Đề kiểm tra 45 phút lần 1 kỳ 1 môn: Tin học 11

Câu 7 : _ Trong những biểu diễn dưới đây, biểu diễn nào là từ khóa trong Pascal ?

A. End B. Sqrt C. Crt D. LongInt

Câu 8 : _ Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau :

A. Ngôn ngữ lập trình Pascal có các kiểu dữ liệu chuẩn là : kiểu nguyên, kiểu thực, kiểu kí tự, kiểu lôgic;

B. Một kiểu dữ liệu có phạm vi giá trị càng lớn thì kích thước bộ nhớ lưu trữ giá trị đó càng lớn;

C. Dữ liệu kiểu byte có 256 giá trị từ 1, 2, , 256;

D. Dữ liệu kiểu kí tự chỉ có 255 giá trị;

Câu 9 : _ Trường hợp nào dưới đây không phải là tên biến trong Pascal ?

A. Giai_Ptr; B. Ngsinh; C. _Noisinh; D. 2x;

Câu 10 : _ Trường hợp nào sau đây không phải là lệnh gán trong Pascal ?

A. a := 10 ; B. a + b := 1000 ; C. cd := 50 ; D. a := a*2 ;

 

doc3 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 20/03/2019 | Lượt xem: 113 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 45 phút lần 1 kỳ 1 môn: Tin học 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Së gi¸o dôc - ®µo t¹o b¾c giang Tr­êng THPT lôc ng¹n 3 ---------------------------- §Ò kiÓm tra 45 phót lÇn 1 kú 1 M¤N : tin häc 11 ®Ò kt45 tin hoc 11 k× 1 Hãy chọn phương án ghép phù hợp nhất . Ngôn ngữ lập trình là gì : phương tiện để soạn thảo văn bản trong đó có chương trình; ngôn ngữ Pascal hoặc C; phương tiện diễn đạt thuật toán để máy tính thực hiện công việc; phương tiện diễn đạt thuật toán; Tên nào không đúng trong ngôn ngữ Pascal abc_123 B. _123abc C. 123_abc D. abc123 Trong các cách khai báo Hằng sau đây, cách khai báo nào là đúng ? Const Pi = 3,14; B.Const = Pi; C. Const Pi = 3.1; D. Pi = 3.14 Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về biên dịch và thông dịch ? Chương trình dịch của ngôn ngữ lập trình bậc cao gọi là biên dịch còn thông dịch là chương trình dịch dùng với hợp ngữ; Một ngôn ngữ lập trình có thể có cả chương trình thông dịch và chương trình biên dịch; Thông dịch lần lượt dịch và thực hiện từng câu lệnh còn biên dịch phải dịch trước toàn bộ chương trình sang mã nhị phân thì mới có thể thực hiện được; Biên dịch và thông dịch đều kiểm tra tính đúng đắn của câu lệnh; Phát biểu nào dưới đây là hợp lí nhất ? Biến dùng trong chương trình phải khai báo . Biến được chương trình dịch bỏ qua . Biến có thể lưu trữ nhiều loại giá trị khác nhau . Biến là đại lượng nhận giá trị trước khi chương trình thực hiện . Trong ngôn ngữ Pascal, từ khóa USES dùng để khai báo Tên chương trình B. Hằng C. Biến D. Thư viện Trong những biểu diễn dưới đây, biểu diễn nào là từ khóa trong Pascal ? End B. Sqrt C. Crt D. LongInt Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau : Ngôn ngữ lập trình Pascal có các kiểu dữ liệu chuẩn là : kiểu nguyên, kiểu thực, kiểu kí tự, kiểu lôgic; Một kiểu dữ liệu có phạm vi giá trị càng lớn thì kích thước bộ nhớ lưu trữ giá trị đó càng lớn; Dữ liệu kiểu byte có 256 giá trị từ 1, 2, , 256; Dữ liệu kiểu kí tự chỉ có 255 giá trị; Trường hợp nào dưới đây không phải là tên biến trong Pascal ? Giai_Ptr; B. Ngsinh; C. _Noisinh; D. 2x; Trường hợp nào sau đây không phải là lệnh gán trong Pascal ? a := 10 ; B. a + b := 1000 ; C. cd := 50 ; D. a := a*2 ; Cho một chương trình còn lỗi như sau : Var A, b, c : real ; A := 1; b := 1; c := 5 ; d := b*b – 4*a*c ; writeln(‘d = ’,d); END. Tìm kết luận đúng nhất về lỗi của chương trình trong các kết luận sau : Thiếu Begin B. Không khai báo biến d Thiếu Begin và không khai biến d D. Không có END. Hãy chọn phương án ghép đúng . Biểu thức : 25 div 3 + 5 / 2 * 3 có giá trị là : 8.0; B. 15.5; C. 15.0; D. 8.5; Để tính diện tích S của hình vuông có cạnh A với giá trị nguyên nằm trong phạm vi từ 10 đến 100, cách khai báo S nào dưới đây là đúng và tốn ít bộ nhớ nhất . Var S : integer; B. Var S : real; C. Var S : longint; D. Var S : word; Câu lệnh nào sau đây dùng để nhập một số từ bàn phím vào biến x Writeln(‘Nhap x = ’); B.Writeln(x); C. Readln(x); D. Read(‘X’); Khai báo nào sau đây là sai Var a, b, c : integer; C. Var 1, 2, 3 : integer; Var x, y, z : real; D. Var a1, b2, c3 : char; Câu 16: Cho chương trình : Var x,y : real; Begin Write(‘Nhap vao gia tri cua x = ’); readln(x); y := (x+2)*x – 5 ; writeln(‘gia tri cua y = ’, y); End. Nếu nhập x = 2 thì giá trị của biến y là : A.13 B.3 C.5 D. 7 Câu 17: X := Y ; có nghĩa là A.Gán giá trị X cho Y C.Gán giá trị Y cho X B.So sánh xem X có bằng Y hay không D.Ý nghĩa khác Câu 18: Em hãy viết chương trình nhập vào biến m, n thực, S là tổng của m và n, T là tích của m và n. tính và đưa ra màn hình tổng và tích đó.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTin hoc 11de kt lan 1 hoc ki 1_12529244.doc
Tài liệu liên quan