Chuyên đề Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại nhà xuất bản âm nhạc Dihavina

Mỗi hình thức kế toán khác nhau thì hệ thống sổ kế toán sẽ khác nhau tuỳ đặc điểm kinh doanh và điều kiện của mình mà doanh nghiệp có thể áp dụng một trong các hình thức kế toán sau:

Hình thức Nhật ký chứng từ.

Hình thức Nhật ký chung.

Hình thức Nhật ký sổ cái.

Hình thức Chứng từ ghi sổ.

Với hình thức nhật ký chung, kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng sử dụng những sổ kế toán sau:

Sổ chi tiết các TK511, TK512, TK131, TK911.

Sổ cái các TK511, TK512, TK632, TK911.

Sổ Nhật ký chung

Sổ Nhật ký đặc biệt

Các báo cáo tài chính như: Báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán.

 

docx58 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 21/06/2013 | Lượt xem: 1097 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại nhà xuất bản âm nhạc Dihavina, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thoả mãn tất cả năm điều kiện sau: Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền quyền sở hữu sản phẩm hàng hoá cho người mua. Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá. Doanh thu xác định tương đối chắc chắn. Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng. Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. Kế toán doanh thu bán hàng của doanh nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc sau: Đối với sản phẩm, hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, doanh thu bán hàng là giá bán chưa có thuế GTGT. Đối với sản phẩm, hàng hoá không thuộc diện chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì doanh thu bán hàng là tổng giá thanh toán. Đối với sản phẩm, hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế xuất khẩu thì doanh thu bán hàng là tổng giá thanh toán (bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế xuất khẩu). Những doanh nghiệp nhận gia công hàng hoá vật tư thì chỉ phản ánh vào doanh thu bán hàng số tiền gia công thực tế được hưởng, không bao gồm giá trị vật tư hàng hoá nhận gia công. Đối với hàng hoá nhận bán đại lý, ký gửi theo phương thức bán đúng giá hưởng hoa hồng thì hạch toán vào doanh thu bán hàng phần hoa hồng bán hàng mà doanh nghiệp được hưởng. Trường hợp bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp thì doanh nghiệp ghi nhận doanh thu bán hàng theo giá bán trả ngay và ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính về phần lãi tính trên khoản trả nhưng trả chậm phù hợp với thời điểm ghi nhận doanh thu được xác định. Những sản phẩm hàng hoá được xác định là tiêu thụ, nhưng vì lý do về chất lượng, về qui cách kỹ thuật... người mua từ chối thanh toán, gửi trả lại người bán hoặc yêu cầu giảm giá và được doanh nghiệp chấp nhận, hoặc người mua hàng với khối lượng lớn được chiết khấu thương mại thì các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng này được theo dõi riêng biệt. + Phương pháp trực tiếp: Thuế GTGT phải nộp = GTGT hàng hóa dịch vụ bán ra x Thuế xuất thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ bán ra III) Kế toán xác định kết quả bán hàng : Kế toán chi phí bán hàng: Để phục vụ cho quá trình tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá được thuận lợi đạt được những mục tiêu danh lợi đã đặt ra, doanh nghiệp phải bỏ ra các chi phí để thực hiện công tác tiếp thị quảng cáo, bao gói, chi phí bảo hành, vận chuyển thành phẩm, hàng hoá... gọi chung là chi phí bán hàng. Nói một cách cụ thể hơn chi phí bán hàng là chi phí lưu thông và chi phí tiếp thị phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm. Theo qui định hiện hành, chi phí bán hàng của doanh nghiệp được phân thành các loại sau: - Chi phí nhân viên. - Chi phí vật liệu bao bì. - Chi phí dụng cụ đồ dùng. - Chi phí khấu hao tài sản cố định. - Chi phí bảo hành sản phẩm hàng hoá. - Chi phí dịch vụ mua ngoài. - Chi phí bằng tiền khác. - Chi phí bán hàng là chi phí thời kỳ nên khi phát sinh chi phí bán hàng trong kỳ phải tiến hành phân loại và tổng hợp theo qui định. Cuối kỳ hạch toán, chi phí bán hàng cần được phân bổ, kết chuyển để xác định kết quả sản xuất kinh doanh. Việc tính toán phân bổ và kết chuyển chi phí bán hàng được vận dụng tuỳ theo loại hình và điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp sản xuất, trường hợp có chu kỳ sản xuất kinh doanh dài, trong kỳ không có sản phẩm tiêu thụ (hoặc sản phẩm tiêu thụ ít) thì cuối kỳ kết chuyển toàn bộ chi phí bán hàng sang theo dõi ở chi phí chờ kết chuyển. Chi phí bán hàng phân bổ cho hàng còn lại cuối kỳ được tính theo công thức sau: Chi phí bán hàng phân bổ cho hàng còn lại = Chi phí bán hàng cần phân bổ còn đầu kỳ + Chi phí bán hàng cần phân bổ phát sinh trong kỳ x Trị giá vốn của hàng còn lại cuối kỳ Trị giá vốn của hàng xuất bán trong kỳ + Trị giá vốn của hàng còn lại cuối kỳ Từ đó xác định phần chi phí bán hàng phân bổ cho hàng đã bán trong kỳ theo công thức : Chi phí bán hàng phân bổ cho hàng đã bán trong kỳ = Chi phí bán hàng phân bổ cho hàng còn lại đầu kỳ + Chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ - Chi phí bán hàng phân bổ cho hàng còn lại cuối kỳ 2) Chi phí quản lý doanh nghiệp: Chi phí quản lý doanh nghiệp là toàn bộ chi phí có liên quan đến hoạt động quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và quản lý điều hành chung toàn doanh nghiệp. Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm nhiều khoản cụ thể có nội dung công dụng khác nhau. Theo qui định hiện hành, chi phí quản lý doanh nghiệp được chia thành các loại sau: - Chi phí nhân viên quản lý. - Chi phí vật liệu quản lý. - Chi phí đồ dùng văn phòng. - Chi phí khấu hao tài sản cố định. - Thuế, phí, lệ phí. - Chi phí dự phòng. - Chi phí dịch vụ mua ngoài. - Chi phí bằng tiền khác. 3) Kế toán kết quả bán hàng: Kết quả bán hàng là kết quả chênh lệch giữa doanh thu bán hàng thuần (doanh thu thuần) với giá vốn của hàng đã bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho hàng bán ra trong kỳ. Trong đó, doanh thu thuần là doanh thu bán hàng sau khi đã trừ đi các khoản làm giảm doanh thu như: giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, chiết khấu thương mại, thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu. Kết quả bán hàng = Doanh thu thuần - Giá vốn hàng bán - Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho hàng bán ra trong kỳ. IV) Sổ sách kế toán sử dụng 1) Chứng từ sử dụng Quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng sử dụng các chứng từ sau: Phiếu xuất kho. Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. Biên bản vận chuyển vật tư sản phẩm hàng hoá. Hoá đơn GTGT sử dụng cho doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế. Hoá đơn bán hàng thông thường dùng trong trường hợp doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Bảng kê bán lẻ hàng hoá dịch vụ. Hoá đơn tự in, chứng từ đặc thù. Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi. Chứng từ trả hàng, trả tiền tính thuế. Biên bản kiểm nhận sản phẩm hàng hoá bị trả lại, phiếu nhập hàng bán bị trả lại 2 Tài khoản sử dụng Chủ yếu sử dụng các tài khoản: TK156, TK157, TK632, TK511, TK512, TK521, TK531, TK532, TK641, TK642, TK911. Ngoài ra còn sử dụng các tài khoản như: TK3387, TK131, TK333, TK111, TK112... Nội dung một số tài khoản như sau: TK156 - Hàng hoá: Phản ánh số hiện có và tình hình biến động của hàng hoá. TK156 có ba tài khoản cấp hai như sau: TK1561 - Trị giá mua hàng hoá. TK1562 - Chi phí thu mua. TK1567 - Hàng hoá bất động sản. TK157 - Hàng gửi bán: Phản ánh giá trị thành phẩm, hàng hoá, lao vụ dịch vụ hoàn thành đã gửi cho khách hàng hoặc nhờ bán đại lý, ký gửi nhưng chưa được chấp nhận thanh toán. TK511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán của hoạt động sản xuất kinh doanh từ các giao dịch nghiệp vụ bán hàng và cung cấp dịch vụ. TK511 không có số dư cuối kỳ và được chia làm các tài khoản cấp hai: TK5111 - Doanh thu bán hàng hoá. TK5112 - Doanh thu bán thành phẩm. TK5113 - Doanh thu cung cấp dịch vụ. TK5114 - Doanh thu trợ cấp trợ giá. TK5117 – Doanh thu kinh doanh bất động sản. TK512 - Doanh thu nội bộ. Phản ánh tình hình bán hàng trong nội bộ doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập (giữa các đơn vị chính với các đơn vị phụ thuộc và giữa các đơn vị phụ thuộc với nhau). Tài khoản này không có số dư cuối kỳ và được chi tiết thành ba tài khoản cấp hai: TK5121 - Doanh thu bán hàng hoá. TK5122 - Doanh thu bán các sản phẩm. TK5123 - Doanh thu cung cấp dịch vụ. TK521 - Chiết khấu thương mại. Phản ánh khoản chiết khấu thương mại mà doanh nghiệp đã giảm trừ hoặc đã thanh toán cho người mua sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ với khối lượng lớn theo thoả thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trong hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá hoặc cam kết bán hàng. Tài khoản này không có số dư cuối kỳ và được mở thành ba tài khoản cấp hai: TK5211 - Chiết khấu hàng hoá. TK5212 - Chiết khấu thành phẩm. TK5213 - Chiết khấu dịch vụ. TK531 - Hàng bán bị trả lại. Phản ánh trị giá hàng bán bị trả lại do sai qui cách, kém phẩm chất, không đúng hợp đồng và kết chuyển trị giá hàng bán bị trả lại sang TK511,TK512 để giảm doanh thu bán hàng. Tài khoản này không có số dư cuối kỳ. TK532 - Giảm giá hàng bán. Phản ánh số tiền giảm giá cho khách hàng và kết chuyển số tiền giảm giá sang TK511, TK512 để giảm doanh thu bán hàng. Tài khoản này không có số dư cuối kỳ. TK632 - Giá vốn hàng bán. Phản ánh trị giá vốn hàng hoá thành phẩm, dịch vụ đã bán trong kỳ và kết chuyển trị giá vốn hàng bán sang TK911. TK 632 không có số dư cuối kỳ. TK641 - Chi phí bán hàng. Tài khoản này dùng để tập hợp và kết chuyển các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, lao vụ dịch vụ. TK641 không có số dư cuối kỳ và được mở chi tiết thành bảy tài khoản cấp hai: TK6411 - Chi phí nhân viên. TK6412 - Chi phí vật liệu bao bì. TK6413 - Chi phí dụng cụ, đồ dùng. TK6414 - Chi phí khấu hao tài sản cố định. TK6415 - Chi phí bảo hành. TK6417 - Chi phí dịch vụ mua ngoài. TK6418 - Chi phí bằng tiền khác. TK642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp. Tài khoản này dùng để tập hợp và kết chuyển các chi phí quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và chi phí khác liên quan đến hoạt động chung của doanh nghiệp. TK642 không có số dư cuối kỳ và được mở thành tám tài khoản cấp hai: TK6421 - Chi phí nhân viên quản lý. TK6422 - Chi phí vật liệu quản lý. TK6423 - Chi phí đồ dùng văn phòng. TK6424 - Chi phí khấu hao tài sản cố định. TK6425 - Thuế, phí và lệ phí. TK6426 - Chi phí dự phòng. TK6427 - Chi phí dịch vụ mua ngoài. TK6428 - Chi phí bằng tiền khác. TK911 - Xác định kết quả kinh doanh. Tài khoản này dùng để phản ánh xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ hạch toán. TK911 không có số dư cuối kỳ. 1.3.3 Trình tự kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng TK111,112 (9) 0 0 TK111,112 TK156 TK6326 TK911 TK521,531,532,333 TK511 TK111,112 (4a) (4b) TK157 (1b) (1c) (1a) (12) TK641 TK333(1) (2) (5) TK133 TK642 (15) (16) TK3387 (3a) TK515 (3b) TK421 (14) (18a) (18b) (13) TK635 (17) (11) (3c) TK142 (7) (8) (10) (6) Sơ đồ 1.1: Trình tự kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng (trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên) Chú ý: Trong trường hợp doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì doanh thu bán hàng là doanh thu bao gồm cả thuế GTGT (tổng giá thanh toán). Khi đó để ghi nhận doanh thu bán hàng, kế toán ghi như sau: Nợ TK111,112 Có TK511 - Tổng giá thanh toán Cuối kỳ xác định số thuế GTGT đầu ra: Nợ TK511 Có TK333(1) - Số thuế GTGT Các nghiệp vụ khác vẫn tương tự như trường hợp doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế. Diễn giải trình tự sơ đồ 1.1 như sau: (1a) Phản ánh trị giá vốn của hàng hoá đã tiêu thụ trong kỳ theo phương thức bán hàng trực tiếp. (1b) Khi đưa hàng đi gửi đại lý. (1c) Phản ánh trị giá vốn của hàng hoá đã tiêu thụ trong kỳ theo phương thức gửi hàng (2) Bán hàng thu tiền ngay. (3a) Bán hàng theo phương thức trả góp. (3b) Hàng kỳ kết chuyển tiền lãi bán hàng trả góp. (3c) Doanh thu hoạt động tài chính phát sinh. (4a) Các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại thực tế phát sinh. (4b) Kết chuyển các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại sang tài khoản 511 để xác định doanh thu thuần. (5) Tập hợp chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ. (6) Tập hợp chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ. (7) Chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho hàng cuối kỳ chờ kết chuyển. (8) Đầu kỳ sau khi có hàng tiêu thụ kết chuyển số chi phí quản lý doanh nghiệp này. (9) Chi phí bán hàng phân bổ cho hàng cuối kỳ chờ kết chuyển. Đầu kỳ sau khi có hàng tiêu thụ kết chuyển số chi phí bán hàng này. (11) Tập hợp chí phí tài chính phát sinh trong kỳ. (12) Cuối kỳ kết chuyển trị giá vốn hàng tiêu thụ sang TK911. (13) Cuối kỳ kết chuyển doanh thu thuần để xác định kết quả. (14) Cuối kỳ kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính để xác định kết quả. (15) Cuối kỳ kết chuyển chi phí bán hàng sang TK911. (16) Cuối kỳ kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp sang TK911. (17) Cuối kỳ kết chuyển chi phí hoạt động tài chính sang TK911. (18a) Kết chuyển lỗ. (18b) Kết chuyển lãi. Sơ đồ 1.2: Trình tự kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng (Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ) TK151,156,157 TK6326 TK911 TK511 TK111,112 TK111,112 (4a) (4b) TK611 (1b) (1a) (12) TK641 TK333(1) (2) TK111,112 (5) TK133 TK642 (6) (15) (16) TK3387 (3a) TK515 (3b) TK421 (14) (18a) (18b) TK521,531,532,333 (13) (1c) (9) (10) (8) (7) (17) (11) TK635 TK142 (3c) Diễn giải trình tự kế toán sơ đồ 1.2: (1a) Đầu kỳ kết chuyển trị giá vốn hàng tồn đầu kỳ. (1b) Kết chuyển giá vốn hàng bán được tiêu thụ trong kỳ. (1c) Cuối kỳ kết chuyển trị giá vốn hàng tồn cuối kỳ. (2) Bán hàng thu tiền ngay. (3a) Bán hàng theo phương thức trả góp. (3b) Hàng kỳ kết chuyển tiền lãi bán hàng trả góp. (3c) Doanh thu hoạt động tài chính phát sinh. (4a) Các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại thực tế phát sinh. (4b) Kết chuyển các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại sang tài khoản 511 để xác định doanh thu thuần. (5) Tập hợp chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ. (6) Tập hợp chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ. (7) Chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho hàng cuối kỳ chờ kết chuyển. (8) Đầu kỳ sau khi có hàng tiêu thụ kết chuyển số chi phí quản lý doanh nghiệp này. (9) Chi phí bán hàng phân bổ cho hàng cuối kỳ chờ kết chuyển. (10) Đầu kỳ sau khi có hàng tiêu thụ kết chuyển số chi phí bán hàng này. (11) Tập hợp chí phí tài chính phát sinh trong kỳ. (12) Cuối kỳ kết chuyển trị giá vốn hàng tiêu thụ sang TK911. (13) Cuối kỳ kết chuyển doanh thu thuần để xác định kết quả. (14) Cuối kỳ kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính để xác định kết quả. (15) Cuối kỳ kết chuyển chi phí bán hàng sang TK911. (16) Cuối kỳ kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp sang TK911. (17) Cuối kỳ kết chuyển chi phí hoạt động tài chính sang TK911. (18a) Kết chuyển lỗ. (18b) Kết chuyển lãi. 4) Hệ thống sổ kế toán và báo cáo kế toán áp dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng Mỗi hình thức kế toán khác nhau thì hệ thống sổ kế toán sẽ khác nhau tuỳ đặc điểm kinh doanh và điều kiện của mình mà doanh nghiệp có thể áp dụng một trong các hình thức kế toán sau: Hình thức Nhật ký chứng từ. Hình thức Nhật ký chung. Hình thức Nhật ký sổ cái. Hình thức Chứng từ ghi sổ. Với hình thức nhật ký chung, kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng sử dụng những sổ kế toán sau: Sổ chi tiết các TK511, TK512, TK131, TK911... Sổ cái các TK511, TK512, TK632, TK911... Sổ Nhật ký chung Sổ Nhật ký đặc biệt Các báo cáo tài chính như: Báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Nhà Xuất Bản Âm Nhạc I)Đặc điểm chung: 1) Quá trình hình thành và phát triển của Nhà Xuất Bản Âm Nhạc: - Tên đơn vị : Nhà Xuất Bản Âm Nhạc - Tên giao dịch quốc tế : DIHAVINA a) Ngày thành lập Nhà Xuất Bản Âm Nhạc. Ngày 24- 07- 1957 theo Nghị định số: 47\VH-NĐ do Bộ trưởng Bộ Văn Hóa Hoàng Minh Giám ký. Thành lập Nhà Xuất Bản Mỹ Thuật và Âm Nhạc (Tiền thân của Nhà Xuất Bản Âm Nhạc ngày nay ). b) Trụ sở tại 61 Lý Thái Tổ – Hà Nội. Điện thoại 8256286 Sè Fax 9360630. + N¨m 1959 Bé V¨n Hãa quyÕt ®Þnh t¸ch ra lµm 2 Nhµ XuÊt B¶n - Nhµ XuÊt B¶n ¢m Nh¹c. - Nhµ XuÊt B¶n Mü ThuËt. + Ngµy 15-02-1962 theo quyÕt ®Þnh sè : 836/VH- Q§ hîp nhÊt ba Nhµ xuÊt b¶n V¨n hãa NghÖ thuËt, ¢m nh¹c , Mü thuËt thµnh Nhµ XuÊt B¶n V¨n Hãa NghÖ ThuËt. + Ngµy 3-02-1966 quyÕt ®Þnh sè : 09/VH- Q§ cña Bé V¨n Hãa ®ëi tªn Nhµ XuÊt b¶n V¨n hãa NghÖ thuËt thµnh Nhµ xuÊt b¶n Mü thuËt - ¢m nh¹c. + Ngµy 28-09-1970 theo quyÕt ®Þnh sè 76/VH-Q§ cña Bé V¨n Hãa ®æi tªn l¹i lµ Nhµ xuÊt b¶n V¨n hãa NghÖ ThuËt. + Ngµy 15-06-1971 theo quyÕt ®Þnh sè 76/VH-Q§ cña Bé V¨n Hãa ®æi tªn l¹i lµ Nhµ xuÊt b¶n V¨n hãa thuéc Bé V¨n Hãa. + Ngµy 12-02-1974 theo quyÕt ®Þnh so 83/VH-Q§ cña Bé V¨n Hãa thµnh lËp Phßng nghiªn cøu s¶n xuÊt ®Üa h¸t thuéc Nhµ xuÊt b¶n V¨n Hãa (TiÒn th©n cña DIHAVINA). + Ngµy 31-08-1978 theo quyÕt ®Þnh sè : 15/VHTT cña Bé V¨n Hãa Th«ng tin hîp nhÊt ba nhµ xuÊt b¶n : Nhµ xuÊt b¶n V¨n hãa, V¨n hãa D©n téc vµ phæ th«ng. V½n lÊy tªn lµ Nhµ xuÊt b¶n V¨n Hãa. + Ngµy 23-09-1978 theo quyÕt ®Þnh sè : 163 VHTT-Q§ cña Bé V¨n Hãa Th«ng tin, phßng nghiªn cøu s¶n xuÊt ®Üa h¸t thµnh X­ëng §Üa h¸t vµ B¨ng nh¹c thuéc NHµ XuÊt B¶n V¨n Hãa. + Ngµy 02-11-1979 theo quyÕt ®Þnh sè : 161VHTT-Q§ cña Bé V¨n Hãa Th«ng tinchuyÓn thµnh XÝ nghiÖp §Üa vµ B¨ng ©m thanh thuéc C«ng ty s¶n xuÊt vµ cung øng VËt phÈm V¨n Hãa vµ Th«ng tin (DIHAVINA). + Ngµy 10-10-1986 theo quyÕt ®Þnh sè : 256 VH-Q§ cña Bé V¨n Hãa hîp nhÊt XÝ nghiÖp §Üa vµ B¨ng ©m thanh vµ Ban biªn tËp ©m nh¹c Nhµ xuÊt b¶n V¨n hãa thµnh Nhµ xuÊt b¶n ¢m nh¹c vµ §Üa h¸t, tªn giao dÞch lµ DIHAVINA trùc thuéc Bé V¨n Hãa. + Ngµy 22-06-1993 theo quyÕt ®Þnh sè : 784 VH-Q§ cña Bé V¨n Hãa Th«ng tin thµnh Nhµ XuÊt B¶n ¢m Nh¹c. + Ngµy 06-07-1995 theo quyÕt ®Þnh sè : 2343 TC-Q§ cña Bé V¨n Hãa Th«ng tin hîp nhÊt Nhµ xuÊt b¶n ¢m nh¹c vµ C«ng ty Video ViÖt Nam thµnh Nhµ XuÊt B¶n ¢m Nh¹c. Tªn giao dÞch quèc tÕ DIHAVINA. C¨n cø vµo ®Þnh h­íng vµ kÕ ho¹c cña Bé V¨n Hãa Th«ng Tin. X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹c dµi h¹n vµ hµng n¨m vÒ c¸c lo¹i xuÊt b¶n phÈm ©m nh¹c cña Nhµ XuÊt B¶n ¢m Nh¹c. NhiÖm vô cña Nhµ XuÊt B¶n : + Biªn tËp vµ xuÊt b¶n : C¸c s¶n phÈm in trªn giÊy, nh¹c nèt tê roi, tËp ca khóc, nh¹c kh«ng lêi, d©n ca c¸c d©n téc ViÖt Nam vµ n­íc ngoµi. + C¸c lo¹i s¸ch ©m nh¹c: Nh¹c lý, kü thuËt thanh nh¹c, nh¹c khÝ, c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu ©m nh¹c, lÞch sö ©m nh¹c, s¸ch phæ th«ng ©m nh¹c, gi¸o tr×nh ©m nh¹c ...c¸c v¨n hãa phÈm ©m nh¹c. + S¶n xuÊt(b¶n gèc vµ in nh©n b¶n Audio,Video,CD, VCD vµ c¸c phim nhùa) C¸c ch­¬ng tr×nh nghÖ thuËt, ©m nh¹, phim truyÖn, ch­¬ng tr×nh tuyªn truyÒn th«ng tin ngo¹i ng÷ phôc vô trong n­íc nhÊt lµ miÒn nói, biªn giíi, h¶i ®¶o vµ xuÊt khÈu. + Lµm ch­¬n tr×nh gèc, s¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c lo¹i ®Üa (b¨ng) ©m thanh, ®Üa(b¨ng) h×nh. + Tæ chøc c¸c dÞch vô nghÖ thuËt vµ dÞch vô kü thuËt trong n­íc vµ n­íc ngoµi vÒ: nh¹c in, thu thanh, thu h×nh, Audio vµ Video VCD + §­îc liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm còng nh­ tiªu thô s¶n phÈm cña Nhµ xuÊt b¶n. + Tæ chøc kinh doanh c¸c lo¹i thiÕt bÞ ©m thanh, ¸nh s¸ng nh¹c cô phôc vô biÓu diÔn nghÖ thuËt c¸c lo¹i thiÕt bÞ nghe nh×n. 2) §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh: Phßng biªn tËp b¨ng ®Üa: Cã nhiÖm vô chän läc s¾p xÕp c¸c ch­¬ng tr×nh tuyÓn l­ah c¸c giäng ca ca sü ®Ó thu thanh. Sau ®ã c¾t dùng thµnh b¨ng gèc. Ph©n x­ëng s¶n xuÊt b¨ng ®Üa: ®­îc chia lµm 3 bé phËn: + Bé phËn c¾t b¨ng: Cã nhiÖm vô c¾t b¨ng theo ®é dµi cña tõng gèc,b¶o ®¶m kh«ng thõa kh«ng thiÕu. + Bé phËn in b¨ng : Cã nhiÖm vô in c¸c ch­¬ng tr×nh tõ b¨ng gèc sang c¸c b¨ng do bé phËn c¸t b¨ng chuyÓn sang. + Bé phËn in ®Üa: Cã nhiÖm vô in tõ ®Üa gèc sang. Ban biªn tËp s¸ch nh¹c: Cã nhiÖm vô lùa chän s¾p xÕp c¸c b¶n nh¹c phï hîp víi giÊy mùc, ¶nh b×a ®Ó t¹o ra mét quyÓn s¸ch hoµn chØnh. V× ban biªn tËp s¸ch nh¹c lµ mét bé phËn cña Nhµ xuÊt b¶n nªn kh«ng cã bé phËn in Ên, do ®ã ph¶i ®i thuª ngoµi. C¸c ph©n x­ëng nµy ®Òu d­íi sù l·nh ®¹o cña Ban Gi¸m §èc th«ng qua c¸c tr­ëng phã phßng ban. Lo¹i h×nh s¶n xuÊt cña Nhµ xuÊt b¶n la s¶n xuÊt liªn tôc, hµng lo¹t . Quy m« s¶n xuÊt cña Nhµ XuÊt B¶n ¢m Nh¹c thuéc lo¹i võa , c¸c s¶n phÈm t¹o ra nh»m ®¸p øng riªng nhu cÇu thÞ hiÕu ©m nh¹c lµnh m¹nh, mang tÝnh nghÖ thuËt cao, ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc cña nÒn v¨n hãa truyÒn thèng. 3) §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý : Bé m¸y qu¶n lý cña Nhµ xuÊt b¶n ¢m nh¹c ®­îc tæ chøc theo kiÓu gän nhÑ, ®¶m b¶o s½n sµng xuÊt b¶n cã hiÖu qu¶ vµ qu¶n lý tèt nhÊt. Nhµ xuÊt b¶n ¢m nh¹c thùc hiÖn chÕ ®é mét thñ tr­ëng, ®øng ®Çu lµ Gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc lµ ng­êi cã quyÒn lùc cao nhÊt, chÞu mäi tr¸ch nhiÖm víi Nhµ n­íc víi tËp thÓ CBCNV Nhµ xuÊt b¶n. Phã gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr­ëng cã nhiÖm vô gióp viÖc cho Gi¸m ®èc. Chøc n¨ng cña tõng phßng ban: Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh: Tham m­u gióp viÖc cho Gi¸m ®èc vÒ c¸c vÊn ®Ò qu¶n lý hå s¬ vµ nh©n sù cña Nhµ xuÊt b¶n, v¨n th­, y tÕ, qu¶n trÞ ®êi sèng, héi nghÞ, tiÕp kh¸ch, ®Þnh møc lao ®éng tiÒn l­¬ng. Phong kÕ ho¹ch cung tiªu co nhiÖm vô cung øng vËt t­, ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ, lµm thñ tôc thanh to¸n c¸c hîp ®ång kinh tÕ ViÕt lÖnh s¶n xuÊt vµ theo dâi thµnh phÈm cña Nhµ xuÊt b¶n. LËp kÕ ho¹c dµi h¹n hµng n¨m cña Nhµ xuÊt b¶n. Phßng kinh doanh cã nhiÖm vô b¸n bu«n, b¸n lÎ vµ giíi thiÖu c¸c xuÊt b¶n phÈm cña Nhµ xuÊt b¶n S¬ ®å c¬ cÊu bé m¸y tæ chøc Nhµ XuÊt B¶n ¢m Nh¹c : Ban Gi¸m §èc Phßng thu thanh Ban biªn tËp b¨ng ®Üa-nh¹c Tæ chøc hµnh chÝnh Bé phËn c¾t b¨ng Phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt Phßng kinh doanh Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Ban biªn tËp nh¹c Ph©n x­ëng s¶n xuÊt Bé phËn in ®Üa Bé phËn in b¨ng 4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán Hình thức tổ chức bộ máy kế toán: Theo hình thức kế toán tập trung Các văn phòng đại diện do có quy mô nhỏ nên chỉ thực hiện hạch toán ban đầu theo chế độ báo sổ, toàn bộ khối lượng công việc kế toán được thực hiện ở phòng kế toán của Nhµ xuÊt b¶n. S¬ ®å cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán : KÕ to¸n tr­ëng Kế toán tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng Kế toán thanh toán, công nợ KÕ to¸n tæng hîp 4.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán: + Kế toán trưởng: Theo dõi chi tiết việc bán hàng và cấp, phát hoá đơn: Phụ trách quản lý chung công việc kế toán của phòng và trực tiếp làm công tác tài chính. + Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng kiêm kiểm kª,thñ quỹ kiêm kế toán tiền lương. + Kế toán thanh toán công nợ và các dịch vụ khác. + KÕ to¸n tæng hîp lµm c¸c lo¹i b¸o cao tµi chÝnh,quyÕt to¸n thuÕ GTGT. 4.2 Hình thức kế toán áp dụng: Hình thức nhật ký chung Hình thức Nhật ký chung Chứng từ gốc Sổ, thẻ kế toán chi tiết Sổ nhật ký chung Sổ nhật ký đặc biệt Sổ cái Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo Tài chính Bảng tổng hợp chi tiết Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng hoặc định kỳ Quan hệ đối chiếu Hệ thống sổ sách kế toán đã được thiết kế và định sẵn, đảm bảo thực hiện theo đúng chế độ kế toán hiện hành 4.3 Danh mục Tài khoản sử dụng: Hệ thống tài khoản sử dụng: TK154, 632, 131, 641, 511, 333, 911… và mở chi tiết cho từng Chi nh¸nh đại điện của Nhµ xuÊt b¶n. II) Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i ®¬n vÞ : 1) §Æc ®iÓm ho¹t ®éng b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng: Hiện nay Nhµ xuÊt b¶n dïng phương thức bán hàng chủ yếu là: Bán hàng theo phương thức bán hàng trực tiếp, cụ thể là: bán trực tiếp cho người mua thông qua phòng kinh doanh hoặc qua các siêu thị trên toàn quốc, khách hàng thanh toán bằng tiền ngay. Để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm đồng thời cũng để phù hợp với khả năng thanh toán của mọi khách hàng, Nhµ xuÊt b¶n đã đa dạng hoá các phương thức thanh toán để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng. Các phương thức bán hàng chủ yếu của Nhµ xuÊt b¶n là: bán hàng thu tiền ngay và bán hàng cho các siêu thị trả tiền theo từng đợt hàng. Bán hàng thu tiền ngay áp dụng đối với trường hợp bán trực tiếp. Tiền thu được có thể là tiền mặt, tiền gửi ngân hàng... Bán hàng trả tiền theo từng đợt hàng là áp dụng đối với khách hàng có quan hệ thường xuyên và có độ tin cậy ở Nhµ xuÊt b¶n, chủ yếu áp dụng với các đại lý, siêu thị. Khi nhận được hàng, khách hàng chưa trả hoặc trả một phần tiền hàng và ghi nợ. 2) Các đối tượng quản lý liên quan đến phần hành kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. Các đối tượng quản lý liên quan đến phần hành này tại Nhµ xuÊt b¶n gồm: Danh mục chứng từ gồm: hoá đơn GTGT, phiếu thu, giấy báo có... Danh mục tài khoản: TK131 (Phải thu của khách hàng), TK511 (Doanh thu bán hàng), TK632 (Giá vốn hàng hoá), TK 641 (Chi phí bán hàng), TK642 (Chi phí quản lý doanh nghiệp), TK911 (Xác định kết quả kinh doanh). Danh mục vật tư, hàng hoá: Danh mục này quản lý cả vật tư, thiết bị, hàng hoá của Nhµ xuÊt b¶n. Danh mục khách hàng: Danh mục này quản lý danh sách khách hàng của Nhµ xuÊt b¶n. 3) Kế toán doanh thu bán hàng Chứng từ sử dụng: Chứng từ gốc chủ yếu được sử dụng trong kế toán doanh thu tiêu thụ là hoá đơn GTGT, phiếu thu, giấy báo có của ngân hàng... Hoá đơn GTGT: Nhµ xuÊt b¶n là doanh nghiệp chuyên kinh doanh b¨ng ®Üa nh¹c nên không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, nhưng chứng từ gốc được sử dụng trong phần hành kế toán này vẫn là hoá đơn GTGT. Hoá đơn được sử dụng làm căn cứ để lập bảng kê định khoản kế toán bán hàng và các sổ kế toán liên quan, than

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxTổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Nhà Xuất Bản Âm Nhạc Dihavina.docx
Tài liệu liên quan