Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn Khối 6 - Trường THCS Đa Lộc

- Truyện tưởng tượng là những truyện do người kể nghĩ ra bằng trí tưởng tượng của mình, không có sẵn trong sách vỡ hay trong thực tế, nhưng có một ý nghĩa nào đó .

- Vai trò của tưởng tượng trong tự sự: tưởng tượng càng logic, tự nhiên, phong phú thì sự sáng tạo càng cao.

 

doc16 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 5224 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn Khối 6 - Trường THCS Đa Lộc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phßng gi¸o dôc huyÖn ¢n thi Tr­êng THCS §a léc ®Ò kiÓm tra 15 phót Bé m«n: Ng÷ v¨n Khèi: 6 (Thêi gian lµm bµi 15 phót) - tiÕt 23 Gi¸o viªn ra ®Ò: NguyÔn ThÞ H­¬ng A. Ma trËn ®Ò. Mức độ Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao Tõ nhiÒu nghÜa vµ hiÖn t­îng chuyÓn nghÜa cña tõ. Nhớ khái niệm nghÜa gèc , nghÜa chuyÓn cña tõ X¸c ®Þnh ®­îc nghÜa gèc vµ nghÜa chuyÓn trong tõ nhiÒu nghÜa. §Æt c©u cã tõ ®­îc dïng víi nghÜa gèc,tõ ®­îc dïng víi nghÜa chuyÓn Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu: 1,0 Số điểm:5,0 Tỉ lệ :50% Số câu: 1,0 Số điểm:4,0 Tỉ lệ :40% Số câu:1,0 Số điểm:1,0 Tỉ lệ :10 % Số câu:0 Số điểm:0 Tỉ lệ :0 % Số câu:3 Số điểm:10 Tỉ lệ :100% Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % Số câu: 1,0 Số điểm:5.0 Tỉ lệ :50% Số câu:1,0 Số điểm:4,0 Tỉ lệ:40% Số câu:1,0 Số điểm:1,0 Tỉ lệ :10% Số câu:0 Số điểm:0 Tỉ lệ: 0 % Số câu:3 Số điểm:10 Tỉ lệ:100 % B. §Ò kiÓm tra C©u 1(5,0 ®iÓm) ThÕ nµo lµ nghÜa gèc , nghÜa chuyÓn cña tõ ? C©u 2(4,0 ®iÓm) : Trong c¸c nghÜa sau ®©y cña tõ “s¾c”, nghÜa nµo lµ nghÜa gèc , nghÜa nµo lµ nghÜa chuyÓn: (1) (Con m¾t) rÊt tinh nhanh: §«i m¾t s¾c. (2)( §å dïng ®Ó c¾t, chÆt, th¸i,) cã l­ìi máng vµ bÐn lµm cho dÔ ®øt c¸c vËt ®em c¾t, chÆt: Dao s¾c. R×u s¾c. (3) Tinh vµ giái: NhËn ®Þnh s¾c. C©u 3(1,0 ®iÓm) : Tõ " m¾t" lµ tõ nhiÒu nghÜa. H·y ®Æt 1 c©u víi tõ " m¾t" ®­îc dïng víi nghÜa gèc vµ 1 c©u víi tõ " m¾t" ®­îc dïng víi nghÜa chuyÓn. Phßng gi¸o dôc huyÖn ¢n thi Tr­êng THCS §a léc ®¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm ®Ò kiÓm tra 15 phót Bé m«n: Ng÷ V¨n Khèi: 6 (Thêi gian lµm bµi 15 phót) – tiÕt 42 Gi¸o viªn so¹n ®¸p ¸n chÊm vµ biÓu ®iÓm: NguyÔn ThÞ H­¬ng C©u hái Néi dung yªu cÇu Sè ®iÓm C©u 1 (5.0®iÓm) Tr×nh bµy mçi ý ®­îc 2,5 ®iÓm + NghÜa gèc: lµ nghÜa xuÊt hiÖn tõ ®Çu, lµm c¬ së ®Ó h×nh thµnh c¸c nghÜa kh¸c. + NghÜa chuyÓn: lµ nghÜa ®­îc h×nh thµnh trªn c¬ së cña nghÜa gèc 2,5 ®iÓm 2,5 ®iÓm C©u 2 (4.0®iÓm) Tr×nh bµy mçi ý ®­îc 2,0 ®iÓm Trong c¸c nghÜa cña tõ “s¾c”: + NghÜa (2) lµ nghÜa chÝnh + NghÜa (1),(3) lµ nghÜa chuyÓn 2,0 ®iÓm 2,0 ®iÓm C©u 3 (1.0®iÓm) §Æt mçi c©u ®óng ®­îc 0,5 ®iÓm. VD : + B¹n Hoa cã ®«i m¾t thËt ®Ñp. + Nh÷ng qu¶ na ®· b¾t ®Çu më m¾t. 0,5 ®iÓm 0,5 ®iÓm Phßng gi¸o dôc huyÖn ¢n thi Tr­êng THCS §a léc ®Ò kiÓm tra 15 phót Bé m«n: Ng÷ v¨n Khèi: 6 (Thêi gian lµm bµi 15 phót) – tiÕt 42 Gi¸o viªn ra ®Ò: NguyÔn ThÞ H­¬ng A. MA TRẬN KIỂM TRA Chủ đề ( nội dung, chương ..) NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG CỘNG TN TL TN TL THẤP CAO Chủ đề 1: TruyÖn ngô ng«n - Nắm thể loại văn bản -HiÓu ®­îc tÝch c¸ch,p/c nh©n vËt -Bµi häc rót ra Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu: 1 Số điểm: 0.5 Tỉ lệ 5% Số câu: 2 Số điểm: 1 Tỉ lệ 10% Số câu: 1 Số điểm: 0.5 Tỉ lệ 5% Số câu: 4 Số điểm: 2 Tỉ lệ 20% Chủ đề 2: §o¹n v¨n -BiÕt tr×nh bµy ®o¹n v¨n víi néi dung bµi. Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu: 1 Số điểm: 8 Tỉ lệ 80% Số câu: 1 Số điểm: 8 Tỉ lệ 80% Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu: 1 Số điểm: 0.5 Tỉ lệ 5% Số câu: 2 Số điểm: 1 Tỉ lệ 10% Số câu: 1 Số điểm: 0.5 Tỉ lệ 5% Số câu: 1 Số điểm: 8 Tỉ lệ 80% Số câu: 5 Số điểm: 10 Tỉ lệ 100% B. §Ò kiÓm tra I.Tr¾c nghiÖm( 4 ®iÓm). C©u 1:TruyÖn Õch ngåi ®¸y giÕng thuéc thÓ lo¹i nµo? A.TruyÒn thuyÕt B.TruyÖn cæ tÝch C. ThÇn tho¹i D. TruyÖn ngô ng«n. C©u 2: Trong truyÖn thùc chÊt Õch lµ con vËt nh­ thÕ nµo? A.Cã tÇm hiÓu biÕt s©u réng vµ cã vèn sèng dåi dµo? B.Cã vèn sèng b×nh th­êng nh­ng lu«n biÕt häc hái Cã tÇm hiÓu biÕt s©u réng nh­ng kh«ng chÞu häc hái nh÷ng con vËt kh¸c ë chung quanh. Cã hiÓu biÕt n«ng c¹n, hêi hît nh­ng l¹i thÝch huªnh hoang. C©u 3: TruyÖn Õch ngåi ®¸y giÕng phª ph¸n ®iÒu g×? A. Phª ph¸n nh÷ng kÎ û quyÒn thÕ b¾t n¹t ng­êi kh¸c. B. Phª ph¸n nh÷ng ngêi hiÓu biÕt n«ng c¹n, hêi hît mµ th­êng tá ra huªnh hoang, tù cho m×nh lµ nhÊt. C. Phª ph¸n nh÷ng ngêi thÝch khoa tr­¬ng,cho m×nh lµ giµu cã. D. Phª ph¸n nh÷ng kÎ tham lam, ®éc ¸c, thÝch bßn rót cña ngêi kh¸c. C©u 4:TruyÖn Õch ngåi ®¸y giÕng khuyªn chóng ta ®iÒu g×? Ph¶i biÕt cè g¾ng häc tËp, kh«ng ngõng më réng tÇm hiÓu biÕt cña b¶n th©n, kh«ng ®­îc chñ quan kiªu ng¹o. Ph¶i biÕt yªu th­¬ng, ®ïm bäc lÉn nhau. Ph¶i biÕt l­îng søc m×nh, kh«ng nªn lµm nh÷ng viÖc v« nghÜa. Ph¶i biÕt tr¸nh xa nh÷ng thãi h­ ,tËt xÊu. II.PhÇn tù luËn (6 ®iÓm). C©u 5 : Nh÷ng bµi häc rót ra tõ truyÖn Õch ngåi ®¸y giÕng. Phßng gi¸o dôc huyÖn ¢n thi Tr­êng THCS §a léc ®¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm ®Ò kiÓm tra 15 phót Bé m«n: Ng÷ V¨n Khèi: 6 (Thêi gian lµm bµi 15 phót) – tiÕt 42 Gi¸o viªn so¹n ®¸p ¸n chÊm vµ biÓu ®iÓm: NguyÔn ThÞ H­¬ng C©u hái Néi dung yªu cÇu Sè ®iÓm I/Tr¾c nghiÖm (4,0®) - ChÐp chÝnh x¸c c©u tr¶ lêi ®ung vµo bµi kiÓm tra Câu 1 2 3 4 Đáp án B D B A Mçi c©u tr¶ lêi ®óng ®­îc 1.0 ® II/ Tù luËn C©u 5(6.0® ) +Mçi ý ®óng ®­îc 2 ®iÓm, - Không được chủ quan, kiêu ngạo, coi thường người khác bởi những người đó sẽ bị trả giá đắt, có khi bằng cả mạng sống. - Phải biết hạn chế của mình và phải biết mở rộng tầm hiểu biết dưới nhiều hình thức khác nhau. + Tr×nh bµy d­íi d¹ng ®o¹n v¨n ®­îc 2 ®iÓm. 2,0® 2,0® 2,0® Phßng gi¸o dôc huyÖn ¢n thi Tr­êng THCS §a léc ®Ò kiÓm tra 15 phót Bé m«n: Ng÷ v¨n Khèi: 6 (Thêi gian lµm bµi 15 phót) – tiÕt 58 Gi¸o viªn ra ®Ò: NguyÔn ThÞ H­¬ng A. MA TRẬN KIỂM TRA Mức độ Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao KÓ chuyÖn t­ëng t­îng Nhớ ñöôïc theá naøo laø keå chuyeän töôûng töôïng vµ vai trß cña t­ëng t­îng trong v¨n tù sù. X¸c ®Þnh ®­îc chi tiÕt t­ëng t­îng trong mét truyÖn d©n gian ®É hä Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu: 1,0 Số điểm:5,0 Tỉ lệ :50% Số câu: 1,0 Số điểm:5,0 Tỉ lệ :50% Số câu:2 Số điểm:10 Tỉ lệ :100% Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % Số câu: 1,0 Số điểm:5.0 Tỉ lệ :50% Số câu:1,0 Số điểm:5,0 Tỉ lệ:50% Số câu:2 Số điểm:10 Tỉ lệ:100 % B. §Ò kiÓm tra C©u 1(5,0 ®iÓm) ? ThÕ nµo lµ kÓ chuyÖn t­ëng t­îng. Nªu vai trß cña t­ëng t­îng trong v¨n tù sù. C©u 2(4,0 ®iÓm) : ? Trong truyÖn “ Ch©n, Tay, Tai, M¾t, MiÖng”t¸c gi¶ d©n gian t­ëng t­îng ra nh÷ng g× ? C¸ch t­ëng t­îng nh­ vËy nh»m môc ®Ých g×? Phßng gi¸o dôc huyÖn ¢n thi Tr­êng THCS §a léc ®¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm ®Ò kiÓm tra 15 phót Bé m«n: Ng÷ V¨n Khèi: 6 (Thêi gian lµm bµi 15 phót) – tiÕt 58 Gi¸o viªn so¹n ®¸p ¸n chÊm vµ biÓu ®iÓm: NguyÔn ThÞ H­¬ng C©u hái Néi dung yªu cÇu Sè ®iÓm C©u 1 (5.0®iÓm) - Truyện tưởng tượng là những truyện do người kể nghĩ ra bằng trí tưởng tượng của mình, không có sẵn trong sách vỡ hay trong thực tế, nhưng có một ý nghĩa nào đó . - Vai trò của tưởng tượng trong tự sự: tưởng tượng càng logic, tự nhiên, phong phú thì sự sáng tạo càng cao. 2,5 ®iÓm 2,5 ®iÓm C©u 2 (5.0®iÓm) - Chi tiÕt t­ëng t­îng. + C¸c bé phËn cña c¬ thÓ ng­êi thµnh nh÷ng nh©n vËt riªng biÖt gäi lµ: B¸c, c«, cËu, L·o. + Ch©n, tay, tai, m¾t chèng l¹i miÖng song tÊt c¶ còng hiÓu ra lµ sèng hoµ thuËn nh­ cò. - Môc ®Ých : Lµm næi bËt mét sù thËt ( Trong XH mäi ng­êi ph¶i l­¬ng tùa vµo nhau kh«ng thÓ t¸ch rêi ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn) 2,5 ®iÓm 2,5 ®iÓm Phßng gi¸o dôc huyÖn ¢n thi Tr­êng THCS §a léc ®Ò kiÓm tra 45 phót Bé m«n: Ng÷ v¨n Khèi: 6 (Thêi gian lµm bµi 45 phót) – tiÕt 28 Gi¸o viªn ra ®Ò: NguyÔn ThÞ H­¬ng A. Ma trËn ®Ò. Cấp độ Tên Chủ đề (nội dung, chương…) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao TNKQ TL TNKQ TL TN TL TN TL Chủ đề 1. TruyÖn truyÒn thuyÕt (Th¸nh Giãng, B¸nh ch­ng, b¸nh giµy) - nhËn biÕt ®­îc thêi k× lÞch sö. - Nhí ®­îc chi tiÕt k× ¶o, hoang ®ußng. - C¶m nhËn ®­îc chi tiÕt cã ý nghÜa trong v¨n b¶n (viÕt ®o¹n v¨n) Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu 02 Số điểm 1,0 Tỉ lệ:10 % Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu0,7 Số điểm 3 Tỉ lệ:30 % Số câu 0,3 Số điểm1 Tỉ lệ:10 % Số câu :3 Số điểm 5 Tỉ lệ :50% Chủ đề 2 TruyÖn cæ tÝch (Th¹ch Sanh, Em bÐ th«ng minh) - Nhí ®­îckh¸i niÖm truyÖn cæ tÝch - NhËn biÕt ®­îc kiÓu nh©n vËt trong mçi truyÖn - HiÓu néi dung vµ nghÖ thuËt cña truyÖn - hiÓu ý nghÜa cña vb HiÓu ®­îc phÈm chÊt tèt ®Ñp cña nh©n vËt Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu 2 Số điểm1.0 Tỉ lệ:10 % Số câu 2 Số điểm1,0 Tỉ lệ:10 % Số câu:1 Số điểm:3 Tỉ lệ:30 % Số câu :5 Số điểm 5 Tỉ lệ :50% Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % Số câu 4 Số điểm 2,0 Tỉ lệ : 20% Số câu 3 Số điểm 4.0 Tỉ lệ: 40% Số câu :1 Số điểm :4,0 Tỉ lệ: 40% Số câu 8 Số điểm :10 Tỉ lệ :100% B. §Ò kiÓm tra. PhÇn I. Tr¾c nghiÖm (3 ®iÓm) C©u 1. (2®) Khoanh trßn ®¸p ¸n ®óng vµo ch÷ c¸i ®Çu dßng. 1. Th¸nh Giãng lµ truyÒn thuyÕt ë ®êi Hïng V­¬ng thø mÊy? A. Thø 5 B. Thø 6 C. Thø 10 D. Thø 18 2. Dòng nào không có trong lời mách bảo của thần với Lang Liêu ? A. Gạo thì có sẵn trong nhà, không phải tìm kiếm. B. Trong trời đất không có gì quý bằng hạt gạo C. Chỉ có gạo mới nuôi sống con người và ăn không bao giờ chán. D. Các thứ khác tuy ngon nhưng hiếm mà người không thể tìm ra. 3. Thaïch Sanh thuoäc kieåu nhaân vaät naøo trong truyeän coå tích ? A. Nhaân vaät moà coâi, baát haïnh; B.Nhaân vaät duõng só; C.Nhaân vaät thoâng minh, taøi gioûi; D.Nhaân vaät ngöôøi em uùt. 4. T¸c dông ®Çu tiªn tiÕng ®µn cña Th¹ch Sanh lµ g×? A. Bµy tá t×nh yªu. B. Gi¶i oan C. Lµm nhôt chÝ cña qu©n t­íng 18 n­íc ch­ hÇu D. Ngîi ca t×nh hßa b×nh, h÷u nghÞ. C©u 2. (0.5®) Chän ph­¬ng ¸n ®óng sai b»ng c¸ch ®¸nh dÊu x vµo « trèng. ý nghÜa cña truyÖn Em bÐ th«ng minh lµ ®Ò cao trÝ th«ng minh cña em bÐ - còng lµ ®Ò cao trÝ kh«n d©n gian §óng Sai. C©u 3 (0.5®). §iÒn tiÕp néi dung cßn thiªó vµo chç trèng. TruyÒn cæ tÝch lµ truyÖn d©n gian th­êng cã yÕu tè .......................... , thÓ hiÖn....................,...................cña nh©n d©n vÒ chiÕn th¾ng c¸i thiÖn ®èi víi c¸i ¸c, cÊi tèt ®èi víi c¸i xÊu, sù c«ng b»ng ®èi víi sù bÊt c«ng; kÓ vÒ cuéc ®êi cña mét sè kiÓu nh©n vËt quen thuéc : nh©n vËt ......................, hoÆc nh©n vËt dòng sÜ vµ nh©n vËt cã tµi n¨ng k× l¹ , nh©n vËt ........................... vµ nh©n vËt ngèc nghÕch, hay cã khi nh©n vËt lµ ®éng vËt. PhÇn II. Tù luËn (7 ®iÓm) C©u 4. (4®) Vì sao Long Quân cho nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm thần để đánh giặc? Việc Lê Lợi trả gươm cho Long Quân có ý nghĩa gì? (3đ) C©u 5 (3®). Kh¸i qu¸t nh÷ng phÈm chÊt tèt ®Ñp cña Th¹ch Sanh? Phßng gi¸o dôc huyÖn ¢n thi Tr­êng THCS §a léc ®¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm ®Ò kiÓm tra 45 phót Bé m«n: Ng÷ V¨n Khèi: 6 (Thêi gian lµm bµi 45 phót) – tiÕt 28 Gi¸o viªn so¹n ®¸p ¸n chÊm vµ biÓu ®iÓm: NguyÔn ThÞ H­¬ng C©u hái Néi dung yªu cÇu Sè ®iÓm C©u1 (2.0®iÓm) Mçi ý ®óng ®­îc 0, 5 ® : 1-B 2-A 3-B 4-B 2,0 ®iÓm C©u 2 (0.5 ®iÓm) Chän : ®óng 0,5 ®iÓm C©u 3 (0.5 ®iÓm) §iÒn ®óng mçi tõ ®­îc 0.1® : C¸c tõ lÇn l­ît lµ : hoang ®­êng, m¬ ­íc, niÒm tin, bÊt h¹nh, th«ng minh 0,5 ®iÓm C©u 4 (4.0®iÓm) -Long quân cho nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm thần vì: +Hoàn cảnh: Giặc Minh đô hộ, nghĩa quân còn non yếu. +Nghĩa quân nhận gươm: Lê Thận nhận được lưỡi gươm dưới nước. .Lê Lợi nhận được chuôi gươm trong rừng. ->Có gươm thần nghĩa quân đánh đâu thắng đó. -Việc Lê Lợi trả gươm cho Long Quân có ý nghĩa: Đánh dấu sự thắng lợi hoàn toàn của dân tộc ta; ph¶n ¸nh t­ t­ëng yªu hoµ b×nh; tinh thÇn c¶nh gi¸c, r¨n ®e víi kÎ thï.. (0,5đ) - DiÔn ®¹t h×nh thøc cña ®o¹n v¨n 1,0 ®iÓm 2,0 ®iÓm 1,0 ®iÓm C©u 5 (3.0®iÓm) - Sù thËt thµ, chÊt ph¸c. (0.5) - Sù dòng c¶m vµ tµi n¨ng (diÖt ch»n tinh, diÖt ®¹i bµng cã nhiÒu phÐp l¹) (0.5) - Lßng nhËn ®¹o vµ yªu hßa b×nh (tha téi chÕt cho mÑ con LÝ Th«ng, tha téi vµ thiÕt ®·i qu©n sÜ...) (1) => Lµ nh÷ng phÈm chÊt rÊt tiªu biÓu cho nh©n d©n ta. (0.5) 0,5 ®iÓm 0,5 ®iÓm 1,0 ®iÓm 1,0 ®iÓm Phßng gi¸o dôc huyÖn ¢n thi Tr­êng THCS §a léc ®Ò kiÓm tra 45 phót Bé m«n: Ng÷ v¨n Khèi: 6 (Thêi gian lµm bµi 45 phót) – tiÕt 97 Gi¸o viªn ra ®Ò: NguyÔn ThÞ H­¬ng A. Ma trËn ®Ò. Cấp độ Tên Chủ đề (nội dung, chương…) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao TN TL TN TL TN TL TN TL Chủ đề 1. Tõ vùng - CÊu t¹o tõ -Tõ nhiÒu nghÜa, vµ hiÖn t­îng chuyÓn nghÜa cña tõ. - Ph©n biÖt ®­îc tõ l¸y, tõ ghÐp. - HiÓu ®­îc nghÜa cña tõ, biÕt c¸ch dïng tõ ®óng nghÜa - §Æt c©u víi nghÜa kh¸c nhau cña mét tõ. Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu 04 Số điểm 2.5 Tỉ lệ : 25% Số câu 1 Số điểm 2.0 Tỉ lệ : 20% Số câu 01 Số điểm 4.5 Tỉ lệ : 45% Chủ đề 2: Ng÷ ph¸p - Danh tõ - Côm danh tõ -BiÕt ®­îc c¸ch viÕt hoa tªn riªng. -BiÕt ®­îc côm danh tõ Nhí ®­îc kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i danh tõ viÕt ®­îc ®o¹n v¨n ng¾n cã sö dông côm danh tõ Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu 2 Số điểm0.5 Tỉ lệ : 5 % Số câu 0,7 Số điểm3,0 Tỉ lệ : 30% Số câu 0,3 Số điểm2.0 Tỉ lệ : 20% Số câu 03 Số điểm 5.5 Tỉ lệ : 55% Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % Số câu 2,7 Số điểm 3,5 Tỉ lệ : 5% Số câu : 4 Số điểm : 2,5 Tỉ lệ : 25% Số câu :1,3 Số điểm :4,0 Tỉ lệ : 50% Số câu 8 Số điểm 10 B. §Ò kiÓm tra. PhÇn I. Tr¾c nghiÖm (3 ®iÓm) C©u 1 (1.0®) Khoanh trßn ®¸p ¸n ®óng vµo ch÷ c¸i ®Çu dßng. 1, C¸c tõ: ®Êt n­íc, s«ng nói, b¸nh ch­ng, b¸nh giÇy, nem c«ng, ch¶ ph­îng....thuéc lo¹i tõ nµo? A. Tõ l¸y B. Tõ ®¬n C. Tõ ghÐp 2. Trong c©u th¬ sau cã bao nhiªu tõ l¸y: D­íi tr¨ng quyªn ®· gäi hÌ. §Çu t­êng löa lùu lËp lße ®©m b«ng A. Mét tõ B. Hai tõ C. Ba tõ D. Bèn tõ 3. Khi vieát danh töø chØ teân ngöôøi, tªn ®Þa lÝ n­íc ngoµi phieân aâm qua aâm Haùn Vieät ta vieát nhö theá naøo ? A. Vieát hoa toaøn boä. B. Vieát hoa phuï aâm ñaàu. C. Vieát hoa phuï aâm ñaàu cuûa moãi tieáng. D. Khoâng caàn phaûi vieát hoa. 4. C©u sau cã mÊy côm danh tõ Nh÷ng th©n c©y tr¸m cao vót ch¼ng kh¸c g× nh÷ng c©y nÕn khæng lå. A. Hai côm B. Ba côm C. Bèn côm D. N¨m côm C©u 2. Nèi tõ ë cét A víi c¸ch gi¶i thÝch nghÜa ë cét B sao cho phï hîp A Nèi B 1. häc hái 2. häc tËp 3. häc vÑt 4. häc lám a, lµ häc vµ luyÖn tËp ®Ó cã sù hiÓu biÕt, cã kÜ n¨ng. b. lµ tiÒn trî cÊp ¨n häc cho mét sinh viªn c. lµ mét c¸ch t×m tßi, hái han ®Ó häc tËp d. lµ häc thuéc lßng tõng c©u, tõng ch÷, nh­ng kh«ng hiÓu g× e. lµ häc mét c¸ch gi¸n tiÕp nh÷ng ®iÒu nghe thÊy råi lµm theo, häc theo chø kh«ng cã ai trùc tiÕp chØ b¶o m×nh. C©u 3. Chän c¸c tõ sau ®Ó ®iÒn tõ thÝch hîp vµo chç trèng: tïy tiÖn, tïy ý, b«n ba, hoµn thµnh, tïy nghi. 1. Nh÷ng n¨m th¸ng................. h¶i ngo¹i, B¸c ®· lµm rÊt nhiÒu nghÒ ®Ó kiÕm sèng. 2. Chóng ta h·y....... nh÷ng c«ng viÖc ®­îc c« giao cho. 3. Chóng ta kh«ng thÓ ®i l¹i.............. 4. ViÖc ®ã lµm thÕ nµo ..................b¹n. PhÇn II. Tù luËn (7 ®iÓm) C©u 4. (5,0®) H·y tr×nh bµy kh¸i niÖm danh tõ ? VÏ s¬ ®å ph©n lo¹i danh tõ ? §Æt hai c©u víi nghÜa kh¸c nhau cña tõ muèi? C©u 5. (2,0®) ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n cã sö dông 2 côm danh tõ? G¹ch ch©n d­íi hai côm danh tõ ®ã? Phßng gi¸o dôc huyÖn ¢n thi Tr­êng THCS §a léc ®¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm ®Ò kiÓm tra 45 phót Bé m«n: Ng÷ V¨n Khèi: 6 (Thêi gian lµm bµi 45 phót) – tiÕt 46 Gi¸o viªn so¹n ®¸p ¸n chÊm vµ biÓu ®iÓm: NguyÔn ThÞ H­¬ng C©u hái Néi dung yªu cÇu Sè ®iÓm C©u1 (1,0®iÓm) Mçi ý ®óng ®­îc 0, 25 ® : 1-C 2-A 3-C 4-A 1,0 ®iÓm C©u 2 (1,0 ®iÓm) Nèi ®óng mçi ý ®­îc 0.25 ®iÓm. Nèi 1-c 2-a 3-d 4-e 1,0 ®iÓm C©u 3 (1,0 ®iÓm) §iÒn ®óng mçi ý ®­îc 0.25 ®iÓm 1. b«n ba 2. hoµn thµnh 3. tïy tiÖn 4. tïy ý 1,0 ®iÓm C©u 4 (5.0®iÓm) - H·y tr×nh ®­îc bµy kh¸i niÖm danh tõ . - VÏ ®­îc ®óng s¬ ®å ph©n lo¹i danh tõ - HS ®Æt ®­îc c©u ®óng ng÷ ph¸p, phï hîp tõ mçi c©u ®­îc 1 ®iÓm VÝ dô: MÑ em mua mét c©n muèi. MÑ em muèi d­a rÊt ngon 1,0 ®iÓm 2,0 ®iÓm 2,0 ®iÓm C©u 5 (2.0®iÓm) - H×nh thøc lµ mét ®o¹n v¨n ng¾n. - Néi dung: Chñ ®Ò tïy chän. Cã sö dông 2 côm danh tõ. X¸c ®Þnh ®­îc 2 côm danh tõ trong ®o¹n v¨n võa viÕt - BiÓu ®iÓm: HS viÕt ®óng kÕt cÊu mét ®o¹n v¨n, n«i dung hay, diÔn ®¹t tèt, ®ñ sè l­îng côm danh tõ, x¸ch ®Þnh ®óng (2,0®) + Néi dung ch­a hay nh­ng vÉn ®óng kÕt cÊu ®o¹n v¨n. Cßn lçi nhá vÒ diÔn ®¹t, ®ñ sè l­îng côm danh tõ theo yªu cÇu (1.5®) + ThiÕu sè l­îng côm danh tõ hoÆc kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc côm danh tõ trong bµi viÕt trõ 0.5®. + Bµi viÕt s¬ sµi m¾c lçi chÝnh t¶ 2 lçi trõ 0.5 ® 0,5 ®iÓm 1,5 ®iÓm Phßng gi¸o dôc huyÖn ¢n thi Tr­êng THCS §a léc ®Ò kiÓm tra häc k× I. N¨m häc 2011-2012 Bé m«n: Ng÷ v¨n - líp 6 (Thêi gian lµm bµi 90 phót) - tiÕt 67,68 Ng­êi so¹n: NguyÔn ThÞ H­¬ng Gi¸o viªn Tr­êng THCS §a Léc A/ Ma trËn. Tên Chủ đề (nội dung, chương…) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng TN TL TN TL Cấp độ thấp Cấp độ cao Chủ đề 1: Văn học -Văn học d©n gian + TruyÒn thuyÕt +TruyÖn cæ tÝch. +TruyÖn ngô ng«n. + TruyÖn c­êi -Văn học trung ®¹i VN : Con hæ cã nghÜa -Nhận diện thÓ lo¹i truyÖn , kiÓu nh©n vËt trong c¸c truyÖn ®· häc ®· häc. - -Hiểu ®­îc néi dung,ý nghÜa cña c¸c v¨n b¶n truyÖn d©n gian ®· häc. Hiểu ®­îc néi dung,ý nghÜa cña c¸c v¨n b¶n truyÖn trung ®¹i ®· häc. Số câu Số điểm Tỉ lệ % 2 câu 0.5 đ 5% Số câu 3 Số điểm 0.75 Tỉ lệ : 7,5% Số câu: 1 Số điểm 1.0 Tỉ lệ10 % Số câu 6 Số điểm2,25 Tỉ lệ 22,5% Chủ đề 2: Tiếng Việt - C¸c tõ lo¹i TiÕng ViÖt. - C¸c côm tõ lo¹i TiÕng ViÖt. NhËn biÕt ®­îc c¸c tõ lo¹i TV Nêu ®­îc kh¸i niÖm cña cum danh tõ. - Phân biệt động từ tình thái và động từ chỉ hành động, trạng thái. Xác định cụm danh từ trong câu Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu 2 Số điểm 0.5 Tỉ lệ 5% Số câu 0.5 Số điểm1.0 Tỉ lệ 5% Sè câu 1 Sè ®iÓm 0.25 Tỉ lệ 2,5% Số câu 0.5 Số điểm1.0 Tỉ lệ 5% Số câu 4 Số điểm2.75 Tỉ lệ 27.5% Chủ đề 3: Tập làm văn V¨n kÓ chuyÖn Biết cách viết bài văn kÓ chuyÖn ®êi th­êng Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1 câu 5.0 đ 50% Số câu 1 Số điểm5.0 Tỉ lệ 50% Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % Số câu 4 Số điểm 1.0 Tỉ lệ 10% Số câu 0.5 Số điểm 1.0 Tỉ lệ 10% Số câu 4 Số điểm 1.0 Tỉ lệ 10% Số câu 1.5 Số điểm 2.0 Tỉ lệ 20% Số câu 1 Số điểm 5.0 Tỉ lệ 50% Tổng số câu:11 Tổng số điểm: 10 Tỉ lệ 100% B/ §Ò kiÓm tra. I/ Tr¾c nghiÖm: (2điểm ) §ọc kĩ rồi trả lời bằng cách khoanh tròn vào các chữ cái A,B,C,D em cho là đáp án đúng nhất. (Mỗi câu đúng đạt 0,25đ) Câu 1:Người xưa dùng trí tưởng tượng để sáng tạo ra hình tượng Sơn Tinh, Thuỷ Tinh nhằm mục đích gì? A. Tuyên truyền, cổ vũ cho việc chống bão lụt. B. Kể chuyện cho trẻ em nghe. C. Phê phán những kẻ phá hoại cuộc sống người khác. D. Phản ánh, giải thích hiện tượng lũ lụt sông Hồng và thể hiện ước mơ chiến thắng thiên nhiên. Câu 2 :Các từ: " vua, hoàng hậu, hoàng tử, công chúa, gió" thuộc từ loại nào? A. Đại từ B. Danh từ C. Động từ D. Tính từ Câu 3: Các từ “ kia , ấy, nọ” thuộc từ loại nào? A Danh từ B Động từ C. Chỉ từ D. Tính từ Câu 4: Nhân vật “Thạch Sanh” trong truyện cổ tích Thạch Sanh thuộc kiểu nhân vật nào? A Nhân vật bất hạnh B Nhân vật dũng sĩ và nhân vật có tài năng kì lạ C Nhân vật thông minh và nhân vật ngốc ngếch D Nhân vật là động vật Câu 5: Truyện nào sau đây không phải truyện ngụ ngôn? A. Ếch ngồi đáy giếng B. Em bÐ th«ng minh C. Thầy bói xem voi D. Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng Câu 6 :Trong c¸c ®éng tõ sau, ®éng tõ nµo lµ ®éng tõ chØ t×nh th¸i ? A. Buån B. §au C. GhÐt D. §Þnh Câu 7 : Chi tiết Gióng đòi ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt để đánh giặc có ý nghĩa gì ? A. Không muốn đánh giặc bằng vũ khí thô sơ B. Đánh giặc cần lòng yêu nước,nhưng cần cả vũ khí sắt bén để đánh giặc C. Muốn chứng tỏ sức mạnh phi thường của mình D. Muốn thể hiện mình là người tài giỏi, có thể điều khiển được cả ngựa sắt . Câu 8: Bài học nào sau đây đúng với truyện “Treo biển”? A. Nên nghe nhiều người góp ý. B. Chỉ làm theo lời khuyên đầu tiên. C. Phải tự chủ trong cuộc sống,tiếp thu có chọn lọc ý kiến người khác. C.Phê phán những kẻ ích kỉ D.Châm biến những kẻ tham lam II/ Tù luËn. (8.0®) Câu 9 ( 1.0 ®iÓm): TruyÖn Con hæ cã nghÜa ®Ò cao vÊn ®Ò g× ? Câu 10 ( 2.0 ®iÓm): :Thế nào là cụm danh từ? Xác định cụm danh từ trong câu sau: “Thành Phong Châu như nỗi lềnh bềnh trên một biển nước”? Câu 11( 5.0 ®iÓm): : Keå laïi moät kæ nieäm ñaùng nhôù (em ñöôïc khen hoÆc bò cheâ...) Phßng gi¸o dôc huyÖn ¢n thi Tr­êng THCS §a léc ®¸p ¸n chÊm vµ biÓu ®iÓm ®Ò kiÓm tra häc k× I - N¨m häc 2011-2012 Bé m«n: Ng÷ v¨n - líp 6 (Thêi gian lµm bµi 90 phót)- tiÕt 67,68 Ng­êi so¹n: NguyÔn ThÞ H­¬ng Gi¸o viªn Tr­êng THCS §a Léc C©u hái Néi dung yªu cÇu Sè ®iÓm I/Tr¾c nghiÖm (2,0®) - ChÐp chÝnh x¸c c©u tr¶ lêi ®ung vµo bµi kiÓm tra Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp án D B C B B D B C Mçi c©u tr¶ lêi ®óng ®­îc 0,25 ® II/ Tù luËn C©u 9(2.0® ) C©u10(1.0®) C©u11(5.0®) - Truyện đề cao giá trị đạo làm người, con vật còn có nghĩa huống chi là con người. - Cụm danh từ là loại tổ hợp từ do danh từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành. - Cụm danh từ: Một biển nước. I. YªucÇu : 1. H×nh thøc : - Bµi viÕt tr×nh bµy râ rµng, s¹ch sÏ, viÕt ®óng chÝnh t¶. - Bµi viÕt ®óng thÓ lo¹i, cã bè côc râ rµng. - BiÕt x¸c ®Þnh ®óng yªu cÇu cña ®Ò bµi : KÓ vÒ kØ nieäm ñaùng nhôù cuûa em . 2. Néi dung : BiÕt x¸c ®Þnh ®óng yªu cÇu cña ®Ò bµi : KÓ vÒ kØ nieäm ñaùng nhôù cuûa em . a. Më bµi + Kæ nieäm ñaùng nhôù cuûa em laø gì? + Kæ nieäm aáy dieãn ra ôû ñaâu? Khi naøo? b.Thân bài: Keå töôøng taän söï vieäc aáy (ñöôïc khen do laøm vieäc toát) *Vieäc toát: Nhaët ñöôïc cuûa rôi traû laïi cho ngöôøi bò maát - Ñang ñi thì nhìn thaáy chieác ví. - Nhìn quanh khoâng coù ai neân môû ví ra xem...Sau ñoù boû vaøo tuùi. - Nöûa muoán laáy, nöûa muoán traû laïi. - Suy nghó vaø quyeát ñònh giao noäp chieác ví aáy cho coâng an. c.Kết bài: Caûm nghó cuûa em (vui, nhôù maõi, huùa seõ laøm theâm nhieàu vieäc toát...) II/ BiÓu ®iÓm : Điềm 4-5 Bài viết có bố cục phần,ý đầy đủ,diễn đạt mạch lạc,không mắc lỗi diễn đạt và lỗi chính tả Điểm 2-3 Bài viết có bố cục 3 phần,thiếu một vài ý nhỏ,diễn đạt tương đối mạch lạc,mắc 4,5 lỗi chính tả và lỗi diễn đạt Điểm 1 Bài viết có bố cục 3 phần tuy nhiên chưa hợp lý lắm,thiếu 1 ý chính và vài ý phụ,diễn đạt lủng củng,mắc nhiều lỗi chính tả và lỗi diễn đạt Điểm 0 Bài viết chỉ làm được một vài câu hoặc lạc đề 1,0®iÓm 1,0®iÓm 1,0®iÓm 0,5®iÓm 4,0®iÓm 0,5®iÓm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐề kt văn 15 thcs đa lộc.doc