viÖc cô thÓ ¨ kiÓm tra chÆt chÏ ¨ , kh«ng bao giê tin ¨ , qu¸ kh¾t khe ¨ ,th­êng bÞ m¾ng chöi ¨ , bÞ ®¸nh ®Ëp ¨ , bÞ bá r¬i ¨ ý thøc chÊp hµnh ph¸p luËt cña c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh: Mäi ng­êi chÊp hµnh tèt ¨ §· cã ng­êi lµ téi ph¹m ¨ N¨m häc 2008-2009 theo kÕ ho¹ch cña Bé, b¾t ®Çu tõ 25/8/ 2008 sau khi häc ®­îc 2 tuÇn, ®Ó t×m hiÓu vÒ t©m t­ nguyÖn väng cña c¸c em víi thÇy c« gi¸o, t«i dïng mÉu kh¶o s¸t vÒ nhµ tr­êng, b¹n bÌ vµ c¶ n¬i c­ tró MÉu M3 – vÒ nhµ tr­êng (dïng cho häc sinh) * BÇu kh«ng khÝ cña líp, cña tr­êng lµm cho em dÔ chÞu ¨ , khã chÞu ¨ Lý do * Em mong ­íc thÇy c« gi¸o chñ nhiÖm cã nh÷ng phÈm chÊt vµ ®øc tÝnh g×? * §Ó viÖc häc tËp ®¹t kÕt qu¶ cao h¬n, em cã nh÷ng ®Ò nghÞ g× víi nhµ tr­êng, víi c¸c thÇy c« gi¸o? MÉu M4 – vÒ quan hÖ b¹n bÌ (dïng cho häc sinh) Hä vµ tªn häc sinh chç ë Líp……………….. - Em cã thÓ giíi thiÖu nh÷ng ng­êi b¹n th­êng cã mÆt trong ngµy sinh nhËt cña em? .. .. Sè TT Hä vµ tªn §Þa chØ Lµm g× 1 2 3 4 5 6 - Em cã thÓ cho biÕt hä tªn nh÷ng ng­êi mµ em th­êng tin cËy t©m sù trong nh÷ng lóc em cã chuyÖn vui, buån? Sè TT Hä vµ tªn §Þa chØ Lµm g× 1 2 3 4 5 6 - Em cã thÓ cho biÕt hä tªn nh÷ng ng­êi mµ em th­êng giao tiÕp hµng ngµy trong th«n n¬i em ®ang ë? Sè TT Hä vµ tªn §Þa chØ Lµm g× 1 2 3 4 5 6 §Æc biÖt ®Ó bæ sung thªm th«ng tin vÒ häc sinh ch­a ngoan , t«i cßn t×m hiÓu thªm qua häc sinh c¸c líp kh¸c trªn cïng ®Þa bµn c­ tró . T«i gÆp em Tó , em H­ëng häc líp 7B hay ch¬i víi em Léc ë nhµ vµ ë tr­êng , nãi chuyÖn vµ biÕt ®­îc em Léc ë nhµ chØ rÊt m¶i ch¬i, bè mÑ ®i chî suèt ngµy vµ vÒ rÊt muén, ë nhµ víi bµ néi. Qua ®©y, t«i ®· hiÓu thªm vÒ hoµn c¶nh cña c¸c em,®Ó t×m ra biÖn ph¸p gi¸o dôc cho phï hîp . 1.2. Ph©n tÝch vµ x¸c ®Þnh häc sinh ch­a ngoan Sau khi nghiªn cøu vµ kh¶o s¸t c¸c mÉu cña phiÕu ®iÒu tra, ,trong qu¸ tr×nh tiÕp xóc víi c¸c em, t«i ®· x¸c ®Þnh ®­îc nh÷ng ®èi t­îngch­a ngoan. §ã lµ c¸c em sau: Lª B¸ Tr­êng sinh n¨m 1995 – ë th«n §oµi – x· Tµm X¸ : l­u ban n¨m líp 6. th­êng xuyªn bá häc, trèn tiÕt.TÝnh t×nh côc c»n, hay næi c¸u tøc giËn, thÝch trë thµnh ®¹i ca; tiÕp thu chËm hay ra khái chç, th­êng xuyªn vi ph¹m trang phôc, ch÷ xÊu cÈu th¶. Häp cha mÑ häc sinh, gia ®×nh kh«ng ®Õn häp. NguyÔn Xu©n Léc: sinh n¨m 1995, ë V¨n Th­îng – x· Xu©n Canh l­u ban n¨m líp 7; cao lín nhÊt líp, nhÊt khèi, ®Ëm ng­êi, to kháe h¬n c¸c b¹n kh¸c nh­ng kh«ng hßa ®ång, hay nãi tôc chöi bËy, b¾t n¹t nh÷ng ng­êi yÕu h¬n m×nh, hay ra khái líp; kh«ng chÞu l¾ng nghe ý kiÕn c¸c b¹n lu«n ph¶n øng cùc ®oan; m¶i ch¬i, l­êi- bá häc nhiÒu. Lª Hång Phóc: sinh n¨m 1996 ë th«n §oµi – x· Tµm X¸ m¶i ch¬i hay nghÞch ngÇm, l­êi häc. Ch÷ xÊu, viÕt cÈu th¶, hay ¨n quµ vÆt. Ngåi häc co ch©n lªn ghÕ; cã thãi nãi leo nãi ®Õ trong giê häc,th­êng xuyªn vi ph¹m vÒ trang phôc. Lª Duy Kh¸nh: sinh n¨m 1996 ë th«n §oµi – x· Tµm X¸ kh«ng ph¶i lµ häc sinh l­u ban nh­ng ®­îc gäi lµ ®¹i ca tõ bËc tiÓu häc. Hay nãi tù do, nãi chuyÖn riªng trong giê häc. V« lÔ víi gi¸o viªn, rÊt hay c·i l¹i. Bè mÊt sím, häc sinh nµy ë víi «ng néi ; hay g©y gæ . sinh sù, cã khi v« cí ®¸nh b¹n trong líp. Lª §øc TriÖu: sinh n¨m 1996 ë th«n §oµi - x·Tµm X¸, m¶i ch¬i, bá tiÕt ®i ra qu¸n NÐt ch¬i ®iÖn tö; hay nãi dèi, c·i l¹i; hót thuèc l¸ trong tr­êng , tÝnh côc c»n, a dua ®ua ®ßi . 1.3 X¸c ®Þnh nguyªn nh©n: Häc sinh ch­a ngoan th­êng xuÊt ph¸t tõ 3 nguyªn nh©n chung sau ®©y: - Nguyªn nh©n x· héi (m«i tr­êng sèng, ¶nh h­ëng cña x· héi) - Nguyªn nh©n t©m lý - Nguyªn nh©n gi¸o dôc Sau khi xö lý sè liÖu thu nhËn ®­îc tõ c¸c cuéc kh¶o s¸t trªn cïng víi viÖc ph©n tÝch vµ x¸c ®Þnh häc sinh ch­a ngoan t«i ®· x¸c ®Þnh ®­îc nguyªn nh©n vµ tõ ®ã lùa chän ph­¬ng ph¸p t¸c ®éng gi¸o dôc phï hîp. T«i nghÜ mét häc sinh ch­a ngoan lµ do nhiÒu nguyªn nh©n song cÇn ph¶i x¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n nµo lµ chñ yÕu (nguyªn nh©n gèc rÔ). Qua t×m hiÓu t«i ®· x¸c ®Þnh ®­îc nh÷ng nguyªn nh©n chÝnh dÉn ®Õn nh÷ng biÓu hiÖn ch­a ngoan cña c¸c em. §ã lµ nh÷ng nguyªn nh©n sau: *Do ¶nh h­ëng cña gi¸o dôc gia ®×nh: Em Lª B¸ Tr­êng, NguyÔn Xu©n Léc trë thµnh häc sinh chËm tiÕn mét phÇn kh«ng nhá lµ do gia ®×nh. Gia ®×nh em B¸ Tr­êng cã 3 chÞ em, Tr­êng lµ con trai ót. Bè kh«ng biÕt ch÷, nãi n¨ng tïy tiÖn, suèt ngµy r­îu chÌ hay ®¸nh ®Ëp kh«ng quan t©m dÕn con. MÑ ®i chî suèt ngµy, kh«ng cßn thêi gian ch¨m sãc con. NhiÒu lÇn t«i mêi gÆp gia ®×nh nh­ng ®Òu kh«ng ®Õn. C¶ bè vµ mÑ em Léc ®i chî bu«n b¸n tõ s¸ng sím ®Õn tËn tèi mÞt cã h«m vÒ khuya , thØnh tho¶ng bè l¹i ®i lµm ¨n xa, Ýt thêi gian quan t©m ®Õn con . Bè nãng tÝnh hay côc c»n ®¸nh con ngay, cßn mÑ l¹i nu«ng chiÒu con qu¸ møc. *Do yÕu tè t©m lý: Lín h¬n c¸c b¹n trong líp nh­ng vÒ trÝ tuÖ, kü n¨ng häc tËp tu d­ìng cña Léc l¹i kÐm so víi b¹n cïng trang løa. ThÕ nh­ng kinh nghiÖm cña c¸c em Kh¸nh, TriÖu vÒ cuéc sèng ®êi th­êng l¹i ph¸t triÓn sím h¬n. c¸c em muèn biÓu lé sù hiÓu ®êi cña m×nh b»ng nh÷ng hµnh ®éng trèn giê bá tiÕt ®Ó ch¬i ®iÖn tö, bi-a, ®¸nh nhau. Em TriÖu cßn do b¹n bÌ xÊu l«i kÐo, hay ph× phÌo ®iÕu thuèc trªn m«i trong giê gi¶i lao, tá vÎ m×nh lµ ng­êi lín vµ “sÜ diÖn”. Riªng em Lª B¸ Tr­êng cßn cã th¸i ®é v« lÔ c·i l¹i c« gi¸o trong giê häc. V« h×nh em ®· “vi ph¹m ®¹o ®øc nhµ gi¸o”. §©y lµ hµnh ®éng ®¸ng lªn ¸n. nh­ng d­êng nh­ lçi nµy cña em cung mét phÇn do ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc cña chóng ta trong viÖc xö lý kØ luËt häc sinh. Tõ ®©y, t«i nhËn thÊy gi¸o viªn chñ nhiÖm – ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm thiÕt kÕ còng nh­ ®iÒu hµnh toµn bé qu¸ tr×nh gi¸o dôc cña häc sinh, cÇn t×m ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó gi¸o dôc häc sinh ch­a ngoan sao cho cã hiÖu qu¶. 2. BiÖn ph¸p cô thÓ 2.1 X©y dùng mèi quan hÖ th©n thiÖn gi÷a GVCN vµ häc sinh a.Trau dåi lßng yªu nghÒ, yªu th­¬ng häc sinh Thùc hiÖn khÈu hiÖu hµnh ®éng “TÊt c¶ v× häc sinh th©n yªu”, , t«i quan t©m ®Õn mäi cö chØ hµnh ®éng tõng häc sinh ch­a ngoan trong líp chñ nhiÖm, nh­ng quan träng nhÊt lµ gióp ®ì c¸c em tù rÌn luyÖn ý thøc, th¸i ®é, h×nh thµnh nªn nh÷ng phÈm chÊt, t×nh c¶m trong s¸ng, ®óng ®¾n, x©y dùng cho c¸c em cã niÒm tin ý thøc v­¬n lªn, tinh thÇn ®oµn kÕt, m×nh v× mäi ng­êi, sèng cao th­îng, cã b¶n lÜnh. T«i nghÜ b¶n th©n m×nh cÇn nãi Ýt lµm nhiÒu, ®· nãi lµ lµm, khi lµm ph¶i lµm ®Õn n¬i ®Õn chèn. H¬n hÕt , chØ cã thÓ ph¸t huy ¶nh h­ëng tèt ®Õn c¸c ®èi t­îng nµy khi b¶n th©n gi¸o viªn chñ nhiÖm lµ mét ng­êi thÇy cã nh©n c¸ch tèt. T«i thÊy trong mét tr­êng häc, mäi thÇy c« ®Òu cã ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn c¸c em nh­ng gi¸o viªn chñ nhiÖm lµ ng­êi cã ¶nh h­ëng tíi häc sinh líp chñ nhiÖm s©u s¾c nhÊt gi÷a gi¸o viªn chñ nhiÖm víi häc sinh trong líp ®­îc thiÕt lËp trªn mèi quan hÖ th­êng xuyªn, liªn tôc: quan hÖ t×nh c¶m ®Æc biÖt th©n thiÕt trong mäi ho¹t ®éng: t×nh thÇy trß. V× thÕ t«i lu«n gÇn gòi, yªu th­¬ng g¾n bã víi c¸c em. Thùc hiÖn cuéc vËn ®éng Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh , t«i lu«n tù hoµn thiÖn phÈm chÊt nh©n c¸ch cña m×nh ®Ó trë thµnh mét tÊm g­¬ng s¸ng cho häc sinh noi theo. b. MÉu mùc trong cuéc sèng .Cã thÓ thÊy, mäi cö chØ, ¨n mÆc, nãi n¨ng, ®i ®øng, th¸i ®é biÓu hiÖn cña c« chñ nhiÖm ®Òu cã ¶nh h­ëng ®Õn nh©n c¸ch häc sinh líp chñ nhiÖm. V× vËy, ®Ó cã ®­îc phong c¸ch mÉu mùc t«i lu«n cã ý thøc ph¶i tù phÊn ®Êu vµ tu d­ìng ®Ó cã mét nÕp sèng v¨n hãa cao cã ®­îc uy tÝn ch©n chÝnh vµ thùc sù tr­íc c¸c em. T«i ®· t¹o dùng ®­îc mèi quan hÖ c« trß tèt ®Ñp: võa nghiªm tóc võa th©n mËt, cã th¸i ®é tin t­ëng , t«n träng vµ l¾ng nghe suy nghÜ cña häc sinh, biÕt ®èi xö d©n chñ vµ c«ng b»ng thËt quang minh chÝnh ®¹i tr­íc c¸c em víi t×nh c¶m ch©n thµnh vµ gi¶n dÞ, biÕt quan t©m, chu ®¸o ®Õn häc sinh, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc chñ ®éng s¸ng t¹o cña häc sinh. T«i rÌn cho m×nh mét t­ thÕ t¸c phong g­¬ng mÉu nh­ng th©n thiÖn , ¨n nãi lÞch sù, nh· nhÆn, cã cö chØ ®Ñp, ®i ®øng ®µng hoµng tr­íc häc sinh. c. RÌn luyÖn n¨ng lùc giao tiÕp s­ ph¹m Víi ®èi t­îng häc sinh ch­a ngoan trong líp t«i t¹o ra ®­îc sù ®ång c¶m gi÷a c« gi¸o vµ c¸c em b»ng c¸ch ®Æt vÞ trÝ cña m×nh vµo vÞ trÝ cña c¸c em ®Ó cã thÓ “th­¬ng ng­êi nh­ thÓ th­¬ng th©n” vµ lµ chç dùa tinh thÇn ®Ó c¸c em vui vÎ t©m sù , trß chuyÖn víi m×nh. T«i thÊy gi¸o viªn chñ nhiÖm cÇn biÕt ®iÒu khiÓn vµ ®iÒu chØnh c¸c diÔn biÕn t©m lý cña m×nh cho phï hîp víi hoµn c¶nh giao tiÕp . A.M.Macarenco ®· nhËn xÐt “ Mçi mét nhµ gi¸o dôc tr­íc khi nãi chuyÖn víi häc sinh cÇn ph¶i uèn l­ìi vµi lÇn ®Ó cho t©m tr¹ng m×nh l¾ng xuèng” §Æc biÖt kü n¨ng sö dông ph­¬ng tiÖn giao tiÕp: lêi nãi (ng«n ng÷) lµ rÊt quan träng. VÒ ®iÒu nµy V.A.Xukhomlinxki viÕt “Mét tõ th«ng minh vµ hiÒn hßa t¹o ra niÒm vui, mét tõ ngu xuÈn hay tµn ¸c kh«ng suy nghÜ ®em l¹i ®iÒu tai häa. Tõ ®ã cã thÓ giÕt chÕt niÒm tin vµ lµm gi¶m søc m¹nh cña t©m hån”. Do vËy, t«i rÊt cÈn thËn trong viÖc lùa chän tõ ng÷ cña m×nh khi gi¸o dôc häc sinh chËm tiÕn. “Lêi nãi ch¼ng mÊt tiÒn mua Lùa lêi mµ nãi cho võa lßng nhau ” lµ v× vËy. Ngoµi ra, t«i thÊy GVCN cÇn kÕt hîp víi nh÷ng ph­¬ng tiÖn ngoµi ng«n ng÷ nh­: cö chØ, ®iÖu bé, ng÷ ®iÖu, nÐt mÆt, nô c­êi, ¸nh m¾t….®Ó bæ sung, hç trî hiÖu qu¶ trong viÖc gi¸o dôc häc sinh chËm tiÕn. 2.2 Ph¸t huy søc m¹nh cña tËp thÓ líp: a, §­a c¸c em vµo ho¹t ®éng tËp thÓ Ngay tõ ®Çu n¨m häc ®Ó dÇn dÇn ý thøc häc sinh ®i vµo æn ®Þnh vµ duy tr× nÒ nÕp tèt, t«i ®· m¹nh d¹n ®­a ra ý kiÕn vµ trao ®æi víi häc sinh trong líp vÒ kÕ hoach tæ chøc bé m¸y tù qu¶n cña líp: cö nh÷ng häc sinh ch­a ngoan tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng cña líp. Em Lª Duy Kh¸nh tiÕp thu ®­îc m«n Lý, h¨ng h¸i xung phong ph¸t biÓu x©y dùng bµi, em ®­îc t«i giao lµ c¸n sù m«n VËt Lý. Lóc ®Çu em tõ chèi: “Em kh«ng biÕt lµm ®©u?”. nh­ng khi ®­îc t«i ph©n tÝch chØ ra ­u ®iÓm cña em trong khi häc m«n nµy vµ ®­îc c¶ líp ®éng viªn, em ®· vui vÎ nhËn lêi. Em Lª B¸ Tr­êng trong ®éi cê ®á cña líp ®ång thêi lµ tæ tr­ëng, theo dâi kiÓm tra ®¸nh gi¸, gi÷ g×n trËt tù kû luËt, thùc hiÖn nh÷ng néi quy cña líp vµ tæ b¸o c¸o kÕt qu¶ hµng tuÇn, th¸ng cho líp tr­ëng vµ b¸o c¸o tr­íc líp. Em NguyÔn Xu©n Léc ®­îc c« gi¸o vµ c¸c b¹n giao cho lµ c¸n sù phô tr¸ch thÓ dôc thÓ thao: ®«n ®èc thÓ dôc gi÷a giê, ch¨m lo phong trµo TDTT cña líp. Em Lª §øc TriÖu ®­îc giao lµm c¸n sù phô tr¸ch c«ng t¸c vÖ sinh cña líp: kiÓm tra ®«n ®èc vÖ sinh c¸ nh©n, líp s¹ch sÏ hµng ngµy. T«i nãi víi c¸c em r»ng: “ C¸c em lµ thµnh viªn cña líp, c¸c em ph¶i cã tr¸ch nhiÖm víi líp, mçi b¹n mét viÖc cïng nh×n vµ ®oµn kÕt gióp ®ì nhau lµm: “ Mét c©y lµm ch¼ng nªn non Ba c©y chôm l¹i nªn hßn nói cao ” Mét ng­êi kh«ng v× tËp thÓ th× tù b¶n th©n m×nh v« h×nh ®· t¸ch ra khái tËp thÓ mµ kh«ng hÒ biÕt. V× thÕ c¸c em khi ®· nhËn c«ng viÖc víi c« råi ph¶i lµm cho tèt, khi lµm cã vÊn ®Ò g× hái c« vµ c¸c b¹n kh¸c kh«ng ®­îc lµm cho xong lÇn. C« vµ c¶ líp sÏ cïng theo dâi kÕt qu¶ cña c¸c em.”. ViÖc ph©n c«ng c«ng viÖc nµy lóc ®Çu gÆp nhiÒu khã kh¨n v× c¸c em kh«ng quen lµm. t«i ph¶i th­êng xuyªn h­íng dÉn gîi ý , gióp c¸c em ®ã c¸ch lµm nh­ thÕ nµo cho quen viÖc vµ rÌn cho em c¸ch quan t©m ®Õn tÊt c¶ c¸c b¹n trong líp. C¸c cô nãi “m­a dÇm thÊm l©u”, b©y giê c¸c em ®· hßa ®ång víi líp vµ lµm viÖc tiÕn bé. b, HiÖu qu¶ cña c«ng t¸c thi ®ua Thùc hiÖn chñ ®Ò n¨m häc: “Tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc ”, kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña §éi TN TP HCM. KÕt hîp víi sù chØ ®¹o cña BGH: thÇy HiÖu tr­ëng: NguyÔn V¨n Minh , thÇy HiÖu phã: Lª Ngäc Kh¸nh vµ H§SP nhµ tr­êng tíi gi¸o viªn chñ nhiÖm c¸c líp: Ph¸t hiÖn vµ lËp danh s¸ch häc sinh ch­a ngoan trong líp m×nh chñ nhiÖm. BGH gÆp gì trao ®æi víi nh÷ng häc sinh ®ã ®Ó l¾ng nghe t©m t­, nguyÖn väng cña c¸c em Gi¸o viªn chñ nhiÖm líp gÆp gì trùc tiÕp víi cha mÑ nh÷ng häc sinh ®ã ®Ó th«ng b¸o kÞp thêi vÒ t×nh h×nh häc sinh vµ ®­a ra kÕ ho¹ch gi¸o dôc cô thÓ tíi tõng häc sinh . Tõ ®ã biÕt ®­îc ý kiÕn cña tõng gia ®×nh trong viÖc gi¸o dôc con c¸i dùa vµo mÉu tù ®¸nh gi¸ vÒ xÕp lo¹i h¹nh kiÓm häc sinh cña nhµ tr­êng Dùa vµo mÉu tù ®¸nh gi¸ vÒ xÕp lo¹i h¹nh kiÓm häc sinh cña nhµ tr­êng , gi¸o viªn chñ nhiÖm ®­a cho häc sinh b¶n tù nhËn xÐt vµ b¶n cam kÕt hµng tuÇn vµ hµng th¸ng theo mÉu cña líp vµ yªu cÇu häc sinh ghi ®Çy ®ñ, cô thÓ, tØ mØ tõng néi dung. PhÇn cuèi cã ch÷ ký häc sinh,líp tr­ëng, gia ®×nh, gi¸o viªn chñ nhiÖm. Trong buæi häp gi¸o viªn chñ nhiÖm tuÇn 4 hµng th¸ng, gi¸o viªn chñ nhiÖm b¸o c¸o víi BGH vÒ sù chuyÓn biÕn cña nh÷ng häc sinh nµy, tõ ®ã tiÕp tôc ®Ò xuÊt , ¸p dông c¸c biÖn ph¸p gi¸o dôc sao cho cã hiÖu qu¶. Cuèi th¸ng: GVCN sö dông b¶n tù ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i ®¹o ®øc cña häc sinh Cïng víi gi¸o dôc ®¹o ®øc, BGH cßn tæ chøc båi d­ìng häc sinh cã häc lùc yÕu, kÐm. PhÇn lín nh÷ng häc sinh yÕu kiÕm ®Òu r¬i vµo ®èi t­îng häc sinhch­a ngoan. t«i ®· xuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tÕ cña líp ®Ó t¹o ra mÉu theo dâi thi ®ua hµng tuÇn – th¸ng cã ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i. sau khi l¾ng nghe, chØnh söa thèng nhÊt víi häc sinh vµ cha mÑ häc sinh, t«i ®· ®ãng thµnh mét quyÓn giao cho tæ tr­ëng vµ tæ phã phô tr¸ch. Khi nh×n vµo quyÓn sæ ®ã, mét phÇn chóng ta còng cã thÓ thÊy ®­îc sù chuyÓn biÕn cña tõng häc sinh vµ thÊy ®­îc kÕt qu¶ cña mÉu theo dâi thi ®ua ®ã. C¸c em ®· tiÕn bé dÇn. Ngoµi ra, t«i sö dông phèi kÕt hîp th­êng xuyªn b¶n tù ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i ®¹o ®øc vµ b¶n cam kÕt hµng tuÇn, hµng th¸ng. Tõ viÖc lµm ®Òu ®Æn nµy cña t«i, c¸c em biÕt ­u nh­îc ®iÓm cña m×nh mµ cè g¾ng. Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc B¶n tù nhËn xÐt tuÇn… th¸ng 9 n¨m 2008 KÝnh göi: BGH tr­êng THCS Tµm X¸ GVCN líp 7C Tªn em lµ:………………………………häc sinh líp 7C Trong tuÇn… th¸ng 9 n¨m 2008, em tù nhËn thÊy b¶n th©n cã nh÷ng ­u, khuyÕt ®iÓm sau: ¦u ®iÓm ý thøc häc tËp ý thøc kû luËt + Chuyªn cÇn + VÖ sinh + Trang phôc - ý thøc x©y dùng tËp thÓ _ ý thøc tù rÌn luyÖn Nh­îc ®iÓm: - ý thøc häc tËp - ý thøc kû luËt + Chuyªn cÇn + VÖ sinh + Trang phôc - ý thøc x©y dùng tËp thÓ _ ý thøc tù rÌn luyÖn *Tù xÕp lo¹i h¹nh kiÓm : *Tæ xÕp lo¹i h¹nh kiÓm : *Líp + GVCN xÕp lo¹i h¹nh kiÓm: * ý kiÕn cha mÑ häc sinh Häc sinh ký tªn Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do – H¹nh phóc B¶n cam kÕt tuÇn th¸ng 9 n¨m 2008 KÝnh göi: BGH tr­êng THCS Tµm X¸ GVCN líp 7C Tªn em lµ:………………………………häc sinh líp 7C Trong tuÇn th¸ng 9, em xin høa: ý thøc häc tËp ý thøc kû luËt ý thøc x©y dùng tËp thÓ ý thøc tù rÌn luyÖn * XÕp lo¹i h¹nh kiÓm tuÇn: Ch÷ ký häc sinh Ch÷ ký líp tr­ëng Ch÷ ký CMHS Ch÷ ký GVCN Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc PhiÕu tù ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i ®¹o ®øc cña häc sinh KÝnh göi: BGH tr­êng THCS Tµm X¸ GVCN líp 7C Tªn em lµ:………………………………häc sinh líp 7C….Tæ… Trong th¸ng , em tù ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i ®¹o ®øc cña b¶n th©n nh­ sau: Tù ®¸nh gi¸ ChØ tiªu Tèt Kh¸ Trung b×nh YÕu ý thøc häc tËp ®i häc ®óng giê nghØ häc ph¶i cã giÊy phÐp vµ ch÷ ký cña gia ®×nh chuÈn bÞ bµi häc vµ lµm bµi ®ñ kh«ng nãi chuyÖn hoÆc lµm viÖc riªng trong giê häc h¨ng h¸i ph¸t biÓu ý kiÕn x©y dùng bµi trung thùc trong häc tËp ý thøc x©y dùng tËp thÓ: gióp ®ì vµ ®oµn kÕt víi b¹n tÝch cùc tham gia c«ng viÖc chung cña tËp thÓ biÕt l¾ng nghe ý kiÕn cña b¹n vµ ng­êi kh¸c ®Ó cïng nhau phÊn ®Êu biÕt quan t©m tíi b¹n bÌ, cïng chia xÎ víi b¹n bÌ kÝnh träng thÇy, c« gi¸o ý thøc tù rÌn luyÖn: kh«ng vi ph¹m néi quy nhµ tr­êng thùc hiÖn ®eo kh¨n ®á, ®óng trang phôc tham gia lao ®éng tÝch cùc biÕt gi÷ g×n vÖ sinh chung, vÖ sinh c¸ nh©n tèt c, Sù hîp lý cña chç ngåi vµ tÇm quan träng cña “®«i b¹n cïngtiÕn” S¾p xÕp chç ngåi cña häc sinh lµ mét vÊn ®Ò kh¸ khã. Ph¶i lµm sao ®Ó c¸c em nhËn thÊy vui vÎ tho¶i m¸i kh«ng qu¸ nÆng nÒ. §èi t­îng häc sinh nµy ë líp t«i h¬n tuæi l¹i rÊt cao so víi c¸c b¹n kh¸c. T«i nghÜ, m×nh cÇn ph¶i lµm nh­ thÕ nµo ®Ó c¸c em c¶m thÊy kh«ng bÞ ®¬n ®éc, ph¶i gióp c¸c em hßa ®ång vµo tËp thÓ míi ®­îc.ý nghÜ lãe lªn trong ®Çu t«i lµ cÇn t¹o ra ®«i b¹n cïng tiÕn ngay trong viÖc xÕp chç ngåi nµy: C¸c em nµy ®­îc t«i xÕp ngåi lªn phÝa trªn , gÇn víi thÇy c« h¬n, ®an xen nam n÷ ( nÕu cao ngåi ra bªn ngoµi ): kh«ng ®Ó häc sinh bÞ c« lËp, kh«ng ngåi mét m×nh. Häc sinh kh¸ giái kÌm b¹n yÕu kÐm; cïng gióp nhau häc ,nh¾c nhë vÒ ý thøc khi b¹n vi ph¹m. Em Lª Hång Phóc ®­îc t«i xÕp cïng häc sinh Lª V¨n Khoa häc kh¸, tèt bông, ngoan ngo·n ®· nhiÖt t×nh gióp b¹n. Cßn c¸c em TriÖu, Duy Kh¸nh, Léc t«i xÕp ngåi cïng c¸c b¹n n÷ Ýt nãi nh­ng häc kh¸. TriÖu, Léc ®Òu cÇn c¸c b¹n gióp ®ì. Vµ t×nh thÇn tËp thÓ ®· ®­îc béc lé râ: TrÇn H­¬ng, Minh Ngäc h¨ng h¸i xung phong gióp b¹n kh«ng chót ®¾n ®o. T«i th­êng xuyªn häp, gÆp gì vµ l¾ng nghe tõng ®«i b¹n cïng tiÕn trao ®æi víi nhau vÒ c¸ch gióp b¹n. t«i thÊy rÊt vui v× thÊy häc sinh cña m×nh biÕt quan t©m ®Õn nhau. Riªng em Lª B¸ Tr­êng tá th¸i ®é: “ Em kh«ng cÇn ai gióp ®ì , em muèn tù m×nh cè g¾ng ”. T«i nãi “ C« vµ c¸c b¹n t«n träng ý kiÕn cña em. Em ®· biÕt r»ng tù m×nh v­¬n lªn sÏ khã kh¨n h¬n , nh­ng c« tin vµo ý chÝ lßng quyÕt t©m cña em. C« lu«n lµ ng­êi b¹n lín cña em. C« vµ c¸c b¹n lu«n bªn c¹nh em.” ViÖc t¹o ®iÒu kiÖn cho em ®ã tham gia vµo qu¸ tr×nh tù gi¸o dôc còng chÝnh lµ gióp em tù ®iÒu chØnh th¸i ®é hµnh vi vµ rÌn luyÖn cho m×nh n¨ng lùc tù hoµn thiÖn nh©n c¸ch. d, HiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng gi¸o dôc NGLL: Gi¸o viªn chñ nhiÖm cÇn quan t©m tæ chøc c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc NGLL ®Ó båi d­ìng cho c¸c em nh÷ng t×nh c¶m ®¹o ®øc trong s¸ng, x©y dùng lèi sèng phï hîp ®¹o ®øc, båi d­ìng tÝch cùc, n¨ng ®éng, s½n sµng tham gia ho¹t ®éng x· héi, ho¹t ®éng tËp thÓ cña tr­êng líp v× lîi Ých chung v× sù tr­ëng thµnh vµ tiÕn bé cña b¶n th©n. Tõ ®ã v­¬n lªn thµnh con ngoan trß giái, ®éi viªn tÝch cùc ®Ó trë thµnh ng­êi cã Ých cho gia ®×nh, quª h­¬ng ®Êt n­íc. T«i ®éng viªn, khuyÕn khÝch c¸c em tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng - Ho¹t ®éng x· héi vµ nh©n v¨n: tuyªn truyÒn cæ ®éng vÒ néi quy nhµ tr­êng thi t×m hiÓu vÒ tÖ n¹n x· héi, HIV/AIDS, giao l­u bãng ®¸ víi c¸c líp kh¸c trong khèi.. - Ho¹t ®éng tiÕp cËn khoa häc: trß ch¬i häc vui – vui häc, h¸i hoa d©n chñ, c©u l¹c bé “Nh÷ng ng­êi ham hiÓu biÕt” - Ho¹t ®éng v¨n hãa nghÖ thuËt vµ thÈm mü: v¨n nghÖ: móa h¸t, kÞch, kÓ chuyÖn, c¾m tr¹i 26/3, vÏ tranh. ViÖc tæ chøc mõng sinh nhËt b¹n lµm th­êng xuyªn vµ trë thµnh truyÒn thèng cña líp häc: Th¸ng 11 cã ngµy kû niÖm Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20/11. th¸ng 12 cã ngµy lÔ lín 22/12, t«i cïng CMHS vµ c¶ líp tæ chøc sinh nhËt vui vÎ, ®Çy ý nghÜa vµo tuÇn 4 cña th¸ng cho em Lª Hång Phóc (sinh ngµy 26/11) em B¸ Tr­êng ( sinh ngµy 28/12), Léc ( sinh ngµy 2/12). Mãn quµ tuy ®¬n gi¶n nh­ hép ®ùng bót, quyÓn truyÖn, quyÓn s¸ch… nh­ng lµ nguån ®éng viªn vµ sù quan t©m ®Õn c¸c em vµ cã gi¸ trÞ tinh thÇn rÊt lín. - Ho¹t ®éng vui kháe vµ gi¶i trÝ: TDTT, ®i xe ®¹p chËm, nh¶y bao bè - Ho¹t ®éng lao ®éng c«ng Ých: trùc tuÇn, trang trÝ líp, bån hoa cho ®Ñp tr­êng, ®Ñp líp… Qua ho¹t ®éng giao l­u bãng ®¸ gi÷a líp víi c¸c b¹n 7B, em Léc ®· gióp líp giµnh l¹i chiÕn th¾ng 3 -2, kÕt qu¶ nµy khiÕn em rÊt phÊn khëi, tù tin. Em thÊy r»ng c« vµ c¸c b¹n ®· tin t­ëng , coi träng m×nh vµ tõ ®ã em ®­îc båi ®¾p thªm tinh thÇn tËp thÓ. Chµo mõng 78 n¨m ngµy thµnh lËp §oµn TNCS HCM, nhµ tr­êng tæ chøc lµm b¸o t­êng. Em Lª §øc TriÖu ®· ph¸t huy ®­îc thÕ m¹nh vÒ kh¶ n¨ng vÏ vµ trang trÝ tê b¸o. KÕt qu¶ líp giµnh ®­îc gi¶i 3 cña tr­êng. Em nãi: “ Em vui l¾m, c¸c b¹n khen ®Ñp, s¸ng t¹o. em thÊy m×nh còng ®ãng gãp ®­îc c«ng søc kh«ng nhá trong tê b¸o cña líp, ®óng kh«ng c«?”. ¸nh m¾t em nh×n t«i thËt xóc ®éng. T«i c­êi: “Em quªn gi¶i nhÊt ®i xe ®¹p chËm ngµy 26/3 cña em råi µ?” Em mØm c­êi thËt t­¬i. NÒn nÕp ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp ®· rÌn cho häc sinh ch­a ngoan líp t«i tÝnh tù gi¸c , tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao, vui ch¬i vµ ca móa tËp thÓ , cã t¸c phong nhanh nhÑn. C¸c em vui vÎ , hoµ ®ång , ®oµn kÕt víi nhau vµ hiÓu b¹n xung quanh m×nh h¬n .VËy ®Êy, c¸c em häc sinh ch­a ngoan cña t«i ®· dÇn dÇn cã sù tiÕn bé râ. B©y giê c¸c em rÊt mong ®Õn giê sinh ho¹t, tiÕt ho¹t ®éng ngoµi giê líp v× nã thùc sù hÊp dÉn vµ bæ Ých. . DÇn dÇn c¸c em ®· ®­îc líp tin yªu. ý thøc kû luËt cña c¸c em ®· chuyÓn biÕn tèt. e. Khen th­ëng, kû luËt Víi häc sinh ch­a ngoan, t«i nghÜ :” H·y t×m kiÕm nh÷ng ®iÒu tÝch cùc, tèt ®Ñp trong nh÷ng viÖc c¸c em ®· ®¹t ®­îc vµ khuyÕn khÝch ®Ó c¸c em ph¸t triÓn cho nªn viÖc khen th­ëng c¸c em lµ cÇn thiÕt. C¸c em cã sù cè g¾ng thùc sù cÇn khen th­ëng thËt kÞp thêi .” Lêi khen gièng nh­ mét liÒu thuèc bæ khÝch lÖ nh÷ng ichuyÓn biÕn tÝch cùc vµ sô tù träng còng nh­ tÝnh tù tin cña c¸c em . Lêi khen khi ®óng lóc, ®óng thêi ®iÓm míi cã t¸c dông . §èi víi líp 7C, t«i cã kÕ ho¹ch khen th­ëng ngay tõ ®Çu n¨m: lËp quü líp, tµi trî cña cha mÑ häc sinh ( CMHS ) ®Ó th­ëng. Th­ëng c¸ nh©n tiÕn bé , ®«i b¹n cïng tiÕn, c¶ tæ cã thµnh tÝch cao nhÊt c¨n cø vµo viÖc chÊm thi ®ua vµ ý kiÕn cña GVCN - c¸c thÇy c« gi¸o bé m«n. PhÇn th­ëng ®¬n gi¶n: côc tÈy, bót ch×,ngé nghÜnh, giÊy kiÓm tra, quyÓn vë hay ruét bót ch÷ A…..kh¸c l¹, khiÕn c¸c em rÊt vui, ®óng lµ : “ Mét tr¨m ®ång tiÒn c«ng , kh«ng b»ng mét ®ång tiÒn th­ëng.” Hµng tuÇn, hµng th¸ng t«i th­ëng ®Òu ®Æn : mçi ®iÓm 8 øng víi mét phÇn th­ëng, ®iÓm 9 lµ hai phÇn th­ëng, ®iÓm 10 lµ ba phÇn th­ëng, §©y còng lµ mong ­íc cña c¸c em vµ CMHS. ChÝnh sù khÝch lÖ nµy ®· lµm cho c¸c em c¶m nhËn tèt ®Ñp vÒ thµnh c«ng cña m×nh, ®ång thêi gióp c¸c em hµo høng tiÕp tôc ®i lªn vµ tiÕn bé. Ng­îc l¹i, nÕu häc sinh vi ph¹m kû luËt cÇn khiÓn tr¸ch tuú møc ®é . Cã thÓ lµ nh¾c nhë nhÑ nhµng , phª b×nh ,khiÓn tr¸ch kû luËt : vi ph¹m mét lçi trõ mét phÇn th­ëng . Khi kû luËt häc sinh bao giê t«i còng chØ râ c¸i sai ®Ó c¸c em tù nhËn ra lçi cña m×nh vµ h­íng dÉn c¸c em c¸ch söa ch÷a ®Ó kh¾c phôc sai ph¹m ®ã, nh­ vËy míi cã t¸c dông. ViÖc gi¸o viªn chñ nhiÖm ch¨m lo x©y dùng bÇu t©m lý ®oµn kÕt nhÊt trÝ cña tËp thÓ líp chñ nhiÖm cã ý nghÜa v« cïng to lín trong viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh ch­a ngoan. §ã lµ tiÒn ®Ò th¾ng lîi ®Ó thùc hiÖn c¸c néi dung gi¸o dôc kh¸c, gãp phÇn n©ng cao kÕt qu¶ häc tËp vµ gi¸o dôc ®¹o ®øc phßng chèng c¸c tÖ n¹n x· héi cña häc sinh ch­a ngoan. 3.3 Phèi hîp víi c¸c lùc l­îng gi¸o dôc trong vµ ngoµi nhµ tr­êng a. KÕt hîp víi c¸c lùc l­îng trong nhµ tr­êng *Tæ chøc ®éi TNTP HCM Thùc tÕ cho thÊy, gi¸o viªn chñ nhiÖm nµo quan t©m ®Õn c«ng t¸c cña chi ®éi vµ th­êng xuyªn kÕt hîp ®Ó tæ chøc c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc cña líp th× hiÖu qu¶ cña líp ®èi víi mäi thµnh viªn, mçi ®éi viªn ®­îc nh©n lªn gÊp béi. T«i th­êng xuyªn gÆp gì vµ trao ®æi víi ®ång chÝ Hµ ThÞ V©n – tæng phô tr¸ch §éi vµ ®ång chÝ NguyÔn B¸ Bµn – cè vÊn §éi vÒ t×nh h×nh líp, ®Æc biÖt lµ c¸c em h­. C¸c ®ång chÝ nhËn xÐt cô thÓ râ rµng vÒ ý thøc c¸c em, tõ ®ã t«i cïng phèi kÕt hîp ®Ó gi¸o dôc sao cho cã kÕt qu¶. Em Lª Hång Phóc n»m trong sæ ®en cña nhµ tr­êng vÒ téi ®i häc muén. T«i nhê §éi vµo cuéc. C« Hµ V©n nh¾c nhë ®éng viªn, t©m sù cho c¬ héi söa ch÷a ngay sau ®ã em ®· ®i häc rÊt chuyªn cÇn.Häc sinh trong líp nãi víi t«i vui vÎ: “ C« ¬i b¹n Phóc tiÕn bé råi, ®i häc rÊt ®óng giê c« ¹! ”. T«i thÊy em ®i vµo nÒ nÕp mét c¸ch râ nÐt. * KÕt hîp víi gi¸o viªn d¹y c¸c m«n häc HiÖu qu¶ gi¸o dôc häc sinh ch­a ngoan mét phÇn quan träng phô thuéc vµo gi¸o viªn bé m«n cña líp. V× vËy gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¶i lµm h¹t nh©n cña sù kÕt hîp gi¸o viªn bé m«n – tËp thÓ líp vµ häc sinh ch­a ngoan. C¸c thÇy c« bé m«n lµ nh÷ng ng­êi theo s¸t ý thøc häc tËp vµ kû luËt cña häc sinh trong c¸c giê d¹y cña m×nh. V× vËy t«i th­êng trao ®æi víi thÇy c« ®Ó n¾m b¾t t×nh h×nh ®¹o ®øc vµ ý thøc kû luËt ®Ó kÞp thêi nh¾c nhë, ®éng viªn: ®Æc biÖt lµ nh÷ng em ch­a ngoan. T«i dù giê To¸n ®Ó cã ®iÒu kiÖn quan s¸t ý thøc, høng thó vµ viÖc häc tËp cña c¸c em ®ã. Nh÷ng ý kiÕn cña gi¸o viªn bé m«n -thÇy NguyÔn Do·n Kh­¬ng ph¶n ¸nh ®Ó cïng hç trî phèi hîp gi¸o dôc cho c¸c em tiÕn bé. §ång thêi, t«i ph¶n ¸nh víi gi¸o viªn bé m«n To¸n vÒ nguyÖn väng cña häc sinh vµ ®Ò xuÊt víi thÇy trao ®æi kinh nghiÖm häc tËp ®Ó c¸c em häc m«n ®ã cã kÕt qu¶ h¬n. To¸n häc lµ mét m«n khã song nhê cã nhiÖt t×nh chØ b¶o h­íng dÉn tØ mØ vÒ ph­¬ng ph¸p, c¸ch lµm bµi mµ c¸c em ®· tiÕn bé. Em NguyÔn Xu©n Léc cïng c¸c b¹n ®· cã nhiÒu ®iÓm 8. 9. §Æc biÖt em rÊt høng thó mçi khi giê To¸n b¾t ®Çu. * KÕt hîp víi BGH nhµ tr­êng Gi¸o viªn chñ nhiÖm lµ ng­êi thõa lÖnh hiÖu tr­ëng , BGH ®Ó thay mÆt nhµ tr­êng ®Ó tæ chøc qu¶n lý, gi¸o dôc häc sinh trong líp, x©y dùng “ Tr­êng häc th©n thiÖn , häc sinh tÝch cùc “ §Ó gi¸o dôc nh÷ng ®èi t­îng häc sinh kh«ng ngoan, t«i th­êng xuyªn b¸o c¸o t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ gi¸o dôc nh÷ng häc sinh ®ã vµ ®Ò xuÊt xin ý kiÕn vÒ biÖn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSKKN - Một số biện pháp giáo dục học sinh chưa ngoan trong công tác chủ nhiệm.doc
Tài liệu liên quan