Chuyên đề Tính toán bản liên tục nhiệt

Những kết cấu dầm đứt rời và kết cấy nhịp bản của bất kỳ nhịp naog với các dạng hình chiếu khác nhau đều có thể kết hợp được trong kết cấu liên tục nhiệt

Chiều dài và sơ đồ chuỗi được ấn định dựa trên các cơ spr về vị trí của cầu và các đặc điểm thiết kế đắc trưng

 

pdf27 trang | Chia sẻ: NguyễnHương | Ngày: 13/07/2017 | Lượt xem: 1354 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Tính toán bản liên tục nhiệt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
4.91 499396354.5 1296 700 293 286000 336549070.2 2.21637E+11 Ai (mm2) Sbi(mm3)Mặt cắt 612827.0 499396354.5 542409545.5 1614820652.2 1341054347.8 612827.0 499396354.5 542409545.5 612827.0 499396354.5 542409545.5 Yti.mm 414.3 385.7313250929.8 Ybi.mmSti(mm3) 885.1 814.9 885.1 928.7 771.3 814.9 885.1 814.9 885.1 Ii(mm4) 22703568664 299865539544 221637228025 221637228025 221637228025 812250.0x0 x1 x2 x3 x5 1738750.0 814.9 1 7 0 0 2300 700 h 2 q ñ = 1 1 1b2qñ = 1100 b4qñ = 221 h 3 q ñ = 2 9 3 b1 = 700 h 4 q ñ = 1 2 9 6 H = 1 7 0 0 SV: NGOÂ ANH TUAÁN Trang 162 MSSV: 103105059 DOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: NGUYEÃN TRÖÔØNG TRUNG III.1.4. Caùc ñaët tröng vaät lieäu: - Tao theùp daàm chuû duøng tao coù ñöôøng kính 15.2mm, caáp 270(1860MPa) Cöôøng ñoä chòu keùo fpu = Mpa = KN/m2 (TCN 5.4.4.1) Cöôøng ñoä chaûy fpy = 0.9*fpu = Mpa = KN/m2 (TCN 5.4.4.1) Troïng löôïng rieâng cuûa theùp γs = Kg/m3 = KN/m3 Modun ñaøn hoài Es = Mpa = KN/m2 - Beâtoâng daàm ôû 28 ngaøy tuoåi (Caáp 50) Cöôøng ñoä chòu neùn f'c = 50 Mpa = KN/m2 Troïng löôïng rieâng cuûa beâtoâng γc = Kg/m3 = 25 KN/m3 Modun ñaøn hoài = Mpa (TCN 5.4.2.4-1) - Beâtoâng BMC ôû 28 naøy tuoåi (Caáp 30) Cöôøng ñoä chòu neùn f'c = 30 Mpa = KN/m2 Troïng löôïng rieâng cuûa beâtoâng yc = Kg/m3 = 25 KN/m3 Modun ñaøn hoài = Mpa - Beâtoâng nhöïa Troïng löôïng rieâng cuûa beâtoâng nhöïa γf = Kg/m3 = KN/m3 IV. TÍNH HEÄ SOÁ PHAÂN BOÁ NGANG: IV.1. Heä soá laøn: - Moät laøn thieát keá: nlan = 1.0 Heä soá laøn: m = 1.2 - Hai laøn thieát keá: nlan = 2.0 Heä soá laøn: m = 1.0 IV.2. TÍNH HEÄ SOÁ PHAÂN BOÁ NGANG: IV.2.1. Heä soá phaân boá ñoái vôùi daàm trong: * Heä soá phaân boá momen: - Phaïm vi aùp duïng: - Kiểm tra hệ số phaân bố thỏa maõn tieâu chuẩn 22TCN272-05 đối với phạm vi aùp dụng 78.5 197000 197000000 1860000 1674 1674000 1860 7850 2500 50000 38006.99 29440.09 30000 2500 22.52250 '5.1 **043.0 cc fyE = '5.1 **043.0 cc fyE = SV: NGOÂ ANH TUAÁN Trang 163 MSSV: 103105059 DOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: NGUYEÃN TRÖÔØNG TRUNG 1800mm ≤ S ≤ 3500mm Soá lieäu choïn S = mm 450mm ≤ H ≤ 1700mm H = mm 6000mm ≤ Ltt ≤ 43000mm Ltt = mm Nb >= 3 Nb = daàm ==> Soá lieäu ñaõ choïn thoaû maõn ñieàu kieän treân. - Moät laøn thieát keá chòu taûi - Hai hoaëc nhieàu hôn hai laøn chòu taûi: * Heä soá phaân boá löïc caét: - Với một laøn thiết kế chịu tải: - Với hai hay nhieàu laøn thiết kế chịu tải: - Kiểm tra hệ số phaân bố thỏa maõn tieâu chuẩn 22TCN272-05 đối với phạm vi aùp dụng 1800mm ≤ S ≤ 3500mm Soá lieäu choïn S = mm 450mm ≤ H ≤ 1700mm H = mm 6000mm ≤ Ltt ≤ 43000mm Ltt = mm Nb >= 3 Nb = daàm ==> Soá lieäu ñaõ choïn thoaû maõn ñieàu kieän treân. IV.2.2. Heä soá phaân boá ñoái vôùi daàm bieân: * Heä soá phaân boá momen: - Với một laøn thiết kế chịu tải: Duøng phöông phaùp ñoøn baåy Tung ñoä ñöôøng aûnh höôûnh taïi caùc ñieåm: y1 = y2 = y3 = y4 = + Với xe tải thiết kế: gTr = m(y3+y4)/2 = + Với tải trọng người đi: Beà roäng leà boä haønh: b = 1.2 m gPL = m*(y1 + y2)*b/(2*b) = + Với tải trọng laøn: glan = m(S -660)*y2/(2*3000) = - Với hai hoặc nhiều laøn thiết kế chịu tải: 2340 1700 38200 5.0 = 0.318014 = 0.541651 = 0.625 0.750 0.43 1.38 0.70 0.00 = 0.2568 1.25 0.2352 2340 1700 38200 5.0 0.250.35 1 2 . 910inM tt S S Hg L−    =        0.1250.6 2 2 . 1900inM tt S S Hg L−    =        0.10.6 1 3050inV tt S Hg L−    =        0.10.8 2 2250inV tt S Hg L−    =        2 2exM inMg eg− −= TAÛI TROÏNG LAØN 120 Y1 SV: NGOÂ ANH TUAÁN Trang 164 MSSV: 103105059 DOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: NGUYEÃN TRÖÔØNG TRUNG de - laø khoảng caùch giữa tim dầm bieân ñeán meùp ngoaøi boù vóa. Ta coù: de = - Phaïm vi aùp duïng: 0mm ≤ de ≤ 1400mm Soá lieäu thieát keá: de = thoûa 1800mm < S ≤ 3500mm S = mm Choïn gexM -2 = ginM-2 = * Heä soá phaân boá löïc caét: - Với một laøn thiết kế chịu tải: duøng phöông phaùp ñoøn baåy, keát quaû ñaõ tính ôõ treân gTr = gPL = glan = - Vôùi hai laøn hoaëc nhieàu hôn hai lan thieát keá chòu taûi: - Phaïm vi aùp duïng: 0mm ≤ de ≤ 1400mm Soá lieäu thieát keá: de = thoûa 1800mm < S ≤ 3500mm S = mm Choïn gexV-2 = ginV-2 = Baûng kết quả tính hệ số phaân bố V. XAÙC ÑÒNH NOÄI LÖÏC TAÏI CAÙC MAËT CAÉT ÑAËC TRÖNG V.1. Xaùc ñònh tónh taûi: V.1.1. Tónh taûi daàm chuû: + Xeùt ñoaïn daàm caét khaác Dieän tích maët caét ngang: Ao = m2 Tæ troïng beâtoâng daàm chuû: γc = KN/m3 Chieàu daøi ñoaïn caét khaác: Lk = m Troïng löôïng ñoaïn daàm: DCdo = Ao*γc*Lk = KN + Xeùt ñoaïn daàm ñaëc: Dieän tích maët caét ngang: A1 = m2 Chieàu daøi ñoaïn daàm ñaëc: Lñ = m DCd1 = A1*γc*Lñ = KN 0.750 1.25 0.235 0.54 0.2568 120 0.625 120 2340 120 Dầm bieân 2340 LaneTruck PL Dầm trong 0.750 0.282 0.750 1.248 1.248 0.235 1.248 0.2351.248 0.318 0.257 0.542 0.282 0.542 0.235 0.812 0.257 52.1625 0.235 0.235 Truck Lane 1.73875 1.2 25 17.26031 0.235 0.85 Hệ số phaân bố Moment Lực cắt Số laøn chất tải 1 2 1 2 0.97 8700 ede = + 2 2 0.8 3050 e exV inV dg g  − = − +    SV: NGOÂ ANH TUAÁN Trang 165 MSSV: 103105059 DOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: NGUYEÃN TRÖÔØNG TRUNG + Xeùt ñoaïn daàm coøn laïi: Dieän tích maët caét ngang: A2 = m2 DCd = A2*γc*(L - (Lk + Lñ) = KN + Xeùt vaùch ngaên (3 vaùch): Beà daày trung bình cuûa 1 vaùch ngaên: btb = (150 + 430)/2 = m DCvn = γc*(A1 - A2)*btb*3 = KN A1 = m2, laø dieän tích maët caét ngang ñoaïn daàm ñaëc. A2 = m2, laø dieän tích maët caét ngang giöõa daàm. Tónh taûi daàm chuû coi laø taûi troïng raûi ñeàu treân suoát chieàu daøi daàm: DCdc = (DCd0 + DCd1+ DCd + DCvn)/L = KN/m V.1.2. Tónh taûi baûn maët caàu: Daàm giöõa: DCbmg = γc*S*ts = KN/m Daàm bieân: DCbmb = γc*(S/2 + Sh)*ts = KN/m V.1.3. Tónh taûi daàm ngang: Soá daàm ngang: Nn = 8.0 daàm (tính treân moät nhòp) Soá daàm chuû: Nb = 5.0 daàm (tính treân moät nhòp) Dieän tích daàm ngang: Sdn = m2 beà daày daàm ngang: tdn = m V.1.4. Tónh taûi vaùn khuoân laép gheùp: Chieàu daøi ñoaïn laép vaùn khuoân Lvk = L - 2*(Lk + Lñ) = m DCvk = γc*b6*tvk*Lvk/L = KN/m b6 = m, chieàu roäng vaùn khuoân. tvk = m, chieàu daøy vaùn khuoân. V.1.5. Tænh taûi lan can, tay vòn: Tónh taûi taùc duïng xuoáng taïi töôøng chaén goàm lan can, töôøng chaén: DLlcan = KN/m Tónh taûi taùc duïng xuoáng taïi boù vóa goàm leà boä haønh, boù vóa. DLbv = KN/m V.1.6. Troïng löôïng lôùp phuû maët caàu vaø tieän ích coâng coäng: - Chieàu roäng tính toaùn: bf = mm + Lôùp beâtoâng Atphalt daøy b1: 70 mm Troïng löôïng rieâng cuûa beâtoâng Atphalt: γ1 = KN/m3 + Lôùp phoøng nöôùc daøy b2: mm γ2 = KN/m3 + Lôùp taïo doác ngang daøy trung bình b3: mm γ3 = KN/m3 DWl = b1*bf*γ1 + b2*bf*γ2 + b3*bf*γ3 = KN/m 6.24 2.944 22.5 4 34.9 0.9 25 10.0 2340 4.914 15 0.03 0.604038 0.3 = 0.287347 KN/m 16.9233 11.7 12.45 0.91472 0.29 1.7388 0.6128 24.489 0.612827 566.0989 dn dn n dn c b tt (S ×t )×NDC = γ × N ×L SV: NGOÂ ANH TUAÁN Trang 166 MSSV: 103105059 DOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: NGUYEÃN TRÖÔØNG TRUNG * Daàm bieân: Tung ñoä ñöôøng aûnh höôûng: y1 = y2 = y3 = b1 = mm b2 = mm b3 = mm de = mm S = mm Sh = mm DClcan = DLlcan*y1 + DLbv*y2 = KN/m DW = DWl*(S + Sh - b1 - b2 - b3)/S = KN/m * Daàm doïc giöõa: Ta xem nhö lan can do daàm bieân chòu DW = KN/m V.1.7. Toång tónh taûi taùc duïng leân caùc daàm doïc chuû: * Daàm giöõa: + Giai ñoaïn chöa lieân hôïp baûn maët caàu: DCdc = KN/m + Giai ñoaïn khai thaùc: DCdcg = DCdc + DCbmg + DCdn + DCvk = KN/m DW = KN/m * Daàm bieân: + Giai ñoaïn chöa lieân hôïp baûn maët caàu: DCdc = KN/m + Giai ñoaïn khai thaùc: DCdcb = DCdc + DCbmb + DCdn + DClcan + DCvk = KN/m DW = KN/m 1.094 1.05 12.58074 300 1000 200 120 2340 1320 42.845 4.536 4.536 4.914 16.923 29.5147 4.914 16.923 1.5 y3 de y2 1 y1 DWl DLbvDLlcan b1 b2 b3 SV: NGOÂ ANH TUAÁN Trang 167 MSSV: 103105059 DOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: NGUYEÃN TRÖÔØNG TRUNG V.2. Hoaït taûi: V.2.1 Xe taûi thieát keá: + Taûi troïng caùc truïc: P1 = KN P2 = KN P3 = KN V.2.2. Taûi troïng laøn: + Taûi phaân boá 3m theo phöông ngang caàu Wl = KN/m V.2.3. Xe hai truïc: + Taûi troïng caùc truïc: Pt1 = KN Pt2 = KN V.2.4. Taûi ngöôøi ñi boä: = KN/m2 LBH roäng: = m wp = KN/m V.3. Ñöôøng aûnh höôûng momen vaø löïc caét taïi caùc maët caêt ñaët tröng: V.3.1. Xaùc ñònh caùc maët caét ñaët tröng - Xeùt caùc maët caét ñaëc tröng goàm: + Mat caét goái: xo = m + Maët caét taïi vò trí dv (0.72h): x1 = m h = mm, chieàu cao daàm keå caû baûn maët caàu. + Maët caét khoâng dính baùm 1: x2 m + Maët caét khoâng dính baùm 2: x3 m + Maët caét Ltt/4: x4 = m + Maët caét Ltt/2: x5 = m V.3.2. Xaùc ñònh ñöôøng aûnh höôûng noäi löïc taïi caùc maët caét: 3.00 6.00 1.37 1900 3.00 1.20 3.6 0.00 110 110 9.30 35 145 145 9.55 19.1 35 KN 145KN 145KN 4.3m 4.3m ñeán 9m 600mm noùi chung 300mm khi tính baûn haång laøn thieát keá 3500m WL Pt2 1.20m Pt1 SV: NGOÂ ANH TUAÁN Trang 168 MSSV: 103105059 DOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: NGUYEÃN TRÖÔØNG TRUNG Baûng giaù trò dieän tích ñöôøng aûnh höôûng momen taïi caùc maët caét. Baûng giaù trò dieän tích ñöôøng aûnh höôûng löïc caét taïi caùc maët caét. V.3.3. Xaùc ñònh noäi löïc taïi caùc maët caét do tænh taûi: Thieân veà an toaøn ta laáy taûi troïng taùc duïng leân daàm bieân ñeå tính. Baûng giaù trò momen do tænh taûi taïi caùc maët caét. Ltt (m) xi (m) 5 38.2 3 38.2 6.00 32.2 Mặt cắt 32.2 13.57 0.47 13.10 Momen do tænh taûi keát caáu: M = D*ΩM (KN.m) 97 Mặt cắt 5 25 53 137 182 Löïc caét Đường ảnh hưởng Ω(+) 19.10 17.80 0 9.55 Ltt -xi (m) Đường ảnh hưởng Momen ΩM 38.2 38.2 38.2 38.2 0 1 2 4 19.10 38.2 36.8 35.2 28.7 19.1 0.00 1.37 3.00 Mặt cắt Ltt (m) xi (m) 4 38.2 9.55 1 38.2 1.32 0 19.1 28.7 4.78 2 38.2 3.00 35.2 3 38.2 6.00 38.2 0.00 5 38.2 19.10 36.9 10.74 38.2 ΩV 0.00 0.02 0.12 Ω(-) 16.22 Ltt -xi (m) 4.78 19.10 17.78 16.10 9.55 0.00 1.19 Lôùp phuû maët caàu 4.536 620.5 1215.3 438.18 1721.112.581 239.5 Giaù trị D.(KN/m) Tải trọng kết cấu 2294.8 827.4 0 1 2 3 25 ΩV 0.00 316.95 114.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 Bản mặt cầu Dầm ngang Vaùn khuoân Lan can + tay vòn 16.923 0.00 664.3 426.35 313.65 7.24 15.22 12.450 0.287 0.604 31.9 657.4 15.2 53 4 97 82.6 1202.7 27.758 58.35 182 52.4 110.2 2270.9 137 1703.2 39.3 Dầm chủ 3086.9893.6 2315.21634.8 SV: NGOÂ ANH TUAÁN Trang 169 MSSV: 103105059 DOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: NGUYEÃN TRÖÔØNG TRUNG Baûng giaù trò löïc caét do tænh taûi taïi caùc maët caét. V.3.4. Xaùc ñònh noäi löïc taïi caùc maët caét do hoaït taûi: a. Momen do taûi troïng xe thieát keá, xe hai truïc, taûi troïng laøn vaø ngöôøi ñi boä gaây ra. Momen do taûi troïng xe thieát keá: ra. Momen do taûi troïng xe thieát keá: ra. Momen do taûi troïng laøn thieát keâ: Momen do taûi troïng ngwôøi ñi boä: Y1, Y2, Y3, laø tung ñoä ñöôøng aûnh höôûng döôùi taûi troïng caùc baùnh xe P1, P2, P3. Wl, Wp, laø taûi troïng laøn xe thieát keù vaø taûi troïng ngöôøi ñi boä. ΩM, laø dieän tích ñöôøng aûnh höôûng taïi maët caét ñang xeùt. Baûng giaù trò momen do xe taûi thieát keá taïi caùc maët caét. P1 KN 35 35 35 35 35 35 3.71 4.38 73.0 5.06 826 3.8 7.9 164.8 59.4 2.7 0.0 5.8 Tải trọng kết cấu Giaù trị D.(KN/m) Löïc caét do tænh taûi keát caáu: V = D*ΩV (KN) Mặt cắt 3 13.10 4 19.10 9.55 0.00 5 ΩM 0 1 2 17.78 16.10 300.90 9.7 221.36 163.1 272.5 221.7 200.4 161.6 0.0Dầm chủ 16.923 0.287 323.24 Bản mặt cầu 12.450 237.80 43.3 4.6 202.5Lan can + tay vòn 12.581 Dầm ngang 5.49 Vaùn khuoân 0.604 11.54 10.74 5.11 240.29 223.69 118.9 0.0 0.0 0.0120.1 Mặt cắt Y2 Lôùp phuû maët caàu 4.536 86.64 80.65 Y3Y1 Xe tải thiết kế 0.0 145 P3 (KN) 145 145.0 145.0 145 145.0 145.0 145.0 5 0 1 2 7.40 0.00 4 3 2.09 1.01 5.01 7.16 9.55 20976.09 0.00 1.32 145.0 145.0 2.43 2.76 0.00 1.17 2717 Đường ảnh hưởng 7.40 MllTr (KNm) 0 396 1499 145 P2 (KN) 145 = + +llTr 1 1 2 2 3 3M Y P Y P Y P = Ωl l MM w = +llTa 1 1 2 2M Y P Y P = ΩP P MM w P2P3 P1 P2P3 P1 P2P3 P1 P2P3 P1 P2P3 P1 SV: NGOÂ ANH TUAÁN Trang 170 MSSV: 103105059 DOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: NGUYEÃN TRÖÔØNG TRUNG Baûng giaù trò momen do taûi troïng laøn vaø ngöôøi ñi boä. Baûng giaù trò momen do xe hai truïc thieát keá taïi caùc maët caét. b. Löïc caét do taûi troïng xe thieát keá, xe hai truïc, taûi troïng laøn vaø ngöôøi ñi boä gaây ra. Löïc caét do taûi troïng xe thieát keá: ra. Löïc caét do taûi troïng xe thieát keá: ra. Löïc caét do taûi troïng laøn thieát keâ: Löïc caét do taûi troïng ngwôøi ñi boä: 3 5.06 4 2035.0110.0 285.5 597.8 110.0 0 0.00 110.0 1091.9 0.00 110.0 1.28 Mặt cắt Đường ảnh hưởng Y1 Xe hai truïc thieát keá Y2 4 9.3 3 53 9.3 97 9.3Wl.(KN/m) 25 Wp.(KN/m) 0 1 9.3 3.6 3.6 0.00 491.0 190.1 898.4 2 3.6 347.8 2.67 4.87 7.16 6.86 Maêït caét ΩM 2 2.76 1 1.32 Ml.(KN.m) Mp.(KN.m) 0.0 90.7 5 1696.4 656.7 110.0 110.0 9.3 3.6 9.3 3.6 110.0 5 8.95 9.55 110.0 137 182 0.0 1272.3 492.5 110.0 MllTa (KNm) P1 (KN) P2 (KN) 0.0 234.3 3.6 110.0 110.0 110.0 1542.8 P2P1 P2P1 P2P1 P2P1 = + +llTr 1 1 2 2 3 3V Y P Y P Y P = +llTa 1 1 2 2V Y P Y P = Ωl l VV w = ΩP P VV w P2P1 SV: NGOÂ ANH TUAÁN Trang 171 MSSV: 103105059 DOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: NGUYEÃN TRÖÔØNG TRUNG Baûng giaù trò löïc caét do xe taûi thieát keá taïi caùc maët caét. P1 KN 35 35 35 35 35 35 Baûng giaù trò löïc caét do taûi troïng laøn vaø ngöôøi ñi boä. Baûng giaù trò löïc caét do xe hai truïc thieát keá taïi caùc maët caét. 181.99 110.0 161.54110.0 106.54 110.0 110.0 61.1 3 0.84 0.81 0 1.00 0.97 Y2 80.1 73.0 13.57 9.3 4.5 126.2 145.0 145 Xe tải thiết kế P3 (KN) 0.775 3 0.618 0.730 0.843 250 3 0.887 1.000 Y3Y2 301145.0 P2 (KN) VllTr (KN) 145 2901 0.740 0.853 0.965 Mặt cắt Đường ảnh hưởng Y1 145 0 2 0.696 0.809 145.0 145 275 4 0.525 0.637 0.750 145.0 145.0 220 0.921 145.0 5 0.275 0.387 0.500 VllTa (KN) 145.0 145 4 5 10.74 4.78 44.4 138 48.3 216.54 110.0 208.94 110.0 199.27 4 0.75 0.72 0.89 1 2 0.50 0.47 0.92 0.97 0.93 Xe hai truïc thieát keá Y1 99.9 Maêït caét 0 Wl.(KN/m) 9.3 ΩV 19.10 17.80 16.22 4.5 4.5 9.3 9.3 Vl.(KN) 177.6 9.3 9.3 4.5 4.5 165.6 150.8 Wp.(KN/m) 4.5 Vp.(KN) 86.0 5 2 1 Mặt cắt Đường ảnh hưởng 21.5 110.0 110.0110.0 110.0 110.0 P1 (KN) P2 (KN) 110.0 P2P3 P1 P2P3 P1 P2P3 P1 P2P3 P1 P2P3 P1 P2P1 P1 P2 P2P1 P2P1 P2P1 P2P3 P1 P2P1 SV: NGOÂ ANH TUAÁN Trang 172 MSSV: 103105059 DOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: NGUYEÃN TRÖÔØNG TRUNG V.3.5. Toå hôïp noäi löïc taïi caùc maët caét do hoaït taûi (xeùt ñeán heä soá phaân boá taûi troïng): a. Momen do hoaït taûi sinh ra: + Ñoái vôùi daàm bieân: Baûng toång hôïp momen do xe taûi thieát keá vaø xe hai truïc thieát keá. Baûng toång hôïp momen do taûi troïng laøn vaø taûi troïng ngöôøi ñi boä MIITr, MIITa, Ml, Mp, laø momen do xe taûi, xe hai truïc, taûi troïng laøn vaø ngöôøi ñi boä gaây ra. gMTr,Ta, gMl, gMp, laø heä soá phaân boá taûi troïng theo momen xe taûi thieât keá, taûi troïng laøn, taûi ngöôøi ñi boä. + Ñoái vôùi daàm trong: Baûng toång hôïp momen do hoaït taûi sinh ra. 1092 0.542 434.00 0.00 0.542 (1)*gMl (2)*gMp 811.67 591.45 614.63 819.51 0.235 55.11 113.19 1.248 1.248 1.248 0.235 1.248 5 1696.37 656.66 398.990.235 190.08 115.49 4 1272.27 492.49 299.24 3 898.38 347.76 211.30 Mặt cắt 237.22 0.235 0.235 1 234.30 90.70 1.248 2 491.04 0 0.00 0.00 0.000.235 1.248 M (tieâu chuaån)KN.m M(xeùt hệ số gM)KN.m Ml MP Ml MP Heä soá gMl gMp(1) (2) 1471.53 0.00 154.62 323.80 835.63 1102.26 0.00 214.26 2035 0.0 285 5 0.0 396 826 2097 2717 0 1 2 4 (1) Mặt cắt 3 1499 (2) 598 1543 Hệ số gM M (tieâu chuaån)KN.m 0.542 0.542 0.542 0.542 Mll.Tr. Mll.Ta M(xeùt hệ số gM)KN.m Mll.Tr Mll.Ta (1)*gM (2)*gM 447.31 1135.67 M (tieâu chuaån)KN.m 0 1 2 4 5 Mặt cắt M(xeùt hệ số gM)KN.m gMl gMTr,Ta Mll.Tr Mll.Ta Ml Hệ số (1)*(b) (2)*(b) (3)*(a)(1) (2) (3) (a) 0.00 0.00 0.000.0 0.0 0.0 0.235 MlMll.TaMll.Tr. 0.542 (b) 395.6 285.5 234.3 0.235 0.542 214.26 154.62 55.11 299.242096.7 1542.8 1272.3 0.235 211.301498.5 1091.9 898.4 0.235 398.992716.8 2035.0 1696.4 0.235 323.80 3 825.8 597.8 491.0 0.542 811.67 591.45 115.490.235 0.542 447.31 0.542 1471.53 1102.26 0.542 1135.67 835.63 SV: NGOÂ ANH TUAÁN Trang 173 MSSV: 103105059 DOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: NGUYEÃN TRÖÔØNG TRUNG MIITr, MIITa, Ml, Mp, laø momen do xe taûi, xe hai truïc, taûi troïng laøn vaø ngöôøi ñi boä gaây ra. gMTr,Ta, gMl, gMp, laø heä soá phaân boá taûi troïng theo momen xe taûi thieât keá, taûi troïng laøn, taûi ngöôøi ñi boä. b. Löïc caét do hoaït taûi sinh ra: + Ñoái vôùi daàm bieân: Baûng toång hôïp löïc caét do xe taûi thieát keá vaø xe hai truïc thieát keá. Baûng toång hôïp löïc caét do taûi troïng laøn vaø taûi troïng ngöôøi ñi boä + Ñoái vôùi daàm trong: Baûng toång hôïp löïc caét do hoaït taûi sinh ra. 1.248 23.50 60.34 5 44.41 21.49 0.235 1.248 10.44 26.82 4 99.92 48.35 0.235 1.248 38.94 99.98 2 150.83 72.98 0.235 1.248 35.47 91.08 1 165.57 80.11 0.235 (1)*gVl (2)*gVP 0 177.63 85.95 0.235 1.248 41.78 107.27 Heä soá V (xeùt hệ số gM)KN Vl VP gVl gVp Vl VP (1) (2) 121.16 5 138.30 106.54 0.750 103.72 79.91 4 219.55 161.54 0.750 0.750 217.17 164.66 187.31 156.71 2 275.27 199.27 0.750 206.45 149.45 1 289.57 208.94 V(xeùt hệ số gM)KN Mặt cắt V (tieâu chuaån)KN Hệ số gV Vll.Tr. Vll.Ta (1) (2) (2)*gV 0.750 225.60 162.41 Vll.Ta (1)*gV Vll.Tr 0 300.80 Mặt cắt V (tieâu chuaån)KN Mặt cắt 216.54 V (tieâu chuaån)KN Hệ số V(xeùt hệ số g)KN Vll.Tr. Vll.Ta gVl gTr,Ta Vll.Tr Vll.Ta Vl (1) (2) (3) (d) (e) (1)*(e) (2)*(e) (3)*(d) 0 300.80 216.54 177.63 0.235 0.750 225.60 162.41 41.78 1 289.57 208.94 165.57 0.235 0.750 217.17 156.71 38.94 2 275.27 199.27 150.83 0.235 0.750 206.45 149.45 35.47 4 219.55 161.54 99.92 0.235 0.750 164.66 121.16 23.50 0.750 103.72 79.915 138.30 106.54 44.41 10.44 Vl 0.235 3 249.75 181.99 0.750 136.49 3 126.21 61.07 0.235 1.248 29.69 76.22 3 249.75 181.99 126.21 0.235 0.750 187.31 136.49 29.69 SV: NGOÂ ANH TUAÁN Trang 174 MSSV: 103105059 DOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: NGUYEÃN TRÖÔØNG TRUNG Töø baûng toå hôïp noäi löïc do hoaït taûi sinh ra cho thaáy toå hôïp xe taûi thieát keá + taûi troïng laøn + ngöôøi ñi boä laø toå hôïp khoáng cheá ñeå tính toaùn. + Ñoái vôùi daàm bieân: * Momen do họat tải sinh ra: MLL = Mll.Tr*1.25 + ML + Mp * Lực cắt do hoạt tải sinh ra VLL = Vll.Tr*1.25 +VL + Vp (1.25 laø heä soá xung kích, ñoái vôùi ngöôøi ñi boä vaø taûi troïng laøn khoâng xeùt heä soá xung kích). Baûng toång hôïp noäi löïc do hoaït taûi khoáng cheá sinh ra. + Ñoái vôùi daàm trong: (khoâng xeùt ngöôøi ñi boä) * Momen do họat tải sinh ra: MLL = Mll.Tr*1.25 + ML * Lực cắt do hoạt tải sinh ra VLL = Vll.Tr*1.25 +VL (1.25 laø heä soá xung kích, ñoái vôùi taûi troïng laøn khoâng xeùt heä soá xung kích). Baûng toång hôïp noäi löïc do hoaït taûi khoáng cheá sinh ra. Momen (KN.m) Lực cắt (KN) V.3.6. Toå hôïp noäi löïc taïi caùc maët caét do tænh taûi: + Ñoái vôùi daàm bieân: MDC ,VDC : momen vaø lực cắt sinh ra do: + Daàm chuû + Baûn maët caàu + Daàm ngang + Vaùn khuoân laép gheùp 289.66 166.92 Momen (KN.m) Lực cắt (KN) VLL 431.04 410.39 384.62 23.50 10.44 60.34 26.82 Vl 41.78 38.94 35.47 Vp 107.27 99.98 91.08 1 2 4 5 164.66 103.72 0.0 214.3 447.3 1135.7 1471.5 0.0 0.0 113.2 Vll.Tr 225.60 217.17 206.45 Mặt cắt Mll.Tr Ml Mp MLL 0 299.2 115.5 55.1 0.00 436.12 911.85 2333.46 399.0 3057.91 237.2 614.6 819.5 Mặt cắt Mll.Tr Ml MLL Vll.Tr Vl VLL 0 0.0 0.0 0.00 225.60 41.78 323.78 1 214.3 55.1 322.93 217.17 38.94 310.41 35.47 293.54 4 1135.7 299.2 1718.83 164.66 23.50 229.33 2 1471.5 399.0 2238.40 206.45447.3 115.5 674.63 10.44 140.105 3 811.7 211.3 434.0 1659.89 187.31 29.69 76.22 3 811.7 211.3 1225.88 340.04 187.31 29.69 263.83 103.72 SV: NGOÂ ANH TUAÁN Trang 175 MSSV: 103105059 DOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: NGUYEÃN TRÖÔØNG TRUNG + Vaùch ngaên MDW ,VDW : momen vaø lực cắt sinh ra do: + Lan can tay vòn + Gôø chaén + Lôùp phuû maët caàu vaø tieän ích khaùc Baûng toång hôïp noäi löïc do tænh taûi sinh ra. + Ñoái vôùi daàm trong: MDC ,VDC : momen vaø lực cắt sinh ra do: + Daàm chuû + Baûn maët caàu + Daàm ngang + Vaùn khuoân laép gheùp + Vaùch ngaên MDW ,VDW : momen vaø lực cắt sinh ra do: + Lôùp phuû maët caàu vaø tieän ích khaùc Baûng toång hôïp noäi löïc do tænh taûi sinh ra. V.3.7. Toå hôïp noäi löïc taïi caùc maët caét do tænh taûi vaø hoaït taûi: a. Heä soá taûi troïng: Thoáng keâ heä soá taûi troïng trong caùc toå hôïp 1 1.5 1 TTGH Cöôøng ñoä1 Söû duïng Moûi Baûn thaân KC Lôùp phuû, khaùc (Hoaït taûi xe) 1.75 DC DW LL IM 0.000 VDW 326.930 304.336 275.579 163.465 0.0003122.178 Lực cắt VDC 578.056 538.107 487.262 289.028 1215.299 339.580 224.229 1597.978 4140.329 Mặt cắt Momen MDC MDW 903.764 2341.634 3 2504.077 5520.439 0.000 431.223 0 1 2 4 5 0.000 762.462 Heä soá taûi troïng - - 0.75 0.75 1.25 1 1.25 1 (Xung kích) Mặt cắt Momen Lực cắt MDC MDW VDC VDW 0 0.000 114.276 578.056 1 762.462 538.107 80.650 43.319 2 1597.978 239.501 487.262 3 4140.329 620.542 289.028 4 5520.439 827.389 0.000 0.000 0.00 2923.573 438.178 396.468 73.030 86.638 59.4222 SV: NGOÂ ANH TUAÁN Trang 176 MSSV: 103105059 DOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: NGUYEÃN TRÖÔØNG TRUNG Thoáng keâ heä soá söùc khaùng Uoán (Φf) Caét (Φv) Goái (Φb) Neo chòu caét (Φsc) Heä soá ñieàu chænh taûi troïng η = ηd*ηr*ηl ≥ 0.95 Thoáng keâ heä soá ñieàu chænh taûi troïng. Cöôøng ñoä Söû duïng b. Toå hôïp taûi troïng: Traïng thaùi giôùi haïn cöôøng ñoä: * Momen do tỉnh tải vaø hoạt tải gaây ra: M = 1.25*MDC + 1.5*MDW + 1.75*MLL * Lực cắt do tỉnh tải vaø hoạt taûi gaây ra: V = 1.25*VDC + 1.5*VDW + 1.75*VLL + Ñoái vôùi daàm bieân: Baûng toång hôïp noäi löïc do hoaït taûi vaø tænh taûi sinh ra (TTGHCÑ). + Ñoái vôùi daàm trong: Baûng toång hôïp noäi löïc do hoaït taûi vaø tænh taûi sinh ra (TTGHCÑ). 1967.29 1113.39 5 5520.4 3122.2 3057.9 16935.15 0.00 0.00 166.92 292.10 12771.42 289.03 163.46 289.664 4140.3 2341.6 2333.5 1847.32 2 1598.0 903.8 911.8 4948.85 487.26 275.58 384.62 1695.54 431.04 1 762.5 431.2 436.1 2363.12 538.11 304.34 410.39 0.00 578.06 326.93 Heä soá dö thöøa ηr η Heä soá taûi troïng ηI 1.05 VDW 1.0 0 0.0 0.0 0.0 1.0 KAD 0.95 1.0 1.0 Heä soá deûo ηd Heä soásöùc khaùng 1 1 1.0 1 Loaïi söùc khaùng 1.0 0.85 Mặt cắt Momen (KN.m) Lực cắt (KN) MDC MDW MLL M VDC VVLL 1.0 KAD Moûi 0.95 Mặt cắt Momen (KN.m) Lực cắt (KN) MDC MDW MLL M VDC VDW VLL V 0 0.0 0.0 0.0 0.00 578.06 86.64 323.78 1419.13 1 762.5 114.3 322.9 1689.62 538.11 80.65 310.41 1336.83 2 1598.0 239.5 674.6 3537.32 487.26 73.03 293.54 1232.32 4 4140.3 620.5 1718.8 9114.18 289.03 43.32 229.33 827.58 5 5520.4 827.4 2238.4 12058.83 0.00 0.00 140.10 245.17 3 2504.1 1215.3 1659.9 7857.85 339.58 224.23 340.04 1355.89 3 2923.6 438.2 1225.9 6457.03 396.47 59.42 263.83 1046.41 SV: NGOÂ ANH TUAÁN Trang 177 MSSV: 103105059 DOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: NGUYEÃN TRÖÔØNG TRUNG Traïng thaùi giôùi haïn söû duïng: * Momen do tỉnh tải vaø hoạt tải gaây ra: M = 1.0*MDC + 1.0*MDW + 1.0*MLL * Lực cắt do tỉnh tải vaø hoạt taûi gaây ra: V = 1.0*VDC + 1.0*VDW + 1.0*VLL + Ñoái vôùi daàm bieân: Baûng toång hôïp noäi löïc do hoaït taûi vaø tænh taûi sinh ra (TTGHSD). + Ñoái vôùi daàm trong: Baûng toång hôïp noäi löïc do hoaït taûi vaø tænh taûi sinh ra (TTGHSD). Traïng thaùi giôùi haïn moûi vaø phaù hoaïi gioøn: * Taûi troïng tính moõi laø moät xe taûi thieát keá hoaëc laø caùc truïc cuûa noù ñöôïc quy ñònh trong Ñieàu 3.6.1.2.2, nhöng vôùi khoaûng caùch khoâng ñoåi laø 9m giöõa caùc truïc 145KN. Khi ñoù phaûi xeùt heä soá phaân boá ngang cho moät laøn thieát keá. 903.85 8815.42 166.9211700.52 0.00 0.00 166.925 5520.4 3122.2 3057.9 4 4140.3 2341.6 2333.5 289.03 163.46 289.66 742.16 5379.26 339.58 224.23 340.043 2504.1 1215.3 1659.9 1336.03 1 762.5 431.2 436.1 1629.81 538.11 304.34 410.39 1252.83 VLL V 0 0.0 0.0 0.0 0.00 578.06 326.93 431.04 Mặt cắt Momen (KN.m) Lực cắt (KN) MDC MDW MLL M VDC VDW Mặt cắt Momen (KN.m) Lực cắt (KN) MDC MDW MLL M VDC VDW VLL V 0 0.0 0.0 0.0 0.00 578.06 86.64 323.78 988.47 1 762.5 114.3 322.9 853.83 1199.67 538.11 80.65 310.41 2 1598.0 239.5 674.6 4 4140.3 620.5 1718.8 6479.70 289.03 43.32 229.33 561.67 5 5520.4 827.4 2238.4 8586.23 0.00 0.00 140.10 140.10 2 1598.0 903.8 911.8 719.72 3413.59 487.26 275.58 384.62 929.17 2512.11 487.26 73.03 293.54

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf06. DAM CHINH1.pdf
 • rarban ve.rar
 • xls08.TKKT_TRU28,33,41,45.sua.xls
 • pdf07.TKKT_MO_CAU_xong.pdf
 • pdf08.TKKT_TRUCAU.sua.pdf
 • pdf10.ban lien tuc nhiet.pdf
 • pdf06.DAM CHINH2.pdf
 • pdf02.CAU THEP.pdf
 • pdf03.PIII_DAM SUPER T.pdf
 • pdf01.DAM CHU_PI.pdf
 • pdf05.PATKKT_BMC+DAM NGANG.pdf
 • pdf05.PATKKT_LANCAN.pdf
 • pdf01.PI_SOBO_CAU BT_UST.pdf
 • pdf01.DAM NGANG-PI.pdf
 • pdf01 PHAN I.pdf
 • pdf09.THI CONG_CAU_OK.pdf
 • pdf02.CAU THEP2.pdf
 • pdf04.PA_SOSANH_PA.pdf
Tài liệu liên quan