Chuyên đề Nâng cao chất lượng bảo đảm tiền vay tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cầu Giấy

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO ĐẢM TIỀN VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1. Tæng quan vÒ ho¹t ®éng cho vay cña ng©n hµng th¬¬ng m¹i 3

1.1.1. Khái niệm 3

1.1.2. §Æc ®iÓm cña cho vay 4

1.1.3. Ph©n lo¹i cho vay 5

1.2. Vai trò, nguyên tắc và đặc trưng của bảo đảm tiền vay 9

1.2.1. Khái niệm bảo đảm tiền vay 9

1.2.2. Vai trò bảo đảm tiền vay 10

1.2.3. Nguyên tắc bảo đảm tiền vay 12

1.2.4. Các đặc trưng bảo đảm tiền vay 13

1.3. Các hình thức bảo đảm tiền vay 15

1.3.1.Bảo đảm tiền vay bằng tài sản 15

1.3.1.1.Thế chấp bằng tài sản của khách hàng vay vốn 15

1.3.1.2. Cầm cố bằng tài sản của khách hàng vay vốn 16

1.3.1.3. Bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay 17

1.3.1.4. Bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba 17

1.3.2. Bảo đảm tiền vay không bằng tài sản 18

1.3.2.1.Tổ chức tín dụng chủ động lựa chọn khách hàng vay vốn để cho vay không có tài sản bảo đảm 18

1.3.2.2. Tổ chức tín dụng cho vay theo đảm bảo bằng chỉ định của chính phủ 19

1.3.2.3. Tổ chức tín dụng cho cá nhân, hộ gia đình nghèo vay vốn có bảo lãnh bằng tín chấp của tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội 20

1.4. Quản lý tài sản bảo đảm 21

1.5. Xử lý tài sản bảo đảm 22

1.6. Chất lượng bảo đảm tiền vay 23

1.6.1. Quan niệm về chất lượng bảo đảm tiền vay 23

1.6.2. Các chỉ tiêu biểu hiện chất lượng bảo đảm tiền vay 24

1.6.2.1. Các chỉ tiêu định lượng 24

1.6.2.2. Các chỉ tiêu định tính 27

1.7. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng bảo đảm tiền vay 29

1.7.1. Nhân tố thuộc về ngân hàng 29

1.7.2. Nhân tố thuộc về khách hàng 30

1.7.3. Nhân tố khác 32

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CẦU GIẤY

2.1. Khái quát hoạt động kinh doanh của chi nhánh: 35

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 35

2.1.2. Sơ đồ bộ máy tổ chức của đơn vị và nhiệm vụ phòng tín dụng 36

2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2006 38

2.2. Thực trạng chất lượng bảo đảm tiền vay tại chi nhánh 44

2.2.1. Thực trạng d¬ nî ph©n theo tÝnh chÊt b¶o ®¶m 44

2.2.2. Thực trạng chất lượng bảo đảm tiền vay bằng tài sản 46

2.2.3. Thực trạng chất lượng bảo đảm tiền vay không bằng tài sản 49

2.2.4. Thực trạng nî qu¸ h¹n ph©n theo tÝnh chÊt b¶o ®¶m

2.2.5. Tình hình quản lý tài sản bảo đảm 50

2.2.6. Tình hình xử lý tài sản bảo đảm 52

2.3. Đánh giá chất lượng hoạt động bảo đảm tiền vay tại chi nhánh: 54

2.3.1. Những mặt đạt được 54

2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 57

CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI CHI NHÁNH.

3.1. Chiến lược phát triển của chi nhánh 63

3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bảo đảm tiền vay tại chi nhánh 64

3.2.1. Nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ tín dụng trong ngân hàng 64

3.2.2. Đa dạng hoá danh mục tài sản bảo đảm 65

3.2.3. Nâng cao chất lượng thẩm định khách hàng và thẩm định tài sản bảo đảm 67

3.2.4. Hoàn thiện công tác đánh giá tài sản bảo đảm và thường xuyên định giá lại tài sản bảo đảm 68

3.2.5. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý tài sản bảo đảm và việc sử dụng vốn của khách hàng 69

3.2.6. Nâng cao hiệu quả công tác xử lý tài sản bảo đảm 69

3.2.7. Xây dựng một hệ thống thông tin và từng bước đổi mới công nghệ ngân hàng 70

3.2.8. Một số giải pháp khác 71

3.3. Kiến nghị 71

3.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thông Việt Nam 71

3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 73

3.3.3. Kiến nghị với Chính phủ 75

3.3.4. Kiến nghị với các bộ, ngành liên quan 76

KẾT LUẬN 79

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80

 

doc85 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 12/09/2014 | Lượt xem: 680 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Nâng cao chất lượng bảo đảm tiền vay tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cầu Giấy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hiên, trong thực tế thì quá trình thực hiện hoạt động bảo đảm tiền vay thì ngân hàng đã gặp phải những vướng mắc do các văn bản quy định đang có sự chồng chéo nhau, không phù hợp với thực tế. Do đó đã có những trường hợp khách hàng lợi dụng các kẽ hở pháp luật để lừa đảo ngân hàng. Vì vậy, để giúp ngân hàng dễ dàng hơn trong việc ra quyết định cho vay, giảm bớt thời gian thẩm định thì Chính phủ, NHNN và các Bộ ngành có liên quan cần phải có chính sách, chủ trương chỉnh sửa các văn bản theo hướng ngày càng hoàn thiện, giảm bớt các áp lực cho ngân hàng khi thực hiện vấn đề bảo đảm tiền vay. - Môi trường kinh tế: Môi trường kinh tế cũng có những tác động nhất định đến hoạt động của ngân hàng nên nó cũng tác động đến công tác bảo đảm tiền vay. Một nền kinh tế có mức tăng trưởng ổn định sẽ làm giá cả ở mức ổn định, tình trạng lạm phát ở mức thấp tạo điều kiện cho ngân hàng thương mại mở rộng quy mô hoạt động của mình. Trong thời kỳ kinh tế phát triển hưng thịnh sẽ có nhiều cơ hội làm ăn cho các nhà đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó nhu cầu vay vốn và khả năng trả nợ của khách hàng sẽ tăng lên, tạo điều kiện cho ngân hàng mở rộng cho vay và hiệu quả của hoạt động bảo đảm tiền vay được nâng lên. Ngược lại, trong thời kỳ kinh tế bị suy thoái, quy mô sản xuất bị thu hẹp, sản xuất kinh doanh bị đình trệ, thua lỗ kéo dài dẫn đến các khách hàng khó khăn trong việc trả nợ, hiệu quả của hoạt động bảo đảm tiền vay bị giảm sút. - Môi trường chính trị xã hội: Một đất nước có vấn đề chính trị ổn định sẽ tạo tâm lý tốt cho người dân, từ đó tạo sự mạnh dạn trong đầu tư và ngân hàng cũng mạnh dạn hơn trong hoạt động cho vay. Môi trường chính trị ổn định, không có chiến tranh là môi trường thuận lợi và yên tâm cho các nhà đầu tư trong nước cũng như các nhà đầu tư nước ngoài. Xã hội có nhiều truyền thống tốt đẹp, ít tệ nạn xã hội như lừa đảo, làm ăn phi pháp cũng góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động bảo đảm tiền vay. - Mức độ an toàn của tài sản bảo đảm: Mức độ an toàn của tài sản bảo đảm cũng tác động đến hiệu quả của hoạt động bảo đảm tiền vay. Đối với những tài sản có mức độ an toàn cao hơn sẽ được các ngân hàng ưa chuộng vì nó sẽ có độ rủi ro thấp hơn, hiệu quả của bảo đảm tiền vay sẽ cao hơn. Những tài sản có độ an toàn cao là những tài sản dễ dàng xác định được quyền sở hữu, có thị trường tiêu thụ rộng rãi… và là những tài sản dễ bán với chi phí thấp nên ngân hàng sẽ dễ thu hồi được vốn nhanh và dễ dàng hơn. - Những nhân tố bất khả kháng: Những nhân tố như thiên tai, chiến tranh, hoả hoạn, dịch bệnh là những nhân tố bất khả kháng mà khách hàng nào cũng phải đối mặt, nó có thể tạo thuận lợi hay gây khó khăn cho khách hàng. Các nhân tố này được gọi là bất khả kháng vì chúng thường vượt quá tầm kiểm soát của cả ngân hàng và khách hàng. Vì vậy, sự tác động của những nhân tố này tới người vay thường là rất nặng nề, họ thường bị tổn thất lớn, khả năng trả nợ của ngân hàng bị suy giảm, thậm chí không còn khả năng trả nợ. CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CẦU GIẤY 2.1. Khái quát hoạt động kinh doanh của chi nhánh: 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NH No&PT NT) Cầu Giấy ®­îc thµnh lËp ngµy 20/10/1996. §©y lµ ng©n hµng cÊp 2 trùc thuéc NH No&PT NT Hµ Néi, cã quyÒn tù chñ kinh doanh vµ chÞu sù rµng buéc vÒ nghÜa vô, quyÒn lîi víi NH No&PT NT ViÖt Nam. Vèn ban ®Çu chØ lµ mét phßng giao dÞch nhá cña huyÖn Tõ Liªm ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu míi thµnh lËp, ngân hàng ®· ®øng tr­íc rÊt nhiÒu khã kh¨n: C¬ së vËt chÊt thiÕu thèn, l¹c hËu, ®éi ngò c¸n bé Ýt ái vµ tr×nh ®é cßn nhiÒu h¹n chÕ. Song do b¸m s¸t ®Þnh h­íng ho¹t ®éng, ®­îc sù quan t©m cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn cïng víi sù cè g¾ng nç lùc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, ng©n hµng ®· tõng b­íc kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n, ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng ®ãng gãp vµo thµnh tÝch chung cña NH No&PT NT Hµ Néi: Hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng Ba- 1998, hu©n ch­¬ng chiÕn c«ng h¹ng Ba- 2001. §Çu n¨m 2004 Chi nh¸nh NH No&PT NT CÇu GiÊy ®· ®­îc x©y dùng míi- mét c«ng tr×nh khang trang ®· cho thÊy phÇn nµo quy m« vµ sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña chi nh¸nh. §Õn n¨m 2006, c¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 35/Q§- NHNN ngµy 12 th¸ng 1 n¨m 2006 cña thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n­íc vÒ viÖc chÊp nhËn më chi nh¸nh cña NH No&PT NT ViÖt Nam. C¨n cø §iÒu lÖ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña NH No&PT NT ViÖt Nam; ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 117/Q§/H§QD- NHNN ngµy 3/6/2002 cña chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ NH NN&PT NT ViÖt Nam ®· ®­îc thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n­íc chuÈn y t¹i QuyÕt ®Þnh sè 571/2002/Q§-NHNN ngµy 5/6/2002. Theo ®Ò nghÞ cña tæng gi¸m ®èc NH No&PT NT ViÖt Nam. Ngµy 13/1/1006, Héi ®ång qu¶n trÞ NH No&PT NT ViÖt Nam quyÕt ®Þnh më chi nh¸nh NH No&PT NT ViÖt Nam chi nh¸nh CÇu GiÊy trªn c¬ së ®iÒu chØnh, n©ng cÊp chi nh¸nh cÊp 2 víi tªn gäi vµ ®Þa chØ lµ: Tªn gäi: Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam chi nh¸nh CÇu GiÊy. Trô së: t¹i nhµ sè 99, §­êng TrÇn §¨ng Ninh, Ph­êng DÞch Väng, QuËn CÇu GiÊy, Thµnh phè Hµ Néi. Chi nh¸nh NH No&PT NT ViÖt Nam chi nh¸nh CÇu GiÊy lµ ®¬n vÞ phô thuéc NH No&PT NT ViÖt Nam, cã con dÊu, b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, ®­îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña chi nh¸nh NH No&PT NT ViÖt Nam ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 454/Q§/H§QT-TCCB ngµy 24/12/2004 cña Héi ®ång qu¶n trÞ NH No&PT NT ViÖt Nam. 2.1.2. Bộ máy tổ chức của chi nhánh và nhiệm vụ phòng tín dụng: S¬ ®å tæ chøc cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n CÇu GiÊy: Gi¸m ®èc Lª quèc tuÊn Phã Gi¸m §èc §ç V¨n §é Phã Gi¸m §èc NguyÔn ThÞ Lý KH-NV TÝn dông HC TC Vi tÝnh ThÈm ®Þnh TTQT Tæ KT KS KT-NQ Tæ tiÕp thÞ… C¸c phßng giao dÞch Phßng tÝn dông cã nhiÖm vô sau ®©y: Nghiªn cøu x©y dùng chiÕn l­îc kh¸ch hµng tÝn dông, ph©n lo¹i kh¸ch hµng vµ ®Ò xuÊt c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i ®èi víi tõng lo¹i kh¸ch hµng nh»m më réng theo h­íng ®Çu t­ tÝn dông khÐp kÝn: s¶n xuÊt, chÕ biÕn, tiªu thô, xuÊt khÈu vµ g¾n tÝn dông s¶n xuÊt, l­u th«ng vµ tiªu dïng. Ph©n tÝch kinh tÕ theo ngµnh, nghÒ kinh tÕ kü thuËt, danh môc kh¸ch hµng lùa chän biÖn ph¸p cho vay an toµn vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao. ThÈm ®Þnh vµ ®Ò xuÊt cho vay c¸c dù ¸n tÝn dông theo ph©n cÊp uû quyÒn. ThÈm ®Þnh c¸c dù ¸n, hoµn thiÖn hå s¬ tr×nh ng©n hµng cÊp theo ph©n cÊp uû quyÒn. TiÕp nhËn vµ thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n thuéc nguån vèn trong n­íc, n­íc ngoµi. Trùc tiÕp lµm dÞch vô uû th¸c nguån vèn thuéc ChÝnh phñ, bé, ngµnh kh¸c vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc. X©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c m« h×nh thÝ ®iÓm, thö nghiÖm trong ®Þa bµn, ®ång thêi theo dâi, ®¸nh gi¸, s¬ kÕt, tæng hîp; ®Ò xuÊt Tæng gi¸m ®èc cho phÐp nh©n réng. Th­êng xuyªn ph©n lo¹i d­ nî, ph©n tÝch nî qu¸ h¹n, t×m nguyªn nh©n vµ ®Ò xuÊt h­íng kh¾p phôc. Gióp gi¸m ®èc chi nh¸nh chØ ®¹o, kiÓm tra ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c chi nh¸nh trùc thuéc trªn ®Þa bµn. Tæng hîp, b¸o c¸o vµ kiÓm tra chuyªn ®Ò theo quy ®Þnh. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do gi¸m ®èc chi nh¸nh giao. 2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh năm 2006: * Tổng nguồn vốn: đến 31/12/2006 đạt1.081 tỷ đồng, tăng 557 tỷ so với 31/12/2005, tốc độ tăng 106%, đạt 137,8% kế hoạch năm 2006 Trong ®ã: + Néi tÖ: ®¹t 818 tû ®ång, t¨ng 418 tû ®ång so víi 31/12/2005, chiÕm tû träng 76% tæng nguån vèn. + Ngo¹i tÖ (quy ®æi): ®¹t 263 tû ®ång, t¨ng 142 tû ®ång so víi 31/12/2005, chiÕm tû träng 23% tæng nguån vèn. - Nguồn vốn phân theo thời gian: + TiÒn göi kh«ng kú h¹n: 195 tû ®ång, t¨ng 121 tû ®ång so víi 31/12/2005,chiÕm tû träng 18% tæng nguån vèn. Trong ®ã ngo¹i tÖ: 86 tû ®ång. + TiÒn göi kú h¹n < 12T: 424 tû ®ång, t¨ng 300 tû ®ång so víi 31/12/2005, chiÕm tû träng 39% tæng nguån vèn. Trong ®ã ngo¹i tÖ: 45 tû ®ång. + TiÒn göi kú h¹n>12T: 462 tû ®ång, t¨ng 136 tû so víi 31/12/2005, chiÕm tû träng 43% tæng nguån vèn, trong ®ã ngo¹i tÖ:131 tû ®ång. - Nguồn vốn phân theo đối tượng huy động + TiÒn göi d©n c­: 688 tû ®ång, t¨ng 268 tû so víi 31/12/2006, chiÕm tû träng 64% tæng nguån vèn. + TiÒn göi tæ chøc kinh tÕ-x· héi: 393 tû ®ång, t¨ng 303 tû so víi 31/12/2005, chiÕm tû träng 36% tæng nguån vèn. - Phân theo tính chất nguồn vốn: + TiÒn göi tiÕt kiÖm: 567 tû ®ång, t¨ng 159 tû so víi 31/12/2005, chiÕm tû träng 53% tæng nguån vèn, trong ®ã ngo¹i tÖ: 166 tû ®ång. + TiÒn göi tæ chøc kinh tÕ- x· héi: 393 tû ®ång, t¨ng 303 tû so víi 31/12/2005, chiÕm tû träng 36% tæng nguån vèn, trong ®ã ngo¹i tÖ: 80 tû ®ång. + TiÒn göi kú phiÕu: 121 tû ®ång, t¨ng 95 tû so víi 31/12/2005, chiÕm tû träng 11% tæng nguån vèn, trong ®ã ngo¹i tÖ: 10 tû ®ång. * KÕt qu¶ tµi chÝnh: - Tæng thu: 78.527 triÖu ®ång. Thu dÞch vô: 2 tû ®ång. - Tæng chi: 121.299 triÖu ®ång. Trong ®ã: chi lư¬ng: 2.328 triÖu ®ång. - TrÝch lËp quü dù phßng rñi ro n¨m 2006: 40.525 triÖu ®ång. + Xö lý rñi ro n¨m 2006: 39.938,5 triÖu ®ång. + Nguån cßn l¹i: 1.628 triÖu ®ång. * NghiÖp vô thÎ: - N¨m 2005 chi nh¸nh ®Æt 2 m¸y ATM. Trong n¨m 2006 chi nh¸nh ®îc TW cÊp thªm 8 m¸y ATM. HiÖn t¹i chi nh¸nh ®· l¾p ®Æt thªm ®îc 6 m¸y. Dù kiÕn trong quý I/2007 sÏ hoµn thµnh xong l¾p ®Æt 2 m¸y ATM cßn l¹i. Doanh sè ho¹t ®éng ATM n¨m 2006 ®¹t 80 tû ®ång, sè lîng giao dÞch qua m¸y ATM lµ 90.131 giao dÞch. - §Õn 21/12/2006 sè thÎ ®· ph¸t hµnh lµ 12.273 thÎ, t¨ng 7580 thÎ so víi 31/12/2005, t¨ng 161,4%. Sè dư tiÒn göi qua thÎ lµ 17.415 triÖu ®ång. Sè dư b×nh qu©n trªn thÎ kho¶ng 1,4 triÖu ®ång. * NghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ: - Hµng nhËp khÈu: + Ph¸t hµnh L/C: 75,751,642.92 USD + Thanh to¸n L/C: 10,594,682.28 USD + chuyÓn tiÒn: 468,890.15 USD Thu phÝ dÞch vô: 300.707.856 ®ång. - Kinh doanh ngo¹i tÖ: Mua B¸n + USD 22,328,615.59 22,305,841.43 Mua ngo¹i tÖ: USD: 1,021,257.73 EUR: 79,069.00 L·i kinh doanh ngo¹i tÖ: 287.556.713 ®ång. Tæng doanh thu n¨m 2006: 588.264.569 ®ång. *Kết quả cho vay thu nợ, dư nợ: B¶ng 2.1. KÕt qu¶ cho vay thu nî, d­ nî Đơn vị:triÖu.®ång Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Tăng, giảmso2005 Doanh số cho vay 197.303 464.590 +267.287 Doanh số thu nợ 254.099 370.010 +115.911 Dư nợ 223.257 317.837 +94.580 Ngắn hạn 105.850 204.869 +99.019 Trung hạn 76.826 73.889 -2.937 Dài hạn 40.581 39.079 -1.502 Dư nợ ngoại tệ 12.296,5 66.547,7 +54.251,2 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh n¨m 2005 - 2006) * Chất lượng tín dụng: tỷ lệ các nhóm nợ được phân loại theo Quyết định 165 của Tổng Giám đốc NH No&PT NT Việt Nam: B¶ng 2.2. Tû lÖ c¸c nhãm nî Đơn vị:triÖu.®ång Chỉ tiêu Năm 2006 % Tổng dư nợ Nhóm 1 298.266 93,8% Nhóm 2 13.194 4,1% Nhóm 3 1.620 0,5% Nhóm 4 209 0,07% Nhóm 5 4.547 1,4% (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh n¨m 2006) * Nợ xấu: 6.376 triÖu ®ång, chiÕm tû träng 1,78% tæng d­ nî, gi¶m 6,72% so víi 31/12/2005; nî qu¸ h¹n: 832 triÖu ®ång, chiÕm tû träng 0,23 tæng d­ nî( n¨m 2005 nî xÊu: 30.256,5 triÖu ®ång, chiÕm tû träng 13,6% tæng d­ nî, nî qu¸ h¹n 18.950 triÖu ®ång, chiÕm tû träng 8,5% tæng d­ nî). Trong đó nợ xấu doanh nghiệp vừa và nhỏ là 5.301 triệu đồng, chiếm 1,7% tổng dư nợ, chiếm 2,8% tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ. * Tín dụng theo loại hình doanh nghiệp: Tín dụng doanh nghiệp nhà nước: Số lượng khách hàng: 4 Dn(tăng 1 DN so với năm 2005) Doanh số cho vay: 91.970 tr.đ Doanh số thu nợ: 79.438 tr.đ Dư nợ : 55.953 tr.đ chiếm 17% tổng dư nợ, tăng 12.532 tr.đ so với năm 2005. Các doanh nghiệp nhà nước vay vốn tại NH NN&PT NT Cầu Giấy đều là các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá như: công ty Hàng hải Đông Đô, công ty CP bê tông xây dựng Hà nội, công ty xây dựng số 3, VINACONEX. Đây là các doanh nghiệp sản xuát kinh doanh hiệu qủa, trong năm 2006 các đơn vị này vay và trả nợ ngân hàng đúng hạn. Dư nợ nhóm 1: 45.354 tr.đ Dư nợ nhóm 2: 10.599 tr.đ (VINACONEX) Tín dụng doanh nghiệp ngoài quốc doanh (doanh nghiệp vừa và nhỏ) Số lượng khách hàng: 41 DN (tăng 8 DN so với năm 2005) Doanh số cho vay: 270.383 tr.đ Doanh số thu nợ: 205.694 tr.đ Dư nợ : 191.165 tr.đ, chiếm 60,1% tổng dư nợ, tăng 64.689 tr.đ so với năm 2005. Nợ xấu từ nhóm 3- nhóm 5 theo văn bản 3973 đến ngày 30/11/2006 là 43.062 tr.đ chiếm tỷ lệ 13,3% tổng dư nợ. Đến 31/12/2006 là 4.275 tr.đ. Tín dụng kinh tế tập thể( hợp tác xã) Số hợp tác xã quan hệ tín dụng:1 Dư nợ: 960 tr.đ chiếm 3% tổng dư nợ giảm 324tr so với 2005 Tín dụng hộ gia đình cá nhân Số lượng khách hàng: 599 Doanh số cho vay: 102.237 tr.đ Doanh số thu nợ: 84.554 tr.đ Dư nợ: 69.758 tr.đ chiếm 225/ tổng dư nợ, tăng 16.519 tr.đ so với năm 2005 Dư nợ phân theo ngành nghề: + Trồng trọt: 26 tr.đ + Thương nghiệp dịch vụ: 22.413 tr.đ + Ngành khác: 24.543tr + Tiêu dùng: 22.207 tr.đ * Tín dụng ngoại tệ: Số món cho vay: 19 món Doanh số cho vay: 4.573.963 USD Doanh số thu nợ: 1.211.272 USD Số món mở L/C : 31 Số tiền: 81.073.848 USD Số món thanh toán L/C :33 Số tiền: 10.945.287 USD *Nghiệp vụ bảo lãnh: B¶ng 2.3. KÕt qu¶ nghiÖp vô b¶o l·nh Đơn vị:triÖu.®ång Loại bảo lãnh Số món số tiền Phí bảo lãnh BL thực hiện hợp đồng 20 14.059 235,9 BL dự thầu 39 8.114 82,6 BL bảo hành 21 1.989 30,6 BL thanh toán 8 7.000 189,2 BL hoàn tạm ứng 4 9.000 61,6 BL khác 6 353 60 Phí khác 55.3 Tæng cộng 90 40.515 715.213,9 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh n¨m 2006) 2.2. Thực trạng chất lượng bảo đảm tiền vay tại chi nhánh: 2.2.1. Thực trạng dư nợ phân theo tính chất bảo đảm: Trong hoạt động cho vay của mình thì chi nhánh NH No&PT NT Cầu Giấy luôn đặt tiêu chí an toàn lên hàng đầu. Để đạt được mục tiêu đó thì hiện nay ngân hàng đã áp dụng đầy đủ các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản theo quy định của Nghị định 178/1999/NĐ-CP là thế chấp, cầm cố bằng tài sản của khách hàng vay; bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba. Sau đây chúng ta xem xét bảng số liệu về tỷ trọng dư nợ cho vay có phân theo tính chất bảo đảm để có thể thấy rõ được thực trạng của hoạt động bảo đảm tiền vay tại chi nhánh NH No&PT NT Cầu Giấy trong những năm 2004-2006. Từ đó, phân tích xu hướng phát triển của chi nhánh trong những năm tới. B¶ng 2.4. D­ nî cho vay phân theo tính chất bảo đảm: Đơn vị: Triệu đồng Hình thức cho vay Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Dư nợ Tỷ trọng (%) Dư nợ Tỷ trọng (%) Dư nợ Tỷ trọng (%) Đảm bảo bằng TS 208905 74,2% 162531 72,8% 225664 71% Đảm bảo không bằng tài sản 72638 25,8% 60726 27,2% 92173 29% Tổng dư nợ 281543 100 223257 100 317837 100 (Nguồn: Báo cáo hoạt động bảo đảm tiền vay tại chi nhánhNH No&PT NT Cầu Giấy ) Biểu đồ 1.1:Quy mô dư nợ theo tính chất bảo đảm qua các năm: Đơn vị :triệu đồng (Nguồn: Báo cáo hoạt động bảo đảm tiền vay tại chi nhánhNH No&PT NT Cầu Giấy ) Ta có thể nhận thấy dư nợ cho vay không có bảo đảm bằng tài sản chiếm ngày càng tăng. Nếu như năm 2004 chiếm 25,8% thì năm 2005 là 27,2% và đến năm 2006 tỷ lệ là 29% so với tổng dư nợ. Bên cạnh đó cũng nhận thấy dư nợ cho vay có bảo đảm bằng tài sản giảm từ 74,2% vào năm 2004 đến 72,8% của năm 2005 và đến năm 2006 chỉ còn là 71%. Như vậy vấn đề cho vay không có tài sản đảm bảo chiếm tỷ trọng nhỏ hơn so với cho vay có bảo đảm bằng tài sản. Điều này là do chi nhánh cho vay không có tài sản đảm bảo chủ yếu là các khách hàng quen thuộc với ngân hàng, các doanh nghiệp Nhà nước theo sự chỉ định của Chính phủ. Dễ nhận thấy so với cho vay không có tài sản đảm bảo thì cho vay có tài sản đảm bảo vẫn chiếm tỷ lệ cao hơn hẳn tại chi nhánh. Trên thực tế thì việc cho vay có đảm bảo sẽ đưa lại cho ngân hàng rất nhiều thuận lợi cho cả ngân hàng, khách hàng và nền kinh tế. Trong giai đoạn nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước, các doanh nghiệp ngày càng phải cạnh tranh gay gắt hơn, họ luôn đối mặt với nhiều khó khăn. Việc cho vay có tài sản đảm bảo sẽ đảm bảo cho khả năng trả nợ của khách hàng, giúp ngân hàng tích cực, cố gắng hoạt động để có thể hoàn trả cho ngân hàng cả gốc và lãi đúng hạn, còn về phía ngân hàng sẽ giúp cho họ đảm bảo được an toàn cho vốn của ngân hàng, đảm bảo có khả năng thứ hai từ phía khách hàng do có tài sản đảm bảo. 2.2.2. Thực trạng chất lượng bảo đảm tiền vay bằng tài sản: Tại chi nhánh NH No&PT NT Cầu Giấy áp dụng cả 4 hình thức bảo đảm tiền vay bằng tài sản như: thế chấp, cầm cố bằng tài sản của khách hàng vay; bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba; bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay nhưng ngân hàng chủ yếu sử dụng hình thức cầm cố, thế chấp tài sản của khách hàng vay. Tình hình dư nợ phân theo tính chất bảo đảm bằng tài sản: B¶ng 2.5. D­ nî ph©n theo tÝnh chÊt b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n: Đơn vị:triÖu.®ång Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Dư nợ Tỷ trọng(%) Dư nợ Tỷ trọng(%) Cho vay bảo đảm bằng hình thức cầm cố tài sản của khách hàng 50222 30.9 70858 31.4 Cho vay bảo đảm bằng hình thức thế chấp tài sản của khách hàng 86531 53.24 116533 51.64 Cho vay bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba 16026 9.86 24056 10.66 Cho vay bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay 9752 6 14217 6.3 Tổng cộng 162531 100 225664 100 (Nguồn: Báo cáo hoạt động bảo đảm tiền vay tại chi nhánhNH No&PT NT Cầu Giấy) Qua bảng ta thấy cho vay bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay và bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba là nhỏ so với cầm cố và thế chấp là thấp, đặc biệt là cho vay bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay do khi khách hàng đến vay tiền thì lập phương án kinh doanh nếu thấy khả thi có thể lợi lớn thì cán bộ tín dụng sẽ xem xét và có đồng ý hay không. Cho vay có bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay có độ rủi ro rất lớn bởi khi quyết định cho vay thì dự án đó mới chỉ ở trên giấy tờ mà thôi còn quá trình thực tế sau này dự án đó hoạt động ra sao thì chưa thể biết được. Chính vì nó có độ rủi ro mất vốn cao nên chi nhánh hạn chế phương thức bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay nên tỷ trọng rất nhỏ trong tổng dư nợ cho vay có bảo đảm bằng tài sản. Nhưng năm 2006 dư nợ cho vay có bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay tăng hơn so với năm 2005 từ 6% đến 6.3% do ngân hàng thẩm định khách hàng tốt hơn và do uy tín của khách hàng nâng cao. Tương tự như vậy tỷ trọng cho vay bảo lãnh bằng bảo lãnh của bên thứ ba cũng tăng từ 9,86% đến 10,66%. Bên cạnh đó từ năm 2005 đến 2006 tỷ trọng thế chấp có giảm từ 53,24% xuống 51,64%, tỷ lệ cầm cố có tăng không đáng kể từ 30,9% đến 331,4%. Việc có sự biến động trong tỷ trọng dư nợ cho vay theo hình thức bảo đảm bằng tài sản là hợp với quy luật phát triển, tạo điều kiện cho ngân hàng phát triển và mở rộng thị trường cũng như chất lượng. Tuy nhiên qua số liệu 2 năm cho thấy chính sách của chi nhánh vẫn ưu chuộng bảo đảm bằng cầm cố và thế chấp do nó có tính an toàn hơn vì thế nó chíêm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ cho vay có bảo đảm bằng tài sản. Biểu đồ 2.2. Tỷ lệ dư nợ phân theo tính chất bảo đảm bằng tài sản năm 2006: (Nguồn: Báo cáo hoạt động bảo đảm tiền vay tại chi nhánhNH No&PT NT Cầu Giấy) Trong dư nợ cho vay bảo đảm bằng tài sản thì tài sản thế chấp chiếm tỷ trọng cao nhất (51,64% trong tổng dư nợ có tài sản đảm bảo). Sở dĩ thế chấp sử dụng nhiều như vậy vì nó là hình thức đảm bảo phù hợp với nhiều loại hình doanh nghiệp trong việc vay vốn trung và dài hạn. Các tài sản sử dụng làm thế chấp chủ yếu là: nhà ở, quyền sử dụng đất, máy móc thiết bị, ôtô… Dư nợ cho vay có tài sản cầm cố chiếm 31,4% trên tổng dư nợ cho vay có tài sản đảm bảo, cho vay có bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba chiếm 10,66% trên tổng dư nợ cho vay có tài sản đảm bảo và cho vay có bảo lãnh bằng tài sản hình thành từ vốn vay chiếm 6,3% trên tổng dư nợ cho vay có tài sản đảm bảo. 2.2.3. Thực trạng chất lượng bảo đảm tiền vay không bằng tài sản: Biểu đồ 2.3. Dư nợ cho vay không có bảo đảm b»ng tµi s¶n so với tổng dư nợ: Đơn vị: triệu đồng (Nguồn: Báo cáo hoạt động bảo đảm tiền vay tại chi nhánhNH No&PT NT Cầu Giấy) Dư nợ cho vay không có tài sản đảm bảo mặc dù chiếm tỷ trọng chưa thực sự cao so với tổng dư nợ. Nhưng tỷ lệ này ngày càng tăng qua các năm. Từ năm 2004-2006, dư nợ cho vay có bảo đảm bằng uy tín luôn chiếm tỷ trọng trên 20% tổng dư nợ, năm 2005 đạt 29%. Cho vay không có tài sản bảo đảm là hình thức cho vay có độ rủi ro lớn song ở tại chi nhánh NH No&PT NT Cầu Giấy ngày càng tăng không phải là biểu hiện của rủi ro ngày càng cao mà là biểu hiện phù hợp với nền kinh tế ngày càng phát triển và do khách hàng của chi nhánh là các tổng công ty nhà nước, các khách hàng truyền thống có uy tín cao đối với ngân hàng, có năng lực tài chính tốt. Để có thể thực hiện tốt hoạt động cho vay theo hình thức này thì chi nhánh phải có một chính sách thẩm định khách hàng tốt, phải lựa chọn được những khách hàng có đủ tiêu chuẩn, thoả mãn các điều kiện theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, chi nhánh cũng đã xây dựng bảng chấm điểm khách hàng theo tiêu chuẩn để lựa chọn được những khách hàng tiềm năng trên mọi lĩnh vực, ở mọi thành phần kinh tế. Như vậy, khi ngân hàng quyết định cho vay dựa trên năng lực, uy tín của khách hàng vay thì ngân hàng đã giảm thiểu được các thủ tục về tài sản trong trường hợp cho vay có bảo đảm bằng tài sản. 2.2.4. Thực trạng nợ quá hạn: Tình hình nợ quá hạn của chi nhánh NH No&PT NT Cầu Giấy phân theo tính chất bảo đảm: B¶ng 2.6. Tû lÖ nî qu¸ h¹n ph©n theo tÝnh chÊt b¶o ®¶m: Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Nợ quá hạn Tỷ trọng (%) Nợ quá hạn Tỷ trọng (%) Đảm bảo bằng TS 12961 68,4% 832 100 Đảm bảo không bằng tài sản 5989 31,6% 0 0 Tổng nợ quá hạn 18950 100 832 100 (Nguồn: Báo cáo hoạt động bảo đảm tiền vay tại chi nhánhNH No&PT NT Cầu Giấy) Qua bảng trên ta thấy, năm 2006 chi nhánh có tỷ lệ nợ quá hạn giảm mạnh đó là do công tác thẩm định, kiểm tra các món vay đôn đốc thu hồi nợ tốt. Năm 2005 tỷ lệ nợ quá hạn của cho vay không có tài sản đảm bảo trên tổng nợ quá hạn là 31,6% nhỏ hơn so với nợ quá hạn của cho vay có tài sản đảm bảo trên tổng nợ quá hạn là 68,4%, cũng như năm 2006 tỷ lệ nợ quá hạn của cho vay không có tài sản đảm bảo trên tổng nợ quá hạn là 0% trong khi tỷ lệ nợ quá hạn của cho vay có tài sản đảm bảo trên tổng nợ quá hạn là 100% điều này có thể thấy rằng hình thức bảo đảm tiền vay không có bảo đảm bằng tài sản thích hợp với ngân hàng. Việc giảm mạnh nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn của cho vay không có bảo đảm bằng tài sản là nỗ lực, cố gắng của ngân hàng trong việc lựa chọn khách hàng để cho vay không có bảo đảm bằng tài sản. Biểu đồ 2.4. Tỷ lệ nợ qúa hạn của hình thức cho vay không có tài sản bảo đảm so với tổng nợ quá hạn: (Nguồn: Báo cáo hoạt động bảo đảm tiền vay tại chi nhánhNH No&PT NT Cầu Giấy) Ở chi nhánh NH No&PT NT Cầu Giấy, tỷ lệ nợ quá hạn của hình thức cho vay không có tài sản bảo đảm nếu như năm 2005 là 31,6% tương ứng với 5989 triệu đồng thì năm 2006 chỉ còn là 0% . Điều đó chứng tỏ, khách hàng của chi nhánh là có uy tín cao, đồng thời công tác thẩm định khách hàng của chi nhánh cũng đã đạt được những kết quả tốt. 2.2.5. Tình hình quản lý tài sản đảm bảo: Tại chi nhánh vấn đề quản lý tài sản đảm bảo được phân thành 2 trường hợp, với mỗi loại tài sản bảo đảm sẽ có cách quản lý tài sản bảo đảm riêng và phù hợp. - Trường hợp tài sản bảo đảm do khách hàng vay hay bên thứ ba quản lý hoặc sử dụng thì chi nhánh thực hiện quản lý như sau: Trường hợp tài sản bảo đảm có số lượng lớn, tính chất kỹ thuật phức tạp hoặc việc kiểm tra đòi hỏi phải mất nhiều thời gian và sức lao động thì cán bộ tín dụng cần chủ động đề xuất bổ sung cán bộ cùng kiểm tra kể cả việc đề xuất trưởng/phó phòng cùng tham gia kiểm tra tài sản bảo đảm. Cán bộ tín dụng cần thu thập và lưu giữ hồ sơ, các loại giấy tờ khác liên quan đến tài sản bảo đảm, chứng minh tình trạng hiện tại của tài sản một cách đầy đủ. Trong trường hợp ngân hàng phát hiện được các vi phạm cam kết của khách hàng vay hay bên thứ ba gây tác động xấu đến tài sản bảo đảm thì các cán bộ tín dụng phải thực hiện các bước sau: + Lập biên bản nêu rõ tính chất nghiêm trọng của sự việc, nghĩa vụ và trách nh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc32142.doc
Tài liệu liên quan