Chuyên đề Nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại Hà Nội

Chuyên đề gồm 4 chương:

Chương I: Giới thiệu tổng quan về Công ty Điện thoại Hà Nội II.

Chương II: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động

1. Thực trạng chung

2. Thực trạng công tác quản trị nhân lực của công ty và giải pháp thực hiện.

2.1. Quản lý thời gian và khoán sản phẩm những mâu thuẫn và giải pháp khắc phục.

2.2. Cách tính lương và phương thức trả

2.3.Cách tính phạt và hình thức phạt.

2.4. Tham quan - khen thưởng

Chương III: Đào tạo - sử dụng - tuyển dụng

1. Đào tạo

2. Sử dụng

3. Tuyển dụng.

4. Đánh giá tổng quan và kiến nghị.

 

doc53 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 06/08/2013 | Lượt xem: 1075 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
an vì nøt. Lo¹i n¾p ®an ganivo ®ång/®an 3.732 47 Hµn v¸ thµnh bÓ. Lo¹i thµnh bÓ 1 n¾p ®an ®ång/®an 11.195 48 Hµn v¸ thµnh bÓ. Lo¹i thµnh bÓ ganivo ®ång/®an 3.732 49 S¬n l¹i khung bÓ, n¾p ®an, Lo¹i bÓ 1 n¾p ®an ®ång/®an 11.195 50 s¬n l¹i khung bÓ, n¾p ®an Lo¹i bÓ ganivo ®ång/®an 3.732 51 B¶o d­ìng tñ c¾p cã dung l­îng (100x2) ®Õn (300x2) ®ång/®an 16.793 52 B¶o d­ìng tñ c¾p cã dung l­îng (400x2) ®Õn (600x2) ®ång/tñ 22.391 53 Thay tñ c¸p cã dung l­îng (100x2) ®Õn (300x2) ®ång/tñ 141.808 54 Thay tñ c¸p cã dung l­îng (400x2) ®Õn (600x2) ®ång/tñ 332.128 55 s¬n l¹i tñ c¸p ®ång/tñ 11.195 56 B¶o d­ìng hép c¸c dung l­îng 10x2 ®Õn 20x2 ®ång/hép 6.785 57 B¶o d­ìng hép c¸c dung l­îng 30x2 ®Õn 50x2 ®ång/hép 12.213 58 Thay hép c¸p dung l­îng 10x2 ®ång/hép 14.927 59 Thay hép c¸p dung l­îng 20x2 ®ång/hép 22.391 60 Thay hép c¸p dung l­îng 30x2 ®ång/hép 29.854 61 Thay hép c¸p dung l­îng 50x2 ®ång/hép 41.050 62 Thay m¨ng s«ng c¸p treo c¸p tõ (10x2) ®Õn (20x2) ®ång/m¨ng s«ng 22.391 63 Thay m¨ng s«ng c¸p treo c¸p (30x2) ®ång/m¨ng s«ng 29.654 64 Thay m¨ng s«ng c¸p treo c¸p (50x2) ®ång/m¨ng s«ng 39.184 65 Thay m¨ng s«ng c¸p treo c¸p (100x2) ®ång/m¨ng s«ng 57.843 66 Thay m¨ng s«ng c¸p treo c¸p (200x2) ®ång/m¨ng s«ng 97.026 67 Thay m¨ng s«ng c¸p treo c¸p (300x2) ®ång/m¨ng s«ng 134.344 68 Thay m¨ng s«ng c¸p treo c¸p (400x2) ®ång/m¨ng s«ng 167.930 69 Thay m¨ng s«ng c¸p cèng c¸p ®Õn (100x2) ®ång/m¨ng s«ng 63.440 70 Thay m¨ng s«ng c¸p cèng c¸p (200x2) ®ång/m¨ng s«ng 98.892 71 Thay m¨ng s«ng c¸p cèng c¸p (300x2) ®ång/m¨ng s«ng 132.478 72 Thay m¨ng s«ng c¸p cèng c¸p (400x2) ®ång/m¨ng s«ng 166.064 73 Thay m¨ng s«ng c¸p cèng c¸p (500x2) ®ång/m¨ng s«ng 195.918 74 Thay m¨ng s«ng c¸p cèng c¸p (600x2) ®ång/m¨ng s«ng 231.370 75 Thay c¸p treo bÞ háng c¸p (10x2) ®Õn (20x2) ®ång/50m 34.604 76 Thay c¸p treo bÞ háng c¸p (30x2) ®Õn ( 50x2) ®ång/50m 52.245 77 Thay c¸p treo bÞ háng c¸p (100x2) ®Õn (200x2) ®ång/50m 115.685 78 Thay c¸p treo bÞ háng c¸p (300x2) ®Õn (400x2) ®ång/50m 219.157 79 Thay c¸p cèng háng c¸p ®Õn (100x2) ®ång/50m 106.356 80 Thay c¸p cèng háng c¸p (200x2) ®Õn (300x2) ®ång/50m 173.528 81 Thay c¸p cèng háng c¸p (400x2) ®Õn (500x2) ®ång/50m 270.554 82 Thay c¸p cèng háng c¸p (600x2) ®Õn (700x2) ®ång/50m 348.921 83 Thay c¸p cèng háng c¸p (800x2) ®Õn (900x2) ®ång/50m 438.921 84 Thay c¸p cèng háng c¸p (1000x2) ®Õn (1200x2) ®ång/50m 544.840 85 Thay c¸p cèng háng c¸p (1300x2) ®Õn (1500x2) ®ång/50m 619.475 86 Thay c¸p cèng háng c¸p (1600x2) ®Õn (1800x2) ®ång/50m 798.600 87 Thay c¸p cèng háng c¸p (1900x2) ®Õn (2000x2) ®ång/50m 901.224 88 Thay c¸p cèng háng c¸p (2100x2) ®Õn (2200x2) ®ång/50m 988.921 89 B¶o d­ìng m¨ng s«ng c¸p treo m¨ng s«ng c¬ khÝ (lo¹i cã van) dung l­îng (10x2) ®Õn (50x2) ®ång/m¨ng s«ng 13.061 90 B¶o d­ìng m¨ng s«ng c¸p treo m¨ng s«ng c¬ khÝ (lo¹i cã van) dung l­îng (100x2) ®Õn (200x2) ®ång/m¨ng s«ng 15.945 91 B¶o d­ìng m¨ng s«ng c¸p treo m¨ng s«ng c¬ khÝ (lo¹i cã van) dung l­îng (300x2) ®Õn (400x2) ®ång/m¨ng s«ng 18.659 92 B¶o d­ìng m¨ng s«ng c¸p cèng m¨ng s«ng c¬ khÝ (lo¹i cã van) dung l­îng (600x2) ®ång/m¨ng s«ng 12.213 93 B¶o d­ìng m¨ng s«ng c¸p cèng m¨ng s«ng c¬ khÝ (lo¹i cã van) dung l­îng 700x2 ®Õn 1200x2 ®ång/m¨ng s«ng 14.079 94 B¶o d­ìng m¨ng s«ng c¸p cèng m¨ng s«ng c¬ khÝ (lo¹i cã van) dung l­îng (1300x2) ®Õn (1800x2) ®ång/m¨ng s«ng 14.927 95 B¶o d­ìng m¨ng s«ng c¸p cèng m¨ng s«ng c¬ khÝ (lo¹i cã van) dung l­îng (1900x2) ®Õn (2400x2) ®ång/m¨ng s«ng 15.945 96 TuÇn tra tuyÕn c¸p ®ång/km tuyÕn c¸p 15.945 III S¶n phÈm, dÞch vô l¾p ®Æt thuª bao ®iÖn tho¹i 1 L¾p ®Æt thuª bao ®iÖn tho¹i (néi thµnh) ®ång/thuª bao 38.692 2 L¾p ®Æt thuª bao ®iÖn tho¹i (ngo¹i thµnh) ®ång/thuª bao 45.053 IV S¶n phÈm, dÞch vô vËn hµnh khai th¸c, xö lý sù cè, b¶o d­ìng tæng ®µi 1 VËn hµnh - khai th¸c, b¶o d­ìng tæng ®µi Host d­íi 20.000 sè ®ång/tæng ®µi/ca trùc 53.127 2 Xö lý sù cè tæng ®µi Host d­íi 20.000 sè ®ång/tæng ®µi/ca trùc 391 3 VËn hµnh - khai th¸c, b¶o d­ìng tæng ®µi Host tõ 20.000 sè ®Õn d­íi 40.000 sè ®ång/tæng ®µi/ca trùc 62.287 4 Xö lý sù cè tæng ®µi Host tõ 40.000 sè ®Õn d­íi 60.000 sè ®ång/tæng ®µi/ca trùc 566 5 VËn hµnh - khai th¸c, b¶o d­ìng tæng ®µi Host tõ 40.000 sè ®Õn d­íi 60.000 sè ®ång/tæng ®µi/ca trùc 72.240 6 Xö lý sù cè tæng ®µi Host tõ 40.000 sè ®Õn d­íi 60.000 sè ®ång/tæng ®µi/ca trùc 566 7 VËn hµnh, khai th¸c, b¶o d­ìng tæng ®µi Host trªn 60.000 sè ®ång/tæng ®µi/ca trùc 78.517 8 Xö lý sù cè tæng ®µi Host trªn 60.000 sè ®ång/tæng ®µi/ca trùc 807 9 VËn hµnh - khai th¸c, b¶o d­ìng tæng ®µi Tandem ®ång/tæng ®µi/ca trùc 42.502 10 Xö lý sù cè tæng ®µi Tandem ®ång/tæng ®µi/ca trùc 183 11 VËn hµnh - khai th¸c, b¶o d­ìng tæng ®µi vÖ tinh d­íi 5.000 sè ®ång/tæng ®µi/ca trùc 32.914 12 VËn hµnh - khai th¸c, b¶o d­ìng tæng ®µi vÖ tinh tõ 5.000 sè trë lªn ®ång/tæng ®µi/ca trùc 40.497 13 VËn hµnh - khai th¸c, b¶o d­ìng hÖ thèng qu¶n lý m¹ng truyÒn dÉn ®ång/tæng ®µi/ca trùc 67.742 14 Xö lý sù cè hÖ thèng qu¶n lý m¹ng truyÒn dÉn ®ång/tæng ®µi/ca trùc 40.497 15 B¶o d­ìng thiÕt bÞ truyÒn dÉn quang 155Mb/s ®ång/thiÕt bÞ 17.913 16 Xö lý sù cè thiÕt bÞ truyÒn dÉn quang 155 Mb/s ®ång/thiÕt bÞ 13.231 17 B¶o d­ìng thiÕt bÞ truyÒn dÉn quang 622Mb/s ®ång/thiÕt bÞ 23.510 18 Xö lý sù cè thiÕt bÞ truyÒn dÉn quang 622Mb/s ®ång/sù cè 14.333 19 B¶o d­ìng thiÕt bÞ truyÒn dÉn quang 2,5Gb/s ®ång/thiÕt bÞ 27.607 20 Xö lý sù cè thiÕt bÞ truyÒn dÉn quang 2,5Gb/s ®ång/sù cè 16.539 V S¶n phÈm dÞch vô cña ®éi ®iÖn tho¹i thÎ c«ng céng 1 L¾p ®Æt míi tr¹m ®iÖn tho¹i dïng thÎ ®ång/tr¹m 36.639.271 2 B¶o d­ìng tr¹m ®iÖn tho¹i dïng thÎ ®ång/tr¹m 203.552 3 Söa ch÷a t¹i tr¹m ®iÖn tho¹i thÎ ®ång/tr¹m 305.327 4 N©ng cao block cabin ®iÖn tho¹i dïng thÎ ®ång/tr¹m 12.009.539 5 Thu håi tr¹m ®iÖn tho¹i dïng thÎ ®ång/tr¹m 9.007.154 6 DÞch chuyÓn tr¹m ®iÖn tho¹i dïng thÎ ®ång/tr¹m 42.990.073 VI S¶n phÈm dÞch vô qu¶n lý, b¶o d­ìng, söa ch÷a thiÕt bÞ ®iÒu hoµ nhiÖt ®é vµ c¶nh b¸o ch¸y 1 C¸c néi dung c«ng viÖc hiÖn t¹i 1.1 Qu¶n lý, b¶o d­ìng thiÕt bÞ §HN§, CBC t¹i c¸c tæng ®µi Host ®ång 325.682 1.2 Qu¶n lý, b¶o d­ìng thiÕt bÞ §HN§, CBC t¹i c¸c tæng ®µi vÖ tinh ®ång 162.841 1.3 Söa ch÷a h­ háng ®ång 10.178 1.4 Trùc ca xö lý sù cè ®ång 10.178 2 C¸c néi dung c«ng viÖc theo ph­¬ng ¸n 2.1 Qu¶n lý, b¶o d­ìng thiÕt bÞ CBC t¹i c¸c tæng ®µi Host, vÖ tinh. KiÓm tra chÊt l­îng ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ H§ND ®ång 40.710 2.2 Trùc ca xö lý sù cè, söa ch÷a thiÕt bÞ h­ háng ®ång 244.262 2.3 Qu¶n lý b¶o d­ìng thiÕt bÞ §HN§ t¹i c¸c tæng ®µi Host ®ång 162.841 C C«ng ty vËt t­ 1 L¾p ®Æt b¶o d­ìng tæng ®µi 1.1 Lo¹i 8 sè ®ång/tæng ®µi 1.829.702 1.2 Lo¹i 16 sè ®ång/tæng ®µi 2.744.066 1.3 Lo¹i 32 sè ®ång/tæng ®µi 4.545.758 2 B¶o d­ìng, söa ch÷a tæng ®µi 2.1 Lo¹i 8 - 16 sè ®ång/tæng ®µi 30.021 2.2 Lo¹i 32 - 64 sè ®ång/tæng ®µi 90.085 2.3 Lo¹i 125 sè ®ång/tæng ®µi 180.169 3 Th¸o dì, chuyÓn dÞch tæng ®µi 3.1 Lo¹i 8 sè ®ång/tæng ®µi 289.936 3.2 Lo¹i 16 sè ®ång/tæng ®µi 424.468 3.3. Lo¹i 32 sè ®ång/tæng ®µi 797.243 3.4 Lo¹i 64 sè ®ång/tæng ®µi 1.413.344 3.5 Lo¹i 125 sè ®ång/tæng ®µi 1.672.243 4 B¸n tæng ®µi ®ång/tæng ®µi 207.097 5 Söa ch÷a thuª bao ®ång/phiÕu 23.792 II S¶n xuÊt d©y thuª bao 1 S¶n xuÊt d©y thuª bao 2x2mm ®ång/cuén 500m 4.964 III Kinh doanh viÔn th«ng 1 Hoµ m¹ng ®ång/m¸y 3.482 2 Mua, b¸n thiÕt bÞ ®Çu cuèi tù khai th¸c t­ vÊn cho kh¸ch hµng vµ thùc hiÖn b¶o hµnh sau b¸n hµng ®ång/m¸y 16.360 * C«ng t¸c ®Þnh møc lao ®éng cã 2 nguyªn t¾c "lµm cµng nhiÒu h­ëng cµng Ýt" vµ "lµm cµng nhiÒu h­ëng cµng nhiÒu" song song tån t¹i. 2 nguyªn t¾c trªn t­ëng chõng v« lý nh­ng l¹i rÊt hîp lý. 2 nguyªn t¾c nµy ¸p dông cho toµn bé ®éi ngò CBCNV cña c«ng ty. - Nguyªn t¾c "lµm nhiÒu h­ëng cµng Ýt" ®­îc ®¸nh gi¸ dùa trªn chØ tiªu chÊt l­îng s¶n phÈm cô thÓ lµ chÊt l­îng m¹ng l­íi, chÊt l­îng m¹ng l­íi gåm nhiÒu chØ tiªu trong ®ã chØ tiªu vÒ thêi gian mÊt liªn l¹c vµ sè l­îng ®­êng truyÒn mÊt liªn l¹c lµ 2 chØ tiªu chÝnh. VÝ dô: + 1 tæ d©y m¸y c¸p cã thêi gian Tb mÊt liªn l¹c lín h¬n 1h42 phót/1 m¸y ®iÖn tho¹i sÏ bÞ coi lµ kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng. + Cã tû lÖ m¸y háng trªn tæng sè Tb ®¬n vÞ qu¶n lý 1,63%/tuÇn th× sÏ bÞ coi lµ kh«ng ®¶m b¶o sè l­îng. Nh­ vËy m¸y háng nhiÒu c«ng nh©n ph¶i ®i söa ch÷a kÐo dµi nghÜa lµ "lµm nhiÒu" nh­ng do kh«ng ®¶m b¶o chØ tiªu trung b×nh ®Ò ra th× hÖ sè l­¬ng kho¸n vµ th­ëng sÏ ë møc kh«ng hoµn thµnh c«ng viÖc vµ nh­ vËy thu nhËp sÏ gi¶m xuèng. - Nguyªn t¾c "lµm nhiÒu h­ëng nhiÒu" vÉn víi tæ d©y m¸y c¸p ®ã nÕu sè l­îng m¸y l¾p ®Æt míi cao sè l­îng m¸y háng ®­îc söa ch÷a/1 CN cao th× ®­îc h­ëng hÖ sè hoµn thµnh tèt c«ng viÖc, vµ nh­ vËy 2 nguyªn t¾c trªn hoµn toµn hîp lý vµ trong c«ng ty chóng t«i ng­êi l·nh ®¹o trùc tiÕp cña cÊp d­íi sÏ h­ëng theo hÖ sè hoµn thµnh c«ng viÖc trung b×nh cña nh©n viªn d­íi quyÒn nguyªn t¾c nµy ¸p dông tíi tËn ng­êi l·nh ®¹o cao nhÊt cña c«ng ty - C¸c phßng ban chøc n¨ng sÏ h­ëng theo møc trung b×nh cña toµn c«ng ty. §©y chÝnh lµ mét ph­¬ng ph¸p qu¶n trÞ hay g¾n liÒn quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm cña tõng thµnh viªn tõ gi¸m ®èc tíi c«ng nh©n vµ c¸c bé phËn phßng ban víi nhau, t¹o ra mét tËp thÓ ®oµn kÕt phÊn ®Êu v× mét môc tiªu chiÕn l­îc chung cña c«ng ty. + ChÝnh s¸ch vµ môc tiªu chÊt l­îng cña c«ng ty ®iÖn tho¹i Hµ Néi II ®· ®­îc ¸p dông theo tiªu chuÈn ISO 9000 phiªn b¶n 2000 víi môc tiªu chÊt l­îng: n©ng cao chÊt l­îng th«ng tin, chÊt l­îng ®­êng truyÒn, gi¶m thêi gian chê ®îi l¾p ®Æt m¸y míi, gi¶m thêi gian gi¸n ®o¹n th«ng tin, ®¸p øng tèi ®a nhu cÇu sö dông dÞch vô ®iÖn tho¹i cè ®Þnh, ®­êng truyÒn sè liÖu, c¸c dÞch vô gi¸ trÞ gia t¨ng kh¸c… * Kh¾c phôc sù ph©n t¸n cña nh©n lùc c¬ së - Bé phËn gi¸n tiÕp: Bé phËn gi¸n tiÕp bao gåm: Tr­ëng, phã c¸c ®µi, c¸c tæ v¨n phßng, kü thuËt, ë mçi ®¬n vÞ sÏ cã 1 tr­ëng ®µi vµ phã ®µi chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh c«ng viÖc cña ®¬n vÞ m×nh qu¶n lý. Tr­ëng ®µi ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh nh©n sù trong ®¬n vÞ. Qu¶n lý c«ng viÖc hµng ngµy cña c¸c tæ ®éi s¶n xuÊt, ®ång thêi lËp kÕ ho¹ch vµ tËp hîp nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh trong s¶n xuÊt xö lý theo thÈm quyÒn tr¸ch nhiÖm ®­îc giao. Nh÷ng vÊn ®Ò v­ît qu¸ thÈm quyÒn th× göi kiÕn nghÞ lªn l·nh ®¹o C«ng ty. Mçi ®µi th­êng cã kho¶ng 100 - 150 ng­êi víi sè tµi s¶n ph¶i qu¶n lý kho¶ng 500 tû ®ång. §©y lµ mét tr¸ch nhiÖm kh«ng nhá ®èi víi c¸c tr­ëng ®µi v× vËy quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm lu«n g¾n liÒn víi nhau. C«ng ty qu¶n lý c¸c tr­ëng ®µi theo hiÖu qu¶ c«ng viÖc th«ng qua 2 chØ tiªu lµ chÊt l­îng vµ doanh thu. HÖ sè l­¬ng kho¸n cña Tr­ëng ®µi sÏ ®­îc tÝnh b»ng hÖ sè hoµn thµnh tr¸ch nhiÖm trung b×nh cña c¸c tæ ®éi s¶n xuÊt d­íi quyÒn. §©y lµ mét h×nh thøc rÊt míi ë ViÖt Nam hiÖn nay. C¸ch qu¶n lý nµy sÏ lµm t¨ng tr¸ch nhiÖm vµ chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp qua c¸c quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt cña tr­ëng ®µi. MÆt kh¸c sÏ t¹o m«i tr­êng cho ng­êi qu¶n lý gÇn gòi s©u s¸t h¬n trong viÖc kiÓm tra gi¸m s¸t c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng. §©y chÝnh lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ còng chÝnh lµ cña C«ng ty vµ B­u ®iÖn Hµ Néi. Mçi ng­êi lao ®éng trùc tiÕp sÏ ph¶i suy nghÜ vÒ hµnh ®éng vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®èi víi c«ng viÖc còng nh­ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn thu nhËp cña m×nh vµ cña cÊp l·nh ®¹o cao nhÊt trong ®¬n vÞ m×nh. * Tæ kü thuËt sÏ ®­îc ph©n c«ng c«ng viÖc cô thÓ tíi mçi nh©n viªn qu¶n lý 1 khu vùc kü thuËt nhÊt ®Þnh theo c¸c tæ, ®éi s¶n xuÊt. ChÝnh v× vËy tr¸ch nhiÖm ®­îc cô thÓ hãa ®Ó cã c¬ së tÝnh l­¬ng theo tæ ®éi s¶n xuÊt thuéc khu vùc kü thuËt m×nh qu¶n lý. * Tæ v¨n phßng sÏ theo hÖ sè trung b×nh cña toµn ®µi. Tæ tr­ëng v¨n phßng cã tr¸ch nhiÖm rÊt lín trong viÖc cung cÊp vµ thu thËp tÊt c¶ nh÷ng ph¸t sinh vÒ nh©n sù, l­¬ng bæng, c¸c dÞch vô ch¨m sãc søc kháe ®êi sèng…. Cã thÓ nãi tæ v¨n phßng ë c¸c ®µi ®iÖn tho¹i vµ c¸c trung t©m tin häc, truyÒn dÉn lµ mét phßng tæng hîp. ë ®©y cã sù gãp mÆt cña kÕ to¸n, tµi vô thñ kho, v¨n th­, l¸i xe, 119, b¶o vÖ, ph¸t triÓn thuª bao. §©y chÝnh lµ bé phËn cã ®«ng nh©n viªn gi¸n tiÕp nhÊt cña c¸c §µi. Víi l­îng c«ng viÖc rÊt lín vµ rÊt ®a d¹ng ®ßi hái ë mçi ®¬n vÞ §µi ph¶i cã mét tæ tr­ëng v¨n phßng cã ®ñ tr×nh ®é vµ n¨ng lùc c«ng t¸c t­¬ng xøng. C«ng viÖc cña tæ v¨n phßng lµ kh©u then chèt cho tÊt c¶ c¸c bé phËn trong ®¬n vÞ. NÕu c«ng viÖc ë ®©y kh«ng ®­îc gi¶i quyÕt tèt th× sÏ dÉn ®Õn sù ®×nh trÖ vµ kÐm hiÖu qu¶ cho tÊt c¶ c¸c bé phËn thµnh viªn. Tæ tr­ëng v¨n phßng lµ ng­êi ph¶i gi¶i quyÕt trùc tiÕp nh÷ng ®Ò xuÊt cña c¸c bé phËn ®Ó tr×nh tr­ëng ®µi,. tham m­u cho tr­ëng ®µi trong ®iÒu hµnh s¶n xuÊt. ChÝnh v× vËy hÖ sè phøc t¹p c«ng viÖc cÇn ®­îc xem xÐt l¹i cho phï hîp víi thùc tÕ tr¸ch nhiÖm vµ c«ng viÖc ph¶i gi¶i quyÕt (hiÖn nay hÖ sè phøc t¹p cña tæ tr­ëng v¨n phßng t­¬ng ®­¬ng víi hÕ sè phøc t¹p cña c¸c tæ tr­ëng bé phËn s¶n xuÊt kh¸c). * Tæ s¶n xuÊt trùc tiÕp. Tæ s¶n xuÊt trùc tiÕp lµ Tæng §µi vµ d©y m¸y c¸p. + Tæng ®µi: §©y lµ bé phËn s¶n xuÊt cã tÝnh chÊt ®Æc thï, võa mang tÝnh chÊt gi¸n tiÕp võa mang tÝnh chÊt trùc tiÕp. Gi¸n tiÕp lµ lµm viÖc kh«ng trùc tiÕp tiÕp xóc víi kh¸ch hµng nh©n viªn trùc tæng ®µi chØ tiÕp xóc víi kh¸ch hµng th«ng qua ®iÖn tho¹i. Nh©n viªn tæng ®µi ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t ho¹t ®éng vµ b¶o d­ìng th­êng xuyªn thiÕt bÞ tæng ®µi. Mçi nh©n viªn khi trùc ph¶i cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao vµ kh¶ n¨ng xö lý c«ng viÖc ®éc lËp víi hiÖu qu¶ cao vµ sù chÝnh x¸c tuyÖt ®èi. Mçi c«ng viÖc nhá còng ®ßi hái sù chÝnh x¸c nÕu kh«ng sÏ g©y hËu qu¶ l©u dµi cho kh¸ch hµng. - Mçi tæng ®µi ®­îc bè trÝ ë nh÷ng ®Þa ®iÓm kh¸c nhau n»m ë nhiÒu ®Þa bµn cña C«ng ty vµ ph¶i ®¶m b¶o liªn tôc 24/24 trong suèt qu¸ tr×nh tån t¹i cña ngµnh viÔn th«ng. Nªn ®Æc thï riªng lµ kh«ng bao giê cã thÓ häp mÆt ®«ng ®ñ nh©n viªn cña mét tæ ®µi trong cïng mét thêi ®iÓm. Nh÷ng ®Æc ®iÓm nµy còng g©y ra nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh cho qu¶n lý nh©n sù tõ viÖc lùa chän ®µo t¹o båi d­ìng chuyªn m«n nghiÖp vô cho nh©n viªn, ®Õn nh÷ng ho¹t ®éng ®oµn thÓ. D©y m¸y c¸p: §©y lµ lùc l­îng s¶n xuÊt ®«ng nhÊt trong c¸c bé phËn cña C«ng ty. C¸c tæ d©y m¸y c¸p lµ lùc l­îng s¶n xuÊt lµm viÖc r¶i kh¾p ®Þa bµn cña C«ng ty qu¶n lý. Trùc tiÕp lµm nhiÖm vô duy tr× b¶o d­ìng ®­êng c¸p ®iÖn tho¹i ®­êng d©y thuª bao tíi tõng thuª bao. C«ng nh©n D - M - C ph¶i lµm viÖc trùc tiÕp ngoµi trêi ®Ó ®¶m b¶o th«ng tin liªn l¹c ®ù¬c th«ng suèt. Do vËy khã kh¨n cña hä còng rÊt lín, phô thuéc vµo thêi tiÕt vµ ®Þa bµn lµm viÖc. th­êng xuyªn ph¶i di chuyÓn trªn ®­êng vµ lµm viÖc theo ®ßi hái cña c«ng viÖc tõng ngµy. §©y chÝnh lµ nh÷ng ®Æc ®iÓm chÝnh g©y nªn sù khã kh¨n cho c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc. V× hä lµm viÖc ë ngoµi c¬ quan nªn viÖc qu¶n lý giê giÊc lµm viÖc gÆp nhiÒu khã kh¨n. Do vËy khã cã thÓ tÝnh l­¬ng lµm viÖc theo thêi gian. MÆt kh¸c còng khã tÝnh l­¬ng theo s¶n phÈm v× c«ng viÖc hµng ngµy phô thuéc l­îng m¸y ph¸t triÓn míi vµ sè l­îng m¸y háng trong ngµy, l­¬ng c«ng viÖc c¶i t¹o tu bæ còng kh«ng ®Òu ®Æn. H¬n n÷a trong cïng mét ®Þa bµn th× sè l­îng c«ng viÖc vµ tÝnh chÊt còng thay ®æi víi møc ®é phøc t¹p kh¸c nhau. V× thÕ x©y dùng møc l­¬ng kho¸n vµ hÖ sè phøc t¹p cho c«ng viÖc nµy lµ ph¶i sö dông kÕt hîp 2 ph­¬ng thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian vµ theo s¶n phÈm cïng víi chÊt l­îng dÞch vô s¶n phÈm. C«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc cña C«ng ty ®èi víi nh÷ng ®èi t­îng nµy ®· cã nhiÒu thay ®æi c¶i tiÕn. Nh­ quy ®Þnh giê b¾t ®Çu lµm viÖc vµ giê kÕt thóc nhËn c«ng viÖc. C¸c biÖn ph¸p th­ëng ph¹t còng gãp phÇn n©ng cao ý thøc tù gi¸c cña ng­êi lao ®éng. Th­êng xuyªn cã nh÷ng líp ®µo t¹o ng¾n h¹n dµnh cho ®èi t­îng nµy nh­: TiÕp thÞ, giao tiÕp kh¸ch hµng, båi d­ìng chuyªn m«n nghiÖp vô. §Æc biÖt do tÝnh chÊt c«ng viÖc ®ßi hái mçi c«ng nh©n D - M - C ph¶i cã søc kháe tèt. B¶o hé lao ®éng c«ng cô ph¶i ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ. Ph¶i tuyÖt ®èi chÊp hµnh khi lµm viÖc. ChÝnh v× thÕ trong 2 n¨m qua chÊt l­îng phôc vô ®· ®­îc c¶i thiÖn ®êi sèng ng­êi lao ®éng trong C«ng ty còng ®­îc ®¶m b¶o. Doanh thu cña C«ng ty phô thuéc kh¸ lín vµo n¨ng suÊt chÊt l­îng cña ®éi ngò chiÕm tíi 40% nh©n lùc cña C«ng ty nµy. Tuy ®a phÇn lùc l­îng s¶n xuÊt lao ®éng chÝnh nµy chØ qua ®µo t¹o c«ng nh©n hoÆc s¬ cÊp nªn nhËn thøc vÒ ¸p lùc c¹nh tranh cßn h¹n chÕ. §«i lóc hä lµm viÖc cßn mang tÝnh ®èi phã. V× vËy ®Ó cã sù tù gi¸c trong c«ng viÖc hä cÇn ®­îc båi d­ìng n©ng cao chuyªn m«n nghiÖp vô còng nh­ nhËn thøc khoa häc, x· héi. 2.3. C¸ch tÝnh ph¹t vµ h×nh thøc ph¹t Ngoµi quyÒn lîi ng­êi lao ®éng ®­îc h­ëng th× bªn c¹nh ®ã còng cã nh÷ng h×nh thøc vµ chÕ tµi, ®Ó ng­êi lao ®éng cã ý thøc tù gi¸c h¬n trong c«ng viÖc. B¶ng tæng kÕt vi ph¹m chÊt l­îng n¨m 2004 TT Sè ng­êi bÞ ph¹t §iÒu Lçi vi ph¹m §iÓm chÊt l­îng bÞ ph¹t 1 2 3 4 5 4 1 2 0 1 1 §Ó x¶y ra TNL§ do lçi chñ quan. Mçi vô: 1. Ph¶i nghØ viÖc tõ 1-3 ngµy (kÓ c¶ nghØ trõ vµo bï, phÐp); 2. Ph¶i nghØ viÖc tõ 4-10 ngµy (kÓ c¶ nghØ trõ vµo bï, phÐp); 3. Ph¶i nghØ viÖc trªn 10 ngµy ®Õn 1 th¸ng (kÓ c¶ nghØ trõ vµo bï, phÐp): 4. Ph¶i nghØ viÖc trªn 1 th¸ng: nghØ trän th¸ng nµo c¾t th­ëng th¸ng ®ã, sè ngµy nghØ tiÕp theo ph¹t nh­ môc 1,2,3 cña ®iÒu nµy - Tïy vô viÖc vµ tr¸ch nhiÖm th× nh÷ng ng­êi cã liªn quan bao gåm: l·nh ®¹o ®¬n vÞ, c¸n bé ban chuyªn tr¸ch BHL§ cña ®¬n vÞ, tæ tr­ëng, an toµn viªn cña tæ, mét sè thµnh viªn cña Héi ®ång BHL§ C«ng ty cã thÓ bÞ ph¹t liªn ®íi vµ do Héi ®ång xÐt th­ëng cña C«ng ty quyÕt ®Þnh 10 10 - 20 21 - c¨t th­ëng c¾t th­ëng 02 - c¾t th­ëng 0 2 - Ng­êi lao ®éng kh«ng ®­îc huÊn luyÖn ATL§ hoÆc huÊn luyÖn nh­ng ch­a ®Çy ®ñ, ph¹t c¸n bé l·nh ®¹o trùc tiÕp, tïy møc ®é: 10 - c¾t th­ëng 120 5 0 6 0 20 0 3 - KiÓm tra ®Çu giê lµm viÖc: + Ng­êi lao ®éng kh«ng mang theo ®Çy ®ñ trang thiÕt bÞ BHL§ ®­îc cÊp, Mçi lÇn Vi ph¹m lÇn ®Çu trong th¸ng Vi ph¹m lÇn thø hai trong th¸ng Vi ph¹m lÇn thø ba trong th¸ng + Tæ tr­ëng vµ ATV cña tæ kh«ng thùc hiÖn tæ chøc kiÓm tra theo qui ®Þnh, ph¹t mçi ng­êi: + nÕu kiÓm tra ph¸t hiÖn c«ng nh©n vi ph¹m kh«ng xö lý theo qui ®Þnh, vÉn ph©n c«ng c«ng viÖc, ph¹t Tæ tr­ëng: - Ng­êi lao ®éng kh«ng chÊp hµnh c¸c qui ®Þnh BHL§ trong khi nhiÖm vô vÝ dô nh­: kh«ng ®eo d©y an toµn; kh«ng ®i giÇy, m¾c quÇn ¸o b¶o hé.. Mçi thø: + Ph¹t liªn ®íi tíi c¸c c¸ nh©n liªn quan cã tr¸ch nhiÖm cã mÆt t¹i hiÖn tr­êng nh­: L·nh ®¹o ®¬n vÞ, Tæ tr­ëng, an toµn viªn, nhãm tr­ëng. Mçi ng­êi 3 6 c¾t th­ëng 2 4 10 5 0 4 Ng­êi lao ®éng kh«ng ®­îc trang cÊp thiÕt bÞ BHL§ theo quy ®Þnh: + Do ®¬n vÞ kh«ng lËp kÕ ho¹ch, kh«ng trang bÞ theo qui ®Þnh, kh«ng kiÓm tra th­êng xuyªn, kh«ng xin cÊp kÞp thêi cho c¸c tr­êng hîp míi vÒ (chËm nhÊt 1 tuÇn) tïy theo møc ®é ph¹t nh÷ng ng­êi cã liªn quan: + §¬n vÞ ®· lËp kÕ ho¹ch vµ xin cÊp, nh­ng C«ng ty kh«ng thùc hiÖn kÞp thêi theo qui ®Þnh cña Nhµ n­íc. Tïy theo møc ®é, ph¹t nh÷ng ng­êi cã liªn quan: 10- c¾t th­ëng 10 - c¾t th­ëng 1 1 4 5 5 - C«ng tr×nh thi c«ng kh«ng cã ph­¬ng ¸n vµ c¸c CCDC ®¶m b¶o AT cho ng­êi, thiÕt bÞ thi c«ng vµ x· héi… + Ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh: + C¸c thµnh viªn cña nhãm thi c«ng: + NÕu x¶y ra hËu qu¶, tïy theo møc ®é: 10 2 10 - c¾t th­ëng 20 6 - Kh«ng tiÕn hµnh vÖ sinh c«ng nghiÖp, vÖ sinh m«i tr­êng theo ®Þnh kú hoÆc vÖ sinh kh«ng ®¹t yªu cÇu 2-5 0 7 Kh«ng kiÓm tra th­êng xuyªn theo qui ®Þnh ®µi tr¹m, thiÕt bÞ, c«ng cô dông cô, ph­¬ng tiÖn PCCN, PCLB: + Ph¹t tæ nhãm trùc tiÕp; + Ph¹t c¸ nh©n cã tr¸ch nhiÖm - X¶y ra hËu qu¶: 10 5 c¾t th­ëng 30 0 8 - Kh«ng chÊp hµnh néi qui c¬ quan, mçi lÇn: + Trang phôc kh«ng ®óng qui ®Þnh, kh«ng ®eo biÓn kiÓm so¸t, lµm mÊt thÎ (ph¶i b¸o c¸o vµ chÞu kinh phÝ lµm thÎ míi); + Lµm biÓn kiÓm so¸t gi¶ hoÆc sö dông biÓn kiÓm so¸t sai quy ®Þnh: 2 20 - c¾t th­ëng 5 9 §i lµm muén, häp muén, vÒ sím (kh«ng cã lý do): + Tõ 5 phót - 15 phót + Tõ 16 phót - 30 phót + Tõ 31 phót - 60 phót + Tõ > 1 giê - 2giê + Tõ > 2 giê + NÕu t¸i ph¹m 1 3 5 10 c¾t th­ëng c¾t th­ëng 2 3 0 10 - CBCNV trùc ca: + §Ó CBCNV trong c¬ quan kh«ng cã phËn sù vµo khu vùc miÔn viÔn th«ng hoÆc phßng m¸y do m×nh qu¶n lý. Ph¹t ng­êi trùc ca vµ CBCNV vi ph¹m, mçi ng­êi: + §Ó CBCNV ngoµi ®¬n vÞ kh«ng cã phËn sù vµo phßng m¸y: + Ngñ trong ca; + Mang ch¨n, chiÕu, gèi, mµn, ti vi vµ vËt dông sai qui ®Þnh vµo khu vù viÔn th«ng; m¸y tÝnh n¬i lµm viÖc cµi ®Æt hoÆc ch¬i ®iªn tö vµ vi ph¹m c¸c tr­êng hîp t­¬ng tù. Mçi lÇn: + G©y hËu qu¶ nghiªm träng bÞ kû luËt 5 10 - c¾t th­ëng c¾t th­ëng 10 - c¾t th­ëng 2 11 - CBCNV tù ý thay ®æi vÞ trÝ c«ng t¸c ®· ®­îc ph©n c«ng, göi ca, ®æi ca (ph¹t c¶ ng­êi tr«ng ca hé vµ ng­êi nhËn ®æi ca). Mçi lÇn: - NÕu x¶y ra hËu qu¶: 5 c¾t th­ëng 2 12 - CBCNV bá ca trùc, nghØ viÖc kh«ng b¸o c¸o, bá vÞ trÝ c«ng t¸c: c¾t th­ëng 0 13 - Kh«ng chÊp hµnh lÖnh ®iÒu ®éng s¶n xuÊt hoÆc kh«ng chÊp hµnh lÖnh nghÜa vô qu©n sù: - Cã chÊp hµnh nh­ng g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c tæ chøc: c¾t th­ëng 10 3 14 - CBCNV: + G©y mÊt trËt tù n¬i c«ng céng, trong c¬ quan hoÆc n¬i c­ tró. + Vi ph¹m tÖ n¹n x· héi, vi ph¹m ph¸p luËt vµ tÖ n¹n kh¸c: 5 - c¾t th­ëng c¾t th­ëng 0 15 CBCNV lÊy c¾p tµi s¶n, l¹m dông nghiÖp vô lµm thiÖt h¹i vËt chÊt, uy tÝn c¬ quan: Ngoµi ra c¸c c¸ nh©n ph¶i båi th­êng thiÖt h¹i theo qui ®Þnh cña Bé Lu¹t lao ®éng c¾t th­ëng 20 16 C«ng nh©n ®i lµm kh«ng mang theo dông cô, c«ng cô lao ®éng ®­îc tranh cÊp, mçi lÇn thiÕu mçi thø. 5 1 17 §¬n vÞ hoÆc c¸ nh©n sö dông m¸y ®iÖn tho¹i nghip vô sai qui ®Þnh 10 - c¾t th­ëng 0 18 - LËp sö dông giÊy tê vµ v¨n b»ng gi¶ c¾t th­ëng 0 19 - Ng­êi lao ®éng viÕt ®¬n khiÕu kiÖn kh«ng ®óng sù thËt, kh«ng ®óng qui ®Þnh. Tïy theo møc ®é: 10 - c¾t th­ëng 4 5 2 20 Thùc hiÖn nhiÖm vô: - Kh«ng ®¶m b¶o thêi gian: + ChËm d­íi 10 ngµy, mçi ngµy: + ChËm tõ 10 ngµy trë lªn: - Kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng - Kh«ng triÓn khai nhiÖm vô ®­îc giao, ®Ó quªn tµi liÖu: 0,5 5 - c¾t th­ëng 2 - c¾t th­ëng 10- c¾t th­ëng 1 1 1 21 - Nh©n viªn b¶o vÖ kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô: + §Ó mÊt vËt t­, tµi s¶n cña c¬ quan ph¶i ®Òn bï thiÖt h¹i: + §Ó mÊt tµi s¶n cña CBCNV (bÞ mÊt trong tr­êng hîp: tµi s¶n ®· ®­îc mang vµo n¬i ®­îc b¶o vÖ, ®èi víi xe m¸y, xe ®¹p ph¶i khãa cÈn thËn….). NÕu lçi do b¶o vÖ ph¶i ®Òn bï thiÖt h¹i: + §Ó ng­êi kh«ng cã nhiÖm vô vµo khu vùc b¶o vÖ: c¾t th­ëng c¾t th­ëng 5 - 10 4 22 C¸c phßng ban chøc n¨ng theo chøc tr¸ch nhiÖm vô kh«ng ®¸p øng ®Çy ®ñ hoÆc chËm tr¶ lêi yªu cÇu cña ®¬n vÞ s¶n xuÊt theo qui ®Þnh Mçi ngµy: 1 2 23 - CBCNV thiÕu tinh thÇn phôc vô kh¸ch hµng ph¶n ¸nh, tïy theo møc ®é sai ph¹m: 5 - c¾t th­ëng 2 24 CBCNV cã hµnh vi s¸ch nhiÔu thuª bao nhËn tiÒn cña kh¸ch hµng c¾t th­ëng 0 25 CBCNV cã th¸i ®é lµm viÖc thiÕu tinh thÇn hîp t¸c hoÆc cã hµnh vi g©y khã kh¨n cho c¸n bé ®ang thõa hµnh nhiÖm vô: 5 - c¾t th­ëng 1 26 LËp biªn b¶n x¸c minh khiÕu n¹i kh«ng ®óng ®Ó thuª bao khiÕu n¹i nhiÒu lÇn. Tïy theo møc ®é, mçi lÇn: 3 - 5 0 27 X¸c minh c¸c vô viÖc ®­îc Gi¸m ®èc giao nh­ng cã kÕt luËn râ rµng hoÆc x¸c minh kh«ng ®óng ®Ó Héi ®ång kh«ng xÐt ®­îc chÊt l­îng cho ®¬n vÞ: 5 - 10 3 28 Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i qu¸ thêi gian qui ®Þnh. Mçi hå s¬/ ngµy 0,5 0 29 §¬n vÞ qu¶n lý khi kiÓm tra, x¸c minh lµm mÊt hiÖn tr­êng g©y khã kh¨n cho viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i 5 - 10 0 0 30 - C¸c b¸o c¸o ®Þnh kú theo qui ®Þnh cña C«ng ty: + Thùc hiÖn b¸o c¸o chËm so víi qui ®Þnh. Mçi ngµy: + B¸o c¸o kh«ng chÝnh x¸c, kh«ng b¸o c¸o, b¸o c¸o sai: - C¸c b¸o c¸o ®ét xuÊt: + B¸o c¸o chËm, b¸o c¸o sai hoÆc kh«ng b¸o c¸o 1 3 - c¾t th­ëng 5 - c¾t th­ëng 0 31 - Kh«ng cËp nhËt sè liÖu b¸o c¸o: nh©n lùc, m¹ng ngo¹i vi, b¸o c¸o tuÇn, l­u l­îng, thiÕt bÞ, doanh thu, s¶n l­îng, lÞch c«ng t¸c tuÇn…. - Göi sè liÖu lªn m¹ng bÞ sai sãt. 2 1 0 32 - M¸y mÊt liªn l¹c qu¸ 24h do chñ quan. Mçi m¸y: - NÕu g©y hËu qu¶ nghiªm träng. Tïy theo møc ®é 5 10 - c¾t th­ëng 100 30 10 0 0 33 - Söa ch÷a kh«ng døt ®iÓm, kh«ng lµm tèt c«ng t¸c ch¨m sãc kh¸ch hµng ®Ó kh¸ch hµng b¸o háng l¹i do nguyªn nh©n chñ quan: + 2 lÇn/th¸ng. Mçi m¸y: + 3 lÇn/th¸ng. Mçi m¸y: + 4 lÇn/th¸ng. Mçi m¸y: + trªn 4 lÇn/th¸ng. Mçi m¸y: 1 2 3 4 100 10 34 - Khãa phiÕu sai, mçi m¸y: - T¸i ph¹m 10 20 - c¾t th­ëng 35 - Kh«ng cËp nhËt ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, râ rµng c¸c lÇn söa ch÷a vµo lý lÞch d©y m¸y theo c¸c néi dung qui ®Þnh. Mçi m¸y. 2 36 - Trong khi thùc hiÖn söa ch÷a, tu bæ, lµm ph¸t sinh c­íc ®Ó thuª bao khiÕu n¹i. Mçi m¸y: - G©y hËu qu¶ nghiªm träng - Ngoµi ra c¸ nh©n hoÆc tËp thÓ lµm sai båi th­êng theo qui ®Þnh 3 - 5 c¾t th­ëng C«ng t¸c PTTB 37 - TruyÒn nhËn, giao sè liÖu PTTB chËm so víi qui ®Þnh: + Tõ 30 phót - 1 giê. Mçi lÇn: + Tõ 1giê - 2 giê. Mçi lÇn: + Trªn 2 giê. Mçi lÇn: 2 3 5 38 - Tr¶ hoÆc chia l¹i phiÕu TH nhÇm ®Þa bµn qu¶n lý chËm (trong vßng 3 giê ®èi víi vïng kh«ng gi¸p ranh, 1 ngµy ®èi víi vïng gi¸p ranh) Mçi phiÕu: - §iÒu hµnh kh«ng døt ®iÓm ®Ó phiÕu PTTB tr¶ ®i tr¶ l¹i lµm chËm tiÕn ®é l¾p ®Æt m¸y. Mçi phiÕu: 1- 3 2 - 5 39 - Thi c«ng l¾p ®Æt m¸y chËm do nguyªn nh©n chñ quan. Mçi phiÕu: 1 - 5 10 10 20 5 4 6 40 - NhËp lý do phiÕu tån sai. Mçi phiÕu -

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNâng cao hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại Hà Nội.doc
Tài liệu liên quan