Đánh giá đặc điểm dịch tễ học và kháng sinh đồ của vi khuẩn trong bệnh lý hẹp niệu đạo

Vi khuẩn gram (-) gây NKĐTN

Theo nghiên cứu của chúng tôi, trong các vi

khuẩn gram (-) gây NKĐTN, E.coli chiếm tỷ lệ

cao nhất (40,9%), Pseudomonas aeruginosa (13,6%),

Enterobacter Cloacae (11,4%) và Klebsiella

pneumoniae (10,2%), Proteus mirabilis (5,7%).Nhìn

chung, các loại vi khuẩn phổ biến nhất trong

nghiên cứu của chúng tôi là phù hợp với nghiên

cứu SMART(2).

Những kháng sinh có tỷ lệ nhạy nhất đối với

các vi khuẩn gram (-) lần lượt là Imipenem

(89,4%), Ertapenem (84%), Ticarcillin +

a.clavulanic (70,3%), Piperacillin + tazobactam

(68,8%). Qua trên, 3 loại kháng sinh nhạy nhất

đối với cả hai nghiên cứu là nhóm Carbapenem

(Ertepenem, Imipenem) và Piperacillintazobactam. Chúng tôi thấy rằng đối với 4 loại vi

khuẩn thường gặp trong NKĐTN, kháng sinh

nhóm Carbapenem (Imipenem, Ertepenem) và

Piperacillin + tazobactam vẫn là những loại

kháng sinh còn duy trì được độ nhạy cao nhất

đối với đa số trường hợp. Riêng Nitrofuratoin

vẫn có độ nhạy khá cao (82,6%) đối với E.coli.

Tuy nhiên, chúng tôi ghi nhận thấy Amikacin đã

không còn tính nhạy cao trong 4 loại vi khuẩn

thường gặp trên. Hơn nữa, tỷ lệ nhạy của các

loại kháng sinh nhạy nhất trong nghiên cứu

cũng thấp hơn tương ứng trong nghiên cứu

SMART(2). Điều này có thể lý giải bởi trong

nghiên cứu của chúng tôi có nhiều trường hợp

có nhiễm trùng niệu tái đi tái lại được điều trị

nhiều lần, điều này làm ảnh hưởng đến hiệu quả

của kháng sinh, tạo điều kiện phát sinh các dòng

vi khuẩn kháng thuốc và làm giảm tỷ lệ nhạy

của các loại kháng sinh.

pdf7 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Ngày: 25/09/2021 | Lượt xem: 68 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đánh giá đặc điểm dịch tễ học và kháng sinh đồ của vi khuẩn trong bệnh lý hẹp niệu đạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Số 1 * 2014 Nghiên cứu Y học ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC VÀ KHÁNG SINH ĐỒ CỦA VI KHUẨN TRONG BỆNH LÝ HẸP NIỆU ĐẠO Trà Anh Duy*, Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng* TÓM TẮT Đặt vấn đề: Nhiễm khuẩn đường tiết niệu (NKĐTN) trong bệnh lý hẹp niệu đạo sẽ ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật tạo hình niệu đạo. Việc khảo sát đặc điểm của vi khuẩn và tình trạng kháng thuốc trong bệnh lý này rất có ý nghĩa trong công tác điều trị. Mục tiêu: Đánh giá đặc điểm dịch tễ học và kháng sinh đồ của vi khuẩn trong bệnh lý hẹp niệu đạo. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đây là một nghiên cứu tiến cứu mô tả 207 trường hợp tạo hình niệu đạo được cấy nước tiểu trong 5 năm của cùng một nhóm phẫu thuật viên tại bệnh viện Bình Dân. Kết quả: Trong tất cả các trường hợp cấy dương tính (57,49%), E.coli chiếm tỷ lệ cao nhất: 29,8%; Enterobacter fecalis và Pseudomonas luteotella chiếm tỷ lệ thấp nhất: 1,9%. Nhóm những vi khuẩn khác chiếm 8,7% gồm Klebsiella spp., Enterobacter spp., Citrobacter freundii, Aerococcus viridans, Pantoea spp., Pseudomonas oryzihabitans, Ravultella terrigena ESBL (+), Acinotobacter baumannii. Vi khuẩn sinh ESBL: E.coli (54,8%), Klebsiaella pneumoniae (25%), Pseudomonas Aeruginosa (20%), 1 trường hợp Ravutella terrigena và 1 trường hợp Pantoea spp. Kết quả kháng sinh đồ: Kháng sinh có tỷ lệ nhạy cao nhất là Imipenem: 19,4%; Kháng sinh có tỷ lệ nhạy thấp nhất là Cefoperazone + Sulbactam: 1,3%; Kháng sinh có tỷ lệ kháng cao nhất là Cefoperazone: 93,5%; Kháng sinh có tỷ lệ kháng thấp nhất là Imipenem: 80,6%. Trong đó, tỉ lệ nhạy của các vi khuẩn gram (-) cao nhất với Imipenem (chiếm 8,8%) và thấp nhất với Amikacin và Trimethoprim- sulfomethoxazole (tỉ lệ nhạy đều là 0%). Tỉ lệ nhạy của các vi khuẩn gram (+) cao nhất với Nitrofuratoin (chiếm 55%) và thấp nhất với Cefoperazone +Sulbactam (chiếm 11,1%). Kết luận: Qua 207 trường hợp trong 5 năm có kết quả cấy nước tiểu trước tạo hình niệu đạo, việc khảo sát được đặc điểm dịch tễ và phổ kháng khuẩn của vi khuẩn trong nhiễm khuẩn đường tiết niệu trên bệnh nhân hẹp niệu đạo góp phần rất lớn trong việc lựa chọn kháng sinh điều trị trước phẫn thuật. Điều này góp phần làm tăng tỷ lệ thành công của phương pháp tạo hình niệu đạo. Từ khóa: Hẹp niệu đạo, nhiễm khuẩn đường tiết niệu, dịch tễ, kháng sinh đồ. ABSTRACT EVALUATING EPIDEMIOLOGY AND ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY PROFILES OF BACTERIA CAUSING URINARY TRACT INFECTIONS IN URETHRAL STRICTURE Tra Anh Duy, Nguyen Phuc Cam Hoang * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 18 - No 1 - 2014: 359 - 365 Introduction : Urinary tract infections in urethral stictrure will affect results urethral reconstructive surgery. The survey characteristics of bacteria and antimicrobial susceptibility in this disease is significant in the treatment. Objetive : evaluating epidemiology and antimicrobial susceptibility profiles of bacteria causing urinary tract infections in urethral stricture. Patients & method: This is a prospective study of all 207 cases being formed urine culture in 5 years with a * Khoa Tiết niệu Bệnh viện Bình Dân Tác giả liên lạc: BS. Trà Anh Duy ĐT: 0989333840 Email: traanhduy@gmail.com Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Bình Dân 2014 359 Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Số 1 * 2014 team of surgeons at Binh Dan Hospital. Results: In positive cases (57.49%), the highest percentage for E. coli(29.8%), Enterobacterfecalis and Pseudomonas luteotella were the lowest percentage: 1.9%. Other bacteriagroup (8.7%) includes Klebsiella spp., Enterobacter spp., Citrobacter freundii, Aerococcus viridans, Pantoea spp., Pseudomonas oryzihabitans, Ravultella terrigena, Acinotobacter baumannii. ESBL -producing bacteria: E. coli (54.8%), Klebsiaella pneumoniae (25%), Pseudomonas aeruginosa (20%), 1 case Ravutella terrigena, 1 case Pantoea spp.. Antibiotic Results: Antibiotic sensitivity highest rate Imipenem: 19.4%; the lowest rate sensitivity cefoperazone + Sulbactam: 1.3 %; Antibiotic resistant rates as high as cefoperazone: 93.5%; Antibiotic resistance rates as low as Imipenem: 80.6%. In particular, the rate sensitivity of gram (-) Imipenem highest (8.8%) and lowest with Amikacin and Trimethoprim - sulfomethoxazole (sensitivity rates are 0%). The rate sensitivity of the Gram (+) Nitrofuratoin highest (55%) and lowest with cefoperazone + Sulbactam (11.1 %). Conclusion: By 207 cases in 5 years with urine culture results before urethral reconstruction, the surveys and epidemiological characteristics of the antibacterial spectrum of bacterial urinary tract infections in patients with urethral stenosis contributes greatly in the selection of antibiotic treatment before surgeon. This contributes to the success rate of urethral reconstruction. Keywords: urethral stricture, urinary tract infections, epidemiology, antimicrobial susceptibility profiles. ĐẶT VẤN ĐỀ nhằm góp phần đưa ra hướng điều trị kháng sinh hợp lý hơn. NKĐTN là một trong những loại nhiễm khuẩn phổ biến, để lại gánh nặng tài chính đáng Mục tiêu kể cho xã hội. Trong đó, tần suất NKĐTN trong Đánh giá đặc điểm dịch tễ học và kháng sinh số những bệnh nhân nam được chuẩn đoán hẹp đồ của vi khuẩn trong bệnh lý hẹp niệu đạo tại đạo là 42% năm 2001, tăng so với năm 1992 là bệnh viện Bình Dân. 35% (1). Nghiên cứu khác của Romero và cộng sự ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU cho thấy tần suất 36% NKĐTN ở bệnh nhân hẹp niệu đạo(8). Đối tượng Tại Việt Nam, một nghiên cứu năm 2007 cho Những bệnh nhân trên 15 tuổi được chẩn thấy NKĐTN chiếm 13% trong số những bệnh đoán xác định hẹp niệu đạo có kết quả cấy nước nhân nhiễm khuẩn ở bệnh viện Chợ Rẫy với trực tiểu trước phẫu thuật được theo dõi và điều trị bằng phương pháp tạo hình niệu đạo tại bệnh khuẩn hiếu khí gram âm. Tỉ lệ vi khuẩn E. coli, K. viện Bình Dân thành phố Hồ Chí Minh từ 2009 pneumoniae gây NKĐTN sinh ESBL lần lượt là đến 2013 của cùng nhóm phẫu thuật viên. 54% và 60% (5). Tình trạng này đang có diễn biến phức tạp và lan rộng ra cộng đồng. Thiết kế nghiên cứu Bệnh viện Bình Dân là một trong những Đây là nghiên cứu tiến cứu, mô tả hàng loạt trung tâm tiết niệu lớn của cả nước trong việc trường hợp (prospective case-series study). điều trị bệnh lý niệu khoa nói chung và bệnh Phương pháp lý hẹp niệu đạo nói riêng. Tuy nhiên, tình hình Về hành chính NKĐTN và sự tăng nguy cơ kháng thuốc như Ghi nhận tuổi, giới, địa chỉ, nghề nghiệp, lý hiện nay đang gây khó khăn rất lớn cho các nhà niệu khoa trong việc điều trị bệnh lý hẹp do khám bệnh. niệu đạo. Chính vì vậy, việc cần thiết có một Lâm sàng cuộc khảo sát về đặc điểm dịch tễ học và Hỏi bệnh sử: Lưu ý các triệu chứng đau hạ kháng sinh đồ của vi khuẩn trong bệnh lý này vị, tắc nghẽn đường tiểu dưới, kích thích đường 360 Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Bình Dân 2014 Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Số 1 * 2014 Nghiên cứu Y học tiểu dưới, bí tiểu, sốt. Đnh danh S TH % Staphylococcus epidermidis 5 4,2 Tiền căn: hỏi về chấn thương và đã mở bàng Streptococcus coagulase (-) 7 5,9 quang ra da. Streptococcus agalactiae 9 7,6 Thăm khám tổng quát và hệ niệu. VK khác 8 6,7 Cận lâm sàng Nhóm những vi khuẩn khác chiếm 6,7% Xét nghiệm thường quy và tiền phẫu. Siêu gồm Klebsiella spp., Enterobacter spp., Citrobacter âm bụng tổng quát và hệ niệu. Chẩn đoán hình freundii , Aerococcus viridans , Pantoea spp., ảnh: chụp RUG và VCUG. Pseudomonas oryzihabitans , Ravultella terrigena , Acinotobacter baumannii với mỗi nhóm ghi nhận 1 Cấy nước tiểu tr ước phẫu thuật. Ghi nhận lại TH chiếm 0,0084%. tất cả trường hợp có kết quả cấy và bảng kháng sinh đồ của từng trường hợp Kết quả kháng sinh đồ đối với các vi khuẩn gây NKĐTN KẾT QUẢ Tuổi của bệnh nhân Tuổi nhỏ nhất là 15 tuổi và tuổi lớn nhất là 91 tuổi. Tuổi trung bình là 42,84 tuổi. Phân bố tuổi là 42,84 với độ lệch chuẩn là 17,45 tuổi. Lứa tuổi tập trung cao nhất là 21-30 tuổi với tỉ lệ 25,12% (52/207 trường hợp). Lứa tuổi 81 chiếm tỷ lệ thấp nhất 1,45% (3/207 trường hợp). Tỉ lệ nhiễm khuẩn chung Nghiên cứu của chúng tôi ghi nhận 207 trường hợp, trong đó tỉ lệ cấy dương tính là 57,49% (119/207 trường hợp), cấy không dương chiếm 42,51% (88/207 trường hợp). Bảng 1: Tỉ lệ các vi khuẩn gây NKĐTN Đnh danh S TH % E.coli 36 30,3 Enterobacter cloacae 10 8,4 Enterobacter fecalis 3 2,5 Klebsiella pneumonia 9 7,6 Proteus mirabilis 5 4,2 Biểu đồ 1: Kết quả kháng sinh đồ của tất cả vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa 12 10,1 trong mẫu nghiên cứu Pseudomonas luteolla 2 1,7 Raoutella spp. 4 3,4 Staphylococcus aureus 9 7,6 Bảng 2: Kết quả kháng sinh đồ đối với độ nhạy các vi khuẩn gram âm gây NKĐTN P. E. Klebliella P. P. Raoutella Kháng sinh Chung (%) E.coli E. cloacae luteotell faecalis pneumoniae mirabilis aeruginosa spp a Amikacin 64,5 69,0 62,50 0,0 62,50 100,0 50,0 0,0 100,0 Cefepime 42,0 29,60 66,70 0,0 25,0 100,0 55,6 0,0 100,0 Cefoperazone 24,2 13,30 44,40 0,0 14,30 100,0 20,0 0,0 66,7 Cefotaxime 23,1 14,30 37,50 0,0 12,50 75,0 20,0 0,0 66,7 Ceftazidime 30,9 23,30 33,30 50,0 12,50 100,0 30,0 0,0 66,7 Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Bình Dân 2014 361 Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Số 1 * 2014 P. E. Klebliella P. P. Raoutella Kháng sinh Chung (%) E.coli E. cloacae luteotell faecalis pneumoniae mirabilis aeruginosa spp a Ceftriaxone 20,6 10,0 33,30 50,0 25,0 75,0 0,0 0,0 66,7 Cefuroxime 10,5 10,0 22,20 0,0 0,0 25,0 0,0 KSD 0,0 Cephalexin 4,7 4,20 16,70 KSD 0,0 0,0 KSD KSD 0,0 Ciprofloxacin 12,3 3,60 22,20 0,0 0,0 25,0 33,3 0,0 33,4 Ertapenem 84,0 92,60 66,70 50,0 71,40 100,0 KSD KSD 100,0 Imipenem 89,4 100,0 75,0 100,0 62,50 100,0 90,0 50,0 100,0 Levofloxacin 14,8 3,70 12,50 0,0 25,0 25,0 25,0 0,0 66,7 Netilmicin 66,0 60,90 60,0 KSD 60,0 100,0 77,8 0,0 100,0 Nitrofurantoin 55,4 82,60 33,30 50,0 33,30 50,0 33,3 0,0 100,0 Tobramycin 33,3 21,40 25,0 0,0 28,60 100,0 62,5 0,0 66,7 Trimethoprim 25,0 20,0 33,30 KSD 60,0 0,0 KSD KSD 0,0 sulfomethaxazole Amoxicilin/a.clavulanic 26,9 34,60 11,10 50,0 0,0 50,0 0,0 KSD 33,3 Cefoperazone/Sulbactam 55,6 40,0 25,0 100,0 50,0 100,0 100,0 KSD 50,0 Piperacillin/Tazobactam 68,8 70,40 50,0 100,0 50,0 100,0 80,0 0,0 100,0 Ticarcilin/a.clavulanic 70,3 75,0 42,90 100,0 50,0 100,0 90,0 0,0 66,7 Vi khuẩn gram âm sinh ESBL Nhóm chúng tôi ghi nhận E.coli có tỷ lệ sinh ESBL cao nhất: 55,6% (20/36); tiếp sau đó là Pseudomonas aeruginosa chiếm 25,0% (3/12); Klebsiella pneumoniae chiếm 22,2% (2/9). Ngoài ra nhóm chúng tôi cũng ghi nhận được 1 trường hợp cấy ra Ravutella terrigena và 1 trường hợp Pantoea spp. có sinh ESBL. Vi khuẩn gram dương gây NKĐTN Chúng tôi ghi nhận S. aureus và Streptococcus agalactiae có tỷ lệ cao nhất chiếm 29,0%, Streptococcus coagulase (-) (22,6%); Staphylococcus epidermidis (16,1%); thấp nhất là Aerococcus viridan (3,2%). Biểu đồ 2: Kháng sinh đồ của 2 dòng vi khuẩn Gram âm sinh ESBL và không sinh ESBL Bảng 3: Kết quả kháng sinh đồ đối với các vi khuẩn gram dương gây NKĐTN Chung S.epidermidis S.coagulase (-) S. agalactiae Amikacin 61,1 100,0 66,70 100,0 Cefepime 30,0 0,0 50,0 28,60 Cefoperazone 37,5 0,0 33,30 KSD Cefotaxime 34,8 50,0 0,0 37,50 Ceftazidime 27,8 50,0 16,70 KSD Ceftriaxone 25,0 50,0 0,0 50,0 Cefuroxime 22,2 50,0 0,0 KSD 362 Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Bình Dân 2014 Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Số 1 * 2014 Nghiên cứu Y học Chung S.epidermidis S.coagulase (-) S. agalactiae Cephalexin 21,4 50,0 0,0 KSD Ciprofloxacin 22,2 25,0 0,0 KSD Ertapenem 50,0 66,70 0,0 KSD Imipenem 73,1 75,0 50,0 87,50 Levofloxacin 34,8 0,0 20,0 50,0 Netilmicin 64,3 75,0 66,70 KSD Nitrofurantoin 85,7 100,0 100,0 100,0 Tobramycin 23,5 50,0 0,0 KSD Trimethoprimsulfamethaxazole 25,0 100,0 0,0 12,50 Amoxicilin/a.clavulanic 75,0 100,0 66,70 83,30 Cefoperazone/Sulbactam 33,3 KSD 0,0 100,0 Piperacillin/Tazobactam 57,1 66,70 20,0 83,30 Ticarcillin/a.clavulanic 62,5 75,0 50,0 83,30 BÀN LUẬN (68,8%). Qua trên, 3 loại kháng sinh nhạy nhất đối với cả hai nghiên cứu là nhóm Carbapenem Tỷ lệ nhiễm khuẩn chung (Ertepenem, Imipenem) và Piperacillin- Mẫu nghiên cứu của chúng tôi ghi nhận 207 tazobactam. Chúng tôi thấy rằng đối với 4 loại vi trường hợp, trong đó tỉ lệ cấy dương tính là khuẩn thường gặp trong NKĐTN, kháng sinh 57,49% (119/207 trường hợp), cấy không dương nhóm Carbapenem (Imipenem, Ertepenem) và chiếm 42,51% (88/207 trường hợp). Chúng tôi Piperacillin + tazobactam vẫn là những loại tiến hành tra cứu y văn của Việt Nam nhưng kháng sinh còn duy trì được độ nhạy cao nhất không ghi nhận được công trình nào đánh giá về đối với đa số trường hợp. Riêng Nitrofuratoin tỷ lệ nhiễm khuẩn đường sinh niệu ở bệnh nhân vẫn có độ nhạy khá cao (82,6%) đối với E.coli . hẹp niệu đạo. Theo y văn thế giới, tác giả Tuy nhiên, chúng tôi ghi nhận thấy Amikacin đã Romero Perez và cộng sự (1990) (8) đã xác định không còn tính nhạy cao trong 4 loại vi khuẩn được tỷ lệ nhiểm khuẩn đường sinh niệu ở nam thường gặp trên. Hơn nữa, tỷ lệ nhạy của các giới bị hẹp niệu đạo là 36%. Sau đó nhóm tác giả loại kháng sinh nhạy nhất trong nghiên cứu Jennifer T Anger và cộng sự đã báo cáo (2010) cũng thấp hơn tương ứng trong nghiên cứu công bố tỷ lệ NKĐTN trên bệnh lý này là 35% SMART (2). Điều này có thể lý giải bởi trong (1992) và 42% (2001) (1). Trong nghiên cứu của nghiên cứu của chúng tôi có nhiều trường hợp chúng tôi, tỷ lệ cấy dương tính lên đến 50,97% có nhiễm trùng niệu tái đi tái lại được điều trị cao hơn những tác giả trên. nhiều lần, điều này làm ảnh hưởng đến hiệu quả Vi khuẩn gram (-) gây NKĐTN của kháng sinh, tạo điều kiện phát sinh các dòng vi khuẩn kháng thuốc và làm giảm tỷ lệ nhạy Theo nghiên cứu của chúng tôi, trong các vi của các loại kháng sinh. khuẩn gram (-) gây NKĐTN, E.coli chiếm tỷ lệ cao nhất (40,9%), Pseudomonas aeruginosa (13,6%), Vi khuẩn sinh ESBL Enterobacter Cloacae (11,4%) và Klebsiella Trong tổng số các trường hợp cấy được ghi pneumoniae (10,2%), Proteus mirabilis (5,7%).Nhìn nhận, tỷ lệ vi khuẩn sinh ESBL chiếm 29,9%. Đối chung, các loại vi khuẩn phổ biến nhất trong với tỷ lệ sinh ESBL trong từng loại vi khuẩn, nghiên cứu của chúng tôi là phù hợp với nghiên E.coli có tỷ lệ sinh ESBL cao nhất (55,6%), tiếp sau cứu SMART (2). đó là Pseudomonas aeruginosa (25%) và Klebsiella Những kháng sinh có tỷ lệ nhạy nhất đối với pneumoniae (22,2%). Theo nghiên cứu SMART các vi khuẩn gram (-) lần lượt là Imipenem (2009-2010) tại Việt Nam về tỷ lệ sinh ESBL trong (89,4%), Ertapenem (84%), Ticarcillin + từng loại vi khuẩn, E.coli có tỷ lệ sinh ESBL là a.clavulanic (70,3%), Piperacillin + tazobactam 60%, Klebsiella pneumoniae có tỷ lệ sinh ESBL là Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Bình Dân 2014 363 Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Số 1 * 2014 54% (2). Qua đó, tỷ lệ E.coli sinh ESBL trong kháng sinh nhóm quinolone và cephalosporins nghiên cứu của chúng tôi khá phù hợp với không nên được sử dụng trong việc điều trị nghiên cứu SMART (2009-2010). Tỷ lệ Klebsiella nhiễm khuẩn sinh ESBL vì tỷ lệ kháng quá cao. pneumoniae sinh ESBL có sự khác biệt lớn giữa Theo Tumbarello M (2006), gợi ý điều trị hai nghiên cứu, nhưng riêng trong nghiên cứu flouroquinolones đối với vi khuẩn sinh ESBL là của chúng tôi, tỷ lệ Pseudomonas aeruginosa sinh không đáng tin cậy ngay khi có kết quả là còn ESBL khá cao (25%). nhạy trên in vitro (9). Tuy nhiên, tỷ lệ nhạy đối với các kháng sinh Định danh vi khuẩn gram (+) gây NKĐTN piperacillin+tazobactam, amikacin, levofloxacin Theo nghiên cứu của chúng tôi, giảm khá nhiều so với nghiên cứu SMART, lần Nitrofuratoin là loại kháng sinh tỷ lệ nhạy cao lượt là 28,8%, 25%, 15,4%. Hơn nữa, nghiên cứu nhất (85,7%), Cephalexin có tỷ lệ kháng cao nhất của chúng tôi ghi nhận rằng các vi khuẩn này đã (88,9%). Những dữ liệu về dòng vi khuẩn gram kháng hoàn toàn đối với nhóm cephalosporins. dương trong nhiễm khuẩn đường tiết niệu do Flouroquinolones không nên được sử dụng hẹp niệu đạo vẫn chưa được đề cập nhiều. như là một lựa chọn hàng đầu cho việc điều trị KẾT LUẬN theo kinh nghiệm NKĐTN phức tạp nặng ở một số nước trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương Qua 207 trường hợp trong 5 năm có kết quả nói chung và Việt Nam nói riêng vì tỷ lệ kháng cấy nước tiểu trước tạo hình niệu đạo, việc khảo quinolone của các vi khuẩn sinh ESBL đã được sát được đặc điểm dịch tễ và phổ kháng khuẩn ghi nhận là gia tăng trong các báo cáo gần của vi khuẩn trong nhiễm khuẩn đường tiết niệu đây (2,7,10), kết hợp với kết quả của nghiên cứu trên bệnh nhân hẹp niệu đạo góp phần rất lớn chúng tôi về tỷ lệ kháng cao fluoroquinolones và trong việc lựa chọn kháng sinh điều trị trước kháng hoàn toàn với nhóm Cephalosporins thế phẫu thuật. Điều này góp phần làm tăng tỷ lệ hệ 3 và 4, cho thấy việc gợi ý điều trị bằng thành công của phương pháp tạo hình niệu đạo. fluoroquinolones và nhóm Cephalosporins thế TÀI LIỆU THAM KHẢO hệ 3 và 4 với các TH NKĐTN do vi khuẩn sinh 1. Anger JT et al. (2010), "The morbidity of urethral stricture ESBL là không đáng tin cậy. disease among Male Medicare beneficiaries", BMC urology , vol. 10 (Suppl. 3). Định hướng điều trị kháng sinh đối với 2. Badal R et al (2010). Antimicrobial susceptibility of urinary tract infection pathogens in Asia-SMART 2009. In. 12th nhiễm khuẩn sinh ESBL Western Pacific Congress of Chemo-therapy and Infectious Theo những khuyến cáo gần đây, một khi đã Diseases, December 2-5, 2010, Singapore. Abstract no.P206 3. Foxman B. (2002) Epidemiology of urinary tract infections: phân lập được dòng vi khuẩn sinh ESBL thì nên incidence, morbidity, and economic costs. Am J Med Jul;113 sử dụng các kháng thuộc nhóm Carbapenems Suppl 1A:5S-13S. (ertapenem, imipenem) hoặc kết hợp với 4. Hội Tiết Niệu – Thận học Việt Nam (2013). Hướng dẫn điều (2,4,6) trị nhiễm khuẩn đường tiết niệu ở Việt Nam, tr. 57-65. colistin . Theo Paterson DL, không nên sử 5. Lê Thị Anh Thư (2009). Đánh giá tình trạng đề kháng kháng dụng các kháng sinh có kết hợp với chất ức chế sinh cuả vi khuẩn gram âm gây nhiễm trùng bệnh viện. Y Học β-lactamase khi bắt đầu điều trị(6). Trong nghiên TP. Hồ Chí Minh , 13(1), tr. 286-94. 6. Paterson DL (2000). Recommendation for treatment of severe cứu này, tỷ lệ nhạy của hai loại kháng sinh kết infection caused by Enterobacteriaceae producing extended- hợp này không còn cao (tương ứng là 70,04% và spectrum β-lactamases (ESBLs), Clin Microbiol Infect 2000; 6:460-463. 55,52%), vì vậy chúng tôi khuyến cáo cần thật 7. Poirel L. (2006) Prevalence and genetic analysis of plasmid- cân nhắc việc sử dụng hai dòng kháng sinh trên mediated quinolone resistance determinants QnrA and QnrS trong điều trị, đặc biệt là loại Piperacillin kết hợp in Enterobacteriaceae isolates from a French university hospital. Antimicrob Agents Chemother 2006;50:3992-7. với tazobactam. 8. Romero Perez P, Mira Llinares A (1990). “Urinary infection Một số kháng sinh không nên dùng: Các and urethral stenosis in males”. J Actas U rol Esp , vol. 14 (Suppl. 6), pp. 401-406. 364 Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Bình Dân 2014 Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Số 1 * 2014 Nghiên cứu Y học 9. Tumbarello M (2006). Bloodstream infections caused by Minh * Vol. 14-Supplement of No2 – 2010:685 – 689 extended-spetrum-β-lactamase –producing Klebsiella pneumoniae: risk factors, molecular epidemiology, and clinical outcome. Anti-microb Agents Chemother ; 50:498-504. Ngày nh ận bài báo: 31/10/2013 10. Võ Thị Chi Mai (2010). Trực khuẩn đường ruột tiết β- Ngày phản biện nhận xét bài báo: 02/12/2013 lactamase phổ rộng (ESBL) gây nhiễm khuẩn và chiếm cư đường ruột phân lập tại bệnh viện Chợ Rẫy. Y hoc TP. Ho Chi Ngày bài báo được đăng: 20/02/2014 Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Bình Dân 2014 365

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdanh_gia_dac_diem_dich_te_hoc_va_khang_sinh_do_cua_vi_khuan.pdf
Tài liệu liên quan