Đề án Một số phương hướng và phát triển dn vừa và nhỏ ở khu vực nông thôn

Một số phương hướng & giải pháp phát triển DNV&N ở nông thôn

 

 

32

 

 

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 2

1.1.Khái niệm, phân loại vừa và nhỏ 2

1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ 2

1.1.2. Phân loại doanh nghiệp vừa và nhỏ 2

1.1.2.1. Tiêu chí định tính 2

1.1.2.2. Tiêu chí định lượng 3

1.1.3. Các yếu tố tác động đến phân loại doanh nghiệp vừa và nhỏ 4

1.2. Đặc điểm của các dn vừa và nhỏ ở Việt Nam 5

1.3. Vai trò của dn vừa và nhỏ ở khu vực nông thôn 6

1.3.1. Về kinh tế 6

1.3.1.1. Góp phần vào tăng trưởng, phát triển và ổn định kinh tế nông thôn 6

1.3.1.2. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động 7

1.3.1.3. Tăng hiệu quả kinh tế 8

1.3.1.4. Góp phần đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ doanh nhân mới trong nền kinh tế thị trường 8

1.3.2. Về xã hội 8

1.3.2.1. Góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập 8

1.3.2.2. Góp phần xoá đói giảm nghèo, giảm sự chênh lệch giữa nông thôn và thành thị và giữa các vùng nông thôn 9

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở NÔNG THÔN HIỆN NAY. 10

2.1. Đánh giá chung sự phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn thời gian qua 10

2.2. Thực trạng phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn hiện nay 11

2.2.1. Về quy mô 11

2.2.1.1. Về vốn 11

2.2.1.2. Về lao động 11

2.2.2. Thị trường tiêu thụ sản phẩm 13

2.2.3. Trình độ công nghệ và năng suất lao động 14

2.2.3.1. Trình độ công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất 14

2.2.3.2. Năng suất lao động, hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp chưa cao 14

2.2.4. Các hình thức tổ chức và trình độ quản lý 15

2.2.4.1. Đa dạng về sở hữu, hình thức tổ chức và ngành nghề kinh doanh 15

2.2.4.2. Trình độ quản lý của chủ dn và trình độ tay nghề của người lao động thấp 15

2.2.5. Phát triển không đồng đều giữa các vùng nông thôn 15

2.3. Một số ưu điểm, nhược điểm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ 16

2.3.1.Ưu điểm 16

2.3.2. Hạn chế 16

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở NÔNG THÔN. 18

3.1. Một số định hướng phát triển DNV&N ở nông thôn 18

3.1.1. Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ nông thôn trên cơ sở phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn 18

3.1.2. Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ phù hợp với lợi thế và tiềm năng của từng vùng 19

3.1.3. Doanh nghiệp vừa và nhỏ cần được ưu tiên phát triển trên cơ sở thị trường trong một số ngành lựa chọn 19

3.1.4. Doanh nghiệp vừa và nhỏ cần được khuyến khích phát triển trong một số ngành mà doanh nghiệp lớn không có lợi thế tham gia 20

3.1.5. Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong mối liên kết giữa doanh nghiệp vừa và nhỏ với nhau, với doanh nghiệp lớn và với thành thị 20

3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 21

3.2.1. Xây dựng chiến lược quy hoạch tổng thể phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 21

3.2.2. Phát triển cơ sở hạ tầng 22

3.2.3. Hoàn thiện một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích DNV&N 22

3.2.3.1 Hoàn thiện chính sách đất 22

3.2.3.2. Hoàn thiên chính sách tài chính, tín dụng 23

3.2.3.3. Chính sách thuế 24

3.2.3.4. Chính sách thị trường và cạnh tranh 25

3.2.4. Hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo nhân lực 26

3.2.5. Kiện toàn hệ thống tổ chức, quản lý và hỗ trợ DNV&N 27

KẾT LUẬN 28

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 29

 

 

 

 

 

doc32 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 1096 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề án Một số phương hướng và phát triển dn vừa và nhỏ ở khu vực nông thôn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số phương hướng và phát triển dn vừa và nhỏ ở khu vực nông thôn.DOC
Tài liệu liên quan