Chuyên đề Thực hiện chính sách đền bù và tái định cư

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH BAN HÀNH TỪ SAU 1993 CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH ĐỀN BÙ TĐC 4

I. Cơ sở lý luận chính sách TĐC bắt buộc 4

II. Khuôn khổ pháp luật đất đai hiện hành về đền bù TĐC 6

1. Về đối tượng được đền bù 6

2. Chính sách về giá đền bù 8

3. Đề bù về tài sản 11

4. Chính sách hỗ trợ và lập khu TĐC 12

5. Công tác tổ chức thực hiện đền bù GPMB và TĐC 14

CHƯƠNG II: KẾT QUẢ ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỀN BÙ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 18

I. Thực trạng công tác đền bù về đất đai và TS theo NĐ 22/CP 18

1. Thực trạng xác định giá đất hiện nay 18

2. Thực trạng đền bù về đất đai và các tài sản gắn liền với đất 19

3. Thực tiễn thực hiện chính sách hỗ trợ, TĐC khi thu hồi đất GPMB 24

3.1. Về chính sách TĐC 24

3.2. Về chính sách hỗ trợ 25

II. Phân tích kết quả điều tra 26

1. Phương pháp điều tra 26

2. Kết quả sóo liệu điều tra 26

2.1. Mục đích thu hồi hồi đất và phương án đền bù 26

2.2. Chính sách - chế dodọ hỗ trợ 27

2.3. Giá đất đền bù: một số vướng mắc 28

2.4. Đền bù về tài sản, cây cối, hoa màu gắn liền với đất bị thu hồi 30

2.5. Cơ sở hạ tầng khu TĐC 30

2.6. Trình độ hiểu biết pháp luật đất đai về đền bù thiệt hại 31

III. Các yếu tố cơ bản tác động đến công tác đền bù, TĐC trong quá trình áp dụng, thực hiện NĐ 22/CP 32

1. Tác động của nhiệm vụ điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá phân hạng đất và lập bản đồ địa chính 34

2. Tác động của công tác quy hoạch, kế hoạch hoá việc sử dụng đất đến công tác đền bù GPMB và TĐC 36

3. Nhiệm vụ ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về quản lý, sử dụng đất tác động đến công tác đền bù TĐC. 38

4. Nhiệm vụ giao đất, cho thuê đất tác động đến đền bù GPMB và TĐC 39

5. Đang ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, quản lý hợp đồng sử dụng đất, thống kê, kiểm kê, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 40

6. Thanh tra việc chấp hành các chế độ, thể lệ về quản lý và sử dụng đất đai 43

7. Giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong việc quản lý và sử dụng đất đai tác động đến công tác đền bù TĐC 44

IV. Tính pháp chế 45

1. Xây dựng văn bản pháp luật 45

2. Tính pháp chế trong công tác đền bù GPMB và TĐC 45

2.1. Cơ chế, chính sách được ban hành 46

2.2. Trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 48

2.3. Nghĩa vụ của người bị ảnh hưởng 49

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI GPMB, TĐC 51

1. Về phương pháp xác định giá đất để tính đền bù thiệt hại 51

2. Vấn đề xác định hạn mức đất ở của mỗi hộ gia đình 52

3. Về điều kiện để được đền bù thiệt hại 53

4. Miễn giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất cho các trường hợp phải chi phí đền bù thiệt hại 53

5. Về xây dựng đồng bộ khu tái định cư 54

* KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55

1. Kết luận 55

2. Kiến nghị 57

2.1. Hoàn thiện chính sách pháp luật 57

2.2. Mục tiêu và tổ chức thực hiện 59

 

doc62 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 1637 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Thực hiện chính sách đền bù và tái định cư, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực hiện chính sách đền bù và tái định cư.DOC
Tài liệu liên quan