Chuyên đề Một số biện pháp hoàn thiện công tác thù lao lao động nhằm tăng năng suất lao động ở Công ty Cơ giới và Xây dựng Thăng Long

MỤC LỤC

 

Trang

 

LỜI MỞ ĐẦU . 4

 

CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THÙ LAO LAO ĐỘNG 5

I.Những vấn đề chung về thù lao lao động 5

1.Khái niệm và ý nghĩa 5

2.Nguyên tắc thù lao lao động 5

II.Chế độ tiền lương hiện hành 5

1.Bản chất của tiền lương 5

2.Chế độ tiền lương trong doanh nghiệp 5

2.1.Chế độ tiền lương cấp bậc 5

2.2.Chế độ tiền lương chức danh 5

III.Các hình thức trả lương 5

1.Trả lương theo thời gian 5

2.Trả lương theo sản phẩm 5

2.1.Khái lược 5

2.2.Các hình thức trả lương sản phẩm 5

3.Thang lương, mức lương và bảng lương 5

3.1.Thang lương 5

3.2.Bảng lương 5

3.3.Mức lương 5

IV.Phương pháp xác định quỹ lương và tạo nguồn tiền lương 5

1.Sự quản lý vĩ mô của Nhà nước đối với tiền lương trong doanh nghiệp. 5

2.Phương pháp xác định quỹ tiền lương của doanh nghiệp 5

2.1. Phương pháp xác định quỹ tiền lương theo số lượng công nhân (trước năm 1982). 5

2.2. Phương pháp xác định quỹ tiền lương theo đơn giá tiền lương và số lượng sản phẩm sẽ làm ra trong năm (1982- 1988) 5

2.3. Phương pháp xác định quỹ tiền lương theo tổng thu trừ tổng chi (từ 1988- 1990) và tính theo tỷ lệ phần trăm so với doanh thu (từ 1999 đến nay) 5

3.Tạo nguồn tiền lương của công nhân viên trong doanh nghiệp 5

V.Tiền thưởng 5

1.Các hình thức thưởng 5

1.1.Thưởng theo một chỉ tiêu 5

1.2.Thưởng theo hai chỉ tiêu 5

1.3. Thưởng theo ba chỉ tiêu 5

2.Điều kiện thưởng và mức thưởng 5

2.1.Điều kiện thưởng 5

2.2.Mức thưởng 5

VI.Năng suất lao động 5

1.Khái niệm, bản chất của năng suất lao động (NSLĐ) 5

2.Các chỉ tiêu tính năng suất lao động 5

2.1.Chỉ tiêu năng suất lao động tính bằng hiện vật 5

2.2.Chỉ tiêu năng suất lao động tính bằng tiền (giá trị) 5

2.3.Chỉ tiêu năng suất lao động tính bằng thời gian lao động 5

3.Các yếu tố làm tăng năng suất lao động 5

4.Mối quan hệ giữa thù lao lao động và năng suất lao động 5

 

CHƯƠNG II. NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ THÙ LAO LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY CƠ GIỚI VÀ XÂY DỰNG THĂNG LONG 5

I.Tổng quan vê Công ty Cơ giới và Xây dựng Thăng Long 5

1.Quá trình hình thành và phát triển 5

2.Bộ máy quản lý và cơ chế quản lý điều hành của Công ty Cơ giới và Xây dựng Thăng Long 5

2.1.Mô hình quản trị của Công ty 5

2.2.Cơ cấu tổ chức của Công ty 5

2.3.Cơ cấu tổ chức các phòng nghiệp vụ 5

2.4.Cơ cấu tổ chức các đội sản xuất 5

3.Đặc điểm quy trình công nghệ, kỹ thuật sản xuất sản phẩm 5

4.Năng lực và trình độ chuyên môn của cán bộ công nhân viên 5

5.Một số kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây (1997-2001) 5

II.Thực trạng thù lao lao động của Công ty 5

1. Những nguyên tắc chung 5

2.Nguồn hình thành quỹ tiền lương và sử dụng quỹ lương 5

2.1.Quỹ tiền lương năm kế hoạch 5

2.2.Xác định quỹ tiền lương thực hiện theo kết quả sản xuất kinh doanh và tổng chi quỹ tiền lương của Công ty 5

3.Tính trả lương cho các đơn vị, bộ phận, tổ, nhóm sản xuất, các phòng ban chức năng nghiệp vụ 5

3.1.Tính trả lương cho các phòng ban chức năng, nghiệp vụ, quản lý ở các đội, xưởng sản xuất (trừ trường hợp trong các bản giao nhận khoán sản phẩm hoặc khối lượng công trình) 5

3.2.Tính trả lương cho các đơn vị, bộ phận, tổ nhóm, phương tiện, thiết bị phục vụ thi công trên các công trình (TKcm) 5

4.Tính trả lương cho mỗi cán bộ công nhân viên 5

4.1.Tính trả tiền lương khoán, tiền lương sản phẩm cho cá nhân người lao động 5

4.2.Tính trả các khoản tiền lương khác cho cá nhân người lao động 5

4.3.Tiền thưởng khuyến khích sản xuất trả cho cá nhân người lao động. 5

5.Nguồn hình thành và sử dụng quỹ khen thưởng 5

5.1.Thưởng thường kỳ và cuối năm cho cán bộ công nhân viên của Công ty 5

5.2.Thưởng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất 5

6.Tình hình thực hiện lao động tiền lương của Công ty 5

7.Năng suất lao động và ảnh hưởng của việc tăng cường công tác thù lao lao động tới năng suất lao động 5

 

CHƯƠNG III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THÙ LAO LAO ĐỘNG NHẰM KHUYẾN KHÍCH TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG 5

I.Chiến lược phát triển của Công ty 5

1.Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5

2. Kế hoạch về thù lao lao động 5

2.1 Kế hoạch xây dựng đơn giá tiền lương 5

2.2. Kế hoạch lao động và thu nhập 5

II. Một số biện pháp hoàn thiện công tác thù lao lao động 5

1.Hoàn thiện quỹ lương kế hoạch 5

2.Hoàn thiện công tác định mức lao động 5

3.Hoàn thiện công tác trả lương cho những lao động làm công việc phục vụ, phụ trợ cho lao động của công nhân chính 5

4.Hoàn thiện công tác kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm 5

III.Các giải pháp khác 5

1.Tổ chức chỉ đạo sản xuất 5

2.Giáo dục ý thức trách nhiệm cho người lao động 5

3.Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn 5

4.Kỷ luật trong sản xuất 5

 

KẾT LUẬN. 5

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 5

 

doc76 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 1333 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Một số biện pháp hoàn thiện công tác thù lao lao động nhằm tăng năng suất lao động ở Công ty Cơ giới và Xây dựng Thăng Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số biện pháp hoàn thiện công tác thù lao lao động nhằm tăng năng suất lao động ở Công ty Cơ giới và Xây dựng Thăng Long.DOC
Tài liệu liên quan