Chuyên đề Nghiên cứu trạm máy nén ga-75 Tính toán lựa chọn thiết bị ép khí trên giàn msp-8

MỤC LỤC Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ

VIỆT NAM VÀ MÁY NÉN KHÍ

1.1. Tổng quan về ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam 3

1.1.1. Sơ lược sự phát triển của ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam 3

1.1.2. Tình hình khai thác dầu khí ở mỏ Bạch Hổ 4

1.2. Khái quát về hệ thống máy nén khí 4

1.2.1. Khái niệm 5

1.2.2. Ứng dụng của máy nén trong ngành dầu khí 5

1.2.3. Phân loại máy nén 5

1.2.4. Mục đích, yêu cầu đối với hệ thống khí nén trên các giàn khoan-khai thác dầu khí trên biển 8

1.2.5. Các phương pháp xử lý khí 9

1.3. Sơ đồ công nghệ thu gom và vận chuyển dầu khí tại mỏ Bạch Hổ 18

CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ MÁY NÉN KHÍ DẠNG TRỤC VÍT

2.1. Khái niệm chung, ưu nhược điểm của máy nén khí trục vít 20

2.1.1. Mô tả chung về máy nén khí dạng trục vít 20

2.1.2. Ưu điểm 20

2.1.3. Nhược điểm 20

2.2. Kiểu và kết cấu của máy nén khí trục vít 21

2.2.1. Máy nén trục vít khô 21

2.2.2. Máy nén trục vít có dầu bôi trơn 21

2.3. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy nén trục vít 22

2.3.1. Cấu tạo 22

2.3.2. Nguyên lý làm việc 23

2.4. Các thông số cơ bản của máy nén khí trục vít 24

2.4.1. Tỷ số nén ( ) 24

2.4.2. Năng suất lý thuyết (VL) 24

2.4.3. Công suất (N) 26

2.5. Lắp ráp hệ thống máy nén trục vít 27

CHƯƠNG 3: CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN, CẤU TẠO, NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG, CHẾ ĐỘ BẢO DƯỠNG VÀ CÁC HƯ HỎNG THƯỜNG GẶP CỦA MÁY NÉN GA-75

3.1. Các thông số cơ bản 30

3.2. Cấu tạo 31

3.2.1. Thân máy nén 31

3.2.2. Roto 32

3.2.3. Hộp tốc độ 33

3.2.3.1. Cấu tạo hộp tốc độ (tăng tốc) 33

3.2.3.2. Bảo dưỡng hộp tốc độ 34

3.2.3.3. Các hư hỏng thường gặp ở hộp tốc độ, nguyên nhân và biện pháp khắc phục 34

3.2.4. Động cơ dẫn động 35

3.2.5. Hệ thống dầu 37

3.2.6. Hệ thống làm mát 37

3.2.7. Các thiết bị phụ trợ 38

3.2.7.1. Các thiết bị phụ trợ 38

3.2.7.2. Van một chiều (van chặn dầu Vs) 39

3.2.7.3. Van áp suất thấp (VP) 40

3.2.7.4. Van ngược (CV) 41

3.2.7.5. Thiết bị lọc khí (AF) 42

3.2.7.6. Phin lọc dầu (OF) 43

3.2.7.7. Bình tách dầu (AR) 43

3.2.7.8. Két làm mát dầu bôi trơn 45

3.2.7.9. Khớp nối 46

3.3. Nguyên lý hoạt động 46

3.3.1. Sơ đồ nguyên lý làm việc của máy nén Ga-75 46

3.3.2. Hệ thống chạy mang tải và không mang tải cho máy nén 49

3.3.2.1. Hệ thống chạy không tải 49

3.3.2.2. Hệ thống chạy có tải 49

3.4. Công tác bảo dưỡng 50

3.5. Các phương pháp bảo dưỡng 51

3.6. Các nguyên nhân hư hỏng và biện pháp khắc phục 51

3.7. Các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong vận hành máy nén trục vít 55

3.7.1. Điều chỉnh tiết lưu, đóng van tiết lưu trên đường nạp 56

3.7.2. Biện pháp điều chỉnh trượt 56

3.7.3. Biện pháp điều khiển không tải và toàn tải 56

3.7.4. Biện pháp điều chỉnh lưu lượng của máy nén Ga-75 56

CHƯƠNG 4: TRẠM MÁY NÉN GA-75

4.1. Thành phần cấu tạo và nguyên lý làm việc của trạm máy nén Ga-75 61

4.1.1. Thành phần cấu tạo của trạm máy nén Ga-75 61

4.1.2. Yêu cầu chất lượng đối với khí nén 64

4.1.3. Nguyên lý làm việc của trạm máy nén Ga-75 65

4.1.4. Nguyên lý làm việc của thiết bị sấy khí FD-260 67

4.1.4.1. Giới thiệu chung 67

4.1.4.2. Sự tuần hoàn không khí 67

4.1.4.3. Sự tuần hoàn của chất làm lạnh 68

4.1.5. Hệ thống điều chỉnh tự động 68

4.2. Lắp đặt và căn chỉnh 70

4.2.1. Sơ đồ lắp đặt và căn chỉnh 70

4.2.2. Chuẩn bị vị trí và lắp đặt bệ máy 72

4.2.3. Căn chỉnh thăng bằng cho máy nén 72

4.2.4. Kiểm tra lại toàn bộ 73

4.3. Các thông số cơ bản và quá trình vận hành máy nén Ga-75 73

4.3.1. Các thông số cơ bản 73

4.3.2. Vận hành trạm máy nén Ga-75 74

4.3.2.1. Trước khi khởi động 74

4.3.2.2. Khởi động 75

4.3.2.3. Trong khi làm việc 75

4.3.2.4. Dừng máy 76

CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN LỰA CHỌN THIẾT BỊ ÉP KHÍ TRÊN GIÀN MSP-8

5.1. Phương pháp tính toán các thông số 79

5.2. Tính toán năng suất khí nén yêu cầu 79

5.3. Tính toán áp suất yêu cầu 81

5.4. Xác định năng suất và công suất máy nén khí theo yêu cầu 82

 

CHƯƠNG 6: AN TOÀN TRONG LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG

VÀ SỬA CHỮA MÁY NÉN KHÍ

6.1. Công tác an toàn khi lắp đặt trạm máy nén khí Ga-75 86

6.2. Quy tắc chung về an toàn khi vận hành 86

6.3. Công tác an toàn khi sử dụng máy nén khí 87

6.4. Công tác an toàn khi bảo dưỡng và sửa chữa máy nén khí 88

KẾT LUẬN 90

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

 

doc89 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 1433 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Nghiên cứu trạm máy nén ga-75 Tính toán lựa chọn thiết bị ép khí trên giàn msp-8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Trong giai ®o¹n x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña ®Êt n­íc ta, víi nhiÖm vô träng t©m lµ c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸, trong ®ã ngµnh c«ng nghiÖp dÇu khÝ gi÷ vai trß quan träng ®Æc biÖt. Ở ViÖt Nam, c«ng nghiÖp dÇu khÝ lµ mét ngµnh cßn non trÎ, song nã më ra mét triÓn väng lín cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. Hµng n¨m, ngµnh c«ng nghiÖp dÇu khÝ thu vÒ cho ®Êt n­íc mét nguån kinh tÕ lín, nép ng©n s¸ch nhµ n­íc hµng tr¨m tû ®ång. §Ó duy tr× vµ ®¶m b¶o tèt c¸c c«ng viÖc khoan - khai th¸c trªn giµn, còng nh­ kiÓm tra chÆt chÏ c¸c c«ng viÖc nµy, th× viÖc sö dông hÖ thèng ®o l­êng tù ®éng, øng dông tù ®éng hãa vµo trong c«ng nghiÖp dÇu khÝ lµ rÊt h÷u hiÖu. Trong m«i tr­êng dÔ ch¸y, næ nh­ ë giµn khoan th× viÖc sö dông khÝ nÐn lµm nguån n¨ng l­îng cung cÊp cho c¸c thiÕt bÞ tù ®éng hãa nh­ c¸c van an toµn, c¸c thiÕt bÞ ®o, c¸c dông cô ®å g¸, kÑp chÆt v.v…lµ cã nhiÒu ­u ®iÓm nhÊt. HiÖn nay, trªn c¸c giµn khoan - khai th¸c cña má B¹ch Hæ cã rÊt nhiÒu tr¹m m¸y nÐn cã thÓ cung cÊp nguån khÝ cho c¸c thiÕt bÞ nµy nh­ng th«ng dông nhÊt vÉn lµ tr¹m m¸y nÐn khÝ GA-75 v× nã cã nhiÒu ­u ®iÓm v­ît tréi so víi c¸c lo¹i m¸y kh¸c lµ: nguån khÝ cung cÊp ®¹t yªu cÇu, tr¹m m¸y ®­îc bè trÝ gän, ho¹t ®éng hoµn toµn tù ®éng, cã hÖ thèng an toµn tèt ®Ó b¶o vÖ m¸y khi cã sù cè vµ ®Æc biÖt lµ l­u l­îng cña m¸y rÊt æn ®Þnh, tù ®éng ®iÒu chØnh phï hîp theo nhu cÇu sö dông ®· ®Æt tr­íc. ChÝnh nh÷ng ®Æc ®iÓm nµy, cïng víi viÖc t×m hiÓu vÒ lo¹i thiÕt bÞ nµy trong qu¸ tr×nh thùc tËp ë xÝ nghiÖp liªn doanh Vietsovpetro vµ nh÷ng kiÕn thøc ®­îc häc trªn tr­êng. Víi sù gióp ®ì, h­íng dÉn tËn t×nh cña thÇy Lª §øc Vinh cïng c¸c thÇy trong bé m«n ThiÕt BÞ DÇu KhÝ vµ C«ng Tr×nh, em ®· thùc hiÖn ®Ò tµi: “Nghiªn cøu tr¹m m¸y nÐn GA-75” Chuyªn ®Ò: “TÝnh to¸n lùa chän thiÕt bÞ Ðp khÝ trªn giµn khoan MSP-8”. CÊu tróc b¶n ®å ¸n gåm 6 ch­¬ng: Ch­¬ng 1: Tæng quan vÒ ngµnh c«ng nghiÖp dÇu khÝ ViÖt Nam vµ m¸y nÐn khÝ. Ch­¬ng 2: Lý thuyÕt c¬ b¶n vÒ m¸y nÐn khÝ d¹ng trôc vÝt. Ch­¬ng 3: C¸c th«ng sè c¬ b¶n, cÊu t¹o, nguyªn lý ho¹t ®éng, chÕ ®é b¶o d­ìng vµ c¸c h­ háng th­êng gÆp cña m¸y nÐn GA-75. Ch­¬ng 4: Tr¹m m¸y nÐn GA-75. Ch­¬ng 5: TÝnh to¸n lùa chän thiÕt bÞ Ðp khÝ trªn giµn MSP-8. Ch­¬ng 6: An toµn trong l¾p ®Æt, vËn hµnh, b¶o d­ìng vµ söa ch÷a m¸y nÐn khÝ. Môc ®Ých ®Ò tµi: nghiªn cøu quy tr×nh l¾p ®Æt, vËn hµnh, s÷a ch÷a vµ b¶o d­ìng m¸y nÐn GA-75, n¾m ®­îc nguyªn lý ho¹t ®éng cña chóng cho phï hîp víi c¸c yªu cÇu sö dông cña tõng giµn nh»m n©ng cao n¨ng suÊt, tuæi thä cña c¸c thiÕt bÞ vµ tÝnh to¸n lùa chän thiÕt bÞ Ðp khÝ trªn giµn khoan MSP-8. Do kiÕn thøc cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn ®å ¸n kh«ng khái cßn nhiÒu khiÕm khuyÕt, em rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý vµ chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o cïng c¸c b¹n bÌ. Cuèi cïng, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy Lª §øc Vinh, cïng tÊt c¶ quý thÇy c« trong bé m«n ThiÕt bÞ DÇu khÝ vµ c«ng tr×nh - Tr­êng §¹i häc Má vµ §Þa ChÊt ®· truyÒn ®¹t kiÕn thøc cho em. §ång thêi, em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c anh ®èc c«ng, kü s­, c«ng nh©n trong XÝ nghiÖp liªn doanh Vietsovpetro, cïng c¸c b¹n bÌ ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn gióp em hoµn thµnh ®å ¸n nµy. Hµ Néi, th¸ng 6 n¨m 2009 Sinh viªn thùc hiÖn Lª TrÝ N¨ng Ch­¬ng 1 Tæng quan vÒ ngµnh c«ng nghiÖp dÇu khÝ viÖt nam vµ m¸y nÐn khÝ Tổng quan về ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam Sơ lược sự phát triển của ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam ë MiÒn B¾c: Vµo nh÷ng n¨m ®Çu thËp kû 60, c«ng t¸c t×m kiÕm vµ th¨m dß dÇu khÝ ®· ®­îc c¸c nhµ ®Þa chÊt dÇu khÝ thuéc Tæng côc ®Þa chÊt tiÕn hµnh. §­îc sù gióp ®ì vÒ tµi chÝnh vµ kü thuËt cña c¸c chuyªn gia Liªn X« (cò), ta ®· khoan vµ ph¸t hiÖn cã dÇu khÝ, condensat, song tr÷ l­îng kh«ng ®¸ng kÓ. N¨m 1975 ®· ph¸t hiÖn má khÝ n»m ë ®Þa phËn TiÒn H¶i, Th¸i B×nh. §Õn n¨m 1981 ®­îc ®­a vµo khai th¸c song tr÷ l­îng thÊp, chØ ®ñ sö dông cho c«ng nghiÖp ®Þa ph­¬ng. ë MiÒn Nam: Vµo nh÷ng n¨m cuèi cña thËp kû 60, c«ng t¸c t×m kiÕm th¨m dß khÝ cña ngôy quyÒn Sµi Gßn ®­îc tiÕn hµnh, ®· ph¸t hiÖn ra ba bÓ trÇm tÝch lín cã kh¶ n¨ng chøa dÇu khÝ. BÓ Cöu Long, bÓ Sµi Gßn - Brunei, bÓ vÞnh Th¸i Lan. Tõ ®©y c¸c c«ng ty n­íc ngoµi ®· vµo ®Êu thÇu vµ khai th¸c ë n­íc ta nh­: Mobil Exploration Inc (Mü), Etsuman Oil Coltd (NhËt), Sunigdate Oil (Ph¸p). N¨m 1975 sau khi miÒn nam hoµn toµn gi¶i phãng, chÝnh phñ quyÕt ®Þnh thµnh lËp tæng côc DÇu má vµ KhÝ ®èt ViÖt Nam- qu¶n lý toµn bé phÇn t×m kiÕm, th¨m dß trªn toµn l·nh thæ n­íc ta. §Õn n¨m 1981 xÝ nghiÖp liªn doanh Vietsovpetro ra ®êi nh»m khai th¸c dÇu khÝ ë má B¹ch Hæ. Cïng víi thêi gian ®ã Tæng côc dÇu khÝ ViÖt Nam thµnh lËp Ban qu¶n lý c«ng tr×nh dÇu khÝ Vòng Tµu ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh dÇu khÝ cña liªn doanh dÇu khÝ Vietsovpetro. TÊn dÇu ®Çu tiªn ®­îc lÊy ë má B¹ch Hæ vµo ngµy 26-6-1986, ®¸nh dÊu mèc lÞch sö cña ngµnh c«ng nghiÖp dÇu khÝ ViÖt Nam. N¨m 1990 do thay ®æi luËt ®Çu t­, luËt dÇu khÝ ra ®êi cïng víi viÖc h×nh thµnh nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. §ång thêi cã sù x¸c nhËp cña tæng côc dÇu khÝ vµo Bé c«ng nghiÖp nÆng. TiÕp ®ã lµ quyÕt ®Þnh c«ng v¨n sè 252/CNNG TC ngµy 20-9-1990 cña Bé tr­ëng c«ng nghiÖp nÆng vÒ viÖc thµnh lËp c«ng ty khÝ ®èt trªn c¬ së ban qu¶n lý c«ng nghiÖp dÇu khÝ Vòng Tµu. Tõ ®ã ®Õn nay ngµnh c«ng nghiÖp dÇu khÝ n­íc ta ngµy cµng lín m¹nh. Trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2009 toµn tËp ®oµn DÇu khÝ ®¹t doanh thu 130.100 tû ®ång nép ng©n s¸ch nhµ n­íc 49.900 tû ®ång. C«ng t¸c t×m kiÕm th¨m dß ®­îc triÓn khai t×m kiÕm trong n­íc vµ ngoµi n­íc, c¶ khu vùc c¸c hîp ®ång dÇu khÝ liªn doanh víi n­íc ngoµi vµ c¸c khu vùc ®Çu t­ ph¸t hiÖn dÇu khÝ t¹i hai má §«ng §«, B¸o Vµng. TËp ®oµn triÓn khai ký 6 hîp ®ång dÇu khÝ míi trong n­íc t×m kiÕm thªm 6 dù ¸n ë n­íc ngoµi, khai th¸c 16,9 triÖu tÊn dÇu. §Õn n¨m 2010 sÏ chÊm døt viÖc ký kÕt hîp ®ång dÇu khÝ gi÷a hai nhµ n­íc ViÖt Nam - Liªn X«, vµ b¾t ®Çu hîp ®ång míi víi t­ c¸ch viÖc ký kÕt hîp ®ång gi÷a hai tËp ®oµn dÇu khÝ víi nhau. 1.1.2. T×nh h×nh khai th¸c dÇu khÝ ë má B¹ch Hæ Má B¹ch Hæ n»m ë l« 0,9 trªn biÓn §«ng, c¸ch bê 100km, c¸ch c¶ng Vòng Tµu kho¶ng 130 Km, chiÒu s©u n­íc biÓn ë vïng khai th¸c kho¶ng 50 m. HiÖn nay ë má B¹ch Hæ chñ yÕu khai th¸c b»ng Gaslift vµ b¬m ®iÖn ch×m. Má cã tr÷ l­îng kho¶ng 300 triÖu tÊn, trung b×nh mçi ngµy khai th¸c 38.000 tÊn dÇu th« chiÕm 80% s¶n l­îng dÇu th« ë ViÖt Nam. Th¸ng 3 n¨m 2001 Vietsovpetro lµm lÔ ®ãn mõng tÊn dÇu thø 100 triÖu, ®Õn ngµy 4 th¸ng 12 n¨m 2005 Vietsovpetro khai th¸c ®­îc 150 triÖu tÊn vµ ®­a vµo bê 15 tû m3 khÝ ®ång hµnh, kÕ ho¹ch 2006 - 2010 VSP phÊn ®Êu gia t¨ng tr÷ l­îng 52 tÊn dÇu th«, víi 20 giÕng khoan t×m kiÕm, khai th¸c tõ 37 ®Õn 40 triÖu tÊn dÇu vËn chuyÓn ®­a vµo bê 6,5 tû m3 khÝ. Kh¸i qu¸t vÒ hÖ thèng m¸y nÐn khÝ KhÝ nÐn ®· cã nhiÒu øng dông tõ rÊt xa x­a. Tuy nhiªn, do sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt tr­íc ®©y kh«ng ®ång bé, nhÊt lµ sù kÕt hîp c¸c kiÕn thøc vÒ c¬ häc, vËt lý, vËt liÖu v.v... kh«ng cã hoÆc cßn thiÕu, cho nªn ph¹m vi øng dông cña khÝ nÐn cßn rÊt h¹n chÕ. Ngµy nay, víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc kü thuËt, cïng víi n¨ng l­îng ®iÖn, vai trß n¨ng l­îng b»ng khÝ nÐn ngµy cµng trë nªn quan träng. TÊt c¶ nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt lín, thËm chÝ c¶ trong nhiÒu lÜnh vùc th«ng dông cña cuéc sèng hµng ngµy còng kh«ng thÓ thiÕu ®­îc nguån n¨ng l­îng khÝ nÐn. ViÖc sö dông n¨ng l­îng b»ng khÝ nÐn ®ãng mét vai trß cèt yÕu ë nh÷ng lÜnh vùc mµ khi sö dông n¨ng l­îng ®iÖn sÏ nguy hiÓm; sö dông n¨ng l­îng b»ng khÝ nÐn ë nh÷ng dông cô nhá, nh­ng truyÒn ®éng víi vËn tèc lín; sö dông n¨ng l­îng b»ng khÝ nÐn ë nh÷ng thiÕt bÞ nh­ bóa h¬i, dông cô dËp, t¸n ®inh vµ nhiÒu nhÊt lµ dông cô ®å g¸ kÑp chÆt trong c¸c m¸y v.v… Trong ngµnh c«ng nghiÖp DÇu khÝ, vai trß cña n¨ng l­îng khÝ nÐn cµng trë nªn ®Æc biÖt quan träng, nhÊt lµ ®èi víi c¸c giµn khoan-khai th¸c DÇu khÝ trªn biÓn. Së dÜ nh­ vËy lµ do c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, c¸c c«ng ®o¹n c«ng nghÖ trong c«ng nghiÖp DÇu khÝ ®Æc biÖt nguy hiÓm, lu«n tiÒm Èn nh÷ng nguy c¬ ch¸y, næ, phun trµo v.v… cã thÓ g©y ra tai n¹n chÕt ng­êi, ph¸ hñy thiÕt bÞ, c«ng tr×nh, thËm chÝ lµ nh÷ng th¶m häa m«i tr­êng nghiªm träng cho c¶ mét khu vùc réng lín. Víi nh÷ng ®Æc tÝnh ­u viÖt cña n¨ng l­îng khÝ nÐn, nh­ : An toµn víi m«i tr­êng ®éc h¹i, m«i tr­êng nguy hiÓm khÝ, dÔ ch¸y næ. DÔ cung cÊp, dÔ sö dông. Ph¹m vi øng dông réng r·i. Bëi vËy, chóng lµ nguån n¨ng l­îng kh«ng thÓ thiÕu trªn c¸c c«ng tr×nh DÇu khÝ. N¨ng l­îng khÝ nÐn ®­îc sö dông cho c¸c thiÕt bÞ c«ng cô, thiÕt bÞ ®éng lùc,v.v… vµ ®Æc biÖt lµ trong c¸c hÖ thèng tù ®éng ®iÒu khiÓn vµ ®o l­êng. 1.2.1. Kh¸i niÖm M¸y nÐn khÝ lµ m¸y ®Ó nÐn kh«ng khÝ hoÆc gas ®Õn ¸p suÊt t­¬ng ®èi kh«ng thÊp h¬n 0,5Mpa, nÕu kh«ng khÝ ®¹t ¸p suÊt thÊp h¬n 0,2MPa gäi lµ qu¹t giã. 1.2.2. øng dông cña m¸y nÐn trong ngµnh dÇu khÝ Khai th¸c dÇu b»ng ph­¬ng ph¸p Gaslift; Gäi dßng cho giÕng; Cung cÊp nguån khÝ nÐn cã ¸p suÊt cho c¸c thiÕt bÞ khoan; Dïng ®Ó vËn chuyÓn xi m¨ng; Cung cÊp nguån khÝ nu«i cho c¸c thiÕt bÞ ®o vµ tù ®éng ®iÒu chØnh; Cung cÊp cho c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn c¸c thiÕt bÞ van; Cung cÊp cho c¸c hÖ thèng khëi ®éng khÝ nÐn; Lµ chÊt trung gian truyÒn nhiÖt gi÷a c¸c m¸y sÊy, thiÕt bÞ l¹nh v.v... 1.2.3. Ph©n lo¹i m¸y nÐn Theo kÕt cÊu + M¸y nÐn thÓ tÝch: Bao gåm m¸y nÐn piston, m¸y nÐn trôc vÝt vµ m¸y c¸nh qu¹t. + M¸y nÐn tuèc bin c¸nh qu¹t (m¸y nÐn ®éng lùc): M¸y nÐn ly t©m, m¸y nÐn h­íng trôc. Theo ¸p suÊt t¹o ra + B¬m ch©n kh«ng ¸p suÊt: Lµm viÖc khi ¸p suÊt ra b»ng ¸p suÊt khÝ trêi. + M¸y nÐn ch©n kh«ng: Lµm viÖc khi ¸p suÊt ra cao h¬n ¸p suÊt khÝ trêi. + Qu¹t giã: Lµm viÖc víi møc ®é nÐn bÐ h¬n 1,15 + ThiÕt bÞ thæi gas: Lµm viÖc víi møc ®é nÐn bÐ h¬n 1,15 nh­ng kh«ng lµm m¸t nh©n t¹o. + M¸y nÐn: Lµm viÖc víi møc ®é nÐn lín h¬n 1,15 nh­ng cã lµm m¸t nh©n t¹o. Theo kiÓu dÉn ®éng m¸y nÐn: M¸y nÐn ch¹y b»ng ®éng c¬ gas trong ®ã m¸y nÐn ®­îc chÕ t¹o cïng víi ®éng c¬ cã gas vµ c¸c lo¹i dÉn ®éng kh¸c. C¸c thiÕt bÞ dÉn ®éng phô thuéc vµo sè vßng quay yªu cÇu cña trôc, c«ng suÊt vµ gi¶i ®iÒu chØnh c¸c th«ng sè, cã thÓ lµ ®éng c¬ ®iÖn, tuèc bin gas, hay ®éng c¬ ®èt trong. Theo ®Æc tÝnh m«i chÊt cã thÓ chia ra + M¸y nÐn kh«ng khÝ; + M¸y nÐn gas. Theo c¸c bè trÝ ®­êng t©m xi lanh cã thÓ chia ra + M¸y nÐn ngang; + M¸y nÐn th¼ng ®øng; + M¸y nÐn d¹ng gãc ( ch÷ L; V; W). Theo kiÓu kÕt cÊu cña m¸y nÐn piston ®­îc ph©n ra + Theo cÊp sè nÐn: Mét cÊp, hai cÊp, ba cÊp v.v... + Theo sè d·y trong ®ã bè trÝ c¸c xi lanh: Mét, hai, hoÆc nhiÒu d·y. + Theo kÕt cÊu c¬ cÊu chuyÓn ®éng: Cã con tr­ît vµ kh«ng cã con tr­ît. + Theo sù bè trÝ xi lanh: D¹ng ngang, ®øng, gãc. + Theo nguyªn lý t¸c dông víi xi lanh: T¸c dông ®¬n, t¸c dông kÐp. + Phô thuéc vµo kiÓu lµm m¸t. Lµm m¸t n­íc hay b»ng kh«ng khÝ; M¸y nÐn víi m«i chÊt c«ng t¸c lµ chÊt lµm l¹nh: M¸y nÐn l¹nh; Theo kh¶ n¨ng l¾p ®Æt: M¸y nÐn cè ®Þnh, di ®éng. HiÖn nay trong ngµnh dÇu khÝ chñ yÕu sö dông c¸c lo¹i m¸y nÐn khÝ sau: M¸y KP-2T (AK-150); m¸y nÐn khÝ 2BM4-9/101; m¸y nÐn khÝ 4BY 5/9; m¸y nÐn khÝ trôc vÝt GA75, SSP, MH75, GA22, GA30; m¸y nÐn khÝ INTERSOLLRAND T30 x 400. T¹i c¸c giµn cè ®Þnh trªn biÓn cña XÝ nghiÖp Liªn doanh “Vietsovpetro”, ®Ó cung cÊp n¨ng l­îng khÝ nÐn sö dông cho c¸c thiÕt bÞ vµ hÖ thèng phôc vô cho c«ng nghÖ khoan-khai th¸c DÇu khÝ, ng­êi ta thiÕt kÕ, l¾p ®Æt nhiÒu tr¹m nÐn khÝ phôc vô cho nh÷ng môc ®Ých cô thÓ kh¸c nhau, nh­ : +) Tr¹m m¸y nÐn khÝ 4BУ 1-5/9 ë BM-15: gåm 2 m¸y: 1- §­îc dÉn ®éng b»ng ®éng c¬ Diezel; 1- §­îc dÉn ®éng b»ng ®éng c¬ ®iÖn; nh»m cung cÊp khÝ nÐn ¸p suÊt thÊp (6 8 kg/cm2) cho c¸c thiÕt bÞ tù ®éng hãa vµ ®o l­êng, c¸c thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng nghÖ khoan nh­ Roto th¸o l¾p cÇn khoan, phanh têi khoan, ®ãng/ng¾t c¸c ly hîp khÝ nÐn cña c¸c b¬m dung dÞch УM-8. +) Tr¹m m¸y nÐn khÝ BП 2-9/10 ë BM-7B: gåm 4 m¸y (®­îc dÉn ®éng b»ng ®éng c¬ ®iÖn); mét hÖ thèng sÊy vµ lµm kh« khÝ (kh¸ phøc t¹p), cung cÊp khÝ nÐn kh«, s¹ch, ¸p suÊt thÊp (6 8 kg/cm2) cho hÖ thèng vËn chuyÓn xim¨ng, phôc vô cho qu¸ tr×nh c«ng nghÖ khoan. +) Tr¹m m¸y nÐn khÝ ЭКП-70/25 ë BM-7A: gåm 2 m¸y (®­îc dÉn ®éng b»ng ®éng c¬ ®iÖn) cung cÊp khÝ nÐn ¸p suÊt cao (30 50 kg/cm2) cho hÖ thèng khëi ®éng ®éng c¬ Diezel 8ЧН 25/34-3 cña tr¹m ph¸t ®iÖn chÝnh (BM-7A) cña giµn. +) Côm tr¹m m¸y nÐn khÝ ë BM-6, gåm : - Tr¹m m¸y nÐn khÝ ¸p suÊt thÊp (6 8 kg/cm2): lo¹i BУ-0,6/8 (hoÆc BУ- 0,6/13), gåm 3 m¸y. Sau ®ã, chóng ®­îc thay thÕ b»ng tr¹m nÐn khÝ kiÓu “Ingersoll-Rand T 30/7100 ”, còng cã 3 m¸y. C¸c tr¹m nµy cã l­u l­îng nhá (Q 0,6 m3/phót - lo¹i BУ-0,6/8 (hoÆc BУ- 0,6/13); hoÆc Q = 1,42 m3/phót - lo¹i “Ingersoll-Rand T 30/7100” ), lµm viÖc theo chÕ ®é tù ®éng, nh»m cung cÊp khÝ nÐn cho c¸c thiÕt bÞ ®o l­êng, hÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng c¸c van “MIM”, c¸c tr¹m ®iÒu khiÓn (ACS, TOE v.v...) ®ãng/më c¸c van dËp giÕng, dÉn ®éng cho c¸c b¬m hãa phÈm, v.v… cña hÖ thèng c«ng nghÖ khai th¸c DÇu khÝ. - Côm m¸y nÐn khÝ ¸p suÊt thÊp (6 8 kg/cm2): lo¹i 4BУ1-5/9, gåm 12 m¸y. §©y lµ lo¹i m¸y nÐn khÝ cã l­u l­îng trung b×nh (Q 5 m3/phót), lµm viÖc theo chÕ ®é tù ®éng, nh»m cung cÊp khÝ nÐn cho c¸c thiÕt bÞ, dông cô dÉn ®éng b»ng khÝ nÐn (m¸y mµi, m¸y khoan, m¸y b¾n rØ, c¸c m¸y b¬m thñy lùc cao ¸p v.v…) vµ chñ yÕu lµ lµm nhiÖm vô Ðp n­íc kü thuËt phôc vô sinh ho¹t trªn giµn. Trong thêi gian gÇn ®©y, trªn c¸c giµn cè ®Þnh cña XÝ nghiÖp Liªn doanh “Vietsovpetro”, ng­êi ta ®· ®­a vµo l¾p ®Æt vµ sö dông c¸c tr¹m nÐn khÝ hiÖn ®¹i, nh­ GA-75 (cña h·ng Atlas-Copco), hoÆc SSR MH-75 (cña h·ng Ingersoll-Rand). C¸c tr¹m nµy cã thÓ cung cÊp khÝ nÐn trong d¶i ¸p suÊt lµm viÖc tõ 6 13 kg/cm2 vµ l­u l­îng t­¬ng ®èi lín (Q 13,59 11,61 m3/phót, ®èi víi tr¹m SSR MH-75; Q11,8 m3/phót, ®èi víi tr¹m GA-75). Chóng ®­îc trang bÞ thªm hÖ thèng xö lý lµm s¹ch vµ sÊy kh« khÝ kh¸ hoµn h¶o nªn chÊt l­îng khÝ nÐn rÊt tèt, ®¶m b¶o ®ñ l­u l­îng vµ chÊt l­îng ®Ó cã thÓ sö dông cho hÖ thèng vËn chuyÓn xim¨ng, phôc vô cho qu¸ tr×nh c«ng nghÖ khoan; Ðp n­íc kü thuËt cung cÊp cho sinh ho¹t vµ c¸c hÖ thèng lµm m¸t; còng nh­ cho c¸c thiÕt bÞ ®o l­êng, hÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng, c¸c thiÕt bÞ ®­îc dÉn ®éng b»ng khÝ nÐn kh¸c v.v… V× vËy, víi mét tr¹m nÐn khÝ cã 2 m¸y lo¹i nµy ( GA-75 cña h·ng Atlas-Copco, hoÆc SSR MH-75 cña h·ng Ingersoll-Rand ) ®­îc l¾p ®Æt ë BM-7B, cã thÓ thay thÕ cho toµn bé c¸c côm, tr¹m m¸y nÐn khÝ ¸p suÊt thÊp kh¸c (nh­ BП2-9/10; BУ-0,6/8; BУ-0,6/13; 4BУ1-5/9; Ingersoll-Rand T 30/7100 v.v…) tr­íc ®ã, ë trªn giµn. - Tr¹m m¸y nÐn khÝ ¸p suÊt cao (100 150 kg/cm2): lo¹i Kp-2T (hoÆc BT 1,5-0,3/150), gåm 2 m¸y. §©y lµ lo¹i m¸y nÐn khÝ cao ¸p, cã l­u l­îng nhá (Q 1,5 lit/phót), lµm viÖc theo chÕ ®é tù ®éng, nh»m cung cÊp khÝ nÐn cho hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®ãng/më c¸c van cÇu ë c¸c blok c«ng nghÖ (BM-1;2) vµ hÖ thèng khëi ®éng cho c¸c ®éng c¬ Diezel cña c¸c m¸y b¬m dung dÞch vµ m¸y b¬m tr¸m xim¨ng, nÐn khÝ cho c¸c b×nh ®iÒu hßa l­u l­îng cña c¸c m¸y b¬m piston. Nguån khÝ nÐn cao ¸p nµy cßn ®­îc sö dông trong c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm ®Þnh c¸c van an toµn, vËn hµnh c¸c bé ®å g¸ chuyªn dông.v.v… Ngoµi ra, trªn mét sè giµn (nh­ CTP-2; CTP-3 v.v…) cßn ®­îc l¾p ®Æt, vËn hµnh mét sè tr¹m nÐn khÝ chuyªn dông ®Ó s¶n xuÊt, cung cÊp khÝ tr¬ (N2) phôc vô cho c¸c c«ng ®o¹n c«ng nghÖ xö lý DÇu khÝ. 1.2.4. Môc ®Ých, yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng khÝ nÐn trªn c¸c giµn khoan-khai th¸c DÇu khÝ trªn biÓn. Nh­ ®· nãi ë phÇn trªn, hiÖn nay, trªn c¸c c«ng tr×nh biÓn cña XÝ nghiÖp Liªn doanh “Vietsovpetro” ®ang tån t¹i hai hÖ thèng khÝ nÐn cao ¸p vµ thÊp ¸p, nh»m môc ®Ých cung cÊp nguån n¨ng l­îng (khÝ nÐn) cho c¸c thiÕt bÞ vµ hÖ thèng chÝnh, nh­ sau: C¸c thiÕt bÞ ®o l­êng nh­: c¸c cét møc chÊt láng cho c¸c b×nh, bÓ c«ng nghÖ. C¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn, tù ®éng hãa nh­: c¸c tr¹m ®iÒu khiÓn van dËp giÕng (ACS, TOE ...); hÖ thèng ®iÒu khiÓn l­u l­îng (c¸c van MIM ); c¸c r¬le trong hÖ thèng b¶o vÖ; ®iÒu khiÓn ®ãng/më c¸c van cÇu, c¸c thiÕt bÞ chÆn kh¸c v.v… C¸c thiÕt bÞ dÉn ®éng b»ng khÝ nÐn nh­: hÖ thèng khëi ®éng cho c¸c ®éng c¬ Diezel c«ng suÊt lín; c¸c ®éng c¬ kiÓu Roto; c¸c m¸y b¬m, m¸y mµi, m¸y khoan; thiÕt bÞ th¸o/l¾p bul«ng, thiÕt bÞ phun s¬n v.v… HÖ thèng vËn chuyÓn xim¨ng, phôc vô cho qu¸ tr×nh c«ng nghÖ khoan. C¸c môc ®Ých kh¸c nh­: lµm s¹ch c¸c bÒ mÆt gia c«ng, söa ch÷a; lµm vÖ sinh c«ng nghiÖp hoÆc sö dông khÝ nÐn ®Ó thùc hiÖn mét quy tr×nh c«ng nghÖ nµo ®ã nh­ gäi dßng trong Khai th¸c; khuÊy trén dung dÞch khoan hoÆc xim¨ng trong qu¸ tr×nh khoan v.v… KhÝ nÐn ®­îc t¹o ra tõ nh÷ng m¸y nÐn khÝ chøa ®ùng nhiÒu t¹p chÊt bÈn, ®é Èm cã thÓ ë nh÷ng møc ®é kh¸c nhau. ChÊt bÈn bao gåm: bôi, ®é Èm cña kh«ng khÝ ®­îc hót vµo, nh÷ng phÇn tö nhá chÊt cÆn b· cña dÇu b«i tr¬n vµ truyÒn ®éng c¬ khÝ. H¬n n÷a, trong qu¸ tr×nh nÐn khÝ nhiÖt ®é khÝ nÐn t¨ng lªn cã thÓ g©y ra qu¸ tr×nh «xy hãa mét sè phÇn tö kÓ trªn. Nh­ vËy khÝ nÐn bao gåm chÊt bÈn ®ã ®­îc t¶i ®i trong nh÷ng ®­êng èng dÉn khÝ sÏ g©y nªn sù ¨n mßn, gØ trong èng vµ trong c¸c phÇn tö cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn. Cho nªn khÝ nÐn ®­îc sö dông trong kü thuËt ph¶i xö lý. Møc ®é xö lý khÝ nÐn tïy thuéc vµo ph­¬ng ph¸p xö lý, tõ ®ã x¸c ®Þnh chÊt l­îng cña khÝ nÐn t­¬ng ­íng cho tõng tr­êng hîp cô thÓ. Tïy theo môc ®Ých sö dông, c¸c yªu cÇu vÒ chÊt l­îng cña khÝ nÐn cã thÓ cã ®«i chót kh¸c biÖt. Tuy nhiªn, chung quy l¹i vÉn bao gåm c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n sau ®©y: - §¶m b¶o ®é s¹ch: §iÒu nµy ®¶m b¶o kh«ng lµm kÑt hoÆc t¾c nghÏn c¸c phin läc, c¸c zicler hoÆc c¸c chi tiÕt, phÇn tö cã ®é chÝnh x¸c cao cña thiÕt bÞ, nhÊt lµ ë trong c¸c thiÕt bÞ kiÓm tra, ®o l­êng vµ ë c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn, tù ®éng hãa. §Ó ®¸nh gi¸ ®é s¹ch, ng­êi ta ®­a ra c¸c tiªu chuÈn vÒ ®é lín cña c¸c t¹p chÊt. Theo c¸c tiªu chuÈn cña Héi ®ång c¸c xÝ nghiÖp ch©u ¢u PNEUROP (European Committee of Manufacturers of Compressors, Vacuumpumps and Pneumatic tools) ®Ò ra, ®é lín cña c¸c t¹p chÊt trong khÝ nÐn kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 70 m. - §¶m b¶o ®é kh«: Yªu cÇu nµy rÊt quan träng, nhÊt lµ khi khÝ nÐn ®­îc sö dông trong hÖ thèng vËn chuyÓn c¸c vËt liÖu rêi, nh­ hÖ thèng vËn chuyÓn xim¨ng. Trong c¸c hÖ thèng nµy cã 99,9 % l­îng h¬i Èm (gåm h¬i n­íc, dÇu b«i tr¬n.v.v…, gäi chung lµ condensate) ph¶i ®­îc lo¹i bá. MÆt kh¸c, ®¶m b¶o ®é kh« cña khÝ nÐn lµm h¹n chÕ sù t¹o thµnh c¸c pha láng, lµ t¸c nh©n t¹o nªn ¨n mßn ®iÖn hãa trong dßng l­u th«ng cña khÝ nÐn. - §¶m b¶o kho¶ng nhiÖt ®é lµm viÖc thÝch hîp: Th«ng th­êng, kho¶ng nhiÖt ®é lµm viÖc thÝch hîp nhÊt cña khÝ nÐn kh«ng ®­îc chªnh lÖch qu¸ 3 5 0C so víi nhiÖt ®é m«i tr­êng lµm viÖc cña hÖ thèng vµ thiÕt bÞ. Sù chªnh lÖch qu¸ lín sÏ g©y nªn sù gi·n në nhiÖt kh¸c nhau trong c¸c hÖ thèng, thiÕt bÞ, c¸c côm chi tiÕt, t¹o ra sù nøt vì, biÕn d¹ng, h­ háng v.v… - §¶m b¶o kho¶ng ¸p suÊt lµm viÖc thÝch hîp: Mçi hÖ thèng hoÆc thiÕt bÞ ®Òu cã nh÷ng yªu cÇu vÒ kho¶ng ¸p suÊt khÝ nÐn lµm viÖc kh¸c nhau. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy, ng­êi ta th­êng sö dông c¸c bé van gi¶m ¸p (hoÆc t¨ng ¸p) phï hîp. - §¶m b¶o ®é nhít ®éng häc thÝch hîp: §èi víi tõng hÖ thèng, nhÊt lµ víi hÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng hoÆc truyÒn ®éng khÝ nÐn vµ thiÕt bÞ, sÏ cã nh÷ng yªu cÇu cô thÓ vÒ ®é nhít ®éng häc cÇn thiÕt cña khÝ nÐn, ®Ó gi¶m ma s¸t, sù ¨n mßn vµ rØ sÐt cña chóng. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy, ng­êi ta th­êng sö dông dÇu b«i tr¬n, bæ sung vµo dßng khÝ nÐn th«ng qua c¸c bé van tra dÇu, ho¹t ®éng theo nguyªn lý tra dÇu Venturi. Trong nh÷ng yªu cÇu vÒ chÊt l­îng khÝ ®· nªu trªn, quan träng nhÊt lµ viÖc ®¶m b¶o ®é s¹ch vµ ®é kh« cña khÝ nÐn. 1.2.5. C¸c ph­¬ng ph¸p xö lý khÝ. §Ó ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu ®· nªu trªn ®èi víi khÝ nÐn, ng­êi ta tiÕn hµnh xö lý chóng trong vµ sau qu¸ tr×nh nÐn b»ng rÊt nhiÒu biÖn ph¸p. KhÝ nÐn ®­îc t¶i tõ m¸y nÐn bao gåm c¸c chÊt bÈn th«, nh÷ng h¹t bôi, chÊt cÆn b· cña dÇu b«i tr¬n vµ m¹t bôi cña truyÒn ®éng c¬ khÝ. PhÇn lín nh÷ng chÊt nµy xö lý trong thiÕt bÞ gäi lµ thiÕt bÞ lµm l¹nh t¹m thêi, sau khi khÝ nÐn tõ m¸y nÐn khÝ qua ®­êng èng cho vµo b×nh chøa lµm h¬i n­íc ng­ng tô ë ®ã, ®é Èm cña khÝ nÐn (l­îng h¬i n­íc) phÇn lín sÏ ®­îc ng­ng tô t¹i ®©y. Giai ®o¹n xö lý nµy gäi lµ giai ®o¹n xö lý th«. NÕu nh­ thiÕt bÞ xö lý khÝ nÐn giai ®o¹n nµy tèt, hiÖn ®¹i th× khÝ nÐn cã thÓ sö dông ®­îc, vÝ dô: nh÷ng dông cô khÝ nÐn cÇm tay, nh÷ng thiÕt bÞ ®å g¸ ®¬n gi¶n dïng khÝ nÐn v.v... Tuy nhiªn sö dông khÝ nÐn trong hÖ thèng ®iÒu khiÓn vµ mét sè thiÕt bÞ kh¸c, ®ßi hái chÊt l­îng cña khÝ nÐn cao h¬n. Trong hÖ thèng xö lý khÝ nÐn ®­îc chia lµm 3 giai ®o¹n sau ®©y: Läc th«: Lµm m¸t t¹m thêi khÝ nÐn tõ m¸y nÐn khÝ t¸ch ra ®Ó t¸ch chÊt bÈn bôi. Sau ®ã khÝ nÐn ®­îc ®­a vµo b×nh ng­ng tô ®Ó t¸ch h¬i n­íc. Giai ®o¹n läc th« lµ giai ®o¹n cÇn thiÕt nhÊt cho vÊn ®Ò xö lý khÝ nÐn. SÊy kh«: Giai ®o¹n nµy xö lý tïy theo chÊt l­îng yªu cÇu cña khÝ nÐn. - Läc tinh: Xö lý khÝ nÐn trong giai ®o¹n nµy tr­íc khi ®­a vµo sö dông. Giai ®o¹n nµy rÊt cÇn thiÕt cho hÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng hãa. H×nh 1.1: C¸c giai ®o¹n xö lý khÝ nÐn. C¸c ph­¬ng ph¸p xö lý khÝ nÐn. Kh«ng khÝ chøa nhiÒu thµnh phÇn, trong ®ã cã l­îng h¬i n­íc ®¸ng kÓ. Sau khi qua giai ®o¹n läc th«, l­îng h¬i n­íc vÉn cßn. Do nh÷ng yªu cÇu vÒ chÊt l­îng kh¸c nhau trong viÖc sö dông khÝ nÐn (h×nh 1.2), ®ßi hái khÝ nÐn ph¶i ®­îc xö lý tiÕp H×nh 1.2 : C¸c ph­¬ng ph¸p xö lý khÝ nÐn vµ lÜnh vùc øng dông. - B×nh ng­ng tô, lµm l¹nh b»ng kh«ng khÝ hoÆc b»ng n­íc. KhÝ nÐn sau khi ra khái m¸y nÐn sÏ ®­îc dÉn vµo b×nh ng­ng tô.T¹i ®©y khÝ sÏ ®­îc lµm l¹nh vµ phÇn lín l­îng n­íc chøa trong khÝ nÐn sÏ ®­îc ng­ng tô vµ t¸ch ra. Lµm l¹nh b»ng kh«ng khÝ, nhiÖt ®é khÝ nÐn trong b×nh ng­ng tô sÏ ®¹t ®­îc trong kho¶ng tõ +30 0C ®Õn +35 0C. Lµm l¹nh b»ng n­íc (vÝ dô n­íc l¹nh cã nhiÖt ®é lµ +10 0C) th× nhiÖt ®é khÝ nÐn trong b×nh ng­ng tô sÏ ®¹t ®­îc lµ +20 0C. Nguyªn lý ho¹t ®éng cña b×nh ng­ng tô b»ng n­íc, xem h×nh 1.3 H×nh 1.3 : Nguyªn lý ho¹t ®éng cña b×nh ng­ng tô lµm l¹nh b»ng n­íc. ThiÕt bÞ sÊy kh« b»ng chÊt lµm l¹nh. Nguyªn lý ho¹t ®éng cña ph­¬ng ph¸p sÊy kh« b»ng chÊt lµm l¹nh (h×nh 1.4): KhÝ nÐn tõ m¸y nÐn khÝ sÏ qua bé phËn trao ®æi nhiÖt khÝ – khÝ (1). T¹i ®©y dßng khÝ nÐn vµo sÏ ®­îc lµm l¹nh s¬ bé b»ng dßng khÝ nÐn ®· ®­îc sÊy kh« vµ sö lý tõ bé phËn ng­ng tô ®i lªn. Sau khi ®­îc lµm l¹nh s¬ bé, dßng khÝ nÐn vµo bé phËn trao ®æi nhiÖt khÝ - chÊt lµm l¹nh (2). Qu¸ tr×nh lµm l¹nh sÏ ®­îc thùc hiÖn b»ng c¸ch, dßng khÝ nÐn sÏ ®­îc ®æi chiÒu trong nh÷ng èng dÉn n»m trong thiÕt bÞ nµy. NhiÖt ®é ho¸ s­¬ng t¹i ®©y lµ +2 0C. Nh­ vËy l­îng h¬i n­íc trong dßng khÝ nÐn vµo sÏ ®­îc t¹o thµnh tõng giät nhá mét. L­îng h¬i n­íc sÏ ®­îc ng­ng tô trong bé phËn kÕt tña (3). Ngoµi l­îng h¬i ®­îc kÕt tña, t¹i ®©y cßn cã c¸c chÊt bÈn, dÇu b«i tr¬n còng ®· ®­îc t¸ch ra. DÇu, n­íc, chÊt bÈn sau khi ®­îc t¸ch ra khái dßng khÝ nÐn sÏ ®­îc ®­a ra ngoµi qua van tho¸t n­íc ng­ng tô tù ®éng (4). Dßng khÝ nÐn ®­îc lµm s¹ch vµ cßn l¹nh sÏ ®­îc ®­a ®Õn bé phËn trao ®æi nhiÖt (1), ®Ó nhiÖt ®é tõ kho¶ng 6 0C ®Õn 8 0C, tr­íc khi ®­a vµo sö dông. Chu kú ho¹t ®éng cña chÊt lµm l¹nh ®­îc thùc hiÖn b»ng m¸y nÐn ®Ó ph¸t chÊt lµm l¹nh (5). Sau khi chÊt lµm l¹nh ®­îc nÐn qua m¸y nÐn, nhiÖt ®é sÏ t¨ng lªn, b×nh ng­ng tô (6) sÏ cã t¸c dông lµm nguéi chÊt lµm l¹nh ®ã b»ng qu¹t giã. Van ®iÒu chØnh l­u l­îng (8) vµ r¬ le ®iÒu chØnh nhiÖt ®é (7) cã nhiÖm vô ®iÒu chØnh dßng l­u l­îng chÊt lµm l¹nh ho¹t ®éng trong khi cã t¶i, kh«ng t¶i vµ h¬i qu¸ nhiÖt. H×nh 1.4: Nguyªn lý ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ sÊy kh« b»ng chÊt lµm l¹nh. Nguyªn lý ho¹t ®éng cña r¬ le nhiÖt (h×nh 1.5) nh­ sau: T¹i vÞ trÝ A chÊt lµm l¹nh (vÝ dô: chlorfluormethan CCL3F) ë d¹ng thÓ khÝ. Khi nhiÖt ®é ë vÞ trÝ b thay ®æi, c¶m biÕn nhiÖt ®é c qua èng mao dÉn d sÏ t¸c ®éng lªn mµng e, nh­ vËy sÏ lµm thay ®æi vÞ trÝ cña vßi phun f, l­u l­îng cña chÊt lµm l¹nh vµo sÏ thay ®æi. H×nh 1.5: Nguyªn lý ho¹t ®éng cña r¬ le nhiÖt. ThiÕt bÞ sÊy kh« b»ng hÊp thô SÊy kh« b»ng hÊp thô cã thÓ lµ qu¸ tr×nh vËt lý hay qu¸ tr×nh hãa häc. -Qu¸ tr×nh vËt lý: ChÊt sÊy kh« hay gäi lµ chÊt h¸o n­íc sÏ hÊp thô l­îng h¬i n­íc ë trong kh«ng khÝ Èm vµ gåm 2 b×nh sÊy kh«. B×nh sÊy kh« thø nhÊt chøa chÊt sÊy kh« vµ thùc hiÖn qu¸ tr×nh sÊy kh«, trong khi ®ã b×nh sÊy kh« thø 2 sÏ ®­îc t¸i t¹o l¹i kh¶ n¨ng hÊp thô cña chÊt sÊy kh« (chÊt h¸o n­íc) mµ ®· dïng lÇn tr­íc ®ã (h×nh 1.6). ChÊt sÊy kh« th­êng ®­îc chän nh­ silicagel SiO2, nhiÖt ®é ®iÓm s­¬ng –500C, nhiÖt ®é t¸i t¹o t=1200C ( 1800C.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docNghiên cứu trạm máy nén ga-75 chuyên đề- Tính toán lựa chọn thiết bị ép khí trên giàn msp-8.doc
 • dwgA0 Bang thong so.dwg
 • docBIA DATN.DOC
 • dwgBO DK-May nen khi GA-75.dwg
 • dwgCAC HU HONG.dwg
 • docDANH MUC BANG BIEU.doc
 • docDANHMC~1.DOC
 • dwgdieu khien.dwg
 • dwghe thong say kho 600- GA 75(H4.2).dwg
 • docMCLC~1.DOC
 • docPHU BIA.DOC
 • dwgso do cau tao cac bo phan May nen khi GA-75da sua.dwg
 • dwgso do cong nghe tram may nen khi ga 75(H4.1).dwg
 • dwgso do nguyen ly lam viec tram GA - 75.dwg
 • dwgtinh toan.dwg