Đề kiểm tra 1 tiết môn: Tin học 8 - Trường THCS Nguyễn Huệ

Câu 6: Tên nào đúng ?

A. Lop 8a B. Lop8/a C. Lop8a D. 8ª

Câu 7: Kết quả in ra màn hình của câu lệnh Writeln(‘5+20 = ‘, 20+5); là:

a. 5+20=25 b. 5+20=20+5 c. 20+5=25 d. 25 = 25

Câu 8: Cấu trúc của chương trình Pascal gồm những phần nào?

A. Khai báo B. Khai báo và thân

C. Tiêu đề, khai báo và thân D. Thân

Câu 9:

Writeln (‘Ban hay nhap nam sinh’);

 Readln (NS);

Ý nghĩa của hai câu lệnh trên là:

a. Thông báo ra màn hình dòng chữ: “Ban hay nhap nam sinh”.

b. Yêu cầu người sử dụng nhập giá trị cho biến NS.

c. Thông báo ra màn hình dòng chữ: “Ban hay nhap nam sinh” và yêu cầu người sử dụng nhập giá trị cho biến NS

d. Tất cả đều sai.

 

doc2 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 08/03/2019 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết môn: Tin học 8 - Trường THCS Nguyễn Huệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ TỔ TOÁN LÝ TIN HỌC ĐỀ KIỂM TRA 1TIẾT MÔN: TIN HỌC 8 Ngày tháng 10 năm 2018 Họ và tên: Lớp: Điểm Lời phê của giáo viên I. Phần trắc nghiệm: (3.5 điểm) Câu 1: Lệnh tạm ngừng chương trình là? A. readln; B. Clrscr; C. Write(...); D. Readln(biến); Câu 2: Tổ hợp phím dùng để biên dịch chương trình là? A. Ctrl + F9 B. Ctrl + X C. Alt + F9 D. Alt + X Câu 3: Tổ hợp phím dùng để xem kết quả là? A. Ctrl + F9 B. Ctrl + X C. Alt + F9 D. Alt + F5 Câu 4: Khi gõ từ khoá vào màn hình Pascal thì từ khoá có màu: A. Trắng B. vàng C. xanh D. đen Câu 5: Program là từ khoá dùng để: A. Khai báo tiêu đề chương trình B. Kết thúc chương trình C. Viết ra màn hình các thông báo D. Khai báo biến Câu 6: Tên nào đúng ? A. Lop 8a B. Lop8/a C. Lop8a D. 8ª Câu 7: Kết quả in ra màn hình của câu lệnh Writeln(‘5+20 = ‘, 20+5); là: a. 5+20=25 b. 5+20=20+5 c. 20+5=25 d. 25 = 25 Câu 8: Cấu trúc của chương trình Pascal gồm những phần nào? A. Khai báo B. Khai báo và thân C. Tiêu đề, khai báo và thân D. Thân Câu 9: Writeln (‘Ban hay nhap nam sinh’); Readln (NS); Ý nghĩa của hai câu lệnh trên là: a. Thông báo ra màn hình dòng chữ: “Ban hay nhap nam sinh”. b. Yêu cầu người sử dụng nhập giá trị cho biến NS. c. Thông báo ra màn hình dòng chữ: “Ban hay nhap nam sinh” và yêu cầu người sử dụng nhập giá trị cho biến NS d. Tất cả đều sai. Câu 10: Để chạy chương trình pascal ta nhấn tổ hợp phím A. Ctrl + F9 B. Ctrl + X C. Alt + F9 D. Alt + X Câu 11: Các phép toán nào sau đây không dùng cho kiểu số thực A. +, -,*,/ B. ,>=,,= C. Mod và div D. +, -,*,/ và ,>=,,= Câu 12: Cho biết dữ liệu nào sau đây được xem là dữ liệu dạng xâu kí tự: A. ’1234’ B. 1234 C. 123.4 D. 123+1E Phần 2. Phần tự luận (7 điểm) Câu 1: Viết các biểu thức toán sau đây dưới dạng biểu thức Pascal: (1 điểm) a. 15 ´ 4 + 30 + 12 b. c. d. Câu 2: Nêu sự khác nhau giữa biến và hằng? Nêu cú pháp khai báo biến và khai báo Hằng. Cho một vài ví dụ về khai báo biến và hằng? (1.5 điểm) Câu 3: Nêu sự khác nhau giữa hai lệnh Write và Writeln? (1 điểm) Câu 4. lệnh Clrscr có tác dụng gì? Chỉ có thể sử dụng lệnh Clrscr khi nào? (1 điểm) Câu 5. Viết các kiểu dữ liệu đã học. (1 điểm) Câu 6. Viết các phép so sánh trong ngôn ngữ lập trình Pascal. ( 1 điểm) Câu 7. Theo em đây đã là một chương trình hoàn chỉnh chưa? (0.5 điểm) Program vidu; Begin End. BÀI LÀM

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc16 KIEM TRA 1 TIET.doc
Tài liệu liên quan