Đề kiểm tra cuối học kỳ II - Môn tiếng Anh (nghe – nói) lớp 3 - Năm học 2017 – 2018

Question 1: Look and read. Put a tick ( ) or a cross ( ) in the box

What this? What’s this? What’s this?

 It’s a bag. It’s a pen. It’s a doll.

What this? Who’s she?

 It’s a kite. She’s Tom’s sister. Sing a song, please.

 Question 2: Look, read and draw lines.

 

doc4 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 10/12/2018 | Lượt xem: 134 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối học kỳ II - Môn tiếng Anh (nghe – nói) lớp 3 - Năm học 2017 – 2018, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT H.CHÂU THÀNH A TRƯỜNG TH: NGUYỄN DU ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II - MÔN TIẾNG ANH ( NGHE – NÓI ) LỚP 3 - NĂM HỌC 2017 – 2018 Ngày kiểm tra: 04/05/2018 Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian giao đề) Số phách Giám khảo 1: .. Điểm nghe Điểm nói Điểm bằng chữ .. Giám khảo 2: .. . PART I. LISTENING Question 1. Listen and number: 1 Question 2: Listen and tick True “ T ” or False “ F ”: T T F T Question 3: Listen and draw lines: Question 4: Listen and tick the box: PART II. SPEAKING 1/ Theme 1: Hello 2/ Theme 2: School 3/ Theme 5: Toys 4/ Theme 6: Food and drink PHÒNG GD&ĐT H.CHÂU THÀNH A TRƯỜNG TH: NGUYỄN DU ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II - MÔN TIẾNG ANH ( ĐỌC – VIẾT ) LỚP 3 - NĂM HỌC 2017 – 2018 Ngày kiểm tra: 04/05/2018 Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể thời gian giao đề) Số phách Giám khảo 1: .. Điểm đọc Điểm viết Điểm bằng chữ .. Giám khảo 2: .. . PART III. READING Question 1: Look and read. Put a tick ( ) or a cross ( ) in the box 3 2 1 What this? What’s this? What’s this? It’s a bag. It’s a pen. It’s a doll. 5 4 6 What this? Who’s she? It’s a kite. She’s Tom’s sister. Sing a song, please. Question 2: Look, read and draw lines. chicken fish bicycle robot rice PART IV. WRITING Question 1: Circle each word. Write the words: 1/ fatherbrothercousin 1/ father brother cousin 2/ auntsistercousin 2/ ............................................................. 3/ grandfatherbrother 3/ ............................................................. 4/ mothersisterfather 4/ ............................................................. 5/ cousingrandmother 5/ ............................................................. Question 2: Look and write Yes, please or No, thank you. 1/ Would you like some chicken? Yes, please. 2/ Would you like some cake? No, thank you. 3/ Would you like some cereal? .................................................. 4/ Would you like some fish? .................................................. 5/ Would you like some cake? .................................................. 6/ Would you like some pizza? ..................................................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docde thi tieng anh Ilearn smart start 5_12362926.doc
Tài liệu liên quan